Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Əsgərov Rəşad Hüseynağa oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Masallı rayonu
Təvəllüdü 11.04.1978    
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Sosial elmlər və psixologiya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

7210.01

Fəlsəfə tarixi

XIX əsr Azərbaycan maarifçiləri insan və cəmiyyət haqqında

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

38

 

5

 

2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları
 1. Sionizm, marksizm və dünya ağalığı. Bakı Dövlət Universiteti “Tarix və onun problemləri” jurnalı, Bakı 2003, N:3. Səh. 153-158.
 2. M.F.Axundovun cəmiyyət haqqında baxışlarına dair. AMEA-nın aspirantlarının elmi konfransının materialları, Bakı, Elm 2004. Səh. 267-268.
 3. Cəmaləddin Əfqaninin maarifçilik ideyalarına dair. AMEA-nın aspirantlarının elmi konfransının materialları, Bakı, Elm 2004. 2005. Səh 221-223.
 4. XIX əsrdə Azərbaycanda maarifçilik ideyaları. “Elmi axtarışlar XX» jurnalı, AMEA Folklor  İnstitutu , Bakı, 2006, səh 267-270.
 5. Həsən bəy Zərdabinin cəmiyyət haqqında baxışları. Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası).Bakı, 2006,N:3, səh. 236-242.
 6. A.A.Bakıxanov və Həsənbəy Zərdabinin etik görüşləri. Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası). Bakı, 2006,N:4, səh. 572-576.
 7. Maarifçilərin cəmiyyət haqqında baxışları. “Şah İsmayıl Xətai” jurnalı, Bakı, 2008.
 8. Əli bəy Hüseynzadənin dünyagörüşündə türkçülük və islamçılıq. AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.  «Fəlsəfə» Elmi-nəzəri jurnal, Bakı, 2008, N:1(10), səh. 16-20.
 9. Milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunub saxla-nılmasında dünya azərbaycanlılarının rolu. Diaspora ilə iş üzrə Dövlət Komitəsinin toplusu, Bakı. 2008, səh 241-243.
 10. XIX əsr Azərbaycan maarifçiliyi: cəmiyyət və insan (monoqrafiya). AMEA FSHTİ, Bakı, “Təknur”, 2008. 185 səhifə.
 11. Heydər Hüseynovun fəlsəfi görüşləri. AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu. YUNESKO-nun təsis etdiyi “Ümumdünya Fəlsəfə Günü”nə həsr edilmiş Respublika Elmi-Nəzəri konfransının materialları, Bakı 2010, səh 44-46.
 12. Heydər Hüseynov Azərbaycan fəlsəfə tarixi elminin banisi kimi. “Şərq Fəlsəfəsi Problemləri”. Beynəlxalq Elmi Nəzəri jurnal, Bakı 2010, N:1, səh 112-113.
 13. Səmədağa Ağamalıoğlunun dünyagörüşünə dair. Şah İsmayıl Xətai: Müasirlik və Ənənə Elmi-praktik konfransın materialları, Bakı 2010, səh 125-128.
 14. Qarabağ münaqişəsi: reallıqlar və perspektivlər. “Qarabağ :dünən, bugün və sabah. 10-cu elmi-əməli konfransın materialları toplusu. Bakı,2011, səh.184-188.
 15. M.F.Axundov Heydər Hüseynovun tədqiqində. Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi, Uluslararası Bilimsel Hakemli Mevsimlik Dergi,  Kars Kafkaz Universitesi. Türkiye. 2013. Cild: 5. N: 18 s. 31-38.
 16. Böyük alim, elm təşkilatçısı və pedaqoq Heydər Hüseynov. Vasim Məmmədəliyevin yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın mate-rialları.B, 2013, səh 565-567.
 17. Nizami Gəncəvi Heydər Hüseynovun tədqiqatlarında. “Şah İsmayıl Xətai” jurnalı, Bakı, 2013,
 18. Mirzə Fətəli Axundov Heydər Hüseynovun tədqiqatlarında. “Mirzə Fətəli Axundov və Azərbaycan Mədəniyyəti: Tarix və Müasirlik. AMEA FSHİ. Bakı 2013. Səh 95-101.
 19. Heydər Əliyevin milli-mənəvi dəyərlərimizin inkişafında rolu. Azərbaycanşünaslığın Aktual Problemləri. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş VI Beynəlxalq elmi konfransın materialları I hissə. Bakı 2015. Səh 377-380.
 20. Ruhulla Axundovun fəlsəfi və ictimai-siyasi baxışları. Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat Fakültəsinin Elmi Məcmuəsi. Bakı 2015. N:23. Səh.309-317.
 21.  Azərbaycan multikulturalizmi tolerantlıq nümunəsi kimi. Mədəni müxtəliflik: Dünya və Azərbaycan. Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. 29 aprel 2016. Bakı Dövlət Universiteti. Səh 233-235.
 22. Fəlsəfi elmlərin tədrisinin mövcud problemləri. AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu. YUNESKO-nun təsis etdiyi “Ümumdünya Fəlsəfə Günü”nə həsr edilmiş Respublika Elmi-Nəzəri konfransının materialları, Bakı 2015.
 23. Heydər Hüseynovun Azərbaycan fəlsəfi fikir tarixində yeri və rolu. Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat Fakültəsinin Elmi Məcmuəsi. Bakı 2016. N:25, səh. 391-400.
 24. XX əsrdə Azərbaycanda Marksist fəlsəfənin inkişafı. Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat Fakültəsinin Elmi Məcmuəsi. Bakı 2016. N:26, səh. 355-361.
 25. Qafqaz regionu və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi. Qafqazşünasların I Beynəlxalq Forumu. AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu. Bakı 17-18 aprel, 2017. Səh 80-85.
 26. Etika haqqında dəyərli dərs vəsaiti. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə İnstitutu, Elmi Əsərlər, Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal N:2 (29), Bakı, 2017. səh.279-283.(İ.Rüstəmov həmmüəllif).
 27. Fəlsəfə tarixinin metodoloji istiqamətləri. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Elm və həyat Elmi-populyar jurnal, N:4 (463), 2017, səh.55-57.
 28. Qafqazda ictimai-siyasi şərait. “Qafqaz böyük sarsıntılar şəraitində: tarixi təcrübə, müasir dövr və perspektivlər” mövzusunda Respublika Elmi Konfransı. Bakı-2017. Səh. 5-8.
 29. XX yüzyılın başlanğıcında Sultan II Abdülhemidin kültür ve egitim alanında Azerbaycan türklerine ve kafkasya müslümanlarına yardımı. Sultan II Abdülhemid ve dönemi, Uluslararası kongresi, İstanbul 2018, səh. 206-208.
 30. Ömər Faiq Nemanzadənin dünyagörüşündə milli azadlıq və həmrəylik problemi. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Xəbərləri, Naxçıvan 2018, N:2.
 31. Müasir qloballaşma şəraitində milli identikliyimiz. Mədəniyyətlərarası dialoqda bədii ədəbiyyatın rolu Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları. Sumqayıt Dövlət Universiteti 04-05 dekabr 2018, səh 320-322.
 32. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan demokratik fikrinin poeziyasındakı milli ideyalar. Dünya Azərbaycanlıları: tarix və müasirlik. 3-cü Beynəlxalq elmi konfrans, Xülasələr, Bakı, 21-22 dekabr 2018, səh 83-84.(B.Babayev, N.Məmmədov həmmüəəllif).
 33. Aliye Izzetbegoviçin felsefesinde entellektüel özgürlük düşüncesinin başlıca çizgileri. I Uluslararası Bir Bilge Bir Ülke Sempozyumu: Aliye İzzetbegoviç ve Bosna-Hersek, Bildiriler Kitabı, Gümüşhane Universitesi Yayınları, Aralık 2018, seh 627-633.
 34. Aliya İzzetbegoviç'in Felsefesinde Entelektüel Özgürlük Düşüncesinin Esas Çizgileri. I Uluslararası Bir Bilge Bir Ülke Sempozyumu: Aliye İzzetbegoviç ve Bosna-Hersek, Bildiri Özetleri Kitabı, Gümüşhane Universitesi Yayınları, 3-5 Ekim 2018, seh 79.(Nicat Məmmədov həmmüəllif)
 35. BAĞIMSIZLIK DÖNEMİ KAŞEM NECEFZADE’NİN AZERBAYCAN ÇOCUK EDEBİYATINDAKİ AHLAKİ DEĞERLERİ. V. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ. 19-20 ekim 2018. İstanbul   s. 157-160.(B.Babayev, A.Məmmədli həmmüəllif)
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 13 il Bakı Dövlət Universitetində müəllim 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fəlsəfə İnstitutuAZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115   
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5109831 
Mobil tel. (+994 50) 3789929 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu asgarov_rashad@mail.ru