Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Salmanova Nəzakət Əjdər qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Salyan rayonu 
 
Təvəllüdü 14.06.1971 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

7207.01

Sosial fəlsəfə

Keçid dövründə Azərbaycanda nikah və boşanma dinamikasının sosial-fəlsəfi problemləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

50

 

1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları
 1. Müasir ailənin sosial-fəlsəfi mahiyyəti. Mədəniyyət dünyası,  XI toplu, ADMİU, Bakı, 2006
 2. Ailə spesifik sosial institut kimi. Fəlsəfə,  Elmi jurnal, №1 (2), AMEA FNST-nın informasiya və nəşriyyat şöbəsi,  Bakı, 2006
 3. Ailədaxili proseslər və onların sosial-fəlsəfi mahiyyəti. Elmi əsərlər, №1 (3), AMEA FNST-nın informasiya və nəşriyyat şöbəsi,  Bakı,2006
 4. Azərbaycanda ailə münasibətlərisosioloji və sosial-fəlsəfi tədqiqatın obyekti kimi. Dil və ədəbiyyat,  Elmi jurnal, №3 (51), BDU-nun mətbəəsi,  Bakı, 2006
 5. Boşanmanın cəmiyyətin mənəvi həyatına təsiri. Elmi axtarışlar,  Elmi jurnal,XXIV buraxılış, Səda,  Bakı, 2006
 6. Nigah və boşanmanın sosial-fəlsəfi təhlili. Fəlsəfənin yeni istiqamətləri (Yeni dünyagörüşü, yeni metodologiyasının formalaşması yolunda), Təknur, Bakı, 2008
 7. Ailə və nigah tarixi. Gender, demokratiya, sülh mədəniyyəti,Təknur, Bakı, 2009
 8. C.Məmmədquluzadə yaradıcılığında qadın məsələsi. Азярбайъанда гадын мясяляси (XX əsrin 20-40-cı illəri), Təknur, Bakı, 2010
 9. Cəmiyyətdəki sosial-mədəni proseslərin ailə institutuna təsiri. “Шащ Исмайыл Хятаи вя мцасирлик”, MBM, Bakı, 2010
 10. Vidadi Babanlının yaradıcılığında qadın məsələsi. Azərbaycanda qadın məsələsi (60-90-cı illər), AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu,Təknur, Bakı, 2011
 11. İşmayıl Şıxlının yaradıcılığında qadın məsələsi. Azərbaycanda qadın məsələsi (XX əsrin 40-60-cı illər),  AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu,Təknur, Bakı, 2011
 12. Azərbaycanda ailələrin inkişaf qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi. Müstəqil Azərbaycan 20 il (Dövlət, ailə, qadın və uşaq siyasəti), Nurlar, Bakı, 2012
 13. Qızların mənəvi dünyası: aşınma sindromu.
 14. “Azərbaycanda gender problemləri: mövcud vəziyyət və əsas istiqamətlərin inkişafı” mövzusunda Dəyirmi masanın materialları, AFpoliQRAF, Bakı, 2012
 15. Vətəndaş nigahı və onun mahiyyəti. Azərbaycanda qadın məsələsi XX əsrin 90-cı illərindən bu günə qədər. AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu, Təknur, Bakı, 2012
 16. İslamda ailə-nikah münasibətlərinin inkişafı. Cəmiyyət və din: tarix və müasirlik, Təknur, Bakı, 2013
 17. Gender bərabərliyi demokratiyanın və vətəndaş cəmiyyətinin inkişafının əsası kimi. Müasir fəlsəfənin aktual problemləri, Təknur, Bakı, 2013
 18. Azərbaycanda ailə-nikah münasibətlərinin inkişafı. Avropa,  Bakı, 2013.  Monoqrafiya
 19. Gender və ailə münasibətləri. “Azərbaycanda gender problemləri: mövcud vəziyyət və əsas istiqamətlərdə inkişaf” mövzusunda II respublika konfransının materialları,Avropa, Bakı, 2013
 20. Gender və qanunvericilik. “Azərbaycanda gender problemləri: mövcud vəziyyət və əsas istiqamətlərdə inkişaf” mövzusunda III Respublika Konfransının materialları, Avropa, Bakı, 2014
 21. Müasir cəmiyyətdə ailə institutu. Sosial proseslərin təhlilində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi xüsusiyyətləri.Gənc tədqiqatçıların respublika elmi – praktik konfransının materialları, BDU, Bakı, 17 aprel, 2015
 22. Evlilik və nikah -  ailənin stabillik amili kimi. “Azərbaycanda ailə və gender məsələləri: mövcud vəziyyət və problemlərin həlli yolları” mövzusunda IV Respublika Konfransının materialları, Avropa, Bakı, 2015
 23. Boşanma halları,onları doğuran səbəblərin qarşılıqlı əlaqəsi. Ailə-məişət zorakılığnın sosial-psixoloji, cinayət-hüquqi və kriminaloji problemləri.  Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfrans, BDU,  Ecoprint nəşriyyatı, Bakı, 2016
 24. Ailədə böyüyən nəslin tərbiyəsi problemləri. “Multikulturalizm və insan haqları” mövzusunda İnsan hüquqları üzrə ümumi bəyannamənin qəbul edilməsinin ildönümünə həsr edilmiş Beynəlxalq elmi konfransının Materiallar toplusu, ƏSMA, Avropa, Bakı, 2016 
 25. Konkubinat əlaqələr və onun mahiyyəti. Sosial elmlər və psixologiya fakultəsinin 25 illik yubileyinə həsr olunmuş “Çağdaş dövr və sosial elmlərin aktual problemləri” mövzusunda Ümumrespublika elmi-praktik konfransın materialları, Elm, Bakı, 2016
 26. Ailə büdcəsinin təşkili məsələləri//İqtisadiyyatın fəlsəfəsi: tarix və müasirlik adlı şöbənin tematik elmi toplusu. Bakı, Avropa n-tı. 2016
 27. Konkubinat əlaqələr və onun mahiyyəti// Çağdaş dövr və sosial elmlərin aktual problemləri/ Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin 25 illik yubileyinə həsr olunmuş Ümumrespublika elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, Nurlar,  2016
 28. Genderlə əlaqədar şəxslər (GFP) üçün CEDAW  Konvensiyasının iş prinsirlərinə dair vəsait(Zeynəddin Şabanov həm müəlliflər). Bakı, 2018
 29. Bəşər tarixində qadına münasibət //Tarixin fəlsəfəsi: retrospektiv və perspektiv. Bakı, Azərbaycan, 2018
 30. M.Ə. Rəsulzadənin Azərbaycanın istiqlalı uğrundakı mübarizəsi// Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin şanlı səhifəsi- AXC-nin yüzillik yubileyinə həsr olunmuş Respublika konfransının materialları, B. 2018
 31. Ailə tədqiqat obyekti kimi. Achiements and problems in the field of sicial sciences in the modern world. Baltija Publishing. Riga. 2018
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti, müəllim -9 il 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları Qərb Universitetinin Genderə giriş üzrə sertifikatı 
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fəlsəfə İnstitutu, AZ1143, Bakı şəh., H.Cavid pr. 115 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4393484 
Mobil tel. (+994 55) 7750903 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu naza_salmanova@mail.ru