Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Şabanov Zeynəddin Müsənnif oğlu

 

Anadan olduğu yer Zaqatala rayonu, Aşağı Tala kəndi  
Təvəllüdü 30.06.1970 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

7207.01

Sosial fəlsəfə

Cəmiyyətin idarə olumasında sosial idrakın spesifikliyi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

109

 

8
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları

1. Gender milli mentalitet aspektində. Gender.Demokratiya.Sülh mədəniyyəti. Təhsil”. II Respublika elmi-praktik konfransının materialları.  AMEA FSHTİ, Bakı,  Səda,  2005

2. Cəmiyyətdə cinsi hüquqsuzluğa mütəfəkkir münasibəti. “Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında  dövlət və hüquq qurucu­lu­ğunun aktual problemləri”  Elmi məqalələr məcmuəsi. 11-ci buraxılış.  AMEA FSHTİ, Bakı, Səda, 2005

3. Milli mentalitetin gender  stereotipləri. “Fəlsəfə və gender”. Elmi məqalələr toplusu. Gender kitabxanası. IX buraxılış. AMEA FSHTİ, Bakı,ADPU,  2005

4. 4. XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində  Azərbaycan ictimai fikrində cinsi ayrı-seçkilik problem. “Azərbaycanda qadın məsələsi  (tarix və müasirlik: XIX əsrin sonu- XX əsrin əvvəlləri)”. Elmi məqalələr toplusu. AMEA FSHTİ və AQUP DK. Bakı, Azərbaycan,  2006

5. Gender prioritet məsələ kimi. “Davamlı inkişafın təmin edilməsində  gender tədqiqatlarının rolu”.  Elmi-praktik konfransın materialları. Qərb Universiteti. Bakı, QU, 2007

6. Vətəndaş cəmiyyətinə fərqli baxışlar. “Fəlsəfə” Elmi-nəzəri jurnal. AMEA FSHTİ.Bakı, № 4 (9), 2007

7. Ailə büdcəsinin gender ölçüləri baxımından idarə olunmasının metodoloji aspektləri. “Fəlsəfənin yeni istiqamətləri”.  Elmi məqalələr toplusu. AMEA FSHTİ, Bakı,Səda,2008

8. İslam mədəni bölgəsi fəlsəfi fikrində idarəetmə məsələlərinin qoyuluşu. “Dünya fəlsəfəsi kontekstində  islam bölgəsi fəlsəfəsinin tədqiqi və tədrisi problemləri”. Beynəlxalq konfransın materialları. AMEA FSHTİ. Bakı, Təknur, 2008

9. Sosial-iqtisadi proseslərin dövlət tərəfindən  tənzimlənməsinin fəlsəfi aspektləri. “Fəlsəfə”. Elmi–nəzəri jurnal. AMEA FSHİ. Bakı, №1-2 (13), 2009

10. Avropanın qonşuluq siyasəti və Azərbaycan ictimaiyyəti arasında  Avropa dəyərlərinə  inteqrasiya. Bakı, ACİ, 2009. Kitab

11. Gender mədəniyyətinin inkişafına dair mülahizələr. “Gender: demokratiya, sülh mədəniy­yəti”. Elmi məqalələr toplusu.   II bura­xı­lış. AMEA FSHİ, Bakı,Səda,  2009

12. Səməd Vurğun poemalarının  gender təhlili. “Azərbaycanda qadın məsələsi.  (XX əsrin  20-40-cı illəri)”. Elmi məqalələr toplusu. AMEA FSHİ, Bakı, Təknur,  2010

13. Təşkilat mədəniyyətinin formalaşmasının sosial-fəlsəfi təhlili. “Fəlsəfə”. Elmi–nəzəri jurnal. AMEA FSHİ, Bakı, №1(14), 2010

14. Seçki proseslərinin idarə olunması  demokratik cəmiyyətin  keyfiyyət göstəricisi kimi. “Gənc alimlərin I Respublika innovativ  ideya  yarmarkası”. Konfrans material­ları. AMEA  Rəyasət Heyəti və  GAŞ, Bakı, Elm, 2010

15. Gender mədəni müxtəliflik prizmasında. “Mədəni müxtəliflik sosial-siyasi dəyər kimi”. Kulturoloqların II Milli forumu. Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın  materialları. AR Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Bakı, Elm, 2010

16. Əli Vəliyevin hekayələrində qadın obrazlarının etik-fəlsəfi təhlili. “Azərbaycanda qadın məsələsi. (XX əsrin 40-60-cı illəri)”. Elmi məqalələr toplusu. AMEA FSHİ, Bakı, Təknur, 2011

17. Xalidə Hasilova yaradıcılığında qadın obrazlarının təhlili. “Azərbaycanda qadın məsələsi. (60-90-cı illər)” Elmi məqalələr toplusu. AMEA FSHİ, Bakı, Təknur, 2011

18. Əli Şəriəti fəlsəfəsində  konseptual məsələlər. «Dövlət və din». İctimai fikir toplusu. AR Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi, Bakı, №2, 2011

19. Профсоюзы Азербайджана и их международные связи. Всеобщей конфедерации проф­союзов 20 лет: итоги, уроки, перс­пективы. Материалы Междуна­родной научно-практической конференции. Москва, Профиздат, 2012

20. Cəmiyyətdə qadın problemi aktual məsələ kimi. “Azərbaycanda gender problemləri: mövcud vəziyyət və əsas istiqamətlərin inkişafı”. Dəyirmi masanın materialları. Bakı, Afpoliqraf,  2012

21. Азербайджанские профсоюзы в между­на­род­ном  сотрудничестве. “Gənc alimlərin II Respublika innovativ  ideya  yarmarkası”. Konfrans material­ları. AMEA  Rəyasət Heyəti və  GAŞ. Bakı, EİF CBS,  2012

22. Postneoklassika və yeni iqtisadi təfəkkür. AMEA-nın xəbərləri. Humanitar və ictimai bölmə. Bakı, 2012,  №1

23. Роль женских организаций в социо-культурной жизни Азербайджана. Влияние международных интегра­ционных процессов на социально-политическое развитие общества. Материалы XIV международной научно-практической конференции. (15 февраля-15 марта 2012). Орел,  Госуниверситет – УНПК 2012

24. Азербайджанские  профсоюзы как инициатор социального  диалога в обществе. Milli strategiyalar, ideologiyalar və  beynəlxalq münasibətlər: tarix, nəzəriyyə və müasir praktikalar. Bakı, Elm və təhsil, 2012

25. Heydər Əliyev və Azərbaycanda gender siyasəti. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin  90 illik  yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın  mate­ri­alları. (24 aprel 2013-cü il), Bakı, Vətən, 2013 

26. Postneklassik dünyagörüşü və yeni iqtisadi təfəkkür. Akademik Əhməd Mahmudovun 90 illik yubileyinə həsr  olunan “İqtisadi inkişafda elmi potensial” mövzusunda elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, Avropa, 2013

27. Роль интеллектуального капитала  в развитии предприятия. «Социальная ответственность орга­ни­за­ции». Материалы междуна­родно научно-практической конфе­рен­ции. РФ,  Краснодар, АТиСО, 2013

28. Postneoklassik ideyaların yeni dünyagörüşün formalaşmasında rolu. Müasir fəlsəfənin aktual prob­lem­ləri. Bakı, Təknur, 2013

29. Dini tolerantlığın zəruriliyi. Cəmiyyət və din:tarix və müasirlik. Bakı, Təknur, 2013

30. Siyasətdə qadın iştirakçılığı. “Azərbaycanda gender problemləri: mövcud vəziyyət və əsas isti­qa­mət­lər­də iştirak” möxzusunda II Respublika konfransının  materialları. (05 mart 2013-cü il) , Bakı, Avropa, 2013 

31. Müasir dövrdə sosial tərəfdaşlıq  prioritet məsələ kimi. Əmək və sosial münasibətlər. Elmi-praktiki jurnal. №1 (01) 2014

32. Həmkarlar ittifaqlarının fəaliyyətinin motivasiyasında informasiya mədəniyyəti. Əmək və sosial münasibətlər. Elmi-praktiki jurnal. №2 (02) 2014

33. Gender: məkan –zaman parametrləri. «Azərbaycanda gender problemləri: mövcud vəziyyət və əsas isti­qa­mət­lər­də inkişaf» mövzusunda III Res­pub­lika konfransının  materialları. (04 mart 2014-cü il), Bakı, Avropa, 2014

34. Социальное партнерство как фактор  повышения жизненнего уровня  населения. «Уровен и качество жизни как индикаторы  социальности государства».  Сборник мат. межд. научно-практической конф-ции. РФ, Краснодар, КубИСУП ОУП ВПО «АТиСО», 2014, с. 118-123

35. Motivasiyanın  nəzəri aspektləri: tələbat, maraq və motiv anlayışı, motivasiya prosesi, onların təsnifatı. “Azərbaycanda həmkarlar ittifaqları hərəkatının  bugünkü inkişafı və problemləri, motivasiya işinin gücləndirilməsi”mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, Təknur,2015

36. Sosial tərəfdaşlıq  vahid sosiomədəni məkanın yaranması prosesində. Mədəniyyət: postqeyri-klassika və postmodernizm dövrü. AMEA FHİ. Məqalələr toplu. Bakı, Elm və təhsil, 2015

37. Həmkarlar  İttifaqlarının  Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğunda  rolu. Əmək və sosial münasibətlər. Elmi-praktiki jurnal. №1 (03) 2015, s. 16-21

38. Regionların sosial-iqtisadi inkişafında  həmkarlar ittifaqlarının rolu. “Regi­on­­ların innovativ so­si­al-innovativ inkişa­fı: real­lıqlar və per­spek­tivlər” möv­zusun­da respublika elmi-prak­tiki konfransının ma­te­rialları.Bakı,Avropa, 2015

39. Информационная культура в деятельности профсоюзов. Сборник публикаций НИЦ«Зна­ние» по материалам III меж­ду­­народной за­о­чной на­учно-практи­ческой кон­ференции «Раз­витие науки в XXI веке». Украина, г.Харьков, НИЦ «Знание», 2015, с. 127-132

40. Gender 2015 ilin problemidirmi. “Azərbaycanda ailə və gender problemləri:mövcud  vəziyyət  və problemlərin həlli  yolları” mövzusunda  IV respublika konfransının materialları. Bakı, Avropa, 2015

41. İdarəetmə təfəkkürü: tarix və müasirlik. Bakı, Təhsil işçisi mətbəəsi MMC,  2010. Monoqrafiya.

42. Qadın: ailədə, siyasətdə, təhsildə, dində, ədəbiyyatda. Bakı, Avropa, 2013, 332 səh. Monoqrafiya

43. Əməyin sosiologiyası. Bakı, AƏSMA, 2012, 26 səh. AR Təhsil nazirinin 21 fevral 2012-ci il tarixli 243 saylı əmri ilə təsdiq olunub. Tədris proqramı

44. Sosial idarəetmə. Bakı, AƏSMA, 2012, 17 s. Tədris proqramı

45. İdarəetmə nəzəriyyəsi. Bakı, “Elm və təhsil”, 2012,    344 səh. AR Təhsil nazirinin 14 mart 2012-ci il tarixli 401 saylı əmri ilə təsdiq olunub. Ali məktəblər üçün dərslik

46. Sosial sülhün formalaşması  həmkarlar ittifaqının başlıca məqsədi kimi. Geosiyasətin fəlsəfəsi və müasir dövrün  dünya nizamı:postneklassik dövrün  epistemologiyası.  AMEA Fəlsəfə İnstitutu, Toplu. Bakı, Avropa, 2016.

47. Ailədə əmək bölgüsü gender-rol yanaşmasında. “Qloballaşan dünyada dəyişən gender rolları” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, QU, 2016

48. Sosial tərəfdaşlıq  yeniləşən cəmiyyətin ideologiyası kimi. Elmi əsərlər. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. N1(26), 2016, AMEA Fəlsəfə İnstitutu

49. Sosial poliloqda sosial tərəfdaşlıq. “Çağdaş dövr və sosial elmlərin aktual problemləri” mövzusunda  Ümumrespublika elmi-praktik  konfransın  materialları. BDU,Bakı Universiteti, 2016

50. Sosial poliloqda dini dözümlülük. BDU-da “Mədəni müxtəliflik: dünya və Azərbaycan” mövzusunda keçirilən beynəlxalq elmi-praktik konfransın materi­alları. Bakı, Bakı Universiteti, 2016

51. Dini dözümlülük müasir dövrün reallığı kimi. AMEA FHİ-da “Multikultu­ralizmin Azərbaycan modeli: fəl­sə­fi, sosioloji və hüquqi baxış” mövzusunda keçirilən  Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, AMEA FHİ, 2016.

52. Формирование социального полилога как приоритетное направление профсоюза. «Гілея» Науковий вісник збірник наукових праць. Випуск 108 (№ 5), 2016. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова ВГО. Українська академія наук   

53. Sosial  tərəfdaşlıq  yeniləşən cəmiyyətin  ideologiyasi  kimi. Elmi əsərlər, Beynəlxalq  elmi-nəzəri jurnal. AMEA Fəlsəfə İnstitutu. N 1 (26), 2016.

54. Sosial tərəfdaşlığın təşkili elementləri. “Əmək və sosial münasibətlər” elmi-praktiki jurnalı, N1 (05) 2016-cı il, s. 5-23

55. Həmkarlar ittifaqlarının fəaliyyətinin  motivasiyasında informasiya  mədəniyyəti. “İnformasiya cəmiyyəti müasir müdafiə və hücum sisteminin əsası kimi” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, Avrasiya Universiteti, 2016

56. Həmkarlar ittifaqlarının Azərbaycanda gənclər siyasətinin  həyata keçirilməsində  rolu . BSU –da “Heydər Əliyev və Azərbaycan gəncliyi” mövzusunda keçirilən Res­publika  elmi Konfransının mate­ri­alları. Bakı, Mütərcim, 2017, 104 səh.

57. Multikulturalizm: tərkmi, dərkmi? AƏSMA-da “Multikultiralizm və insan haqları” mövzusunda keçirilən  beynəlxalq elmi kon­fran­sın materialları. Bakı, NURLAR, 2017

58. Cəmiyyətin stabilliyində  sosial tərəfdaşlığın əhəmiyyəti. Elm və innovativ texnologiyalar. Beynəlxalq  elmi araşdırmalar jurnalı. N1,2017, Bakı

59. Sosial tərəfdaşlığın yaranması tarixi  və əhəmiyyəti. “Əmək və sosial münasi­bət­lər”jurnalı, №1(7) 2017, Bakı

60. Sosial əmək münasibətlərinin tənzimlənməsində sosial tərəfdaşlığın əhəmiyyəti. “Əmək, məşğulluq və sosial müdafiənin aktual məsələləri» mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, Avropa, 2017

61. Sosial tərəfdaşlıq və həmkarlar ittifaqı davamlı inkişafın  dayağı kimi. Dünyamızın transformasiyası : davamlı inkişaf məqsədlərinin  inteqrasiyası və həyata keçirilməsinin  təşviqində elmin rolu. Bakı, 24-25 noyabr, 2017

62. Dözümlülük  dialoq müstəvisində. ATMU-da keçirilən (26 may 2017)  “Azərbaycanda multikulturalizm  və mədəni  müxtəlifliyin turizmin inkişafına təsiri” mövzusunda respublika elmi-konfransının materialları. Bakı, İN-2017 MMC, 2017

63. Müasirləşən cəmiyyətin yeni paradiqmaları. Monoqrafiya. Bakı. Avropa, 2017

64. Gender siyasətinin əsasları. Bakı, AƏSMA, 2017. Tədris  proqramı

65. Məntiq. Bakı, AƏSMA, 2017. Tədris  proqramı

66. İslam həmrəyliyi  xilas yolu kimi. “İslam həmrəyliyi – Azərbaycan nümunəsi” adlı müsabiqənin Materiallar Toplusu. Bakı,Azərsu, 2017, 109 s.

67. İşçilərin sosial-iqtisadi hüquqlarının müdafiəsində sosial tərəfdaşlığın rolu. İqtisadiyyatın fəlsəfəsi: tarix və müsirlik.  AMEA Fəlsəfə İnstitutu. Müasir fəlsəfə problemləri şöbəsi. Bakı, Avropa, 2017,546 s

68. Gender mədəniyyətinin möh­kəm­lən­mə­sində qadın təşkilatlarının rolu. Gender problemi və müasir Azərbaycan. Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, Səda, 2017

69. Cəmiyyətin stabilliyində  sosial tərəfdaşlığın əhəmiyyəti. Elm və innovativ texnologiyalar. Beynəlxalq  elmi araşdırmalar jurnalı. N1,2017

70. Soyqırım bəşəri cinayət kimi. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının “Qarabağ: dünən, bu gün, sabah” mövzusunda 17-ci elmi-əməli konfransının  materialları. Bakı,  Elgün-NO, 2018, 318 səh.

71. Əmək münasibətlərinin inkişafının sosial-iqtisadi problemləri. Bakı, AƏSMA, 2018

72. Azərbaycanda gender üzrə məsul şəxslər. Bakı, RİQC, 2018, Resurs dəsti

73. İdarəetmə və hakimiyyət məsələlərinə retrospektiv baxış. Tarixin fəlsəfəsi. Retrospektiv və perspektiv. AMEA Fəlsəfə İnstitutu Müasir dünyanın fəlsəfi cərəyanları şöbəsinin  məqalələr toplusu. Bakı, Azərbaycan, 2018, 723 s.

74. Həmkarlar ittifaqlarının Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrü  və Cavad bəy Məlikyeqanovun vətənpərvərliyi. “Əmək və sosial münasibətlər” jurnalı, №1(9), 2018,  AƏSMA

75. AXC dövründə həmkarlar ittifaqı təşkilatlarının fəaliyyəti. AXC-nin 100 illik  yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – tariximizin şanlı səhifəsi” mövzusunda respublika konfransının materialları. Bakı,AƏSMA, 2018

76. Qadın-kişi münasibətləri dini aspektdə. Gender Problemi və müasir Azərbaycan. AU-da keçirilən II respublika elmi konfransının materialları. Gender Problemi və müasir Azərbaycan. AU-da keçirilən II respublika elmi konfransının materialları.

77. Əlimərdanbəy Topçubaşov Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularından biri kimi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: tarixi və sosial-fəlsəfi təhlil. Məqalələr toplusu. AMEA Fəlsəfə İnstitutu. Bakı, Azəri, 2018, 256 səh. 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Beynəlxalq Mötədillik Mərkəzi (Küveyt) 
Pedaqoji fəaliyyəti BDU- 6 il,

AƏSMA- 13 il,

AMEA-nın magistraturası - 3 il.

Digər fəaliyyəti  AMEA Fəlsəfə İnstitutunun “Elmi əsərlər” beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalının məsul katibi   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fəlsəfə İnstitutu, AZ1143, Bakı şəh., H.Cavid pr. 115
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4393484 
Mobil tel. (+994 50) 6315790 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu zeynaddin.shabanov@gmail.com