Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Məmmədov Nicat Kamran oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri  
Təvəllüdü 25.03.1973 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı7210.01

Fəlsəfə tarixi

Azərbaycan Maarifçiliyi: inkişafının əsas mərhələləri və xüsusiyyətləri
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

72

 

10

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri “Maarifçilik fəlsəfəsi: Qərb və Şərq mədəniyyəti kontekstində” Kitab. Bakı “Səda” nəşriyyatı, 2008, 296 səh. 
Elmi əsərlərinin adları

1. “XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda milli şüurun oyanması”. AMEA  Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu. “Sosial-siyasi problemlər”. XII buraxılış. Bakı-2004. -s.49-50,

2.”ADR dövründə vahid milli ideologiya və azadlıq problemi”. AMEA  Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi tədqiqatlar İnstitutu. “Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri”. Elmi məqalələr məcmuəsi. 14-cü buraxılış. Bakı-2006. s.30-32.

3.”Azərbaycanda islam dininə qədərki dini-fəlsəfi cərəyanlarda maarifçilik çalarları”. AMEA  Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi tədqiqatlar İnstitutu. “Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri”. Elmi məqalələr məcmuəsi. 16-cı buraxılış. Bakı-2006. s.24-25.

4. “XVIII əsr Şərq təsviri sənət və arxitekturasında maarifçilik ənənələri”. AMEA  “Xəbərlər”. Tarix, Fəlsəfə, Hüquq. №8. Bakı.“Elm”, 2007. s.253-258.

5.”XVII-XVIII əsrlərdə Çində Qərbi Avropa intibah və maarifçilik ideyalarına yaxın burjua münasibətlərinin formalaşması” AMEA  “Xəbərlər”. Tarix, Fəlsəfə, Hüquq. №9. Bakı.“Elm”, 2008. s.244-250.

6. “Erenfrid Cirnxauz, Samuel Rufendorf, Xristian Tomazi və Xristian Volf alman maarifçiliyinin sələfləri kimi”. Bakı Avrasiya Universiteti. “Dünyaya baxış”. Elmi, nəzəri, praktik jurnal. №1. Bakı-2008. s.122-128.

7. “Maarifçilik ideyalarının Macar ictimai fikrində inkişafı və onun əsas ideya təmsilçiləri”. “Psixologiya jurnalı”. Elmi-praktik jurnal. №2. Bakı-2008. s.129-136.

8. “P. A. Holbax, K. A. Helvetsi və J. J. Russo materialist qütbə mənsub maarifçi filosoflar kimi”. Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. №4. Bakı-2008. s.100-107.

9. “XIX əsrin ikinci yarısında Avropa ictimai fikrinin təsiri altında Misir və Livanda maarifçilik ideologiyasının formalaşması”. Bakı Avrasiya Universiteti. Dünyaya baxış. Elmi-nəzəri, praktik jurnal. №4. Bakı-2008. s.72-76.

10. “Musiqi dram janrının yaranmasında maarifçilik mədəniyyətinin rolu”. Psixologiya jurnalı. Elmi-praktik jurnal. №4. Bakı-2008. s.118-124.

11.”Светское образование и зарождение Просвещения в Азербайджане” . Вестник Российского философского общества. №4 (48). Москва, 2008. s.99-103.

12. “XIX əsrin ortaları – XX əsrin əvvəllərində Çində maarifçilik ideyalarının inkişafının əsas xüsusiyyətləri”. AMEA  Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu. Fəlsəfə Araşdırmalar İctimai Birliyi. “Fəlsəfə”. Elmi-nəzəri jurnal. №1 (10). Bakı-2008. s.11-15.

13. “İtalyan maarifçiliyinin ideya istiqamətləri – Neopolitan maarifçiliyi”. “Tarix və onun problemləri”. Nəzəri, Elmi, Metodik jurnal. №1-2. Bakı-2008. s.98-102.

14. “XVIII əsrin ikinci yarısı İtalyan maarifçiliyi”. AMEA  “Məruzələr”. №2. Bakı,“Elm”, 2008. s.148-153.

15. “XVIII və XIX əsrlər Çin ədəbiyyatında maarifçi-satirik, məişət və fantastik romanların əsas ideya xüsusiyyətləri”. AMEA  Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu. “Sosial-siyasi problemlər”. Elmi-nəzəri jurnal. №2-3 (19-20). Bakı-2008. s.118-122.

16. “Koreyada maarifçilik ideyalarının yayılmasında “Sirxak” və “Pukxak” fəlsəfi məktəbləri nümayəndələrinin rolu”. AMEA  Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu. Fəlsəfə Araşdırmalar İctimai Birliyi. “Fəlsəfə”. Elmi-nəzəri jurnal. №2-3 (11). Bakı-2008. s.32-39.

17. “Cənubi Azərbaycan və İranda maarifçilik ideyalarının inkişafının əsas xüsusiyyətləri”, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Bakı Slavyan Universiteti. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblər arası elmi məqalələr məcmuəsi. №2. Bakı-2008. s. 319-323.

18. “XVIII əsr Qərb təsviri sənət və arxitekturasında maarifçilik ənənələri”, Tarix və onun problemləri. Nəzəri, Elmi, Metodik jurnal. №3. Bakı-2008, s.21-25.

19. “Con Lokk İngilis fəlsəfəsində emprizm xəttinin və maarifçilik cərəyanının görkəmli nümayəndəsi kimi”, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Bakı Slavyan Universiteti. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri”. Ali məktəblər arası elmi məqalələr məcmuəsi. №3. Bakı-2008. s.470-475.

20. “XVII əsrin sonu və XVIII əsrin əvvəllərində ingilis etikasında maarifçilik ideyaları”, “Tarix və onun problemləri”. Nəzəri, Elmi, Metodik jurnal. №4. Bakı-2008. s.28-32.

21. “Con Toland, Entoni Kollinz və Jozef Pristlinin maarifçi-fəlsəfi sistemləri”, AMEA  Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu. “Sosial-siyasi problemlər”. Elmi-nəzəri jurnal. №1 (21). Bakı-2009. s.42-48.

22. “Yapon ictimai fikrində maarifçilik ideyaları”, “Bakı Universitetinin Xəbərləri”. Sosial-siyasi elmlər seriyası. №1. Bakı-2009, s.99-104. 

23.“Suriyada maarifçilik ideyalarının inkişafında Əbdürrəhman Əl-kəvakibi, Nasif Əl-Yezidçi və Butrus Əl-Bustaninin rolu”, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Bakı Slavyan Universiteti. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. №1. Bakı-2009. səh. 315-320.

24. “Maarifçilik ənənələrinin XVIII əsr Avropa və XIX əsr Şərq musiqisinin inkişafına təsiri”, AMEA  “Xəbərlər”. Tarix, Fəlsəfə, Hüquq. №11. Bakı-“Elm”, 2009. səh. 224-231.

25. “Şərq xalqlarının ideologiyasında maarifçilik köklü dəyişikliklər dövrü kimi”, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Bakı Slavyan Universiteti. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri”. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. №5. Bakı-2009. səh. 318-323.

26. “Просвещение как глобальный феномен” Вестник российского философского общества. №2 (50). Москва, 2009. s.68-72.

27. “Роль просвещения в формировании глобального сознания”, Материалы IY Всероссийской научно-практической конференции «Экологическое образование и просвещение в интересах устойчивого развития». Ханты-Мансийск, 3-7 июня 2009. s.132-133.

28. “Maarifçilik Hindistanın fəlsəfi, sosial-iqtisadi, dini, əxlaqi və estetik problemlərinin tam kompleksinin həlli kimi”,“Tarix və onun problemləri”. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş. Xüsusi buraxılış. Nəzəri, Elmi, Metodik jurnal. №3. Bakı-2009,  s.92-96.

29. “Azərbaycan Maarifçiliyinin spesifik xüsusiyyətlərinin ölkənin ictimai inkişafının problemlərində əksi”, AMEA  Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu. “Elmi əsərlər”, elmi-nəzəri jurnal. №1-2 (13), Bakı-2009. s.31-37.

30. “Глобальный контекст просвещения”, Российская Академия наук. Институт Философии. Институт Философии, Социологии и Права НАНА. Факультет глобальных процессов МГУ им. М. В. Ломоносова. Российское философское общество. Представительство Фонда Гейдара Алиева в РФ. «Взаимодействие культур в условиях глобализации». Материалы международной конференции, посвященной памяти Г. А. Алиева. Москва, 2010. s.298-306.

31. “Светское образование и зарождение просвещения в Азербайджане”, Российская Академия Государственной Службы при Президенте РФ. «Социология власти». Научный и общественно-политический журнал №8. Издательство РАГС, Москва 2010. səh. 158-165.

32. “Итальянские просветители: Пьетро и Алессандро Верри”, Российская Академия Государственной Службы при Президенте РФ.«Социология власти». Научный и общественно-политический журнал №1. Издательство РАГС, Москва 2011. s.90-95.

33. “Просвещение и постмодернизм как философская основа развития социальных наук и психологии”, Вектор науки Тольяттинского Государственного Университета. Серия: Педагогика, психология. 2012, №3(10). s.151-154.

34. “Cəmiyyətin yeniləşməsi məsələləri maarifçilik və masonçuluq prizmasında”, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Xəbərlər. Tarix, fəlsəfə, hüquq. № 1. Bakı - “Elm”, 2012. s.169-178.

35. Изучение просветительства в контексте современных социокультурных исследований, “XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс” Научно-методический журнал. Серия: социально-гуманитарные науки. Выпуск №07 (11). Пенза. ПГТА. 2013. s. 247-253.

36. “Мультикультурализм – предпосылка социальной гармонии мегаполиса”, Социальный капитал мегаполиса: проблемы развития и измерения. Материалы международной конференции. Москва. Издательство МГПУ, 2014, s. 39-45.

37. “Изучение просветительства в контексте современных социо-культурных исследований”, Вектор Науки Тольяттинского Государственного Университета. Серия: Юридические науки. 2013, №1 (12). s. 20-22.  

38. “XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan yazıçılarının yaradıcılığında yeni ictimai münasibətlərin əksi və neft mövzusu”,  AMEA  “Xəbərlər”. Humanitar elmlər. №1. Bakı-“Elm”, 2016. s. 114- 119.

39. “XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan yazıçılarının Azərbaycanın ictimai və fəlsəfi fikir tarixində rolu”, AMEA Fəlsəfə İnstitutu, “Elmi əsərlər”, Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, № 2 (29), Bakı – 2017, s. 31-38.

40. “Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin “Dağılan tifaq” pyesinin ictimai-sosial mahiyyətinin təhlili”, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti, Sosial elmlər və psixologiya fakültəsi. Heydər Hüseynovun elmi-nəzəri irsi və müasir fəlsəfənin aktual problemləri (1908-1950) Respublika elmi-praktik konfransının materialları (3 may 2018-ci il), s. 167-173.

41. “Azərbaycanda xarici dillərə meyllilik və Müsair Azərbaycan dilinin ictimai problemləri”, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Fəlsəfə İnstitutu, “Elmi əsərlər” Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, № 2 (31), Bakı – 2018. s. 64-69.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fəlsəfə İnstitutuAZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115  
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5109831 
Mobil tel. (+994 50) 3151185 
Ev tel. (+994 12) 5383586 
Faks  
Elektron poçtu nicatmk@mail.ru