Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Nəcəfli Mahrux Abbas qızı

 

Anadan olduğu yer Ermənistan, Amasiya 
Təvəllüdü 07.09. 1974 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

72.07.01

Sosial fəlsəfə

Elmi idrakın humanistləşməsi və onun dünyagörüşü nəticələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

37 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları
 1. Yenidən matriarxata doğru//Genderşünaslıq, beynəlxalq elmi-populyar jurnal, Bakı, Səda, 2000, s. 39-40;
 2. Nədən noosferologiya//Müasir elm və ictimai praktika: fəlsəfi problemlər, AMEA FSHİ-nin sosial fəlsəfə şöbəsinin məqalələr toplusu, Bakı, İİM mətbəəsi, 2000, s. 51-54;
 3. Feminizm və postmodernizm//Gender tədqiqatları, AMEA FHSİ-nin Fəlsəfənin yeni istiqamətləri və gender tədqiqatları şöbəsinin məqalələr toplusu,Bakı, El-Aliance şirkətinin mətbəəsi, 2000, s.67-69;
 4. Noosfer haqda ideyalar yeni dünyagörüşü perspektivində//Müasir dövrdə fəlsəfənin yeni istiqamətləri və genderin sosial-fəlsəfi problemləri, AMEA FHSİ-nin Fəlsəfənin yeni istiqamətləri və gender tədqiqatları şöbəsinin məqalələr toplusu,Bakı, Yeni nəsil, 2002, s.115-121;
 5. Müasir feminist nəzəriyyənin bəzi məsələləri//Azərbaycanda gender tədqiqatları, AMEA FHSİ-nin Fəlsəfənin yeni istiqamətləri və gender tədqiqatları şöbəsinin məqalələr toplusu,Bakı, Adiloğlu, 2002, s.32-44;
 6. Antrop prinsipi yeni dünyagörüşü perspektivində//Gender.Mədəniyyət, AMEA FHSİ-nin Fəlsəfənin yeni istiqamətləri və gender tədqiqatları şöbəsinin məqalələr toplusu,Bakı, Adiloğlu, 2003, s. 78-88;
 7. Mirzə Cəlil feminist tədqiqatın obyekti kimi//Azərbaycan bədii və ictimai-fəlsəfi fikrində qadın məsələsi, AMEA FHSİ-nin Fəlsəfənin yeni istiqamətləri və gender tədqiqatları şöbəsinin məqalələr toplusu,Bakı, Adiloğlu, 2004, s. 114-121;
 8. Ekofeminizm ekoloji paradiqmanın formalaşma qaynaqlarından biri kimi//Seçki və gender faktoru, AMEA FHSİ-nin Fəlsəfənin yeni istiqamətləri və gender tədqiqatları şöbəsinin məqalələr toplusu,Bakı, Adiloğlu, 2004, s.148-156;
 9. Gender təhsili: reallıq, perspektivlər// Təhsil və gender, AMEA FHSİ-nin Fəlsəfənin yeni istiqamətləri və gender tədqiqatları şöbəsinin məqalələr toplusu,Bakı, 2004, Adiloğlu, s.49-55;
 10. Humanistləşmə müasir elmi idrakın inkişaf meyllərindən biri kimi//Elmi əsərlər, №1-2, AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunun elmi-nəzəri və ictimai-siyasi jurnalı, Bakı, 2005, Təknur, s. 220-228
 11. Yeni sintetik anlayışlar//Fəlsəfə, №1, AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunun elmi-nəzəri və ictimai-siyasi jurnalı, Bakı, 2005, Təknur, s.169-185;
 12.  Fəlsəfə və yeni sintetik bilik//Mədəniyyət dünyası, elmi-nəzəri məcmuə, XI buraxılış, Bakı, ADMİU, 2006, s.327-333;
 13. Müasir elm və humanizm ideyası//Elmi xəbərlər, Sumqayır Dövlət Universitetinin sosial və humanitar elmlər bölməsinin elmi-nəzri məcmuəsi, cild 2, №2, Sumqayıt, 2006, s.60-64;
 14. Humanizm: mənalandırılması, humanizm və müasir elm//Elmi axtarışlar, AMEA Folklor İnstitunun elmi-nəzəri XX toplusu, Bakı, Səda, 2006, s.201-205;
 15. Qadın tarixi. Həmidə Cavanşir//Azərbatcanda qadın məsələsi, AMEA FHSİ-nin Fəlsəfənin yeni istiqamətləri və gender tədqiqatları şöbəsinin məqalələr toplusu, Bakı, Adiloğlu, 2006, s. 0,8 ç.v.;
 16. Kişi tədqiqatları gender araşdırmalarının bir qolu kimi//Gender.Demokratiya.Sülh Mədəniyyəti//  AMEA FHSİ-nin Fəlsəfənin yeni istiqamətləri və gender tədqiqatları şöbəsinin məqalələr toplusu, Bakı, Adiloğlu, 2006, s.96-99;
 17. Ədəbiyyatın feminist tənqidi// Gender, demokratiya, sülh mədəniyyəti (ikinci buraxılış), AMEA FHSİ-nin Fəlsəfənin yeni istiqamətləri və gender tədqiqatları şöbəsinin məqalələr toplusu, Bakı, Adiloğlu, 2007, s.118-129;
 18. Postqeyri-klassik elm və fəlsəfə//Fəlsəfənin yeni istiqamətləri, AMEA FHSİ-nin Müasir fəlsəfə problemləri şöbəsinin məqalələr toplusu, Bakı, Adiloğlu, 2008, 0,7 ç.v.;
 19. Ümmülbənin: qadın narrativi//Azərbaycanda qadın məsələsi(20-40-cı illər), AMEA FHSİ-nin Müasir fəlsəfə problemləri şöbəsinin məqalələr toplusu,Bakı, Təknur, 2010, s. 106-112;
 20. Müasir elmdə humanizm// AMEA Gənc Alimlər Birliyinin I Respublika konfrans materialları, Bakı, Elm, 2010, 0,6 ç.v.;
 21. Əzizə Cəfərzadə: dünya qadın gözü ilə//Azərbaycanda qadın məsələsi (XX əsrin 40-60-cı illəri), AMEA FHSİ-nin Müasir fəlsəfə problemləri şöbəsinin məqalələr toplusu, Bakı, Səda, 2010, 0,7 ç.v.;
 22. Əzizə Cəfərzadə yaradıcılığı gender diskursunda, Azərbaycanda qadın məsələsi (XX əsrin 60-90-cı illəri), AMEA FHSİ-nin Müasir fəlsəfə problemləri şöbəsinin məqalələr toplusu, Bakı, Təknur, 2011, s.95-100;
 23. Cəlil Məmmədquluzadə feminist tənqidin obyekti kimi//Müstəqil Azərbaycan 20 il: Dövlət Ailə, qadın və uşaq siyasəti, Bakı, Nurlar, 2012, s.202-207;
 24. Kvant şüuru və din//Cəmiyyət və din: tarix və müasirlik, AMEA FHSİ-nin Müasir fəlsəfə problemləri şöbəsinin məqalələr toplusu, Bakı, Təknur, 2013, 1,5 ç.v.;
 25. Müasir feminist nəzəriyyələrdə qadın identikliyi məsələsi//Müasir fəlsəfənin aktual problemləri, AMEA FHSİ-nin Müasir fəlsəfə problemləri şöbəsinin məqalələr toplusu, Bakı, Təknur, 2013, 1,5 ç.v.;
 26. Feminist nəzəriyyənin əsas məsələsi//Azərbaycanda gender problemləri: mövcud vəziyyət və əsas istiqamətlərdə inkişaf mövzusunda II Respublika Konfransının materialları, Bakı, Avropa, 2013, s.153-160
 27. Qadın identikliyi: müasir yozumlar//Elmi əsərlər, AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalı, №2(23), Bakı, institutun mətbəəsi,2014, s. 128-134;
 28. Yeni qadın reprezentasiya formaları//Qloballaşan dünyada dəyişən gender rolları/ konfrans materialları, Bakı, Avropa 2015, s.128-134;
 29. Kultural tədqiqatlar və feminizm. Qadın reprezentasiya siyasəti/ Mədəniyyət: postqeyri-klassika və postmodern dövrü, Bakı, Edlm və Təhsil, 2015, s. 367-389;
 30. Mədəniyyətin kəmiyyət ölçüləri (G.Hofstede modelinə görə)//Geosiyasətin fəlsəfəsi və müasir dünya nizamı:postneoklassika dövrünün epistemologiyası, Bakı, Avropa, 2016, s. 398-414;
 31. Mif mədəniyyətin ilkin qatı kimi//Mədəni müxtəliflik: Dünya və Azərbaycan/ beynəlxalq elmi-nəzəri konfransın materialları, Bakı, Bakı universiteti, 2016, s. 119-123;
 32. Türk miflərində qadın obrazaları//Qloballaşan dünyada dəyişən gender rolları- mövzusunda konfrans materialları, Bakı, QU, 2016, s.115-120;
 33. Heyzel Henderson: İqtisadiyyata qadın baxışı// İqtisadiyyatın fəlsəfəsi: tarix və müasirlik, Bakı, Avropa, 2017, s.186-199;
 34. G. Hofstede. İqtisadiyyatın mədəniyyət “ölçüləri”// Əmək və Sosial Münasibətlər- Elmi-praktik jurnal, №2(08), B.  AHİK, AƏSMA, 2017, s.41-49;
 1. Hanna Arendt. Müasirliyin tənqidi // Tarixin fəlsəfəsi: retrospektiv və perspektiv. Bakı, Azərbaycan, 2018, s. 595-605;
 1. Mədəniyyət və iqtisadiyyat: qarşılıqlı əlaqələr(G.Hofstede modelinə görə)// Elm və İnnovativ Tedxnologiyalar Jurnalı, Beynəlxalq elmi araşdırmalar jurnalı, №4, 2018, s. 51-64
 2. Tarix fəlsəfəsi. Hermenevtik yozum//Achivements and problems in the field of social sciences in the modern world, Bsku, Izdevnieciba «Baltija Publishing» 2018, p.46-49 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti BDU-da, Ali Diplomatiya Akademiyasında fəlsəfə müəllimi 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fəlsəfə İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5393484 
Mobil tel. (+994 50) 3381428 
Ev tel. (+994 12) 5701550 
Faks  
Elektron poçtu

mahru_abbas@yahoo.com