Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Paşayeva Əntiqə Niftiəli qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıAstara rayonu   
Təvəllüdü 15.05. 1970 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Tehran Universiteti (İran İslam Respublikası) 
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı410387077

Qərb Fəlsəfəsi

Baruç Spinoza fəlsəfəsində Allahın varlığı 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

4 Monoqrafiya, 53 elmi məqalə, 17 ictimai-siyasi və ədəbi yazılar.

 

17

 

3

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1.Hüququn fəlsəfəsinin mühüm mövzuları: hüquq və əxlaq, hüquq və dövlət, hüquq və siyasət, hüquq və din, hüquq və iqtisadiyyat, hüquq və mədəniyyət, hüquq və incəsənət. 2.Hüququn fəlsəfəsi, hüquq elmi, dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və bunların arasında olan fərqli aspektlərin təhlili.

  

Elmi əsərlərinin adları 1.Monoqrafiya. Sərf və Nəhv. Ərəb dilinin morfologiyası və sintaksisi. Bakı: “Riza” 2004. 192 s. 2.Monoqrafiya. Əbu Əli İbn Sina. “Şəfa”: Məntiq, Təbiət və İlahiyyat. Ərəb dilindən fars dilinə tərcümə. Tehran: “Tehran Universiteti”  2010, 187 s.3.Monoqrafiya. Sədrəddin Muhəmməd bin İbrahim Şirazi (Molla Sədra). “Əsfar”, I-ci cild. Ərəb dilindən fars dilinə tərcümə. Tehran: “Tehran Universiteti” 2013, 197 s. 4.Monoqrafiya. Философия права.Украина: “Соборность” 2019, 155 с. 5.Эго и силы эго в философии Аристотеля и Ибн Сины-сравнительный анализ”. Россия, городМосква: “Интернаука”№ 7(941)/2018, с.14-18.6.The same and different features between religion and law in the philosophy of law . “Perspectives of Science and education”.  New York: “Slovo word”10 June 2018, pp. 50-53.7.The public power of law in the philosophy of law”. “Scientific discussion”. Prague, Czech Republic: “Scientific” № 19/2018, pp. 58-61.8.Философский и правовой анализ понятия справедливость в философии права. “Virtus”, Украин,город Online:  “Learning without Frontiers”  № 12/2017, с. 37-41.9.Философский анализ права в произведениях западных правоведов.“Вестник науки”.Россия, город  Казань:“Наука и Творческое Общество” № 4/2017, с. 44-48. 10.Aristotel və İslam mütəfəkkirlərinin əsərlərində nəfs və nəfsin qüvvələri. Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri, sosial-siyasi elmlər seriyası jurnalı. “Bakı Universiteti”, Bakı: №  4/2016, s.76-86 .11.Sədrul Mutəəllihin Şirazi (Molla Sədra) fəlsəfəsində zehnin varlığı. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu. “Elmi Əsərlər”. Bakı: № 1 (26) 2016, s. 109-117.12.Kant və Hegel fəlsəfəsində qanun nəzəriyyəsinin müqayisəli təhlili. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası. Dövlət və İdarəçiliyi: Nəzəriyyə və Təcrübə. “DİA”. Bakı: № 3 (51) 2015, s. 187-192.13.İbn Sinanın Aristotel məntiqinə gətirdiyi yeniliyi və bunun islam mütəfəkkirlərinə təsiri. Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri, sosial-siyasi elmlər seriyası  jurnalı. “Bakı Universiteti”. Bakı: № 2/2015, s. 98-107.14.Spinoza fəlsəfəsində cövhər məfhumu və onun tərifi. AMEA-nın Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu. “Elmi əsərlər”. Bakı: № 2 (23) 2014, s. 88-92. 15.Dekart və Spinoza fəlsəfəsində Allahın varlığı və onların fikirləri arasında olan mühüm fərqlər. Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri, sosial-siyasi seriyası  jurnalı.  “Bakı Universiteti”, Bakı: № 3/2014, s.105-112. 16.Единство природы Бога и сущности и доказательства  этого в философии Спинозы. “Gileya”. Kiev: “Vidavniçtvo” № 90 (11)2014. c. 327-329.17.Allah və onun xüsusiyyətləri haqda Spinozanın sübutları.  “Müasir dini düşüncə”. İran İslam Respublikası.  “Tehran Universiteti”. Tehran: № 90/ 2013, s. 27-40. 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti. Fəlsəfə tarixi, müəllim 
Digər fəaliyyəti  Ərəb, fars və ingilis dilləri üzrə tərcüməçi 
Təltif və mükafatları Elmi əsərlərə görə verilən diplomlar, sertifikatlar, təşəkkür bəlgəsi və təqdirnamələr. 
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Fəlsəfə İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115 

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55) 3909771 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu pashayeva.ph@mail.ru