Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Tarix İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Kərimova (Kocayeva) Tamilla Sabir qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.
Təvəllüdü 25.02.1957
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


5503.02

Vətən tarixi

Azərbaycan SSR-də elmi və elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması (1971-1980-ci il)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

70

 

2


2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı


1

Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycan tarixşünaslığında ilk dəfə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının təşkili və formalaşması problemini tədqiq etmiş, çapa 6 monoqrafiya hazırlamışdır: “Azərbaycan Мilli Еlmlər Аkademiyasının tarixi», «История Института Истории НАНА», «Азербайджанская наука в биографических очерках», «Алескер Гаджи Кязим оглы Алекперов: Жизнь, творчество, судьба ученого (Документы, материалы, письма, хроника, статьи, библиография)», «Репрессированные ученые Азербайджана», tarixçi alim Cahangir Zeynaloğlunun “Şirvanşahlar yurdu” (İstanbul, 1931) adlı əlyazmasını nəşrə hazırlamışam. 
Elmi əsərlərinin adları 1. ”Из истории Национальной Академии наук Азербайджана”. ( Баку, Тахсил, 2005, 566 с.)

2. ”Əhməd əfəndi Çələbizadə. Quba rayonunun dövrün adət və qaydaları haqqında”. Bakı, 2008, 605 s.; təkrar nəşr: Bakı, 2009.

3. ”Vətənə və elmə xidmət etdilər... “Nafta Press, 2012, 331 s. (həmmüəllif) (Azərbaycan və rus dillərində)

4. 2 cildlik “Heydər Əliyev” monoqrafiyasının 3 fəslini yazılıb. (Bakı, 2013)

5. 2 cildlik «Heydər Əliyev. Azərbaycan elminin keşiyində. Sənədlər və materiallar” (Bakı, 2013) adlı monoqrafiyasının müəlliflərindəndir.

6. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. 2 cildlik B., 2014- (müəlliflərdən biri)

7. Azərbaycan repressiya olunmuş alimlərinin elmi irsi. - “Azərbaycanın repressiya olunmuş alimləri” kitabında. B., 2014, s. 17-32.

8. Алескер Гаджи Кязим оглы Алекперов:Жизнь, творчество, судьба ученого (Документы, материалы, письма, хроника, статьи, библиография). Б., 2015. Изд-во «Университета Хазар», 576 с. (в соавторстве с И.Садыговой и И.Алиевым)

9. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının yaranması. B., ”Elm və təhsil”, 2016 , 488 s.

10. Azərbaycan Respublikasının tarixi (1991-2003). Heydər Əliyev dövrü. Cild I .Bakı, 2016, 704 s. : VIII fəsilin §1: Elmin inkişafı, s. 462-474.

11. Azərbaycan Respublikasının tarixi (2003-2016). İlham Əliyev dövrü. Cild II .Bakı, 2016, 716 s. :VI fəsil-Elm və təhsilin inkişafı: §1: Elm-275-285; §2: Təhsil-286-297; § 3: Elm və təhsil sahəsində beynəlxalq əlaqələr-297-306.

12. Укрепление материально-технической базы вузов и научных учреждений (1971-1980 гг.) // Тезисы докладов на научной конференции молодых ученых Института истории АН Азерб. ССР и исторического факультета АГУ им.С.М.Кирова, посвященной 65-летию образования ВЛКСМ. –Баку,1983 - с.20

13. Подготовка научных и научно-педагогических кадров путем соискательства в Азербайджанской ССР в период развитого социализма (1971-1980 гг.) //Тезисы докладов VII республиканской научной конференции аспирантов вузов Азербайджана, посвященные 40-летию Победы над фашистской Германией. – Баку, 1984. Том. 1- с. 60.

14. Международные научные связи ученых Азерб. ССР (70-е годы). // Тезисы докладов на VIII республиканской научной конференции аспирантов вузов Азербайджана, посвященные ХХVII съезду КПСС. Том. 1.-Баку, 1985 - с. 88.

15. Подготовка научных и научно-педагогических кадров в высших учебных заведениях Азербайджанской ССР (1971-1980 гг.) //Известия АН Азерб.ССР. Серия истории, философии и права, 1985, № 3. - с. 13-20.

16. Некоторые вопросы повышения квалификации научных и научно-педагогических кадров в Азербайджанской ССР в 70-е годы. // Известия АН Азерб. ССР. Серия истории, философии и права -1986, №4 - с. 11-18.

17. Изменения социальной структуры научных и научно-педагогических кадров в Азербайджанской ССР в 70-е годы. // Материалы II научной конференции молодых ученых Института истории АН Азерб. ССР, посвященные 40-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, ч.I-Баку-1987- с. 25-31.

18. Идейно-политическое воспитание научных и научно-педагогических кадров в Азербайджанской ССР (1971-1980 гг.) // Материалы IХ республиканской научной конференции аспирантов вузов Азербайджана.- Баку, 1987- с. 178-180.

19. Подготовка и повышение квалификации научных и научно-педагогических кадров в Азербайджанской ССР (1971-1980 гг.). // Автореф.дис. на соиск. учен.степ. канд. ист.наук. –Баку- 1987- 27 с.

20. О путях повышения эффективности науки Азербайджана (1971-1985 гг.). //Материалы научной конференции, посвященной 70-летию ВЛКСМ –Баку- 1989- с. 158-161.

21. Научная интеллигенция Азербайджана и ее роль в обновлении общества (1960-1990 гг.). // Материалы научной конференции Института истории АН Азерб.ССР, посвященной дню восстановления Азербайджанской государственности- Баку, 1991- с. 217-224.

22. Проблемы развития общественных наук в Азербайджане. //Труды научной конференции Института истории АН Азербайджана. -Баку, 1992- с. 260-264.

23. Научная интеллигенция Азербайджана и развитие народного хозяйства республики (1960-1990 гг.). – 10 п.л. //Проблемы истории Азербайджана. Сб.ст. АН Азерб.Респ., Ин-т истории, Баку, 1995. – Деп. в ВИСПИИ АНА, 01.03.95.

24. Участие научной интеллигенции Азербайджана в сотрудничестве с зарубежными странами (60-90-е годы) // I Бакинский Международный Симпозиум «Азербайджан в международных экономических взаимосвязях», состоявшийся в 20-22 октября 1994 г.-Баку, 1994 – с.187- 191.

25. Азербайджанская научная интеллигенция в период перехода к рыночной экономике. – Деп., 1.05.1995 г., 10 стр.

26. Азербайджанская научная интеллигенция в период совершенствования социализма (1960-1990 гг.). – Сб.ст. Ин-та истории АН Азерб. Республики. – Баку, 1996, стр. 185-192. Деп. В ИОПИИ. 24.06.1996, № 40, № 2.

27. Внедрение результатов научных трудов азербайджанских ученых в производство (1960-1990 гг.). //Исследования по истории Азербайджана. Баку, 1998 г., № 1, с. 149-158.

28. «Путь от неграмотности к вершинам науки». //Доклад и статья на научной конференции - «Elmi - mədəni tərəqqi və qadın». -Bakı, 2003- с. 7-22.

29. Из истории научной мысли Азербайджана (до начала ХХ столетия) // Elmi araşdırmalar. VI buraxılış - Bakı-2004- № 1- 2 - s.222-239.

30. Основные этапы становления азербайджанской науки и формирование национальной научной интеллигенции республики (первая половина ХХ столетия) // Elmi araşdırmalar - VII buraxılış. – Bakı - 2004- №3-4 – s.246-257.

31. Репрессированная наука Азербайджана (30-е годы ХХ столетия) // Azərbaycan Tarixi Muzeyi -2005.- Bakı - 2005 - s.326-342.

32. Роль «Общества обследования и изучения Азербайджана» в становлении и развитии исторической науки в Республике. // Elmi axtarışlar (Folklorşunaslıq: filoloqiya, fəlsəfə, tarix, incəsənət və nəzəriyyə aspektləri) - XXVII cild. - Bakı - 2006 - s.270-279

33. Археологическая наука Азербайджана (20-е годы ХХ столетия) //Азербайджан и азербайджанцы –Баку, 2006 - № 5-12- с.181-193

34. I Всесоюзный Тюркологический съезд: История и современность. ( К 80-летнему юбилею I Тюркологического съезда) //Tarix və onun problemləri - Bakı - 2006 - №4 - s.124-142

35. Azerbaijani Ethnography Shaping: Key Tendencies and Conception. («Становление азербайджанской этнографии: Основные направления и концепции»).// Азербайджан и азербайджанцы. – Баку.- 2007- № 1-4- с.75-86

36. SSRİ Elmlər Akademiyasının Azərbaycan filialı müharibə illərində (1941-1945) – Dirçəliş – XXI əsr, 2007, №112-113, s.297-314

37. Джахангир Зейналоглу: Судьба и научное наследие ученого. // Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2007. Bakı, 2007, s.198-210

38. Cahangir Zeynaloglu (1892-1944): Fate and Scientific Heritage the Sholar. //Azərbaycan və azərbaycanlılar- Bakı-2007, №5-12, s.179-186

39. Əhməd əfəndi Çələbizadə və Quba tarix-diyarşünaslıq muzeyi ilə bağlı ömür. (anadan olmasının 115 illiyinə ithaf olunur) // Azərbaycan MEA Tarix İnstitutunun Elmi Əsərləri, 2007, 22-ci cild, s.176-183.

40. Гараш Алиевич Мадатов, каким я его знала.//Tarix elminə həsr olunmuş ömür (Qaraş Əli oğlu Mədətov-80). B., 2008, s.83-85.

41. Cahanqir Zeynaloğlunun taleyi və elmi irsi.// «Azərbaycan» qəz., 2008, 8 mart, s.9

42. Фундаментальные и прикладные исследования в области естественных и технических наук, проводимые в институтах Азербайджанского филиала Академии наук СССР (1935-1941 гг.)//Азербайджан и азербайджанцы, 2008, №5-8, с.164-179.

43. Научная интеллигенция Азербайджана в годы войны (1941-1945 гг.). // Azərbaycan 1941-1945-ci illər müharibəsində. Məqalələr toplusu. «Elm». Bakı, 2008, s.24-58.

44. Азербайджанское Отделение Закавказского филиала АН СССР как научный центр: у истоков отечественной науки. //Azərbaycan və azərbaycanlılar.- Bakı-2009, №1-2, s.191-201.

45. Из истории востоковедения: Пантелеймон Крестович Жузе (1871-1942).//Tarix və onun problemləri,2009. Xüsusi buraxılış, №3, s.82-91.

46. Так создавалась Национальная Академия наук Азербайджана.- // Azərbaycan MEA Tarix İnstitutunun Elmi Əsərləri, 2009, cild 27, s.148-161

47. Основные направления научных исследований в области общественных и гуманитарных наук Азербайджанского филиала Академии наук СССР (1935-1941).// Azərbaycan və azərbaycanlılar.- Bakı-2010, №1-2, s.242-257.

48. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının beynəlxalq elmi əlaqələri (XX əsrin sonu XXI əsrin əvvəli).// Azərbaycan MEA Tarix İnstitutunun Elmi Əsərləri, 2011, cild 38, s. 457-462.

49. Heydər Əliyev və Azərbaycan elmi müstəqillik illərində.//Tarix və onun problemləri. Xüsusi buraxılış. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunur, 2013, №2, s.150-156.

50. «Heydər Əliyev» İki cilddə. 1 cild. 2 bölmə, VI fəslin, § 2- «Heydər Əliyev və Azərbaycan SSR-də mədəniyyətin inkişafı» adlı - «Elmin inkişafı»; Bakı, Turxan nəşr, 2013, s. 270-295; , § 4- «Azərbaycan SSR-in xarici ölkələrlə və müttəfiq respublikalarla təhsil, elm və mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığı». Bakı, Turxan nəşr , 2013,s.319-349.

51. «Heydər Əliyev» İki cilddə. 2 cild. 2 bölmə, V fəslin, § 1 – «Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasında milli mənəvi tərəqqi» adlı - «Elmin inkişafı»; Bakı, Turxan nəşr , 2013, s.474-487.

52. Бакинский период в жизни и творчестве Пантелеймона Жузе. // Современная научная жизнь России. Москва, 2014, №1, с.36-50. Бакинский период в жизни и творчестве Пантелеймона Жузе. // Современная научная жизнь России. Москва, 2014, №1, с.36-50.

53. Из истории научных связей Азербайджанской ССР и Северного Кавказа (20-30-е годы ХХ в.) - Международная конференция, посвященная памяти В.П.Дзагуровой. Сб. тр.вып. XII, Махачкала, 2014, с.29-33 (проводимая Дагестанским Государственным Университетом 25 апреля 2014 г.)

54. Вклад польских ученых и специалистов в развитие нефтяной промышленности Азербайджана (конец XIX - начало ХХ века). – Əsrin müqaviləsi elmi konfrans. 22-23 sentyabr 2014-cü il. Konfrans “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanmasının 20-ci ildönümünə həsr olunub. Gəncə, 2014, с.128-135.

55. Организация первых научных учреждений и формирование научной интеллигенции Азербайджана (20-е годы ХХ столетия). –Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2014. B., 2014, s.196-208.

56. Жизнь и творческий путь Алескера Гаджи Кязим оглы Алекперова: В серии «20-30-е годы ХХ века в судьбах азербайджанской интеллигенции».- Аzərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Xəbərləri. İctimai elmlər seriyası, 2015, № 1, s. 153-172.

57. Azərbaycanda arxeologiya və etnoqrafiya elmlərinin inkişafında Heydər Əliyev mərhələsi. – Tarix və onun problemləri, 2015, №1, s.314-321.

58. Azerbayijan scientists in the qrip of repression (the 1930 s). - Cambridge Central Acia Reviews, 2015, volume 2, p.34-41 (London)

59. Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö – Cəmiyyətinin Naxçıvan şöbəsinin ilk sədri Vahab Həsənzadənin həyatı və elmi-təşkilatçılıq fəaliyyəti.-Naxçıvan günümüzə qədər. Bakı, 2015, s. 223-229.

60. Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılığının SSRİ EA Azərbaycan Filialının əməkdaşları tərəfindən tədqiq edilməsi tarixindən (XX əsrin birinci yarısı). - Qafqaz tarixinin aktual məsələləri. Beynəlxalq konfrans. 15-16 oktyabr 2015, II hissə. Gəncə, 2015, s.30-35.

61. История азербайджанского народа в работах Рашид бека Измайлова.- Az.Resp-sı Təhsil Nazirliyin, Bakı Biznes Universiteti, Yeni Azərb-n partiyasının Yasamal rayon təşkilatı ilə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci illiyinə həsr olunmuş “İnvestisiya qoyuluşlarının siyasi aspektləri və iqtisadi səmərəliliyi” mövzusnda beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. 5-6 may 2015-ci il. B., 2015, s.282-287.

62. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.A.Bakıxanov adına Тарих Институтуnun yaranması tarixindən (80 illik yubileyinə həsr olunur). – Аzərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Xəbərləri. İctimai elmlər seriyası, 2015, № 3, s.47-63.

63. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.A.Bakıxanov adına Тарих Институту XX əsrin 30-cu illərin sonu-40-cı illərin əvvəllərində.-Аzərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Xəbərləri. İctimai elmlər seriyası, 2015, № 4, s.17-30.

64. Azerbaycan Milli İlimler Akademisi’nin Teşkili (XX Yüzyılın Birinci Yarısı). (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının təşkili tarixindən (XX əsrin birinci yarısı). – Yeni Türkiye. Kafkaslar özel sayısı -VI. Temmuz-Aralık, 2015, yıl 21, sayı 76, fiyatı 40 TL, s. 165- 174.

65. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.A.Bakixanov adına Tarix İnstitutu 1941-1945-ci illər müharibəsi dövründə.- Аzərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Xəbərləri. İctimai elmlər seriyası, 2016, № 1, s.12-22.

66. СЪЕЗД, ОБЪЕДИНИВШИЙ ТЮРКСКИЙ МИР (посвящается 90-летнему юбилею Первого Всесоюзного Тюркологического съезда). - Аzərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Xəbərləri. İctimai elmlər seriyası, 2016, №2.

67. Алескер Алекперов - выдающийся археолог и этнограф. – İRS. Наследие.Heritage, 2016, №4(82), с.50-57; №5 (83), с.38-42.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1980-1997-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetində, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində, Moskva  Dövlət və Hüquq İnstitutunun Azərbaycan Şöbəsində “Azərbaycan tarixi”,  “Kulturalogiya”, “Roma hüququ”, ”Rusiyanın dövlət və hüquq tarixi”  və s. fənlərdən saat hesabı dərs demişəm.
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5393615
Mobil tel. (+994 50) 3291962
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu tomakerimova50@gmail.com