Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Şərqşünaslıq İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Bayramlı Nüşabə Kazım qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 17.06.1948
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, Şərqşünaslıq fakültesi
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


5502.01

Orta əsrlər ərəb ölkələri tarixi. İraq 

Abbasiler xilafeti xəlifə ən-Nasir dövründə (1180-1225)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

31

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

1.Abbasiler xilafətinin daxili və xarici siyasətinin müəyyənləşməsində Sührəverdinin rolu.EA aspirantlarının elmi konfransı.1980.s.162-168

2.Xəlifə ən-Nasir və Fütüvvə.EA-nın Xəbərləri (tarix, hüquq, felsefe),1981, N2,s.50-55

3.Xəlifə ən-Nasirin dini siyasəti.EA-nın Məruzələri.T.XXXİX,N1

4.XII-XIII əsrlər Abbasilər xilafətinin ədəbi həyatına dair(tezislər). Şərqşünasliq İnstitutu elmi sessiyanın materialları,1983.

5.Abbasilər xilafətinin tarixinə dair araşdırma(referativ  məqalə). İnformasiya mərkəzi. Referativ Məcmuə, Seriya: tarix, fəlsəfə, hüquq. 1979, N 11, s.57-63

6.Səfiəddin Urməvi ərəb mətbuatında.”Ədəbiyyat və İncəsənət” qəzeti 1980.

7. ən-Nasir…ACE. TVİİ, s. 161.

8.Namaz. 9.Nubiya.

10.Rum.

11.Rumeli.

12.Seyyid

13.Fatimilər sülaləsi

14.Fatimilər dövləti maddələri ACE üçün yazılmış  və VII,VIII, IX cildlərdə çap olunmuşdur.

15.Xəlifə ən-Nasir və Əyyubilər.(məqalə) Xəbərlər(tar.,hüq.,fəlsəfə),1984,N3,s.57-63

16.Xəlifə ən-Nasirin dövründə İsfahan şəhəri(tezislər)

17.Abbasilər xilafəti xəlifə ın-Nasir dövründə(1180-1225)  avtoreferat, BDU-nun nəşriyyatı.20səh

18.XII-XIII əsrlər  İraqın iqtisadi vəziyyətinə dair(məqalə) Srednevekoviy Vostok-2,1993 s.104-113.

19.Abbasilər xilafətində vəzir və vəzir naibliyi sistemi(məqalə)Srednevekovıy Vostok-2,1993.s.114-123.

20.XII-XIII əsrlərdə İraqda mədəni həyat.Şərqşünaslıq İnstitutunun elmi konfransı(tezislər) 2 s.

21.İbn əl-Əsirin “ əl-Kəmil fi-t-Tarix” adlı çoxcildli tarixi  əsərində istifadə etdiyi tarixi mənbələr haqda. (tezis və məqalə}  .Elmi  konfransda məruzə. Elmi araşdırmalar  məqalələr toplusu.(məqalə), 2009, s.234-241

22.akad.Z.Bünyadovun  “Azərbaycan VII-IX əsrlərdə” adlı monoqrafiyasından  tərcümə və kommentariyalar. Bakı,2004

23.Abbasilər xilafəti xəlifə ən-Nasir dövründə(monoqrafiya) Bakı, 190s. 

24.ən-Nəsəvinin “Cəlal əd-Din Mənkburnunun tərcümeyi-halı” adlı əsərinin Azərbaycanla bağlı fəsillərinin tərcüməsi.(akad. Z.Bünyadovun rusca tərcüməsi və ərəbcə mətn əsasında) (kitab), Bakı, 2007.

25.Zümrüd Xatun məqbərəsi haqda məruzə(tezis və məqalə)

26.Fars Atabəyləri Salqurluların dövlət quruluşu və inzibati idarəçiliyi haqda. Beynəlxalq elmi konfransda məruzə. Elmi araşdırmalar, Bakı, 2011

27.İbn Xəlliqanın “Vafəyət əl-Əyan”adlı çoxcildli əsərində təsvir etdiyi qadınlar”, Beynəlxalq  elmi konfrans, (tezislər və məqalə), 2011

28.əl-İstəxrinin “Məsalik əl-Məmalik”adlı əsərindən Azərbaycanla bağlı fəsillərin tərcüməsi 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Vəzifəsi  
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 6104958
Ev tel. (+994 12) 4911615
Faks  
Elektron poçtu nush-aba@hotmail.com