Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Dilçilik İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Məhərrəmli Baba Balaca oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Zəngilan rayonu, Şərifan kəndi
Təvəllüdü 02.03.1974
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5710.01.

Türk dilləri

Türk və Azərbaycan dillərində ümumi isimlərin semantik diferensiallaşması

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

100

 

22


2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycan dilçiliyində ilk dəfə olaraq araşdır-malarında üç yüzə yaxın dilin analoji faktlarından istifadə etmişdir. Etimoloji araşdırmalarında dün-ya dillərində müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji metodlardan istifadə edərək ən qədim söz köklərinin bərpasının elmi-nəzəri prinsiplərini müəyyənləşdirmişdir. Söz yuvası metoduna əsaslanaraq türk dillərində qədim kök sözlərin bir çoxunun ilkin formasını müəyyənləşdirmiş, Azərbaycan dilçiliyində nostratika mövzusunda ilk dəfə kompleks araşdırma aparmışdır.  
Elmi əsərlərinin adları • M.Füzulinin dinə münasibəti. Bakı, “Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 5 noyabr, 1996 , s. 2.

• Azərbaycan və türk ədəbi dillərində ümumi isimlərin semantik diferensiallaşması haqqında- “Dil məsələlərinə dair tematik toplu”, №2, Bakı, N.Tusi adına ADPU- nun nəşri, 1997, s. 8-10.

• Тürk və Azərbaycan ədəbi dillərində işlənən ümumi isimlərdə məna fərqlərinin səbəbləri.- “Dil məsələlərinə dair tematik toplu”, №2, Bakı, N. Tusi adına ADPU-nun nəşri, 1997, s. 39-42.

• Müasir Azərbaycan və türk ədəbi dillərində ümumi isimlərin semantik diferensiallaşmanın xüsusiyyətləri-“Loqos”, №2, Bakı, Elm, 1998, s. 65-69

• Azərbaycan və türk ədəbi dillərində yer - məkan bildirən ümumi isimlərin semantik diferensiallaşması- Tədqiqlər”, №4, Bakı, Elm, 1999, s. 145-150

• Azerbaycan ve Türk edebi dillərində kullanılan aynı anlamlı genel isimlerde semantik ve diferansiyelleşme prosedürünün yönleri -“Büyük gelecek”, Stratejik Genclik Dergisi, sayı 12, Ankara, Göytürk matbaası, 1999, s. 16

• Müasir Azərbaycan və türk ədəbi dillərində qohumuq bildirən ümumi isimlərin semantik diferensiallaşmasının xüsusiyyətləri- Azərbaycan Elmlər Akademiyasının aspirantlarınn elmi konfransının materialları, Bakı, Elm, 1999, s. 190-192

• Azərbaycan və türk (osmanlı) dillərində məişət, həyat tərzi ilə bağlı anlayışlar bildirən ümumi isimlərin semantik diferensiallaşması-“Tədqiqlər”, №5, Bakı, Nurlan, 1999, s.190-1912

• Azərbaycanda türkoloji dilçiliyin inkişafı- Professor А. Ахundovun 70 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, Bakı, Nurlan, 2002, s. 36-37

• Zəngilan rayonunun onomastik vahidləri-“Tədqiqlər”, № 3, Bakı, Nurlan, 2002, s.171-173.

• Zaqatala rayonunun morfoloji və sintaktik yolla yaranmış onomastik vahidləri -“Tədqiqlər”, № 3, Bakı, Nurlan, 2002 , s.141-143.

• Türk dillərinin leksikasında çoxmənalılığım yaranma üsulları və istiqamətləri - “Tədqiqlər”, №3, Bakı, Nurlan, 2002, s.143-145.

• Türk dillərində felin keçmiş zaman forması haqqında-“Elmi axtarışlar”, Bakı, Nurlan, 2002, s.123-124.

• Zaqatala toponimi haqqında-“Elmi axtarışlar”, Bakı, Nurlan, 2002, s.156-157.

• - dı şəkilçisinin tarixi - “Elmi axtarışlar”, Bakı, Nurlan, 2002, s.157-158.

• Zəngilan rayonunun onomastik vahidlərinin yaranma üsulları- “Elmi axtarışlar”, Bakı, Nurlan, 2002, s. 9 -10.

• Azərbaycan dilçiləri və türkoloji tədqiqatlar-“Elmi axtarışlar”, Bakı, Nurlan, 2002 , s. 10-13.

• Türk dillərində leksik- semantik fərqlər haqqında-“Elmi axtarışlar”, Bakı, Nurlan, 2002, s.103-105.

• Türk dillərində polisemiya hadisəsinin mahiyyəti- Professor V. Aslanovun 75 illik yubileyinə həsr olunmuş konfransın materialları, Bakı, Nurlan, 2003, s. 145-148.

• Zəngilan rayonunun onomastik vahidləri-“Tədqiqlər”, № 3, Bakı, Nurlan, 2002, s.171-173.

• Zaqatala rayonunun morfoloji və sintaktik yolla yaranmış onomastik vahidləri-“Tədqiqlər”, № 3, Bakı, Nurlan, 2002 , s.141-143.

• Türk dillərinin leksikasında çoxmənalılığım yaranma üsulları və istiqamətləri- “Tədqiqlər”, №3, Bakı, Nurlan, 2002, s.143-145.

• Türk dillərində felin keçmiş zaman forması haqqında-“Elmi axtarışlar”, Bakı, Nurlan, 2002, s.123-124.

• Zaqatala toponimi haqqında-“Elmi axtarışlar”, Bakı, Nurlan, 2002, s.156-157.

• - dı şəkilçisinin tarixi- “Elmi axtarışlar”, Bakı, Nurlan, 2002, s.157-158.

• Zəngilan rayonunun onomastik vahidlərinin yaranma üsulları- “Elmi axtarışlar”, Bakı, Nurlan, 2002, s. 9 -10.

• Azərbaycan dilçiləri və türkoloji tədqiqatlar-“Elmi axtarışlar”, Bakı, Nurlan, 2002 , s. 10-13.

• Türk dillərində leksik- semantik fərqlər haqqında-“Elmi axtarışlar”, Bakı, Nurlan, 2002, s.103-105.

• Türk dillərində polisemiya hadisəsinin mahiyyəti- Professor V. Aslanovun 75 illik yubileyinə həsr olunmuş konfransın materialları, Bakı, Nurlan, 2003, s. 145-148.

• Türk dilləri şöbəsində aparılan tədqiqatların istiqamətləri - “Türk dilləri şöbəsi - 30”, Bakı, Nurlan, 2003, s. 28-29.

• Müstəqillik qazanmış türk dövlətlərinin dilində çoxmənalılıq- Türk dillərinin tarixi - müqayisəli leksikologiyası məsələləri, I cild, Bakı, BSU - nun nəşriyyatı, 2004. s. 320-330.

• Türk dillərində kök morfemlərin tədqiqi-“Dilçilik məsələləri”, №2 (3), Bakı, Nurlan, 2005, s.106-109.

• Kök morfemlərdə leksik-semantik inkişaf haqqında-“Dilçilik məsələləri”, №3, Bakı, Nurlan, 2005. s. 45-48.

• Kök morfemlərin strukturu-“Tədqiqlər”, №3, Bакı, Nurlan, 2006, s.106-112.

• Türkologiyada kök və əsas problemi-“Tədqiqlər”, №4, Bакı, Nurlan, 2006, s. 92-99

• Kök morfemlərin söz yaradıcılığı prosesində rolu-“Tədqiqlər”, №1, Bакı, Nurlan, 2007, s. 92-99.

• Türk dillərində iş fellərində məna ayrılığı - “Tədqiqlər”, №2, Bakı, Nurlan, 2007, s.117-128

• Dilçiliyimizdə Q. Kazımov fenomeni “Tədqiqlər”, №2, Bakı, Nurlan , 2007, s. 24-30.

• Türk dillərinin kök hal-vəziyyət feillərində məna ayrılmaları-“Tədqiqlər”, №3, Bakı, “Nurlan” , 2007, s.159-170.

• Türk dillərində tək sait quruluşlu köklərin inkişafı- Dilçilik İnstitutunun Əsərləri, №1, Bakı, 2008, s. 209-218.

• Prof. Q.Ş.Kazımov- Yaradıcılıq üfüqləri. Bakı, BQU, 2008, s. 145-150.

• Karluq qrupu türk dillərində çoxmənalılıq-Türk dillərinin tarixi - müqayisəli leksikologiyası məsələləri, II cild, Bakı, Nurlan, 2008 , s. 60-115.

• Türk dillərində *ır // ir // ar // ur (su) morfeminin inkişafı-“Türkologiya”, Beynəlxalq elmi jurnal, № 3- 4, Bakı, “Elm”, 2008, s. 30-41.

• Türk dillərində samit+sait (CV) quruluşlu kök morfemlərin inkişafı- AMEA- nın “Xəbərlər”- i, Humanitar Elmlər seriyası, №3, Bakı, “Elm”, 2008, s. 69-77.

• Türk dillərində ilkin köklərin quruluşu və mənşəyi- “Tədqiqlər”, №1, Bakı, “Nurlan”, 2008, s. 82-89.

• Azərbaycan dilçiliyinin canlı tarixi-“Tədqiqlər”, №2, Bakı, “Nurlan”, 2008, s.103-111.

• Türk dillərinin kök morfemlərinin səciyyəvi xüsusiyyətləri-“Filologiya məsələləri”, №4, Bakı, AMEA Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, 2008, s. 53-62.

• Türk dillərində *or // *ur “yer” kök morfeminin asemantikləşməsi - “Filologiya məsələləri”, №5, Bakı, AMEA Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, 2009, s. 30-38.

• Türk dillərində CVC (samit +sait+samit) quruluşlu kök morfemlərin inkişafı- AMEA - nın “Xəbərlər”- i, Humanitar Elmlər seriyası, №3-4, Bakı, “Elm”, 2009, s.127-135.

• Türk dillərində tağ//dağ//tau// tav kök morfemində “dağ”-“meşə” semantik keçidi-“Tədqiqlər”, №2, Bakı, “Nurlan”, 2009, s. 27-34.

• Kök morfemlərdə ilkin uzanma məsələsi-“Filologiya məsələləri”, №10, Bakı, AMEA Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, “Elm və Təhsil”, 2009, s. 151-158.

• Kök morfemlərdə ablaut hadisəsi-“Elmi axtarışlar”, VI, AMEA Folklor İnstitutu, Bakı, 2009. s. 73-78.

• Azərbaycan dilinin kök morfemləri türk dilləri kontekstində - Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycanşünaslığın Aktual Problemləri, I Beynəlxalq Elmi Konfrans, 3 - 8 may 2010 - cu il, Bakı - Naxçıvan - Gəncə, s.109-114.

• Kök morfemlərin rekonstruksiyasının nəzəri məsələləri-“Filologiya məsələləri”, №3, Bakı, AMEA Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, “Elm və təhsil”, 2010, s. 52-62.

• Türk dillərində nostratik kök morfemlərin tarixi modifikasiyası -“Türkologiya”, Beynəlxalq elmi jurnal, №1-2, Bakı, 2010, s. 33 - 43.

• * ka kök morfeminin “insan” semantikası üzrə inkişafı- AMEA-nın “Xəbərlər”- i, Humanitar Elmlər seriyası, Bakı, “Elm”, 2010, № 2, s. 41-19.

• “Türk dillərinin müqayisəsi” fənninin proqramı- Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu, Bakı, “Müəllim”, 2010, s.1-12.

• Типы слогов корневых морфем в тюркских языках-“Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук” (журнал научных публи-каций), Москва, Издатель ООО “Институт Стратегичиских Исследований”, 2010, №8 (Август), c. 219-223.

• O теориях возникновение праязыка и корневых слов - “Современная филология: теория и прак-тика”, Материалы международной научно - практической конференции, 29 - 30 декабря, Москва, 2010, c. 65-70.

• Türk dillərində “heyvan” semantikalı *ka kök morfeminin morfonologiyası-“Türkologiya”, Beynəlxalq elmi jurnal, №1, Bakı, 2011, s. 34-49.

• Nəzəri dilçiliyə yeni baxiş- M.B.Əsgərovun “Linqvopsixologiya və ya dilin psixologiyası”, əy. Bakı, “Elm və təhsil”, 2011, s. 9-13.

• Cтруктурные корневые морфемы в тюркских языках гс (гласный + согласный) - Материалы III Международной Научной Конференции “Гуманитарная наука сегодня”, г. Караганда, Казахстан, Центр Гуманитарных Исследований «Тезис», 31 марта, 2011, c. 45-54.

• Türk dillerinin kök kelimelerinin fonetik yapısı- Türkiye, Ordu Unversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güney Kafkasya Halkları, Dil - Tarih-Kültür İlişkileri, Uluslararası Bilgi Şöleni-Bildiriler-Ordu-2011, s. 605-615.

• Türk dillərində nostratik kök əvəzliklərin mənşəyi-“Türkologiya”, Beynəlxalq elmi jurnal, №3, Bakı, 2011, s. 30-44.

• Türk dillərində fuziallaşmış kök morfemlər- Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycanşünaslığın Aktual Problemləri, II, Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları, 4 - 7 may 2011- ci il, Bakı - Gəncə, s. 95-103.

• Türk dillərində kök əvəz¬liklərin morfonologiyası- Bakı Universitetinin “Xəbərlər”i, Humanitar Elmlər Seriyası, №3, Bakı, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2012, s. 5-10.

• Qıpçaq qrupu türk dillərinin kök morfemlərində fonomorfoloji, fonosemantik dəyişmələr (kollektiv monoqrafiya)- Türk dillərinin tarixi - müqayisəli leksikologiyası məsələləri, III cild, Bakı, “Nurlan”, 2012, s.173-227.

• Azerbaycan Masallarında Bulunan Eski Türk Kelimeleri- 7. Uluslararası Ortak Türk Geçmişinden, Ortak Türk Geleceğine Sempozyumu, 1-3 Aralık, Doğu Akdeniz Universitesi Eğitim Fakültesi - Gazimağuşa, Kuzey Kıbrıs, Program ve Bildiri Kitabı, Bildri Özetleri, 2011 // Ortak Türk Geçmişinden, Ortak Türk Geleceğine, Bildiriler, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, Emupress- s. 110-124.

• Çağdaş Türk Dilinde Muhafaza Edilən Eski Kelimeler-IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildirileri, Türkiye, Muğla, 2011, 22-24 Aralık, Muğla Universitesi, I cilt, Ankara, 2012 , s. 821-828.

• Türk dillərində isim köklərində leksik-semantik inkişaf (monoqrafiya)- Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2012, 400 s.

• Azərbaycan etimologiyası və Ağamusa Axundov - Azərbaycan dilçiliyi. Sələflər və xələflər. Bakı, “Elm və təhsil”, 2012, s. 19-24.

• Türk dillərində nostratik söz köklərinin inkişafı- Bakı Dövlət Universiteti, M.Ə.Sabirin 150 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi - nəzəri konfransı: “Azərbaycan Filologiyasının Aktual Problemləri. Materiallar”, Bakı, 17-18 may, 2012, s. 255-262.

• Türk və Kartvel dillərində ortaq söz kökləri // The Common Root Morphemes in the Kartvelian and Turkic languages - Beynəlxalq Simpozium, Qafqaz xalqlarının folkloru və linqvokulturologiyası, Materiallar // İnternational Simposium, Folklore and Linguo-Culturology of the Caucasian Peoples, Materials, 18-21 aprel, 2012, Gürcüstan, Tbilisi, Tbilisi Dövlət Universiteti, Tezis // Professor Valeh Hacılar xatirəsinə həsr olunmuş “Qafqaz xalqlarının folkloru və linqvokulturologiyası” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Simpoziumun Materialları, 18-21 aprel 2012-ci il, Tiflis şəhəri, Bakı, “Elm və təhsil”, 2012, s. 47-51.

• Azerbaycan masallarında eski türk sözleri - Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XXXVIII, AMEA Folklor İnstitutu, Bakı, “Elm və təhsil”, 2012, s. 59-76.

• Türk dillərində ən qədim söz kökləri - Dil və Ədəbiyyat, Beynəlxalq Elmi-Nəzəri jurnal, 1(81), Bakı, Bakı Dövlət Universiteti, 2012, s. 80 - 83.

• Türk dillərində əvəzlik kökləri -“Terminologiya məsələləri”, №1, Bakı, “Elm”, 2012, s.70-77.

• Ortaq Türk keçmişindən ortaq Türk gələcəyinə doğru. Xronika -“Türkologiya”, Beynəlxalq jurnal, Bakı, 2012, s. 86-87.

• Türk Dillerinde Ölü Söz Kökleri - VII. Türk Dil Kurultayı, Türk Dil Kurumu, Ankara, 2012, 20-24 Eylul.

• VII. Dünya dili Türkcə simpoziumu. Xronika -“Türkologiya”, Beynəlxalq jurnal, Bakı, “Elm”, №1, 2013, s. 98-100.

• Türk Dillerinin Kökenbilim Araştırmalarında Rastlanan Bazı Sorunlar Üzerine // О NIEKTORYCH PROBLEMACH W BADANIACH ETYMOLOGICZNYCH JEZYKOW TURECKICH- The Second International Symposium of Turkology - “Questions and Developments of Modern Turkology”, Polsha, Varshava, 12-14th September, 2012, Faculty of Oriental Studies University of Warsaw // II. Uluslararası Türkoloji Sempozyumu, 12-14 Eylul 2012, Varşova Universitesi, Şarkiyat Fakültesi // MATERIALY I KONFERENCJI NAUKOWEJ AZERBEJDZAN-POLSKA WARSZAWA 2012, p. 89-93.

• Türkiye Türkçesinin Eski Dönemlerinde Kelime Yapımı- “ Orhun” dergisi. Almanya.

• Türk dillərində əvəzlik köklərində fonoloji və semantik transformasiyalar-“Dilçilik İnstitutunun Əsərləri”, № 2, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı, “Elm və təhsil”, 2012, s. 55-63.

• Xronika. II. Uluslararası Türkoloji Simpoziumu. Müasir türkologiyanın əsas problemləri- “Türkologiya”, №3-4, Bakı, “Elm”, 2012, s. 93-96.

• VII. Uluslararası Türk Dili Qurultayı-“Türkologiya”, № 2, Bakı, “Elm”, 2013.

• Фонетические особенности корневых морфем в тюркских языках- Türkoloji Üzerine Araştırmalar // Тюркологические исследования, Hakemli Dil ve Edebiyyat İncelemeleri Çok Dilli Dergi, Kazan, 2012, №4, c.7-14.

• Türk dillərinin kök sözlərində fleksiya- “Dilçilik İnstitutunun əsərləri”, №3, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı, “Mütərcim”, 2012, s.123-128.

• Azərbaycan dilində ən qədim söz yuvaları- Azərbaycanşünaslığın Aktual Problemləri, IV, Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları, Bakı Slavyan Universiteti, 01-04 may, 2013, Bakı, “Mütərcim”, s. 363-366.

• *ap kök morfeminin qeyri-türk dillərində izləri- Pedaqoji Universitet “Xəbərlər”i, Bakı, ADPU-nun mətbəəsi, 2013, №1, s. 267-272.

• Türk Dillerinde Eski Söz Yapısı - Uluslararası Türk Dili ve Edebiyyatı Kongresi, Burc Universitesi, 2013, 17-19 mayıs, Saraybosna, Bosna Hersek, Bildiri Özetleri, s. 178-179.

• Türk dillərinin kök morfemlərinin yaranmasında təqlidi sözlərin rolu- AMEA Naxçıvan Bölməsi, “Axtarışlar” (folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix), Naxçıvan, 2013, №2 (8), s. 110 - 114.

• Türk dillərində kuyu // quyu sözünün etimologiyası haqqında - Bakı Slavyan Universitetinin Elmi Əsərləri, Dil və Ədəbiyyat seriyası, Bakı, “Mütərcim”, 2013, №1 , s. 72-78.

• Türk dillərində bəzi kök sözlərin etimoloji təhlili-Azərbaycan Dillər Universitetinin Elmi Xəbərləri, Bakı, 2013, №3 , s. 31-18.

• Türkologiyada kök sözlər problemi- Dil və Ədəbiyyat, Azərbaycan Dillər Universiteti, Bakı, 2013, №2, s. 30-36.

• Корневые морфемы в тюркских языках- Известия Кабардино - Балкарского Государственного Университета, Нальчик, 2013, Том. III, № 1, c. 124-128.

• Türkçede En Eski Söz Kökleri-“ Orhun” dergisi. Almanya, 2013, Sayısı 1. S. 6-9.

• Türk Dillerinde Eski Kökler- “Yurdakul”, Almanya Türk Ocağı Resmi Yayın Organı, Sayı 2, Temmuz, 2013 // http://turkocagi.eu/wpcontent/uploads/2013/08/160999948-yurdakulsayi2.pdf, s. 4-12.

• Türk Etimolojisi Üzerine Bazı İncelemeler- Altay. Tarihten bugüne. Dergi. Almanya, 2014, Sayı 2. s. 5-6.

• К вопросу о синкретичных корневых морфемах в тюркских языках- Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов, Грамота, 2014, №4, c. 128-133.

• VII Beynəlxalq Türk Dili Qurultayı: Türkologiyadakı gələcək perspektivlər// “Türkologiya”, № 1, Bakı, “Elm”, 2014, s.74-77.

• Türk dillərində asemantik köklər// Əli bəy Hüseynzadənin 150 və akademik Məmmədağa Şirəliyevin 105 illik yubileyləri şərəfinə keçirilən “Sələflər və Xələf¬lər”, I Beynəlxalq Simpoziumunun Materialları // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Qafqaz Universiteti. 22-24 oktyabr, Bakı, “Elm və Təhsil”, 2014.//s.491-494.

• On Some Problems of the Word Roots Research in Turkic Languages // Türk Dillerinin Kökenbilim Araştırmalarında Rastlanan Bazı Sorunlar Üzerine//Discussions on Turkology. Questions and Developments of Modern Turkology Studies // Department of Turkish Studies and Inner Asian Peoples, Faculity of Oriental Studies, University of Warsaw, Warsaw 2014, İSBN 978-83-393680-1-8//614-623.

• Aydın Məmmədovun yaradıcılığında kök sözlər problemi // “Türkologiya”, № 2, Bakı, “Elm”, 2015, s. 6-11.

• Morphonological and phonosemantic changes of the root kur // kir in the languages of different systems // Salmagundi - A Quarterly of The Humanities And Social Sciences,USA, New York Library, Vol. 6, No 1, 2015, p. 65-70. ISSN: 0036-3529.

• Древние словообразовательные способы (мета-теза, звуковая редукция и протеза) в первичных корневых морфемах тюркски языков // Вестник Московского Государственного Лингвистического Университета, Выпуск 10, Москва, ФГБОУ ВПО МГЛУ, 2015, с. 85-95.

• Derivatives of Nostratic Root Morpheme *ya -"To Shine, To Glow, To Get Warm” in Turkic Languages// Mediterranean Journal of Social Sciences, ISSN 2039-9340 (print) ISSN 2039-2117 (online), Vol. 7, No 3 S1, 2016, p.307-311/MCSER Publishing, Rome-Italy, (Sco¬pus Indexed journal).// http://www.mcser. Org /journal /index.php/mjss

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Elm Fondunun ekspertidir. 
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı şəhəri 246 saylı məktəb-liseydə 17 il müəllim işləmiş, Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda 2 il Türk dilləri ixtisasından dərs demişdir. 
Digər fəaliyyəti  2010-cu ildə Türkiyə Təhsil Nazirliyinin TÖMƏR dil kursunu bitirərək “Türk dili” üzrə sertifikat almışdır.

2016-ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Qafqaz Universitetinin birgə layihəsi olan idaretmə hazırlığı kursunu bitirərək sertifikat almışdır.

Təltif və mükafatları Dilçilik İnstitutunun fəxri fərmanı 
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 115
Vəzifəsi Elmi işlər üzrə direktor müavini
Xidməti tel. (+994 12) 5372089
Mobil tel. (+994 50) 5319169 
Ev tel. (+994 12) 5691032 
Faks  
Elektron poçtu baba_magerramli@mail.ru