Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun elmlər doktorları

Fərhadova Sevil Məmməd Tağı qızı

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Baki şəh.

 
Təvəllüdü 31.07.1947 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Ü.Həcibəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası 
Elmi dərəcəsi sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işcisi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad6213.01

Sənətşünaslıq

Azərbaycanın mərasim musiqisi” (matəm oxumaları və toy mahnıları timsalında)

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı6213.01

Sənətşünaslıq

Azərbaycanın monodiya musiqisi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

120

 

19

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 5 müəlliflik şəhadətnamə 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycanın rayonlarında ekspedisiyada olaraq öyrənilməyən çoösaylı qədim ənənəvi musiqi numunələri toplanılıb və nota alınıb.

Öyrənilməmiş qədim mərasim musiqi növləri ilk dəfə nota alınaraq dünyada analoqu olmayan yeni «contrast tutuşdurma» (ölüm-həyat) metodu ilə araşdırılıb.

İlk dəfə Azərbaycan muğam-monodiya musiqisi yeni Şərq dünyagörüşünə uyğun olan müəllif tərəfindən “şüur konsepsiyası” adlanan metodologiya əsasında işıqlandırılıb. Nəticədə ənənəvi irsin multidistsiplinar yanaşma ilə hərtərəfli öyrənilməsi üçün əsas yaranıb. “Şüur konsepsiyası” metodoloqiyaya əsaslanaraq muğam, ümümlikdə musiqi elmində bir çox cavabsız qalan məsələlər öz həllini tapıb, və, ən əsas, muğamşünaslıq sahəsinin müstəgil elmi istiqamətinə çevrilməsi üçün bünövrə yaranıb.  “Azərbaycan muğamşünaslığı: problemlər və perspektivlər” adlı kütləvi monoqrafiyada XX –XXI əsrlərdə muğam sahəsində aparılan elmi axtarışlar ilk dəfə olaraq sistem şəkilində təqdim edilib və muğamşünaslığ elminin ümumi məsələlər spektrin mənzərəsi verilib.     

“Azərbaycan muğam-dəstgahının tarixi kökləri” adlı monoqrafiyada ilk dəfə olaraq, rasional düşüncəyə alternativ olan, irrasional  duyum məsələsi müasir elmin dili ilə izah olunur, nəticədə muğam mətninin həndəsilərinin və rəgəmlərinin konseptuallığı barədə elmi ehtimallar irəli sürülür. Bunların xamısı Azərbaycan mədəniyyət irsinin eyni konseptual özəydən şahələndiyini sübuta getirir.  Monoqrafiyada ilk dəfə olaraq muğam-dəstgahın düsturu verilir və muğam qenealoqiyasına (idrak ağacı) aydınlıq getirilir. Ümümlikdə əldə edilən tapıntılar Azərbaycan ənənəvi irsində dərin iz qoyan dünya mədəniyətinin başlanğıcına yeni daha yüksək nəzər bucağından baxmaqla öyrənilməsi üçün yeni üfüqlər açır.

Elmi əsərlərinin adları

Monoqrafiyalar:

“Обрядовая музыка Азербайджана”,

 “Муга-монодия как тип мышления”,

“Azərbaycan muğamşünaslığı: problemlər, perspektivlər”,

“Azərbaycan muğam-dəstgahının tarixi kökləri”,

“Исторические корни азербайджанского мугам-дастгяха”.

“Azərbaycan xalq musiqisinin antoloqiyası” IYc.,

Elmi məqalələr:

«Ритмо-формула семи ступеней в ракурсе духовного познания»,

«Принцип неконкретного мышления как источник духовного знания»,

«Тайные смыслы звукового пространства. Магский ритуальный круг»,

“Conseptual content of the Azerbaijani muqam-dastgah az methodological basis for comparative research into the traditional oriental culture”,

«Theoretical questions of mugham study into the optics of oriental worldview batin-zahir (intrinsic-extrinsic)»,

“Muğam və aşıq yaradıcılığı idrak və maariflənmə gütbləri kimi”,

“Nizami poeziyasının müğam konseptual əsası”,

“O ритмических кругах музыкальной процессуальности (Круг в круге как формула познания)”,

“Muğam yaradıcılığı elm kimi və incəsənət kimi”,

“İrrasional və rasional tipologiyası ənənəvi musiqi irsinin güzgüsündə”,

“ Суть звукосмысловых реминисценций в ритуальной практике ислама в оптике концепции сознания»,

 «Проявление синкретизма в звуковом мышлении. От традиции к современности (в ракурсе Восток - Запад)»,

«Muğamşünaslığın konseptual əsası»,

«Азербайджанская исполнительская традиция «ханенде» в исторической ретроспективе и современные тенденции ее развития»,

«Творческий путь Бюльбюля как продукт мультикультурального мира»,

«Развитие научной мысли о мугаме в ХХ веке». (Критический обзор)

«Азербайджанский мугам-дастгях как предмет и объект междисциплинарных исследований»,

“Yaradıcı axtarış – nurlanma konseptuallığı Azərbaycan muğam-dəstgahının dili ilə” və s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Bəstəkarlar İttifaqının üzvü, 

Ənənəvi müsiqi üzrə beynəlxalq şurasının üzvü  

Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan milli konservatoriyasının “Musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi” kafedrasının professoru 
Digər fəaliyyəti  Maarifçiliklə bağlı ictimai qurumlarda, teleradio və sosial şəbəkələrdə çıxışlar. 
Təltif və mükafatları AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutu tərəfindən Fəxri fərman ilə təltif edilib

“Qızıl kürə” Beynəlxalq Ödülü QASİM “Qloballaşan Azərbaycan” Sivil inkişaf mərkəzi

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Memarlıq və incəsənət İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115   
Vəzifəsi Muğamşünaslıq şöbəsinin müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 5393496 
Mobil tel. (+994 50) 3138346 
Ev tel. (+994 12) 5980354 
Faks  
Elektron poçtu

sevil.fərhadova@gmail.com