Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Tarix İnstitutunun elmlər doktorları

Ağasiyev İkram Kərim oğlu

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Şəki rayonu, Biləcik kəndi

Təvəllüdü 18.10.1963
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Volın Dövlət Universiteti (Lutsk, Ukrayna)
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı5503.02.

Vətən Tarixi

Volın Quberniyasında alman koloniyaları (XVIII əsrin sonu-XX əsrin əvvəlləri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


5502.01.

Ümumi tarix

Qafqazda alman koloniyalarının yaranması və onun regional xüsusiyyətləri (Şimali Qafqaz və Gürcüstanın nümunəsində)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

115

31


7

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1) 17 dekabr 1999-cu ildə Krasnoyarsk Dövlət Pedaqoji Universitetinin Müdafiə Şurasında “Volın Quberniyasında alman koloniyaları (XVIII əsrin sonu-XX əsrin əvvəlləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş və tarix elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

2) 8 dekabr 2012-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Mü¬dafiə Şurasında “Qafqazda alman koloniyalarının yaranması və onun regional xüsusiy¬yətləri (Şimali Qafqaz və Gürcüstanın nümunəsində)”. mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmiş və tarix elmləri üzrə doktor alimlik dərəcəsi almışdır.

Elmi əsərlərinin adları 1. Кавказские немцы в годы Первой мировой войны: социально-экономическое и общест-венно - политическое положение (1914-1917 гг.) // Кавказ и Мир. Международный научный журнал. Тбилиси, 2011, №10, с.123-131.

2. Политические последствия массового пере-селения немцев в западные и южные губернии России во второй половине ХІХ – ХХ начале вв. // Історична наука на початку ХХІ ст.: проблеми, минуле, сучасність, перспективи. Материали V Міжнародної конференції молодих науковців, 2-3 червня 2011 року. Херсон: Видавництво ХДУ, 2011, с.131-139.

3. Геополитический фактор и переселенческая политика царской России на Кавказе в первой половине XIX века(на примере истории немецкой колонизации). Кавказ и глобализация. Выпуск № 3 / том 6 / 2012, c.175-184

4. Geopolitical factor and the settlement policy of czarist Russia in the Caucasus in the early 19th century (a German colonization gaze study) // THE CAUCASUS END GLOBALIZATION . Journal of Social, Political and Economic Studies. Volume 6, Issue 3, 2012, CA & Press®, SWEDEN, s.146-152.

5. Следы семьи Сименс на Южном Кав¬каз «Генеалогия народов Кавказа: традиции и современность». Сборник выпущен ФГБУН Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований им.В.И.Абаева и ВНЦ РАН и Правительства РСО-А. Влади-кавказ, 2013.

6. Особенности общественно-политической жизни немецких колонистов в период АзербайджанскойДемократической Республики (1918–1920 гг.)//Два с половиной века с Россией: актуальные проблемы и дискуссионные вопросы истории и историо-графии российских немцев: Материалы 14-й Mеждународной научной конференции. Кисловодск, 25–29 сентября 2013 г. – М.: МСНК-пресс, 2014, c.362-368.

7. Ermeni Silahlılarının Azerbaycan’ın Alman Nüfusuna Karşı Vahşetleri (1904-1918). // Yeni Türkiye Yıl 21 Sayı 77 Temmuz – Aralık, 2015. s.100-112.

8. Kadim Türk Yurdu Derbent’in Rusya İmpara-torluğu Tarafından İşgalinden Sonra Türk Nüfusunun Demografik Yapısı (1806-2015), Yeni Türkiye, Sayı 80, 2015, s.157-168.

9. The First World War and German people of Caucasus (1914-1917) // Digest of articles, dedicated to the 85th anniversary of the Dagestan State University. Rim, 2016, 571 s. (s.348-363). (1,0 ç/v).

10. Депортация немецкого населения Волыни в годы Первой мировой войны: причины и следствия. // Німці в історії Волині Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Луцьк, 1–2 жовтня 2015 р. / за наук. ред. М. П. Костюка. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2016, c.170-179.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  «Ассоциация исследователей истории российских немцев» (Россия)

Azərbaycan Tarix Qurumu ( Azərbaycan)

Pedaqoji fəaliyyəti 1. Azərbaycan tarixi. Bakı Biznes Universitetində 2003-cü ildən bu günə qədər

2. История Европы и Америки. Bakı Biznes Universitetində. 2005-2008-ci illərdə

3. Dünya siyasəti və beynəlxalq münasibətlər. Bakı Biznes Universitetində. 2007-2010-cı illərdə

4. Dövlətin struktur siyasəti. Bakı Biznes Universitetində 2003-2005-ci illərdə

5. Структурная политика государства. Bakı Biznes Universitetində. 2003-2005-ci illərdə

6. Biznes etikası. Bakı Biznes Universitetində. 2003-2006-cı illərdə

7. Социальная психология. Bakı Biznes Universitetində. 2005-2008-ci illərdə

8. Sosiologiya. Bakı Biznes Universitetində. 2005-2009-cu illərdə

9. Sosial psixologiya. Bakı Biznes Universitetində. 2005-2006-cı illərdə

10. Politologiya və sosiologiya. Bakı Biznes Universitetində. 2005-2008-cı illərdə

11. Sahə (idarəetmə) psixologiyası və sosiologiyası Bakı Biznes Universitetində. 2005-2010-cı illərdə

12. Beynəlxalq münasibətlər tarix. Bakı Biznes Universitetində. 2006-2009-cu illərdə

13. Nitq mədəniyyəti. Bakı Biznes Universitetində. 2011-cı ildən 2014-cü ilədək.

14. Kargüzarlıq və beynəlxalq yazışmalar. Bakı Biznes Universitetində. 2010-cu ildən bu günə qədər

15. История международных отношений. Бакин-ский Славянский Университет, 2008-2009-е годы.

16. Международные отношения Украины. Бакинский Славянский Университет, 2008-2009-е годы.

Digər fəaliyyəti  1. Azərbaycan Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Tarix və Siyasi elmlər üzrə Ekspert Şurasının üzvü

2. Alman-Azərbaycan dostluq cəmiyyətinin üzvü.

3. Azərbaycan tarixində almanların yeri // Respublika elmi-praktiki konfransı. 29 aprel 2016-cı il, Bakı Biznes Universiteti. Konfransın həmsədri

4. Azərbaycanda Dövlət Müstəqilliyinin bərpası və sosial-iqtisadi nailiyyətləri” mövzusunda Respublika elmi-praktiki konfransı. 07 oktyabr 2011-ci il, Bakı Biznes Universiteti-plenar iclasda məruzəçi

5. ”XXI əsr qloballaşma və ”Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı” mövzusunda tələbə elmi cəmiyyətinin konfransı. 5 may 2005-ci il, Bakı Biznes Universiteti, Hüquq, Humanitar elmlər bölməsinin sədr müavini.

6. “Qloballaşma və Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı” mövzusunda tələbə elmi cəmiyyətinin konfransı. 4 may 2006-cı il, Bakı Biznes Universiteti, Humanitar elmlər bölməsinin sədr müavini.

7. “Müasir Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi irəliləmələr və inkişaf perspektivləri” mövzusunda tələbə elmi cəmiyyətinin konfransı. 3 may 2007-cı il, Bakı Biznes Universiteti, Humanitar elmlər bölməsinin sədr müavini.

8. “Dünya təsərrüfatının qloballaşması və Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı problemləri” mövzusunda tələbə elmi cəmiyyətinin konfransı. 14 mart 2008-ci il, Bakı Biznes Universiteti, Humanitar elmlər bölməsinin sədr müavini.

9. “Qloballaşma şəraitində Azərbaycan Respublikasında sosial-iqtisadi inkişaf: problemlər və reallıqlar” mövzusunda Ümummilli lider Heydər Əliyevin 86 illiyinə həsr olunan tələbə elmi cəmiyyətinin konfransı. 7 may 2009-cu il, Bakı Biznes Universiteti, Humanitar elmlər bölməsinin sədr müavini.

10. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycan Respublikasında ekologiyanın müasir iqtisadi vəziyyəti və yaxşılaşdırılmasının əsas istiqamətləri” mövzusunda tələbə elmi cəmiyyətinin konfransı. 4 may 2010-cu il, Bakı Biznes Universiteti, Humanitar elmlər bölməsinin sədr müavini.

11. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-ci ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi sahədə uğurları və inkişaf problemləri” mövzusunda tələbə elmi cəmiyyətinin konfransı. 5 may 2011-cı il, Bakı Biznes Universiteti, Humanitar elmlər bölməsinin sədr müavini.

12. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 89-cu ildönümünə həsr olunmuş “Yeni minillik və Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi nailiyyətləri və problemləri” mövzusunda tələbə elmi cəmiyyətinin konfransı. 5 may 2012-ci il, Bakı Biznes Universiteti, Humanitar elmlər bölməsinin sədr müavini.

13. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş “Heydər Əliyev və Azərbaycan” mövzusunda tələbə elmi cəmiyyətinin konfransı. 7 may 2013-cü il, Bakı Biznes Universiteti, Humanitar elmlər bölməsinin sədr müavini.

Təltif və mükafatları 1) 2008-ci ildə Yüksək ixtisaslı kadrların hazırlan-masında elmi-pedaqoji fəaliyyətinə görə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilmişdir.

2) 2009-cu ildə Almaniya Azərbaycan dostluq ənənələrinin inkişafında xidmətlərinə görə Alman - Azərbaycan cəmiyyəti tərəfindən Diplomla təltif edilmişdir.

3) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.A.Bakıxa-nov adına Tarix İnstitutunun Azərbaycan Tarix Qurumu ictimai birliyinin iştirakı ilə 2013-cü il dekabrın 6-7-də Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində keçirdiyi “XIX əsrin əvvəllərində Qafqaz müharibələri və onların nəticələri”nə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransda iştirakına və maraqlı məruzə ilə çıxışına görə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitu-tunun direktoru AMEA-nın müxbir üzvü, tarix elmləri doktoru, professor Y.M.Mahmudov, Azərbaycan Tarix Qurumu ictimai birliyinin sədri, tarix elmləri doktoru, professor T.Mustafazadə tərəfindən Təşəkkürnamə ilə təltif edilmişdir.

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115
Vəzifəsi Dərbənd tarixi bölməsinin müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5393615 
Mobil tel. (+994 50) 4297973
Ev tel. (+994 12) 3232385 
Faks  
Elektron poçtu ikramagasiyev@mail.ru