Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Tarix İnstitutunun elmlər doktorları

Əliyeva Sevinc İsrafil qızı

 

Anadan olduğu yer Rusiya Federasiyası, Krasnodar diyarı
Təvəllüdü 19.05.1976 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Rusiya Federasiyası, Armavir Dövlət Pedaqoji İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Tarix elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı07.00.02 (RF), 5502.01 (AR)

Vətən tarixi (RF), Ümumi tarix (AR)

Şimal-Qərbi Qafqazın noqayları XVIII - XX əvvəllərində tarixi proseslərdə

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı5502.01.

Ümumi tarix

Azərbaycan və Şimali Qafqaz xalqlarının qarşılıqlı əlaqələri (XIX - XX əsrin əvvəlləri)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

165

120


39

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Şimal Qafqazın türk xalqlarını , Azərbaycan və Şimali Qafqaz xalqlarının qarşılıqlı əlaqələri (XIX - XX əsrin əvvəlləri) tarixini, Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinin tarixi əsaslı şəkildə tədqiq edilmiş, gədim türk xalq olan noqayların barədə fundamental öyrənilmiş.

1) Топонимия ногайцев на Кубани. Армавир: АГПИ, 1996, с. 40.

2) К истории изучения ногайцев XV начала XX века на Кубани. Армавир: АГПИ, 1997, с. 107.

3) Ногайские тюрки. Монография. Баку: Шарг-Гарб, 2010, 328 c.

4) Азербайджан и народы Северного Кавказа (XVIII- начало XXI вв.).Монография. Баку: Шарг-Гарб, 2010, 620 с.

5) Наш дом – Кавказ. Азербайджанцы на Северном Кавказе

Монография. Армавир: НЧОУ ВПО АЛСИ, 2011, 264 с.

6) Şimali-Qərb Аzərbaycan tarixi. (коллективная монография). Şərq-Qərb, 2011, 424 с.

7) Azərbaycan – Gürcüstan münasibətləri tarixi (XVIII – XXI əsrin əvvəlləri) (коллективная монография). “Şərq-Qərb” Nəçriyyat Evi, 2013, 392 səh.

8) Взаимоотношения Азербайджана и народов Северного Кавказа (XIX – начало ХX вв.). Монография: Институт Истории НАНА. Баку, 2015, 456 с.

9) Азербайджанская Демократическая Республика и государственные образования Северного Кавказа (Горская Республика. Северо-Кавказское эмиратство. Имамат Гоцинского) в 1918-1920 годы. Монография. Баку, 2016.

10) Тюркские народы Северного Кавказа (в соавторстве с И.С.Багировой). Баку, 2016.

Elmi əsərlərinin adları 1. Имам Н.Гоцинский на защите братьев-мусульман в Азербайджане в марте 1918 года (по архивным документам Азербайджана и России)// Труды Института Истории НАН Азербайджана. Материалы II международной научной конференции «Геноцид тюрко-мусульманского населения Азербайджана и Восточной Анатолии (1914-1920)» Специальный выпуск. № 52-54. Баку, 2015, с.157-164.

2. Безопасность Южного Кавказа во внешней политике Турции: на примере турецко-армянских отношений// Сборник докладов международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию II съезда Ингушского народа. (28 октября 2014 г.). Магас, 2014-2015, с. 138-174. (в соавторстве)

3. Стратегическое партнерство между Азербайджанской Республикой и Польшей// Сборник докладов международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию II съезда Ингушского народа. (28 октября 2014 г.). Магас, 2014-2015, с. 175-182.

4. Азербайджанская Демократическая Республика и Горская республика: проекты образования единого государства// Caucasus Survey, 3:1, s. 58-75.

5. О братской помощи горцев азербайджанцам в дни геноцида 1918 года//IRS-Наследие, № 2 (74), 2015, с. 46-51.

6. Азербайджанцы в годы второй мировой войны// Современная научная мысль. Научный журнал НИИ Истории, Экономики и Права. - Москва: НИИ ИЭП, 2015. - № 2., с.46-63.(в соавторстве)

7. Северный Кавказ и вызовы времени: ориентиры великих держав и приоритеты горцев// Труды Института Истории НАН Азербайджана. Материалы международной научной конференции «Кавказские войны и их последствия в начале XIX века». Специальный выпуск. № 44-45-46-47/2013. Баку, 2013, с.143-156.

8. The Political in the Caucasus Pre-soviet invasion – 1918-20/ (Collaboration for alliances: Azerbaijan, Georgia and Mountain Republics)// American Journal of International, USA, 2015, р. 127-136.

9. Азербайджанцы на северокавказском фронте Великой Отечественной войны. 1941-1945// «Вторая мировая война 1939-1945 гг. в исторических судьбах народов России и Кавказа». Международная научная конференция, посвященная 70-летию окончания Великой отечественной войны 1941-1945 гг. Материалы конференции. Назрань, 2015, с. 47-58.

10. Ногайцы Крымского ханства// Крым: прошлое и настоящее. Материалы международной научной конференции, посвященной годовщине присоединения региона к России, 17 марта 2015 г. Майкоп, 2015, с. 35-58.

11. Взаимоотношения Азербайджана и народов Северного Кавказа (XIX – начало ХX вв.). Баку, 2015, 456 с.

12. Взгляд на историю взаимоотношения народов Азербайджана и Северного Кавказа// Azərbaycan Respublikası: uğurlar və perspektivlər, 16 noyabr 2011-ci il Beynəlxalq elmi konfransın Materiallara. Bakı, 2012, с. 130-135.

13. Гайдар Баммат в азербайджано-северокавказско-турецких связях// Гайдар Баммат – известный и неизвестный. Сборник документов и материалов. Баку, 2015, с. 164-178.

14. Попытки образования теократического государства имамом Н.Гоцинским на Кавказе и его связи с Османской империей.Avrasya İncelemeleri Dergisi, Cilt 3, Sayı 1 (2014), s. 77-121. ( в соавторстве)

15. Dağıstan’ın Azerbaycan Türkleri// YENİ TÜRKİYE Özəl sayısı . cild 9. 80/2015, s. 176-181.

16. XX. Yüzyıl Başlarında Kafkasya’da Yeni Devlet Biçimlerinin Oluşmasında Nogayların Katkısı.YENİ TÜRKİYE Özəl sayısı . cild 9. 80/2015

17. Азербайджанская Демократическая республика и Горская Республика: сотрудничество, проекты объединения и взаимодействия с Османской империей (по документам, договорам и нотам 1918-1920 годов». Ч. 1// Северо-Кавказский юридический вестник. 2015, № 4, с. 115-137.

18. Азербайджанская семья в современности// Семья в традиционном и современном обществе: проблемы адаптации. Сборник научных трудов по материалам научно-практической конференции. Краснодар: КубГУ, 2015, с. 221-225.

19. Азербайджанские тюрки Дагестана// Вестник науки Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований имени Т.М. Керашева. Выпуск 7 (31). Майкоп: изд-во АРИГИ, 2015, с. 96-101.

20. Дербент в общественно-политических событиях начала ХХ в.// «Дербент в историческом процессе Кавказа и России», посвященной 2000-летию г. Дербента. Махачкала, 2015, с.37-44.

21. Министр иностранных дел Горской Республики Гейдар Баммат: отношение к армянам и Азербайджанской Демократической Республике// Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920-ci illər). III beynəlxalq elmi konfransın materialları. 07-10 aprel 2016-cı il, Azərbaycan Respublikası, Şamaxı şəhəri, 2016, s. 205-212.

22. К ситуации с религией в Азербайджане и на Северном Кавказе после советизации// IRS. Наследие. 2016, №1 (79), с. 36-39.

23. Этот день мы приближали, как могли...: материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и окончания Второй мировой войны (Минск 7–8 мая 2015 г.) В 2 ч. Ч. 1 / Нац. акад. Наук Беларуси, М-во обороны Респ. Беларусь. Минск: Беларуская навука, 2016, с. 328–336.

24. Азербайджанская Демократическая Республика и Горская Республика: сотрудничество, проекты объединения и взаимодействия с Османской империей (по документам, договорам и нотам 1918 1920 годов) (часть вторая)// Северо-кавказский юридический вестник, № 1, 2016, с. 90-114.

25. Азербайджанцы на Кубани и Северном Кавказе// Социально-гуманитарные исследования регионального пространства. Материалы международной научной конференции 5 апреля 2016 года. Краснодар, 2016, с. 185-189.

26. Основные этапы и приоритетные направления азербайджано-российских отношений в конце ХХ-начале ХХI века// Третьи Всероссийские (с международным участием историко-этнографические чтения, посвященные памяти профессора Магомедова Расула Магомедовича). Сборник статей. Ч.1. Махачкала, 2016, с. 50-56.

27. Стратегические отношения Азербайджана с Россией на примере Чеченской Республики как субъекта РФ// Миротворческие процессы на Кавказе: уроки и перспективы. 4-е Кадыровские чтения. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 65-летию со дня рождения первого Президента Чеченской Республики, Героя России А.А. Кадырова. Грозный, 8 сентября 2016 г. Грозный, 2016, с. 41-52.

28. Азербайджано-российское экономическое сотрудничество в период независимости (1991-2016 гг.) Современная научная мысль. Научный журнал НИИ Истории, Экономики и Права. - Москва: НИИ ИЭП, 2016, № 4. с. 17-33.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1) AMEA-nın A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitunun Gənc Alimlər Şurasının sədr müavini

2) AMEA-nın Tarix İnstitutunda tarix ixtisası üzrə Dissertasiya Şurasının üzvü

3) AMEA-nın Tarix İnstitutunun «Elmi əsərləri” jurnalında Elmi Redaksiya Şurasının üzvü.

4) RF-nın AAK-da qeydiyatdan keçmiş «Известия Ингушского научно-исследовательского Института гуманитарных наук имени Ч.Э.Ахриева» (RF, Maqas) jurnalında Elmi Redaksiya Şurasının üzvü.

5) RF-nın AAK-da qeydiyatdan keçmiş «Вестник Майкопского государственного технологического университета» (RF, Maykop) jurnalında Elmi Redaksiya Şurasının üzvü.

6) RF-nın AAK-da qeydiyatdan keçmiş “Современная научная мысль: научный журнал НИИ Истории, экономики и права” (RF, Moskva) jurnalında Elmi Redaksiya Şurasının üzvü.

7) RF-nın AAK-da qeydiyatdan keçmiş “Вестник науки Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований имени Т.М. Керашева)”(RF, Maykop) jurnalında Elmi Redaksiya Şurasının üzvü.

8) RF-nın AAK-da qeydiyatdan keçmiş «Северо-Кавказский юридический вестник» (RF, Rostov-na-Donu) jurnalında Elmi Redaksiya Şurasının üzvü

9) Ukraynanın AAK-da qeydiyatdan keçmiş “Virtus: Scientific Journal” jurnalında Elmi Redaksiya Şurasının üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti RF, 4 nömrəli məktəb müəllimi, ADPİ “Regionşunaslıq” kafedrasının müəllimi.

AR BDU “Qafqaz xalqları” kafedrasının müəllimi olub

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115
Vəzifəsi Azərbaycan-Rusiya əlaqələri tarixi şöbəsinin müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 5393615 
Mobil tel. (+994 50) 3010044 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu sevincaliyeva2000@gmail.com