Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Tarix İnstitutunun elmlər doktorları

Bağırova İradə Səid qızı

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 12.02.1956
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Tarix  elmləri doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı5503.02

Vətən tarixi

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycandakı inqilabi hərəkatın xarici tarixşünaslıqda tənqidi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı5503.02

Vətən tarixi

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın siyasi partiyaları və təşkilatları (1900-1917)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

73

24


2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-         elmlər doktorlarının sayı

 

12

2
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Tarix elmləri namizədi adını 1987-ci lin noyabrın 25-də almışdır;

2. Tarix üzrə elmlər doktoru adını 2000-ci ilin dekabrın 22-də almışdır. “XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın siyasi partiyaları və təşkilatları (1900-1917)”, “XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda liberal cərəyanın inkişafı”, “Qafqazda və Mərkəzi Asiyada ictimai islahatçılığın tarixi (XIX-XX əsrin əvvəlləri)” və s. monoqrafiyaları və məqalələri çap olunmuşdur.

Elmi əsərlərinin adları 1. “XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın siyasi partiyaları və təşkilatları (1900-1917)” (rus dilində). Bakı, “Elm”, 1997, 328 s.

2. Azərbaycan xalq cümhuriyyəti (1918-1920). – azərbaycan və rus dillərində. Bakı: “Elm”, 1998, 218p. (həmmüəllif)

3. 7-cildlik “Azərbaycan tarixi”. Bakı: “Elm”, 2001, 567 p. (V cildin 2-ci fəslin müəllifi)

4. “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti” Ensiklopediyası 2 cilddə, Bakı: “Təhsil”, 2004, (həmmüəllif)

5. XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda liberal cərəyanın inkişafı. Bakı: 2005, 213 p. (Deponə olunmuşdur)

6. Şimal-Qərb Azərbaycanın tarixi. Bakı:“Şərq – Qərb”, 2011, 345p. (Elmi redaktor və həmmüəllif)

7. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri (XVIII-XXI əsrlər). Baku: “Şərq-Qərb, 2013, 392 p. (Elmi redaktor və həmmüəllif)

8. Azərbaycan: Müstəqilliyə aparan yol.- AR Prezidenti yanında Strateji araşdırmalar mərkəzi. Bakı: 2012 (həmmüıllif)

9. История общественно-культурного реформаторства на Кавказе и в Центральной Азии (XIX- начало XX века). UNESCO-İİCAS. Samarkand, 2012, 310 c. (Elmi redaktor və həmmüəllif)

10. The History of Public and Cultural Reformation in the Caucasus and Central Asia (19th- early 20th century).// UNESCO-İİCAS. Samarkand, 2013, 310 p. (Elmi redaktor və həmmüəllif)

11. К истории армянского терроризма. Изменение программы и организационной структуры «Дашнакцутюн» на Кавказе.//“Dirçəliş-XXI əsr” jurnalı. – 2000. № 9, s.80-90

12. «Difai» partiyasının Azərbaycanda yaranması və fəaliyyəti tarixindən.// Azərbaycan tarixinin çağdaş problemləri. – Bakı, 2000,s.18-29

13. Развитие многопартийной системы в Азербайджане в ХХ веке (сравнительный анализ политических процессов начала и конца столетия).// Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 83-cü ildönümünə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2001, s.105-112

14. Проблемы безопасности на Южном Кавказе – императивы глобализации // Qərb UniversitetininYeni qeostrateji münasibətlərdə Cənubi Qafqaz regionunun yeri. – Bakı, 2003. S.60-69

15. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət və Rusiya Dövlət Dumalarına seçki kampaniyaları// Azərbaycan Xalq cümhuriyyəti tarixinin aktual problemləri. Beynəlxalq sessiyanın materialları. – Bakı, 2003, s.20-30

16. Cənubi Qafqaz ölkələrində istiqlal aktların elan olunması tarixindən// AMEA Tarix İnstitutunun Elmi əsərləri, Bakı, 2008, 25-ci cild,s.36-47

17. 1918-1920 illərdə Azərbaycanda demokratiya təcrübəsi// AMEA Tarix İnstitutu və Azərbaycan Tarix Qurumu Beynəlxalq konfransın materialları. Bakı, 2012,s.121-126

18. Особенности культурной трансформации традиционного общества в Азербайджане в условиях нового времени (XIX-XX вв.).// AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu M.F.Axundzadənin 200-illiyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu. Bakı, “Elm və Təhsil”, 2012,s.55-69 (Ş.Rəhmanzadə ilə birlikdə)

19. Əli Mərdan bəy Topçibaşovun ictimai-siyasi fəaliyyəti// Ə.M. Topçibaşovun 150-illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın materialları. Bakı: ADA, 2014, 28 aprel,s.72-75

20. Первая мировая война и ее влияние на социально-политическую жизнь в Азербайджане.// Birinci Dünya müharibəsinin başlanmasının 100- illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları.- AR Prezidentinin işlər idarəsi siyasi sənədlər arxivi.Bakı, 23-24 may 2014,s.90-100

21. Пробуждение национально-освободительного движения в Азербайджане в годы первой мировой войны.// AMEA Tarix İnstitutunun Elmi əsərləri. Xüsusi buraxılış. N48,49,50. Bakı, 2014,s.9-16

22. Путь к независимости: от Кавказского единства к независимому государству.// Путь к независимости: от Кавказского единства к независимому государству.,s.108-112

23. Şərq dünyasında demokratik prinsiplərə əsaslanan ilk dövlət.// Şərqdə ilk Demokratik respublikas (28 may – Respublika günü ilə əlaqədar elmi-praktiki konfrans. Məqalələr toplusu.- AR nazirlər Kabineti yanında “İçərişəhər” Dövlət Tarix-memarlıq Qoruğu İdarəsi Elmi-Mədəni Mərkəz, Bakı,“Elm və təhsil”, 2014,s.30-46

24. Erməni hərbi birləşmələri və onların Bakıdakı Mart soyqırımında rolu.//31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günüdür (Elmi-praktiki seminar)- AR nazirlər Kabineti yanında “İçərişəhər” Dövlət Tarix-memarlıq Qoruğu İdarəsi Elmi-Mədəni Mərkəz, Bakı,“Elm və təhsil”, 2015,s.38-50

25. Формирование армянских добровольческих дружин и их роль в трагических событиях в Османской империи и на Кавказе в годы Первой мировой войны.// Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhalisinə qarşı soyqırımları (1914-1920) – II beynəlxalq elmi konfransın materialları. AMEA Tarix İnstitutunun Elmi əsərləri. Xüsusi buraxılış. N52-55. Bakı, 2015

26. Birinci Dünya müharibəsində böyük dövlətlərin Şərq siyasəti //“Azərbaycan Şərqşünaslığı”-Elmi-kütləvi jurnal. N 1(13),Bakı, “Araz” nəşriyyatı,2015,s.20-27

27. Birinci Dünya savaşı dövründə Osmanlı dövlətinin Qafqaz siyasəti//VIII Uluslararası Atatürk kongresi, 13-15 oktyabr, Gəncə: 2015,s.60-68

28. İkinci Dünya müharibəsinin müasir tarixşünaslığı//AMEA Tarix İnstitutunun və Qərb Universitetinin təşkil etdiyi “İkinci Dünya müharibəsi və Azərbaycan” adlı konfransının materialları- Bakı, 19 noyabr 2015, s.16-25

29. 1915-1917-ci illərdə ermənilərin Cənub-Qərbi Qafqazda müsəlmanlara qarşı törətdikləri qətliyamlar // Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920-ci illər) III beynəlxalq elmi konfransın materialları. 07-10 aprel 2016, Şamaxı,s.499-506

Xaricdə nəşr olunanlar:

30. XX yüzilin başlarında Azerbaycanda milli partilerin oluşması ve faaliyeti. //“Azerbaycan” Türk kültür dergisi, Ankara, Mart-Nisan 1999, s.7-15

31. Open society in the South Caucasus – Illusions vs. Reality”.// Central Asia and the Caucasus, Sweden, 2005, Vol. 1 (31), pp. 7-14

32. Integration Processes in the Southern Caucasus and the great power policy: a historical excursion back to the 20th century ”.//“The Caucasus and Globalization”, Sweden, 2007, Vol.1 (2), pp.89-100

33. The TranscaucasianSeym: Unification of the Central Caucasus that failed.// “The Caucasus and Globalization”, Sweden, 2008, Vol.2 (2),pp.122-131

34. Formation and interrelations of the first political organizations of Azerbaijan and Georgia in the beginning of XX century”.// Journal “Georgia and Orient (Past, Present, Future)”- I.JavakhishviliTbilisi State University, The Centre of Caucasian and Oriental Studies, December, 2008,pp.8-12

35. Политика великих держав на Южном Кавказе в свете российско-грузинкого конфликта.// Материалы международной научно-практической конференции «Геополитические интересы России на Кавказе», Дербент, 2009.pp.395-399

36. Проблемы идентичности, конфликтов и интеграции на Южном Кавказе в историческом аспекте и европейской перспективе.// «Политика национальной безопасности стран СНГ. Избранные проблемы», под ред. В. Балука, Изд. Вроцлавского Университета, Торунь (Польша), 2009, c.301-310

37. Из истории объявления Акта о независимости Азербайджана.// Журн. «Кавказский акцент», Тбилиси, 2010, № 5,c.27-38

38. Проблемы безопасности на Южном Кавказе после российско- грузинского конфликта 2008 года.// Материалы конференции «Россия и Кавказ: история и современность», Махачкала, 2010,c.31-36

39. The Past and Future of Conflicts, Identity and Integration in the Central Caucasus.// “The Caucasus and Globalization”, Sweden, 2012, Vol.6, Issue 3, pp.127-134

40. Legal Status of quasi-autonomies on USSR: Case of Nagorno-Karabakh’s Autonomous Oblast.// “CaucasusInternational” jurnalı. İstambul, Vol.3, No1-2, 2013,pp.113-147 (co-athor)

41. Первая мировая война и ее влияние на политическую жизнь Азербайджанa.// Первая мировая война: великая и неизвестная- Материалы международной научно-просветительской конференции. Краснодар, 23-27 мая 2014,c.22-26

42. Cоциально-политическая жизнь в Азербайджане в годы Первой мировой войны.// “Россия в годы первой мировой войны”- Материалы международной научной конференции. Институт Российской истории РАН. Москва, 30 сент.- 3 окт. 2014,c.123-134

43. Отражение событий и оценок Второй мировой и Великой Отечественной войны в современной российской и азербайджанской историографии.// Этот день мы приближали, как могли…(к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и окончания Второй мировой войны- Материалы международной научной конференции. Минск, 7-8 мая 2015 г., c.45-54

44. Общественно-политические процессы в Азербайджане и отражение их в деятельности депутатов Государственной Думы в годы Первой мировой войны.// Первая мировая война и Государственная Дума: Материалы международной научной конференции. Казань, 17-18 октября 2014. М.: Издание Государственной Думы. 2015,c.35-44

45. Comments on “The elusive search for resolution of the NagornyKarabakh dispute” by Thomas de Vaal.// “Frozen conflicts” in Europe, edited by A.Bebler. Opladen-Berlin-Toronto, 2015,pp.137-144

46. Формирование и роль новых органов власти на Южном Кавказе в постимперский период (1917-1918).// Системы власти и права автохнонных народов Кавказа, Российской империи, Советов (XVIII-XX вв.)- Материалы VI Международной научно-практической конференции. Нальчик-Ростов-на-Дону, 18-21 мая 2016, c.58-69

47. Cənubi Qafqazda dərsliklərin hazırlanmasının və tarixi tədrisin problemləri və perspektivləri.// Metodıк vəsait. Bakı, “Qanun”,2014, 159s. (Elmi redaktor və həmmüəllif)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. “Avroklio” cəmiyyətinin üzvü olmuşdur.

2. Azərbaycan tarix qurumunun üzvü.

Pedaqoji fəaliyyəti
1. 1998-1999-ci illərdə Qərb Universitetində siyasi tarix fənnindən,

2. 2004-2005-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetində Qafqaz tarixi fənnindən dərs demişəm.

Digər fəaliyyəti  1. 1998-2003-cü illərdə “Space” telekanalında ictimai-siyasi proqramlarının rəhbəri

2. 2011-2013 - Ali Attestasiya Komissiyasının Ekspert şurasının üzvü

3. Təhsil Nazirliyinin Dərsliklərin qiymətləndirilmə Şurasının üzvü

Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115
Vəzifəsi Qafqaz tarixi şöbəsinin müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5393615
Mobil tel. (+994 50) 3210036
Ev tel. (+994 12) 4924907
Faks (+994 12) 5102163
Elektron poçtu bagirovais@gmail.com