Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Qafqazşünaslıq İnstitutunun elmlər doktorları

Dadaşova Ramilə Bəhlul qızı
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Beyləqan şəhəri   
Təvəllüdü 27.01.1972
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Prezident Aparatı yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
Elmi dərəcəsi Siyasi elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı



 

07.00.13

Beynəlxalq münasibətlər tarixi

Azərbaycanın Avropa dövlətləri ilə münasibətləri (1920-1922-ci illər)

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

5901.01

Beynəlxalq münasibətlər

Regional münaqişələrin həlli kontekstində BMT-də islahatların zəruriliyi (Cənubi Qafqaz timsalında)”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

138

 

54

 

18

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Elmi rəhbərlik – 4

Əsas elmi nailiyyətləri

“Azərbaycanın Avropa dövlətləri ilə münasibətləri (1920-1922-ci illər)” adlı dissertasiya işi ilkin arxiv mənbələri əsasında yazılmışdır. Belə elmi yenilik əldə edilmişdir ki, Azərbaycanda Sovet Rusiyasının müdaxiləsi ilə sovet hökuməti yaradıldıqdan sonra mərkəzdən edilən təzyiqlərə qarşı müqavimət göstərərək Respublika öz müstəqilliyini, dövlət atributlarını saxlaya bilmişdi. 1920-ci il aprelin 28-dən 1922-ci il dekabrın 30-da SSRİ yaradılana qədərki dövrdə dövlətin əsas funksiyalarından biri olan xarici siyasət, məhdudiyyətlər olsa da, müstəqil həyata keçirilmişdir. Azərbaycanın Avropa dövlətləri ilə diplomatik-siyasi, ticarət-iqtisadi, təhsil, mətbuat və informasiya sahəsində əlaqələri olmuşdur. Aprel çevrilişindən sonra Azərbaycanın Sovet Russiyası tərəfindən işğal edildiyini düşünən İngiltərə, Fransa, Belçika, Danimarka, Polşa, Yunanıstan və Finlandiya Bakıda fəaliyyət göstərən diplomatik nümayəndəliklərini geri çağırmış və vətəndaşlarının maraqlarının müdafiəsini Azərbaycanda fəaliyyət göstərən İran konsulluğuna və Gürcüstan diplomatik nümayəndəliyinə həvalə etmişdi. Bakıda qalan və 1920-1922-ci illərdə fasilələrlə də olsa, fəaliyyət göstərən diplomatik nümayəndəliklər İtaliya siyasi agentliyi, Şotlandiya konsulluğu, İsveç və İsveçrə konsul agentliyi və konsulluq funksiyasını yerinə yetirən Çexoslovakiya müvəqqəti   milli şurası idi. Çevriliş ərəfəsində diplomatik nümayəndəliyi olmayan Almaniya Bakıda öz nümayəndəliyini açmışdı, Avstriya çevrilişdən sonra Azərbaycanı tanımış, Finlandiya isə Azərbaycanla diplomatik-siyasi münasibətlərini bərpa etmişdi.

“Regional münaqişələrin həlli kontekstində BMT-də islahatların zəruriliyi (Cənubi Qafqaz timsalında)” adlı dissertasiya işinin tədqiqinin nəticəsində belə elmi yenilik əldə edilmişdir ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinin veto hüququ Təhlükəsizlik Şurasının fəaliyyətinin ən böyük qüsurlarından biridir. Daimi üzvlər veto hüququndan bir-birinə qarşı diplomatik-siyasi mübarizədə siyasi silah kimi istifadə edirlər. Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri arasında geosiyasi maraqların təmin olunmasından doğan ziddiyyətlərin mövcud olması BMT mexanizmində veto hüququnun olması və qərarların qəbul edilməsində qeyri-demokratik səsvermə sisteminin mövcudluğu beynəlxalq və regional münaqişələrin nizama salınmasına mane olur. Nəticədə maraqlarını təmin etmək üçün veto hüququndan istifadə edən və onların əleyhinə olan dövlətlərin fəaliyyətində ikili standartlar yaranır.

İkincisi, sürətlə silahlanmanın artması, münaqişə yaşayan dövlətlərə silah satma marağı münaqişələrin nizma salınmasında Təhlükəsizlik Şurasının öz məsuliyyətini yerinə yetirməsinə imkan vermir.

Üçüncüsü, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının regional qruplarına görə Təhlükəsizlik Şurasının daimi və müvəqqəti üzvləri “Soyuq müharibə” dövrünə uyğun regionlar üzrə seçilirlər. Bu da təşkilatın fəaliyyətində müəyyən boşluqlar yaradır.

Dördüncüsü, Baş Məclis və Təhlükəsizlik Şurası üzvlərinin sayı arasında qeyri-bərabərlik Təhlükəsizlik  Şurasının əsas qüsurlarından biridir.

Beşincisi, daimi üzvlərin öz hüquqlarından istifadə edərək veto hüququnun ləğv edilməsi barədə qərarlara Təhlükəsizlik Şurasında veto qoyacaqları ehtimalı böyükdür. Ona görə də veto hüququnun ləğv edilməsinə dair qərar Baş Məclisdə qəbul edilə bilər. 1950-ci ildə qəbul edilmiş “Sülh naminə əməkdaşlıq” qətnaməsi Baş Məclisə bu imkanı verir. Baş Məclisin səlahiyyətlərinin artırılması şərti ilə BMT yalnız dövlətlərarası deyil, həm də beynəlxalq xarakterli təşkilat olmalı, ayrı-ayrı milli dövlətlərin suverenlikləri saxlanılmaqla, onların hakimiyyəti üzərində özünə yer tutmalı və beynəlxalq münasibətlərdə sərbəst rol oynamalıdır.

Altıncısı, Təhlükəsizlik Şurası təcavüz aktını müəyyənləşdirmədikdə, Beynəlxalq Məhkəmənin bu hüququ həyata keçirmək hüququ olmalıdır.

Yeddincisi, Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qətnamələrin həyata keçirilməsində günahkar tərəfə qarşı alternativi olmayan beynəlxalq xarakterli iqtisadi sanksiyalardan istifadə etməsi nəinki ayrı-ayrı dövlətlərin beynəlxalq hüquq normalarına riayət etməsinə, həmçinin ikitərəfli, çoxtərəfli əməkdaşlığın möhkəmlənməsinə səbəb ola bilər və bu da özlüyündə beynəlxalq münasibətlərdə tarazlaşdırmaya gətirib çıxara bilər.

Səkkizincisi, BMT Təhlükəsizlik Şurasının Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü pozan təcavüzkar dövlət kimi Ermənistana qarşı siyasi və iqtisadi sanksiyalar tətbiq etməsinə əsas verən faktları tədqiq edərək  belə nəticə əldə edilmişdir ki, Ermənistan BMT Baş Məclisinin 1974-cü il 3314 saylı “Təcavüzün müəyyən edilməsi barədə” qətnaməsində təcavüzü müəyyən edən aktların hər birini Azərbaycana qarşı tətbiq etmişdir. Ermənistan Ali Sovetinin Dağlıq Qarabağı Ermənistana birləşdirməsi barədə qərar qəbul etməsi, Ali Sovetin Dağlıq Qarabağın iqtisadi inkişaf planları daxil olmaqla, Ermənistanın iqtisadi inkişafı barədə dövlət proqramını qəbul etməsi, separatçıların və terrorçuların Ermənistan parlamentinin üzvü olması, separatçı və terrorçu şəxslərin hakimiyyətdə olması, Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın ərazilərini işğal etməsi və qondarma qurum yaradılması, Ermənistanın azərbaycanlıların soyqırımını həyata keçirməsi, hərbi əsir və girovları öz ərazisində saxlaması, Ermənistanın Azərbaycana qarşı terror aktları tətbiq etməsi, terror yolu ilə etnik təmizləmə siyasətini həyata keçirməsi, Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərinə hökumət səviyyəsində erməni əhalini köçürməsi, işğal etdiyi ərazilərdə olan təbii ehtiyatları talaması, yer adlarını erməni adları ilə əvəz etməsi, tarix və mədəniyyət abidələrini dağıtması, abidələri süni surətdə erməniləşdirməsi, “yandırılmış torpaq” taktikası və işğal etdiyi  ərazilərin əksər hissəsini  minalaması, Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində yaradılmış qondarma qurumun Ermənistanın tam nəzarəti, idarəçiliyi altında olması BMT Təhlükəsizlik Şurasına Ermənistanı təcavüzkar dövlət kimi müəyyənləşdirməyə əsas verir.

Elmi əsərlərinin adları

Kitablar

Azərbaycanda

*Avropa dövlətləri və Azərbaycan (1920-1922-ci illər). Bakı, 2006, Planet-press, 206 s.

*Beynəlxalq münasibətlərin müasir problemləri və BMT. Bakı, 2012, Təknur, 186 s.

*Diplomatik portpetlər. Bakı: Avropa. 2015, 120s.

*Gürcüstan-İran İslam Respublikasi münasibətləri. Bakı: Mütərcim, 2018, 152 s. *Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi: tarixi, siyasi və hüquqi təhlil. Bakı: Mütərcim, 2019,  216s.

*Azərbaycan Respublikasının BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri ilə əməkdaşlığı. Bakı: ADMİU-nun mətbəəsi, 2021, 344 s.

Xaricdə

*The Problem of Resolution of the Regional Conflicts: Reforms in the UN. İstanbul: Türk Yayınevi  Nəşriyyatı, 2020, 166 s.

Kollektiv əsəri

Xaricdə

*Sosial elmlərdə dil, cəmiyyət, tarix, iqtisadiyyat və siyasət kitabı – 4.  XVI Fəsil “Ermeni soyqırımı”nın gerçək üzü və ya ermənilərin Türk dövlətinə xəyanətləri. Ankara: Özgür Yayınları,  2022, s.207-234. (Türkiyə)

Elmi məqalələri

Azərbaycanda

*Azərbaycanın Fransa ilə münasibətləri. “Qanun” jurnalı, Bakı, 1996, N1, s.56-57.

*Azərbaycanda aprel işğalı Fransa mətbuatında. “Beynəlxalq həyat” jurnalı, Bakı, 1998, N2-4, s.65-66. *1920-ci il aprel işğalından sonra Avropa dövlətlərinin Azərbaycana münasibəti. “Qanun” jurnalı, Bakı, 1993, N3,s.66-68.

*Azərbaycan-İngiltərə münasibətləri. “Qanun” jurnalı, Bakı, 1999, №7, s.53-54. *Avropa dövlətlərinin Bakıdakı nümayəndəliklərinin ləğv edilməsi (1920-1922-ci illər). BDU-da keçirilən Aspirantların və gənc tədqiqatçıların elmi konfransının tezisləri, II hissə, Bakı, 2000, s.51-54.

*Genuya və Haaqa konfranslarında Bakı nefti məsələsi. AMEA-nın A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunda keçirilən Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 83-cü ildönümünə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, Ağrıdağ, 2001, s.96-99.

*Azərbycanın Almaniya ilə münasibətləri və ticarət-iqtisadi əlaqələri (1920-1922-ci illər). “Tarix və onun problemləri” jurnalı, Bakı, 2001,N2, s.80-85.

*Azərbaycan xarici siyasət orqanlarında dəyişikliklər (1920-1922-ci illər). Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Ali məktəblərarası tematik məcmuə, Bakı, Mütərcim, 2002, N1,s.234-235.

*Azərbycanın ticarət-iqtisadi əlaqələri (1920-1922-ci illər). “Elm və həyat” jurnalı, Bakı, 2002, N1-2, s.40-45.

*Azərbycan - Fransa münasibətləri və ticarət-iqtisadi əlaqələri (1920-1922-ci illər). “Tarix və onun problemləri” jurnalı, Bakı, 2002, N1, s.56-61.

*Azərbaycan və Avropa dövlətləri (1920-1922-ci illər). Azərbaycan Dillər Universiteti, Elmi xəbərlər, Bakı, 2002, N3, s.217-219.

*İraq problemi və BMT. Şərq-Qərb:sivilizasiyaların dialoqu, Elmi-nəzəri jurnal, Bakı, 2006, N3-4, s.116-126.

*Terrorçu Ermənistana qarşı beynəlxalq konvensiyaların tətbiqi. “Tarix və onun problemləri” jurnalı, Bakı, 2006, N4, s.225-230.

*Afrika Birliyi ölkələrinin sülh və təhlükəsizliyini müdafiədə BMT-nin rolu. “Elmi əsərlər” jurnalı, Bakı, 2007,N1,s.63-72. *BMT-də islahatların perspektivləri. AMEA-nın Xəbərləri, Bakı, 2007, N8, s.333-343.

*Gürcüstanda olan münaqişələrin xüsusiyyətləri. “Sosial-siyasi problemlər” jurnalı, Bakı, 2008, N2-3, s.85-89. *BMT-də islahatlar və TŞ-nın daimi üzvlərinin mövqeyi. Bakı Universitetinin Xəbərləri, Bakı, 2008, N1, s.141-147.

*Abxaziya problemi və BMT. AMEA-nın Xəbərləri, Bakı, 2008, N4, s.314-326.

*BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri arasında bəzi ziddiyyətlər. Beynəlxalq münasibətlərin aktual problemləri. Məqalələr toplusu. Bakı, 2006, N1, s.85-100. * Abxaziya münaqişəsi: səbəblər və nəticələr. Tarix və onun problemləri, Bakı, 2008, N3, s.153-158.

*Ermənistanın Azərbaycana silahlı təcavüzü: hərbi əsir və girovların hüquqlarının pozulması. “Sosial-siyasi problemlər” jurnalı, Bakı, 2009, N1, s.74-83.

*BMT-nin yaradılmasında tarixi zərurət və məqsəd. Bakı Universitetinin Xəbərləri, Bakı, 2009, N1, s.160-165.

*The aggressive acts and the principle of the territorial integrity of Armenia against Azerbaijan. Azerbaijan and Azerbaijanis Азербайджан и Азербайджанцы, Baku, 2009,  vol. 103-104, N1-2, pp.162-168. *BMT-nin qətnamələri və Ermənistanın dekonstruktiv mövqeyi. “Sosial-siyasi problemlər” jurnalı, Bakı,2009,N2, s.38-48.

*Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi nəticəsində yaranmış qaçqın probleminin həlli üçün BMT-nin fəaliyyətinin gücləndirilməsi perspektivləri. AMEA-nın Xəbərləri, Bakı, 2009, N11,  s.245-255.

*Regional münaqişələrin nizama salınmasında BMT-nin regional və subregional təşkilatlarla əməkdaşlığı. Tarix və onun problemləri, Bakı, 2009, N3, Xüsusi Buraxılış, s.397-401.

*Beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin müdafiəsində BMT TŞ-nın rolu.” Elmi Əsərlər” jurnalı, Bakı, 2009, N1-2, s.121-127.

*Beynəlxalq terrorizmin tərkib hissəsi olan erməni terrorizmi və onunla mübarizə məsələləri. Pedaqoji Universitetin Xəbərləri, Bakı, 2009, N6, s.129-133.

*Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin BMT çərçivəsində həlli yolları. Bakı Universitetinin Xəbərləri, Bakı, 2009, N4, s.171-178. *BMT-nin sülh potensialının möhkəmləndirilməsi prinsipləri. AMEA-nın Xəbərləri, Bakı, 2009, N12,  s.200-209.

*Армянские преступления и предложения по усилению активизации ООН в регулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном. Azerbaijan and Azerbaijanis Азербайджан и Азербайджанцы, Baku, 2010,  vol. 105-106 N1-2, c.166-170.

*Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasətinin formaları. Pedaqoji Universitetin Xəbərləri, Bakı, 2010, N3, s.168-172.

*The solution ways in UN frame of the regional conflicts in the South Caucasus. Qafqaz Universitetində keçirilən “Qloballaşma prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya” İqtisadiyyat və beynəlxalq münasibətlər III Beynəlxalq konqresin tezisləri, 15-17 oktyabr 2010-cu il, Bakı, pp.278-279.

*Ermənistanın “dezinformasiya müharibəsi”nin münaqişənin nizama salınmasına təsiri. AMEA-da Gənc Alimlərin I Respublika İnnovativ İdeya Yarmarkası çərçivəsində keçirilən “Gənc alim və tədqiqatçıların innovativ inkişafı üçün intellektual potensialın stimullaşdırılması və təkrar istehsalı” adlı konfransın materialları, 18-23 noyabr 2010-cu il, Bakı, s. 282-285.

*Atəşkəsdən sonrakı dövrdə BMT ilə əməkdaşlıq. Bakı Universitetinin Xəbərləri, Bakı, 2010, N3, s.192-197.

*The solution ways in UN frame of the regional conflicts in the South Caucasus. “Qarabağ dünən, bu gün və sabah” QAT-da keçirilən 10-cu elmi-əməli konfransının materialları, Bakı, 2011, pp.172-179.

* Beynəlxalq terrorizmin tərkib hissəsi olan erməni terrorizmi və onunla mübarizə məsələləri. AMEA-nın xəbərləri, Bakı, 2010,  N1-2, s.187-192.

*Qlobal təhlükələr və BMT-də islahatlar. Bakı Universitetinin Xəbərləri, Sosial-siyasi elmlər seriyası, Bakı,2011, N3, s.17-22.

*The causes and results of the Armenia-Azerbaijan conflict. Azerbaijan and Azerbaijanis Азербайджан и Азербайджанцы, Baku, 2012,  N3-4, pp.23-26.

*Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizama salınması ilə bağlı region dövlətlərinin mövqeyi. AMEA-nın Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunda keçirilən “Ulu Öndər Heydər Əliyevin irsi və politologiyanın aktual problemləri” adlı Ümumrespublika elmi-praktik konfransının materialları, Bakı, 2012, s.158-161.

*BMT-nin qurumları arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi perspektivləri. AMEA-nın xəbərləri, Bakı, 2012,  N1, s.353-36.

*Regional münaqişələrin nizama salınmasında   Beynəlxalq Məhkəmənin rolunun artırılması perspektivləri. Bakı Universitetinin Xəbərləri, Sosial-siyasi elmlər seriyası, Bakı,2012, N2, s.5-11.

*Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizama salınmasında Təhlükəsizlik Şurasının rolu. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məruzələri, LXVIII cild, N3, 2012, s.152-159.

*Qloballaşma prosesində insan haqları və demokratikləşmə problemləri. Bakı Universitetinin Xəbərləri, Sosial-siyasi elmlər seriyası, Bakı, 2013, N2, s.142-148.

*Qloballaşmanın ümumdünya təsisatları və Azərbaycan Respublikasının Bretton-Vuds təşkilatları ilə əməkdaşlığı. AMEA-nın Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun“Heydər Əliyev məktəbi”nin keçirdiyi Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümünə həsr edilmiş beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 06 may 2013-cü il, s.177-182.

*ABŞ-ın birqütblü dünya yaratmaq cəhdləri: mülahizələr. AMEA-nın Xəbərləri, Bakı, 2014,  N1, s.202-207.

*Cənubi Qafqaz dünya siyasətində. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məruzələri, LXX cild, N2, 2014, s.75-80.

*Ermənistanın Dağlıq Qarabağa qeyri-qanuni köçürmə siyasətinin qarşısının alınmasında Ulu Öndər Heydər Əliyevin və onun davamçısı İlham Əliyevin rolu. AMEA-nın Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunda keçirilən Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 8 may 2014, s.103-110.

*Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü və BMT. Azərbaycan MEA Rəyasət Heyəti Qafqazşünaslıq İnstitutu. Qafqazşünasların I Beynəlxalq Forumu. Elmi Məruzələr. 2 cilddə. II c., Bakı, 17-18 aprel 2017-ci il, s.191-197.

*Azərbaycanlıların və türklərin soyqırımı ilə nəticələnən qlobal təhlükəli erməni terrorları. Azərbaycan MEA Rəyasət Heyəti A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu T.C.Atatürk Araştırma Mərkəzi Lənkəran Rayon İcra Hakimiyyəti. XX əsrdə türk-müsəlman xalqlarına qarşı soyqırımları IV Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Lənkəran, 22-27 aprel 2017-ci il, s.506-510.

*Ermənilərin İran əleyhinə fəaliyyətləri. Qafqaz böyük sarsıntılar şəraitində: tarixi təcrübə, müasir dövr və perspektivlər Respublika elmi konfransı. Tezislər. Bakı, 04 dekabr 2017, s.22.

*Necessity of the reforms in United Nations for peace and solution of the regional conflicts. Proceedings of International Scientific Conference on Sustainable Development Goals 24-25 November 2017, Baku, s. 272-278.

*Ermənistanın işğal etdiyi ərazilərdə tarixi abidələri saxtalaşdırması istiqamətləri və beynəlxalq hüquq normaları. Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti  - 100: Müsəlman Şərqində ilk Parlamentli Respublika 21-23 may 2018-ci il. Beynəlxalq elmi konfransın xülasələri, s.54.

*Ermənistanın işğal etdiyi ərazilərdə tarixi abidələri saxtalaşdırması istiqamətləri və beynəlxalq hüquq normaları. Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti  - 100: Müsəlman Şərqində ilk Parlamentli Respublika 21-23 may 2018-ci il. Beynəlxalq elmi konfransın xülasələri, s.994-1000.

*1948-1953-cü illərdə azərbaycanlıların deportasiyasında məqsəd. Qafqazda deportasiyalar. Respublika elmi konfransı. Tezislər. Bakı, 29 noyabr 2018, s.37-38.

*Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınmasında BMT və ATƏT-in vasitəçilik missiyası: siyasi təhlil. AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş “Qafqazda dövlətlərarası münasibətlər: 100 il əvvəl və müasir dövr” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans. Elmi Məruzələr. 2 cilddə. I cild, Bakı, 23-24 may 2018-ci il, s.474-482.

*Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində elmə, təhsilə vurulan zərər. Azərbaycan elminin və təhsilinin müasir problemləri mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. Qazax,  25 may 2019-cu il, s.450-457.

*ABŞ və Böyük Britaniyada dövlət idarəçiliyi kadr hazırlığı. Tarix, insan və cəmiyyət. Elmi-nəzəri və elmi-metodik jurnal. 2(25) 2019, Bakı, s. 77-87.

*Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə Türkiyə, İran, Rusiya və ABŞ-ın münasibəti. “Beynəlxalq münasibətlərin aktual problemləri” mövzusunda respublika elmi konfransı. Məruzələrin tezisləri. Bakı, 25 oktyabr 2019-cu il, s.386-390.

*Erməni terroru xarici ölkə tədqiqatçılarının əsərlərində. Qafqazda terror. Respublika elmi konfransı. Tezislər. Bakı, 29 noyabr 2019-cu il, s.116-119.

*Beynəlxalq hüquq və qanunların pozulması və işğalçı dövlətin məsuliyyətə cəlb olunması. “Azərbaycanın Ermənistan və Qarabağda məhv edilmiş maddi mədəniyyət abidələri: kitabxanalar, muzeylər, təhsil ocaqları nümunəsində” mövzusunda vebinar respublika elmi konfransının materialları. 25 dekabr 2020-ci il, s.49-51.

*Ümummilli lider Heydər Əliyevin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini nizama salması istiqamətində fəaliyyəti. Sosial elmlər, N1, 2020, s.122-128.

*Peace and Security Matters in the UN and İnfluence of the Veto Right to the Resolution of the Regional Conflicts. Sosiologiya. Sosial Psixologiya. Siyasət elmi araşdırmalar jurnalı, №1, 2021, pp.18-30.

*Reasons of Weakness of the UN’s Activity on Regulation of the Regional and or İnternational Conflicts. Journal of “History of Science”. Cild 1, Say 1, Sıra I, 2020, s.16-29.

*Beynəlxalq hüquq və qanunların pozulması və işğalçı dövlətin məsuliyyətə cəlb olunması. “Azərbaycanın Ermənistan və Qarabağda məhv edilmiş maddi mədəniyyət abidələri: kitabxanalar, muzeylər, təhsil ocaqları nümunəsində” vebinar respublika elmi konfransının materialları. 25 dekabr 2020-ci il, s.49-51.

*Prezident İlham Əliyevin xarici informasiya nümayəndələri ilə müsahibələrinin Vətən müharibəsində qələbədə rolu. Azərbaycan Humanitar və ictimai elmlərdə müasir araşdırmalar konqresinin materialları. Qarabağ, 17-19 iyun 2021-ci il, s.212-220.

*Beynəlxalq münaqişələrin tənzimlənməsində BMT-nin regional və subregional təşkilatlarla əməkdaşlığı məsələsinin təhlili. Sosial elmlər jurnalı, N1, 2021, s.264-270.

*Xocali soyqirimi: tanidilmasi istiqamətində diplomatik-siyasi fəaliyyət. Bakının erməni - daşnak, bolşevik işğalından azad edilməsinin 103 illiyinə həsr olunmuş II Beynəlxalq Quba Simpoziumu materialları.  Quba, 10-11 sentyabr 2021-ci il, s.97-103.

*Gürcüstanda münaqişələr və ərazi-sərhəd məsələləri: birinci respublika, sovet dövrü, dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra. “Cənubi Qafqazda ərazi-sərhəd problemləri: Qars müqaviləsindən Şuşa Bəyannaməsinə” mövzusunda  respublika elmi konfransı. Tezislər. Bakı, 23 sentyabr 2021-ci il, s.32-34.

* Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində quruculuq fəaliyyəti “Azərbaycan Respublikası 30 ildə: Cənubi Qafqazın güc mərkəzi” mövzusunda respublika elmi konfransı. Tezislər. Bakı, 14 oktyabr 2021-ci il, s.26-28.

*Azərbaycanlıların deportasiyaları: tarixi-siyasi aspektdən təhlil. “Azərbaycanın inkişaf strategiyasında Heydər Əliyev irsi” mövzusunda multidissiplinar respublika elmi-prakrik konfransının materialları. Bakı, 1 may 2021, s.89-93.

* Azərbaycan Respublikasının ABŞ ilə münasibətlərinə təsir edən amillər. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyev: multikulturalizm və tolerantlıq ideologiyası” mövzusunda V Beynəlxalq elmi konfransının materialları, Bakı, 28 aprel 2022. s.202-204.

*Azərbaycan Respublikasının Çin ilə münasibətləri. Mədəniyyət dünyası, elmi-nəzəri məcmuə, XXXXI buraxılış, Bakı, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, 2022, s.25-30.

*44 Günlük Vətən müharibəsində və müharibədən sonra Rusiyanın mövqeyi. Qafqazşünaslarin III beynəlxalq forumu / 3rd international forum of the caucasus studies scholars. 19-20 oktyabr / october, 2022, Bakı / Baku. Elmi məruzələr / Scientific papers. 2 kitabda: 1-ci kitab. Bakı: “STAR-08 LTD” MMC, 2022, s.34-39.

*Heydər Əliyevin “bir millət, iki dövlət“ və Mustafa Kamal Atatürkün “Azərbaycanın kədəri kədərimiz, sevinci sevincimizdir” ifadələri Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində əsas prinsip kimi. “Qafqazda reallıqlar”. Respublika elmi konfransı, 3 noyabr, 2022. Bakı/Tezislər. Bakı: “ECHO MOON LT” MMC, 2022, s.18-20.

*I Dünya müharibəsi illərində erməni hərbi hissələrinin Türkiyəyə qarşı fəaliyyəti. Metafizika. Beynəlxalq fəlsəfi və fənlərarası araşdırmalar jurnalı. Bakı, 5 (4) 2022, s.140-158.

*Ümummilli lider Heydər Əliyev və BMT ilə əməkdaşlıq məsələsi. Heydər Əliyev: Qafqazda sülh və əməkdaşlıq məsələləri Respublika elmi konfransının materialları. – Bakı: “KARVSER TRADE” MMC, 2023, s.30-32.

Xarici ölkələrdə

*Reforma OON:Problemı i perspektivı. Odeskiy derjavniy ekonomiçniy universitet, naukoviy vestnik,Odesa 2008, N15, pp.202-209.(Ukrayna)

*Перспективы усиления активизации ООН в урегулирование конфликтов на Южном Кавказе. Актуальные проблемы гуманитарных и социальных исследований. Материалы VIII Региональной  научной конференции молодых учёных Сибири в области гуманитарных и социальных наук, 22-24 ноября 2010г., Новосибирск, с.202-205. (Rusiya)

*Пути усиления мирового потенциала ООН по урегулированию региональных конфликтов. Актуальные проблемы гуманитарных и социальных исследований. Материалы IХ Региональной  научной конференции молодых учёных Сибири в области гуманитарных и социальных наук, 22-24 ноября 2011г., Новосибирск, с.44-47 (Rusiya)

*The solution ways in UN frame of the regional conflicts being in the South Caucasus: recommendations and proposals. Нацiональний педагогiчний унiверситет iменi М.П.Драгоманова, Гiлея Науковый вiсник, Випуск, Киiв 2012, 64(№9), pp.581-584. (Ukrayna)

*Ответственность государств за нарушении  экологической безопасности. Актуальные проблемы гуманитарных и социальных исследований. Материалы Х Региональной  научной конференции молодых учёных Сибири в области гуманитарных и социальных наук, 22-24 ноября 2012г., Новосибирск, с.247-250. (Rusiya)

*Проблемы повышения сотрудничества главных органов ООН по урегулированию региональных конфликтов. Центр научной мысли. Зажги свою звезду. Материалы V Международной  научно-практической конференции, 26 ноября 2012г., Москва,с.121-125. (Rusiya)

*Geopolitical confrontation between the members with veto right of the Security   Council and the problems of putting in order of the regional  conflicts. Нацiональний педагогiчний унiверситет iменi М.П.Драгоманова, Гiлея Науковый вiсник, Випуск 77(№10), Киiв 2013, pp.318-320. (Ukrayna)

*Пути  восстановления мира и стабильности на Южном Кавказе. Социальных исследований. Материалы ХI Региональной  научной конференции молодых учёных Сибири в области гуманитарных и социальных наук, 22-24 ноября 2013г., Новосибирск, с.247-250.  http://www.philosophy.nsc.ru/youngcons/mol-archive.htm (Rusiya)

*Importance of the UN in the regulation of the international relations and the offers about reforms. Нацiональний педагогiчний унiверситет iменi М.П.Драгоманова, Гiлея Науковый вiсник, Випуск 79(№12), Киiв 2013, pp.316-318. (Ukrayna)

*Ermenistan'ın Azerbaycan'a Silahlı Saldırı: Uluslararası Humanitar Hakların Pozulması Meseleleri. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Volume 9/5 Spring 2014, pp.643-653, Ankara-Turkey. www.turkishstudies.net, Doi Number : http: //dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.6822(Türkiyə)

*Perspectives of the reforms in the General Assembly of UN. Львiвська Фундацiя  Суспiльних Наук.Чинники Розвитку Суспiльних Наук у XXI Столiттi. Мiжнароднa  науkoво-практичнa конференцiя, Львiв, 28-29 жовтня 2016,  pp.88-92. (Ukrayna)

*Women in armed conflicts and importance of women’s participation in resolving of conflicts. Program ve Bildiri Özetleri Kitabı. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi. İstanbul, 25-26 Kasım 2016, pp.167-168. (Türkiyə)

*Causes and results of the conflicts being in the South Caucasus. Национальний Университет «Одеська Юридична Академия» IV Мiжнароднa  науkoво-практичнa конференцiя Людина, Сусшльство, политика: Актуальнı Виклики Сучасности, Одеса,  24-25 лютого 2017, pp.52-56. (Ukrayna)

*The Factors Which Give Ground for the United Nations Security Council to Determine Armenia as an Aggressor State. Review of Armenian Studies A Biannual Journal of History, Politics, and International Relations. Ankara, N35, 2017, pp.91-118. (Türkiyə)

*Проблемы восстановления мира и стабильности на Южном Кавказе и ООН. Большой Кавказ: пространство взаимодействия цивилизаций и народов Материалы V Международного форума историков-кавказоведов. Ростов-на-Дону, 15–16 ноября 2017, c.217-231. (Rusiya)

*Birinci Dünya savaşi yillarinda Anadolu’da, Kafkasya`da Ermeni silahli örgütlerinin  faaliyetleri. Türk Tarih Kurumu, I. Dünya Savaşı’nın Hukuki ve Tarihi Yönleri Uluslararası Sempozyumu (alman-fransız penceresi). İstanbul, 6-9 Aralık 2017, s. 73. (Türkiyə)

*Filistin sorunu. Yeni Türkiye. İslam Dünyası özel sayısı-III. Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi. Ankara, Türkiye. N97, Eylül-Ekim 2017, s.619-626. (Türkiyə)

*The foreign policy of the USA: the USA - Russia contradictions in the UN Security Council. Американська історія та політика: науковий журнал. – № 4. – К., 2017. – с.32-38. (Ukrayna)

*BMT-nin sülh missiyası və veto hüququ əsas problem kimi. ANKASAM Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi. May 2018, 2(1), s.67-101. (Türkiyə)

*Analysis of the reforms process in UN from prism of the political personalities. Ponte beynəlxalq elmi tədqiqat jurnalı. Thomson Reuters. Florensiya, cilid 74, may 2018, № 5/1, pp. 178-210.(İtaliya)

*Ermenistan'ın Azerbaycana karşı askeri saldırısı zamanı çocuk hakları maruziyeti. Antalyada keçirilən II Uluslararası Türk dünyası eğitim bilimleri ve sosyal bilimler kongresi. 6.cild, Sosyal beşeri ve idari bilimleri-2 Ankara, 2018.  s.159-166. (Türkiyə).

*Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ sorununun BM`de düzene salınmamasının temel nedeni ve Güvenlik Konseyi'nin çatişmayı çözme kabiliyetini sağlayan faktörler. Antalyada keçirilən II Uluslararası Türk dünyası eğitim bilimleri ve sosyal bilimler kongresi. 6.cild, Sosyal beşeri ve idari bilimleri-2 Ankara, 2018. s.483-494.(Türkiyə).

* Training of workers of the public in France. Politicus. Науковий журнал. Випуск 2. Odessa, 2019, pp. 85-89. (Ukrayna).

* 2008 Rusya-Gürcistan savaşı sonrası Gürcistan-İran ilişkileri. İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Avrasya İncelemeleri Dergisi. 2019, Cilt 8, Sayı 1, s. 23-34. (Türkiyə).

* Measures of the UN Security Council Against International Terrorism and Globally Threatening Armenian Terrorism. Review of Armenian Studies. A Biannual Journal of History, Politics, and International Relations. Ankara, N39, 2019, pp.101-130. (Türkiyə).

*Perspectives of reforms in context of international relations. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) Peer Reviewed Journal. Volume: 5 | Issue: 10 | October 2019 || SJIF Impact Factor: 5.614||ISI I.F Value: 1.188 ISSN (Online): 2455-3662, pp.99-116. (Hindistan).

*Предложения государств-инициато¬ров о механизме деятельности ООН. Вопросы истории. Москва, N 12(2), 2019, с.77-82, DOI: 10.31166/VoprosyIstorii201912Statyi31 ББК 63.3(0)5-6. (Rusiya)

*Armenia's Military Aggression Against Azerbaijan: Violation of the Rights of Captives and Hostages. Avrasya İncelemeleri Dergisi - Journal of Eurasian Inquiries 9, 1 (2020), pp. 55-73,DOI:10.26650/avid.2020.004 http://static.dergipark.org.tr/article-download/beac/fa80/87d0/5e81ce91f3807.pdf?  (Türkiyə).

*The International Terrorizm and The Cooperation For Fighting against it. III-я Международная научно-практическая конференция «Мобилизация этнокультурного ресурса как важнейший фактор противодействия экстремизму и терроризму».  Грозны,   06-07 декабря 2019 года, pp.241-249.(Rusiya)

*Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Anadolu ve Kafkasya’da Ermeni Silahlı Örgütlerinin Faaliyetleri. Tarih İncelemeleri Dergisi. Cilt 35 - Sayı 1 - 23 Temmuz 2020, s.39-62, DOI: 10.18513/egetid.769943 (Türkiyə)

*Cənub Qafqazda Olan Münaqişələrin Səbəb və Nəticələri. Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi. Cilt 4 - Sayı 2 - 30 Aralık 2020, s.115-155. (Türkiyə) *Formation of Regional Staff Training System at a New Level by the Application of Multidisciplinary Approaches and İnformation and Communication Technologies. Magyar Tudományos Journal. № 49, 2021, s.36-40. (Macarıstan)

*Перспективы сотрудничества Азербайджана и Украины. Україна-Азербайджан. Матеріали міжнародної наукової конференції «Україна-Азербайджан: діалог культур та цивілізацій» з нагоди століття встановлення дипломатичних відносин між Україною та Азербайджаном, яка відбулась 19 жовтня 2021, s.34-38.  (Ukrayna)

*The Importance of the UN in International Relations: the Necessary Reforms. 4th International "Başkent" Congress on Physical, Social and Health Sciences. Full-Text Book. 26-27 February, 2022, s.693-696. (Türkiyə)

*The Importance of the UN in International Relations: the Necessary Reforms. 4th International "Başkent" Congress on Physical, Social and Health Sciences. Abstract Book. 26-27 February, 2022, s.323. (Türkiyə)

*Azerbaycan’da mülteci sorunlarının tarihi kökleri ve günümüzdeki yankıları. 8th İnternational İstanbul Scientific Research Congress. Full-Text Book. 12-13 Mart 2022, s.111-120. (Türkiyə) *Azerbaycan’da mülteci sorunlarının tarihi kökleri ve günümüzdeki yankıları. 8th İnternational İstanbul Scientific Research Congress. Abstract Book. 12-13 Mart 2022, s.246. (Türkiyə)

*44 Günlük Vatan Savaşında ve savaş sonrası Fransa`nın Ermenistan'ı desteklemenin nedenleri. 5th International congress on life, social, and health sciences in a changing world. Full-Text Book. 26-27 Mart 2022,  s.373-378. (Türkiyə) 44 Günlük Vatan Savaşında ve savaş sonrası Fransa`nın Ermenistan'ı desteklemenin nedenleri. 5th International congress on life, social, and health sciences in a changing world. Abstract Book. 26-27 Mart 2022,  s.225. (Türkiyə)

*BMT Təhlükəsizlik Şurasının “Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair” qətnamələrinin Azərbaycan Respublikası tərəfindən icra edilməsi və nəticələri. Avrasya İncelemeleri Dergisi - Journal of Eurasian Inquiries 11, 1 (2022), s.17-38. (Türkiyə)

* The Real Essence of the "Armenian Genocide" or the Betrayals of the Armenians against the Turkish State. 5th Internatıonal New York Academıc Research Congress. Full-Text Book. 23-24 aprel 2022, s.339-357. (ABŞ)

* The Real Essence of the "Armenian Genocide" or the Betrayals of the Armenians against the Turkish State. 5th Internatıonal New York Academıc Research Congress. Abstract Book. 23-24 aprel 2022, s.185. (ABŞ)

*Xарактеристика конфликтов в Грузии. Україна-Грузія. Матеріали міжнародної наукової конференції «Україна-Грузія: діалог культур та цивілізацій. 26 травня 2022, с.7-14.  (Ukrayna)

*44 Günlük Vatan savaşında ve savaş sonrası Amerika Birleşik Devletleri`nin pozisyonu. 9th Internatıonal Istanbul Scıentıfıc Research Congress. Abstract Book. May 14-15, 2022, s.334. (Türkiyə)

*44 Günlük Vatan savaşında ve savaş sonrası Amerika Birleşik Devletleri`nin pozisyonu. 9th Internatıonal Istanbul Scıentıfıc Research Congress. Full-Text Book. May 14-15, 2022, s.1100-1114. (Türkiyə)

*1918-1920 Yıllarında Azerbaycan’da Ermeniler tarafından işlenen katliamlar. International Azerbaijan Academic Research Congress.  Congress Proceedings Book. May 28-29, 2022,  s.779-783. (Türkiyə)

*Samtskhe-Cavakhetı Potansiyel Çatışma Merkezı Gibi. 5th Internatıonal Başkent Congress on Physıcal, Socıal and Health Scıences. Congress Proceedings Book. June 11-12, 2022, s.1006-1010. (Türkiyə)

*Ermenilerin İran’a karşı toprak iddiaları. 6th International congress on life, social, and health sciences in a changing world. Congress Proceedings Book. July 2-3, 2022,  pp.787-791. (Türkiyə)

*Ermenilerin Güney Kafkasya'ya göçleri: tarihi ve siyasi yönden analiz. International "Artemis" Congress on Life, Social, Health and Sports Sciences. September 10-12, 2023, pp.570-585. (Türkiyə)

*Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik askeri saldırılarına Türkiye’nin tutumu. 2nd International Artemis Congress on Humanities and Social Sciences. December 17-19, 2023, s.267-273. (Türkiye)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Ümumi pedoqoji staj 9 il
Digər fəaliyyəti  Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü. Qafqazşünaslıq İnstitutu Elmi Şurasının sədr  müavini. Respublika Elmi-Tədqiqat İşlərinin Əlaqələndirilməsi Şurasının Beynəlxalq münasibətlər üzrə Elmi Şurasının üzvü. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Fəlsəfə, Psixologiya, Sosiologiya və Siyasi elmlər üzrə Ekspert Şurasının üzvü. “Sosiologiya. Sosial Psixologiya. Siyasət” elmi araşdırmalar jurnalının baş redaktoru. “Metafizika”, “Banc and Policy” jurnallarının, Türkiyənin Karabük Universitetinin Beynəlxaıq münasibətlər və idarəetmə fakültəsinin jurnalının redaksiya heyətinin üzvü.
Təltif və mükafatları

1. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının elmi və ictimai-siyasi həyatında səmərəli fəaliyyətinə görə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İctimai Elmlər Bölməsinin 3 mart 2021-ci il tarixli qərarı ilə Fəxri Fərman

2.Azərbaycan Respublikası Prezidentinin elan etdiyi “Şuşa ili”ndə Qarabağ-Şuşa mövzusunda apardığı tədqiqatlarına görə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İctimai Elmlər Bölməsinin 17 noyabr 2022-ci il tarixli qərarı ilə  Fəxri Fərman

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu, AZ1073, H.Cavid 115 
Vəzifəsi İcraçı direktor 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3657319 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu dadashova.ramila@rambler.ru