Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Dilçilik İnstitutunun elmlər doktorları

Mehdiyeva Sevil Hacı qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Lənkəran şəhəri   
Təvəllüdü 09.09.1942 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Filologiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad5710.01

Türk dilləri

XVIII əsr yazılı abidəsi “Şəhriyar” dastanını dili

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı5710.01

Türk dilləri

XVII-XIX əsrlərdə yazıyaalınmış Azərbaycan xalq dastanlarının dili (əlyazmaları əsasında)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

210

 

20 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


2

Əsas elmi nailiyyətləri XVI əsrdən başlayaraq Azərbaycan ədəbi dilinin demokratikləşməsi və maksimum xəlqiləşməsi folklore üslubunun ədəbi dili istiqamətləşməsi zəminində baş verməsinin elmi-nəzəri tədqiqi 

Elmi əsərlərinin adları

Monoqrafiyalar:

1. Azərbaycan yazılı dastanlarının dili (XVIII əsr yazılı abidəsi “Şəhriyar” dastanının əlyazması, əsasında) (monoqrafiya, 192 s.) Bakı, “Elm”, 1991

2. Folklor abidələrinin linqvo-poetik tədqiqi (orta əsrlərdə yazıya alınmış Azərbaycan xalq dastanlarının əlyazması əsasında) Bakı, “Elm”, 1991

3. Bayatıdan dastana. Bakı, “Elm-Təhsil”, 2010, (monoqrafiya, 280 s.)

4. Ədəbi dil məsələləri. Bakı, “Elm və Təhsil”, 2013 (monoqrafiya, 354 s.)

5. Azərbaycan ədəbi dili tarixi I c. (Dörd cilddə) XIII-XVI əsrlər. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007, 480 s. (Elmi redaktor və həmmüəllif)

6. Azərbaycan ədəbi dili tarixi. II c. XVII-XVIII əsrlər. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007, 328 s. (elmi redaktor)

7. Azərbaycan ədəbi dili tarixi. III c. XIX əsr, Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007, 336 s. (Elmi redaktor və həmmüəllif)

8. Azərbaycan ədəbi dili tarixi. IV c. XX (1900-2000-ci illər). Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007, 424 s. (elmi redaktor)

9. “Dədə Qorqud” dastanının izahlı lüğəti. Bakı, “”lm”, 1999 (həmmüəllif)

10. Füzulinin dili. Bakı, “Elm”, 1986 (həmmüəllif)

Məqalələr:

11. Heydər Əliyev nitqinin sirləri “Elm” qəzeti, Bakı, 2003.

12. Qdəim dövr Azərbaycan dili tarixinin tədqiqində şifahi xalq yaradıcılığı janrları bir mənbə kimi. I məqalə. Tusi adına ADPU nəşri, Bakı, 2001

13. Qədim dövr Azərbaycan dili (ilk təşəbbüslər, ilk nəticələr), “Elmi araşdırmalar”, Bakı, “Elm”, 2000

14. Великий азербайджанский поэт и философ Насими. «Азербайджан и азербайджанцы». Международный журнал. Баку, «Элм», 2002

15. Великий поэт-государь Шах Исмаил Хатаи «Азербайджан и азербайджанцы». Международный журнал. Баку, «Элм», 2005

16. Nəsiminin dili XIII-XIV əsr Azərbayan ədəbi dilinin mükəmməl nümunəsidir. Azərbaycan ədəbi dili tarixi. I c. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007

17. Füzulinin dilində sadə və mürəkkəb cümlə. Azərbaycan dəbi dili tarixi. I c. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007

18. Azərbayan ədəbi dili tarixində kontaminasiya. “Türkologiya”, Bakı, “Elm”, 2008

19. Bir daha Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sində türk ruhu, türk mühiti haqqında. Məqalələr məcmuəsi “Nizami” Bakı, “Elm-Təhsil”, 2012

20. M.F.Axundzadənin üslub novatorluğu. AMEA “Xəbərləri” 2012

21. “Əkinçi” qəzetinin yenilikçi üslubu (yeni məfkurə və yeni ideologiya yeni üslub tələb edir), “Türkologiya” Bakı, 2012

22. S.Ə.Nəbatinin dili haqqında qeydlər. Bakı, “Elm və Təhsil”, 2012

23. Qloballaşma və Azərbayan dili tarixi. Bakı “Elm” qəzeti, 2012

24. Yazıya alınmış Azərbaycan xalq dastanları ümumşərq mədəniyyətinin regional təzahürüdür. Beynəlxalq Konfransın Materialları, Bakı, “Elm”, 2011

25. Nəsiminin dilində ekspressiv-emosional ifadə vasitələri. AMEA “Xəbərləri”, 2002 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun nəzdində filologiya elmləri doktoru və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiyaların müdafiəsini keçirən (D01.141) Dissertasiya Şurasının üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti

1. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası (1986-1996)

2. Lənkəran Dövlət Universiteti (2000-2006)

3. İslam Universiteti (2002-2006) 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

1. “Əməkdar müəllim”

2. Azərbaycan SSR-I Komsomolunun Mərkəzi Komitəsinin keçirdiyi Gənc alimlər elmi konfransının qalibi. 22.10.1973

3. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının “Fəxri fərmanı” 25.12.2002

4. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 12.12.2005

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 115
Vəzifəsi Baş elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 51) 9573608 
Ev tel. (+994 12) 4472434 
Faks  
Elektron poçtu mehdiyeva-sevil@rambler.ru