Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Dilçilik İnstitutunun elmlər doktorları

Əliyeva Sevinc Novruz qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 02.06.1976 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Şərqşünaslıq fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Filologiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad5710.01

Türk dilləri

Orxon - Yenisey abidələrində toponimlər

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

2 monoqrafiya, 5 Beynəlxalq konfrans materialı olmaqla

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə olaraq Orxon-Yenisey abidələrindəki toponimləri kompleks şəkildə tədqiq etmiş, onların Cənubi Qafqaz ərazisində paralellərini müəyyənləşdirmişdir. Həmçinin “Dədə Qorqud” kitabının söz yaradıcılığındakı (fel sistemində) alınmaları ədəbi dilimizin təşəkkülü kontekstində araşdıraraq semantik və struktur fərqliliklərini tədqiq etmişdir.  

Elmi əsərlərinin adları

Elmi əsərlərinin adları

Məqalələr :

Orxon-Yenisey abidələrində və Dədə Qorqud kitabında toponimik paralellər. Filologiya məsələlərinə dair tematik toplu- 2, Bakı, 1999, s.37-40

История изучения орхоно-енисейских памятников. Filologiya məsələlərinə dair tematik toplu- 3, Bakı, 1999, s.96-99

Çənlibel toponimi haqqında. Tədqiqlər-4, Bakı, Elm, 1999, s.61-66

Orxon-Yenisey abidələrindəki toponimlərin Qafqaz ərazisində əksi. Tədqiqlər-4, Bakı, Elm, 1999, s.66-72

Elm adamlarımız. Prof. Q . Məşədiyev – 60 Filologiya məsələlərinə dair tematik toplu- 4, Bakı, 1999, s.127-128

Dilimizin möhtəşəm abidəsi “ Kitabi-Dədə Qorqud” un 1300 illiyinə. “ Bakı “ qəzeti, 18 iyun 1999, s.2

Rəylər: Müqəddəs toplantının şöləsi ( Birinci Beynəlxalq Türkoloji Qurultaya həsr olunub ). Filologiya məsələlərinə dair tematik toplu- 3, Bakı, 1999, s.157-165

Orxon-Yenisey abidələrindəki oronimlərin Azərbaycanda paralelləri. Konfrans materialları, Bakı, 2000, s.96-98

Orxon-Yenisey abidələrindəki leksik vahidlərin Qafqaz toponimiyasında əksi Tədqiqlər-3, Bakı, Elm, 2000, s.131-135

Orxon-Yenisey abidələrində çəkilmiş toponimlərin mənşəyinə dair. Onomastika məcmuəsi, APU, Bakı, 2000, s.20-23

Orxon-Yenisey abidələrindəki bəzi toponimlərin mənşəyinə dair. Konfrans materialları, Bakı, 2000 s. 104-108

Orxon-Yenisey əlifbasının tarixinə dair. Konfrans materiallları, Bakı, 2001, s. 67-70

Orxon-Yenisey abidələrindəki toponimlərin morfoloji xüsusiyyətləri. Konfrans materialları, Bakı, 2001, s. 380-384

Ötükən toponimi haqqında. Tədqiqlər, Bakı, 2002, s.136-138

Orxon-Yenisey abidələrindəki bəzi toponimlərin mənşəyinə dair. Konfrans materialları, Bakı, Elm, 2002, s.201-202

Orxon-Yenisey abidələrindəki bəzi etnonimlərin Cənubi Qafqaz toponimiyasında əksi. Konfrans materialları, Bakı, 2004, s.323-325

“ Kitabi-Dədə Qorqud “ dastanının dilindəki leksik-semantik fel qruplarına bir nəzər. Tədqiqlər-4,Bakı, 2006, s.123-131

“ Kitabi-Dədə Qorqud “ fellərinə daha bir nəzər. Beynəlxalq elmi-nəzəri “ Dil və ədəbiyyat “ jurnalı, Bakı, 2006, s.7-10

“ Kitabi-Dədə Qorqud “ da işlədilmiş arxaik mürəkkəb fellərin izi ilə. Konfrans materialları, Bakı, 2006, s.340-345

Feli frazeologizimlər “ Kitabi-Dədə Qorqud “ poetikasını yaradan vasitələrdən biri kimi. Xəbərlər ( Humanitar elmlər seriyası ), Bakı, Elm, 2006, № 2-4, s.174-181

Gözəl insan, dəyərli alim ( rəy ). Tədqiqlər-3 ; Bakı, 2007, s.11-13

“ Kitabi-Dədə Qorqud “ da izləri müasir Azərbaycan dilində qalmaqda olan arxaik fellər. Tədqiqlər-4 ; Bakı, 2007, s.180-185

“ Kitabi-Dədə Qorqud “ fellərinin çoxmənalılığı və omonimliyi. Filologiya məsələləri, Bakı, 2007, № 8 s.81-89

“ Kitabi-Dədə Qorqud “ da işlənən fellər orta əsr türkdilli mənbələrində. Terminologiya məsələləri, Bakı, Elm, 2008, s.134-141

Azərbaycan felləri “ Kitabi-Dədə Qorqud“ dan müasir dilimizə qədər. Dilçilik İnstitutunun Əsərləri, Bakı, Elm və Təhsil, 2009, № 1, s.160-168

“Kitabi-Dədə Qorqud “ da işlənən fellər müasir Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində.Terminologiya məsələləri, Bakı, Elm, 2009, s.35-40

“Kitabi-Dədə Qorqud “ un öyrənilməsində Məhərrəm Ergin mərhələsi. Terminologiya məsələləri, Bakı, Elm, 2013, s.47-55

“ Dədə Qorqud “ dastanları X. Koroğlu tədqiqatlarında. Dilçilik İnstitutunun Əsərləri, Bakı, 2013, № 1 (çapdadır)

“Kitabi-Dədə Qorqud “ Ə.M.Dəmirçizadənin tədqiqində. Filologiya məsələləri, Bakı, 2013, № 3 s.14-19

“ Dədə Qorqud” dastanlarının türkoloji dilçilikdə tədqiqi perspektivlərinə dair. Bakı, Bakı Çap Evi, 2013 .s.90-94 ( Beynəlxalq Elmi Konfransın materiallları )

Hüseyn Cavid yaradıcılığında “Kitabi-Dədə Qorqud “ leksikasının izləri. Bakı, Qafqaz Universiteti, 2013, s.408-415 (Beynəlxalq Elmi Konfransın materiallları)

“Kitabi-Dədə Qorqud “ dastanlarının tədqiqi. Bakı, Mütərcim, 2013, s.185-187 (Beynəlxalq Elmi Konfransın materiallları )

Türkiyə türkcəsinin xarici dil kimi tədrisində leksik adekvatlıq faktoruna istinada dair (“ Dədə Qorqud” dastanlarının fellərinin nümunəsində ) . Bakı, Mütərcim, 2013, s.96-99 ( Respublika elmi praktiki konfransın materiallları)

H.Əliyev “ Milli varlığımızın mötəbər qaynağı olan “ Dədə Qorqud”dastanları haqqında. Bakı, 2013 (Respublika elmi praktiki konfransın materiallları)

İngilis dilinin tədrisində konversiya hadisəsinin türk fel-ad sinkretizmi ilə paralelliyinə istinad məsələsi (çapdadır)

“Dədə Qorqud” dastanlarının dilində yer alan alınma komponentli frazeoloji vahidlərin struktur-semantik spektr rəngarəngliyini şərtləndirən amillər (çapdadır)

İ.Əfəndiyevin yaradıcılığında feli frazeoloji birləşmələrin üslubi-funksional imkanları (çapdadır)

“Kitabi-Dədə Qorqud”dakı mürəkkəb fellərin ərəb alınma komponentlərində fonetik adaptasiya (çapdadır)

“Dədə Qorqud” dastanları rus-sovet şərqşünaslığının tədqiqat obyekti kimi (qorqudşünaslığın müasir nailiyyətləri fonunda təhlil) (çapdadır)

The verbal idioms with loan component in the languade of the epos “Kitabi- Dede Korkut” (çapdadır)

Monoqrafiyalar :

1. “ Orxon-Yenisey abidələrində toponimlər” (Bakı, Elm, 2003, 152 səh.)

2.“Dədə Qorqud” kitabının söz yaradıcılığında alınmalar” (çapdadır)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 2009-2010-cu illərdə BDU-nun Şərqşünaslıq fakültəsində  müəllimə və 1998-2010-cu illərdə ABU-da müəllimə, Ana dili və onun tədrisi metodikası kafedrasının  müdiri (2006-2008-ci illərdə) 
Digər fəaliyyəti  01.05.2003-cü ildən  ildən hal-hazıra qədər Dilçilik İnstitutunun Gənc Alimlər Şurasının sədri 
Təltif və mükafatları

1.“Gənclər ili” münasibətilə Fəxri fərman (2007)

2.Azərbaycan Gənclər Fondu və “Kainat” Gənclik Mərkəzinin təsis etdiyi Diplom (2013)

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 115

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3125831 
Ev tel. (+994 12) 3470421 
Faks  
Elektron poçtu sevinc.novruzqizi@yandex.ru