Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Naxçıvan Bölməsinin institut və təşkilatları

İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu

 

Ünvan AZ7000 Naxçıvan şəhəri Heydər Əliyev prospekti, 76   
Tel. (+994 36) 5446578 
Faks  
Elektron poçtu ebulfezamanoglu@yahoo.com 
Baş direktor

AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz Quliyev

İcraçı direktor

Məmmədov Elxan Qadir oğlu

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

iş no:(+994 36) 544 00 90

mob:(+994 50) 520 30 85

elxan.yurdoglu@yahoo.com    elxan.yurdoglu@gmail.com

Elmi katib

Qasımov Ələkbər Məmməd oğlu

Xidməti tel.: (+994 36) 5445497

Mob. tel.: (+994 50) 7294499

E- poçt:  elekber.q@mail.ru
Yaranma tarixi  07.08.2002 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri

1.Naxçıvanın teatr və musiqi mühitinin öyrə­nilməsi;

2.Naxçıvanın dilaket və şivələrinin toplanması və öyrənilməsi;

3.Naxçıvan ərazisindəki onomastik vahidlərin öyrənilməsi;

4.Naxcıvan folklorunun toplanması nəşri və tədqiqi;

5.Naxçıvan ədəbi mühitinin öyrənilməsi;

6. Naxçıvanın dekorativ tətbiqi sənətlərinin öyrənilməsi;

7.Naxçıvan məktəbi abidələrində memarlığın və ornamentin sintezi.

Əsas elmi nəticələr

1. Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram teatrı. Bakı, MBM, 2004, 420 s.; Naxçıvan teatrı: intibah yollarında (1883-1920). Bakı, MBM, 2008, 160 s.; Naxçıvan teatrı müstəqillik illərində (1991-2008). Bakı, MBM, 2008, 91 s.; Naxçıvan teatrının salnaməsi. Naxçıvan: Əcəmi, 2010, 739 s.; Naxçıvan teatrına dair tədqiqlər. Naxçıvan: Əcəmi, 2017, 272 s; Hüseyn Cavid və Naxçıvan teatrı. Naxçıvan: Əcəmi, 2017, 120 s. kitab nəşr edilmişdir.

2. Orxon-Yenisey abidələrində toponim və etnonimlər” (Bakı: Elm, 2004), “Azərbaycan düyün türküləri” (Ankara: Kültür bakanlığı, 2008, 136 s.), “Qazi Mustafa Kamalın dostu (bədii-publisistik qeydlər)” (Bakı: Nurlan, 2008, 176 s.), “Şənlik-mərasim nəğmələri” (Naxçıvan: Əcəmi, 2010, 192 s.), “Naxçıvan ağızlarının söz varlığı” (Ankara: Kültür Bakanlığı yayınları, 2010, 120 s.), “Mustafa Kamal Atatürkün dostu İbrahim Əbilov” (Ankara, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 2013); “Azərbaycan dilində qeyri-təyini ismi birləşmələr” (Bakı: Elm və təhsil, 2012, 192 s.), “Azərbaycan dilinin Şahbuz şivələri” (Bakı: Elm və Təhsil, 2012, 192 s.); Ə.A.Quliyev. Məhəmməd ağa Şahtaxtılı: görkəmli dilçi və naşir. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2017, 192 s.; L.A.Səfərova. Azərbaycanda İngilis dili qrammatikasının tədqiqi tarixi. Bakı: ADPU-nun nəşriyyatı, 2017, 118 s.; Ə.A.Quliyev, N.Y.Əliyeva. Naxçıvan dialekt və şivələrinin lüğəti. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2017, 296 s.

3. Naxçıvan ərazisindəki onomastik vahidlər toplanılıb tədqiqata cəlb edilmiş, onların elmi linqvistik xüsusiyyətləri təhlil olunmuşdur. Şöbənin son illərdəki elmi nəticələri “Onomalogiya problemləri” (2 cildlik), “Qədim Şərur oykonimlərinin mənşəyi” və “Naxçıvan əhalisinin etnogenezi tarixindən” adlı monoqrafiyalarda əksini tapmışdır.

4. Azərbaycan folklor antologiyası. Naxçıvan folkloru. I c., Naxçıvan: Əcəmi, 2010, 511 s.; Azərbaycan folklor antologiyası. Naxçıvan folkloru. II c., Naxçıvan: Əcəmi, 2011, 496 s.; Azərbaycan folklor antologiyası. Naxçıvan folkloru. III c., Naxçıvan: Əcəmi, 2012, 560 s.; Janrın iddası və imkanları. (R. Babayev) Bakı: “ADPU nəşriyyatı” 2014, 135 s.; E.Q.Məmmədov. Eynəli bəy Sultanov və folklor. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2017, 208 s.; Ç.V.Rzayeva. Hüseyn Cavid və folklor. I cild. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2017, 112 s.

5 .Hüseyn Cavid. Taleyi və sənəti. 2007, 144 s.; Məhəmmədağa Şahtaxtılı. Taleyi və sənəti. 2008, 166 s.; Akademik Məmməd Cəfər Cəfərov. Taleyi və sənəti. 2009, 208 s.; Cəlil Məmmədquluzadə. Taleyi və sənəti. 2010, 196 s.; Əliqulu Qəmküsar. Taleyi və sənəti. 2011, 140 s.; Eynəli bəy Sultanov. Taleyi və sənəti. 2011, 240 s.; Məmməd Səid Ordubadi. Taleyi və sənəti. 2012, 170 s.; Məmməd Araz. Taleyi və sənəti. 2014, 176 s.; Həbibbəyli İ. Məhəmməağa Şahtaxtılı. Seçilmiş əsərləri (toplama, tərtib və müqəddimə). 2006, 182 s.; Sadıqzadə N. XX əsrdə Naxçıvanda ədəbiyyatşünaslığın inkişafı. 2009, 170 s.; Kazımova. F. Professor Abbas Zamanov (həyatı və yaradıcılığı). 1912, 361 s.; Kazımova F. Azərbaycan ədəbiyyatının “Cüvəllağısı”. 2012, 323; Qasımov R. Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında “kiçik” adam obrazının bədii funksiyası. 2012, 320 s.; Ə.H.Həşimov. Azərbaycan tarixi nəsrində Naxçıvan. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2017, 192 s.; Ə.H.Həşimov. Əzizə Cəfərzadənin yaradıcılığında tarixi povest. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2017, 104 s.; A.Ə.Orucova. Cəlil Məmmədquluzadənin şeir yaradıcılığı. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2017, 192 s.; R.A.Qasımov, Z.H.İsmayıl. Azərbaycan ədəbiyyatında milli düşüncə konsepsiyası və Azərbaycançılıq ideologiyası. Bakı: Elm və təhsil, 2017, 192 s.

İşçilərinin ümumi sayı 29
Struktur bölmələri

Memarlıq, şəhərsalma və abidələrin bərpası şöbəsi 

Təsvir-dekorativ və tətbiqi sənətlər şöbəsi

Musiqi və teatr şöbəsi

Dilçilik şöbəsi

Onomastika şöbəsi

Folklorşünaslıq şöbəsi

Ədəbiyyatşünaslıq şöbəsi 

Elmi şura

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 

Əbülfəz Aman oğlu Quliyev

Ələkbər Məmməd oğlu Qasımov

Firudin Həsən oğlu Rzayev

Əli Kətan oğlu Qəhrəmanov

Ramiz Asəf oğlu Qasımov

Elxan Qadir oğlu Məmmədov

Nuray yadigar qızı Əliyeva

Gözəl Sultan qızı Qənbərova

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       katib

-       üzvləri
 

Dissertasiya şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvləri
 

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri
 
İctimaiyyətlə əlaqələrə məsul şəxs  
Elmlər doktorları 
Fəlsəfə doktorları