Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Struktur bölmələri

Dilçilik şöbəsi
Tel.  
Faks  
Elektron poçtu

naliyeva22@mail.ru

Struktur bölmənin rəhbəri

Nuray Yadigar qızı Əliyeva

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Naxçıvanın dilaket və şivələrinin toplanması və öyrənilməsi 
Əsas elmi nəticələri
 1. Orxon-Yenisey abidələrində toponim və etnonimlər” Bakı: Elm, 2004,
 2. “Azərbaycan düyün türküləri” Ankara: Kültür bakanlığı, 2008, 136 s.,
 3. “Qazi Mustafa Kamalın dostu bədii-publisistik qeydlər” Bakı: Nurlan, 2008, 176 s.,
 4. “Şənlik-mərasim nəğmələri” Naxçıvan: Əcəmi, 2010, 192 s.,
 5. “Naxçıvan ağızlarının söz varlığı” Ankara: Kültür Bakanlığı yayınları, 2010, 120 s.,
 6. “Mustafa Kamal Atatürkün dostu İbrahim Əbilov” Ankara, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 2013,
 7. “Azərbaycan dilində qeyri-təyini ismi birləşmələr” Bakı: Elm və təhsil, 2012, 192 s.,
 8. “Azərbaycan dilinin Şahbuz şivələri” Bakı: Elm və Təhsil, 2012, 192 s.;
 9. Ə.A.Quliyev. Məhəmməd ağa Şahtaxtılı: görkəmli dilçi və naşir. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2017, 192 s.;
 10. L.A.Səfərova. Azərbaycanda İngilis dili qrammatikasının tədqiqi tarixi. Bakı: ADPU-nun nəşriyyatı, 2017, 118 s.;
 11. Ə.A.Quliyev, N.Y.Əliyeva. Naxçıvan dialekt və şivələrinin lüğəti. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2017, 296 s.