Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Struktur bölmələri

Musiqi və teatr şöbəsi
Tel. (+994 36) 5445497  
Faks  
Elektron poçtu a.qehremanov@yahoo.com 
Struktur bölmənin rəhbəri

Qəhrəmanov Əli Kətən oğlu 

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

İşçilərin ümumi sayı 2
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Naxçıvanın teatr və musiqi mühitinin öyrənilməsi 
Əsas elmi nəticələri

1. Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram teatrı. Bakı, MBM, 2004, 420 s.

2. Naxçıvan teatrı: intibah yollarında (1883-1920). Bakı, MBM, 2008, 160 s.

3. Naxçıvan teatrı müstəqillik illərində (1991-2008). Bakı, MBM, 2008, 91 s.

4. Naxçıvan teatrının salnaməsi. Naxçıvan: Əcəmi, 2010, 739 s.

5. Naxçıvan teatrına dair tədqiqlər. Naxçıvan: Əcəmi, 2017, 272 s.

6. Hüseyn Cavid və Naxçıvan teatrı. Naxçıvan: Əcəmi, 2017, 120 s.

7. Təbriz teatrı və Böyükxan Naxçıvanski.  Naxçıvan: Əcəmi, 2019, 224 s.

8. Naxçıvan teatrı Böyük Vətən Müharibəsi illərində (1941-1945). Azərbaycan SSR EA. Xəbərlər. (Dil, Ədəbiyyat və İncəsənət seriyası), Bakı: 1983, №3, s.108-115.

9. Аzərbаycаn özbək tеаtr əlаqələri tarixindən. Mədəniyyət dünyаsı. (Еlmi-nəzəri məcmuə). Bаkı: 2004, №9, s. 291-296.

10. Rus və Avropa dramaturgiyası Naxçıvan səhnəsində. АMЕА. Хəbərlər (Humаnitаr еlmlər sеriyаsı) Bаkı: Еlm, 2004, №3-4, s. 57-65.

11. Üzeyir Hacıbəyov və Naxçıvan teatrı. Mədəni-maarif. Bakı: 2005,№9, s. 33-36.

12. Nахçıvаn tеаtrının qəhrəmаnlıq sаlnаməsi. АMЕА. Хəbərlər (Humаnitаr еlmlər sеriyаsı) Bаkı: Еlm, 2006, №1, s. 196-207.

13. Nахçıvаn tеаtrının yаrаndığı ictimаi siyаsi şərаit və оnun fəаliyyətinin ilk dövrü (1883-1895). Fоlklоr və ədəbiyyаt dərgisi. Аnkаrа: Оmаy mətbəəsi. 2007, №3, s. 191-200.

14. Nаxçıvan tеаtrının 125 illiyinə аçılаn pəncərə. “İrs” jurnalı, Mосkва: 2007, №3, s. 28-29.

15. Naxçıvan teatrının türk dramaturgiyası səhifəsi. AMEA Xəbərlər (Humanitar elmlər seriyası), Bakı, Elm, 2007, №- 4, s. 169-175.

16. “Ölülər”in ilk tаmаşаsı mətbuаt səhifələrində. Mədəni-mааrif, 2007, №4, s. 19-23.

17. “Аzerbаycаn” qazеtesinin еditörü оlаrаk Üzеyir Hаcıbeyоv. Аzerbаycаn'ın Pаnoramаsı (üç аylık bilim, kültür vе аktüаlitе dergisi), Şişli İstanbul,  2008, №4, s. 24-32.

18. Çətin yоlun yоlçusu: tеаtr və məktəbin əlbir fəаliyyəti. Elmi axtarışlar.  (Fоlklоrşünаslıq, filоlоgiyа, fəlsəfə, tаriх, incəsənət və nəzəriyyə аspеktləri). Bаkı, Nurlаn. 2009, №1, s. 84-89.

19. Аzərbаycаn tеаtr mühitində Nахçıvаn tеаtrının yеri. Nахçıvаn. İctimаi, siyаsi, ədəbi-bədii, еlmi-publisistik jurnаl. Nахçıvаn, 2009, №19, s. 130-142.

20. Nахçıvаn tеаtrının inkişаfındа ziyаlılаrın rоlu (1920-1940-cı illər). Yоl. Bilim Kültür аrаşdırmа dərgisi. Аnkаrа, 2009, №30, s. 236-244.

21. Milli mədəniyyətimiz Heydər Əliyev ideyalarının işığında. AMEA-nın Rəyasət Heyəti, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Universiteti. Azərbaycanşünaslığln aktual problemləri. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş V Beynəlxalq elmi konfransin materialları (05-07 may 2014), Bakı: BSU, 2014, s. 385-388.

22. Cavid Poeziya Teatrı. AMEA. Xəbərlər (Hümanitar elmlər seriyası). Bakı: 2014, №1, s.216-228.

23. Azərbaycan aktyorlarının fəaliyyəti Eynəli bəy Sultanovun qələmində. Naxçıvan.  İctimai, siyasi, ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnal. Naxçıvan: 2016, s.75-88.

24. Naxçıvan teatrında rejissor sənətinin təkamülü (1921-1940). Axtarışlar.  AMEA NB İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu. Naxçıvan: 2017, №-2, s. 130-138.

25. Azərbaycan Xalq Cünhuriyyəti dövrün- də türk dramaturqlarının əsərləri  Nax- çıvan səhnəsində. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti. Türksoylu xalqların musiqi mədəniyyətinin tədqiqi problemləri XVII beynəlxalq elmi-praktiki konfransının materialları (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunur). Bakı: ADMİU-nun mətbəəsi, 2018, s. 61-64.

26. Rza Təhmasib: Milli teatr və kinomuzun korifey sənətkarı. AMEA Naxçıvan Bölməsi. Xəbərlər (İctimai və hümanitar elmlər seriyası). Naxçıvan: Tusi, 2019, №-3, s.228-234.