Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Korroziya inhibitorları və konservasiya materialları laboratoriyası

Korroziya inhibitorları və konservasiya materialları laboratoriyası
Tel. (+994 12) 4902476 (167)  
Faks (+994 12) 4903520  
Elektron poçtu atalybov@rambler.ru
Struktur bölmənin rəhbəri k.e.d. Avtandil Talıbov 
İşçilərin ümumi sayı 20 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Altıhalqalı 1.3-dioksalan, beşhalqalı dioksan tetraflüorboratların sintezi, antimimikrob xassələrinin təqiqi, bitki yağı və naften tərkibli neft turşulardan onların amidlərinin, imidazolin birləşmələrinin sintezi, sintez edilmiş birləşmələrin konservasiya mayesi, korroziya inhibitorları reagentləri kimi tədqi-qilir, həmcinin yağ turşularının triqliserid-lərindən hidroliz prosesi ilə bioyanacağın, sellülozadan isə 5-hidroksimetil furanalın sintezi sahəsində geniş elmi tədqiqat işləri aparılmasıdır. 
Əsas elmi nəticələri Naften tərkibli neft turşulardan onların amid-ləri, imidazolin birləşmələri sintez edilmiş, konservasiya mayesi, korroziya inhibitorları reagentləri kimi  həmcinin bioyanacağın bitki mənşəli triqliseridlərdən, sintezi edilərək sınaqdan keçirilmiş yüksək nəticələr əldə edilmişdir.