Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Klassik folklor şöbəsi

Klassik folklor şöbəsi
Tel. (+994 12) 4929248  
Faks (+994 12) 4981621  
Elektron poçtu klassik_folklor@folklore.sciense.az  
Struktur bölmənin rəhbəri

Rza Zeynal oğlu Xəlilov  

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
İşçilərin ümumi sayı 15
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Azərbaycan ənənəvi folklorunun təd­qiqi, Azər­bay­can folklorunun ta­rixi xro­no­loji ardı­cıllıqla inkişaf xüsu­siy­­yət­ləri­nin şərh edil­mə­­si və nəzəri prob­­lem­lərinin araş­dı­rıl­ma­­sı, Azər­baycan fol­k­lorunun lokal, re­gi­onal, et­nik, mil­li və universal xüsusiy­yətlərinin və əla­qə­lərinin tədqiqi; toplanmış materiallar əsa­sında çoxcildli regional folklor antologi­ya­larının və folklor külliyyatlarının nəşr olunması; «Azər­baycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər» məcmuə­sinin, “Azərbaycan folklorunun ilkin nəşrləri” seri­ya­sının çapa hazırlanması  
Əsas elmi nəticələri C.Qasımov. Azərbaycan folklorşünaslığı və Sovet totalitarizmi. Bakı, Nurlan, 2011;

M.Kazımoğlu. Folklorda obrazın ikiləşməsi. Bakı, Elm, 2011;

Azərbaycan folkloru antologiyası. XXII cild. Borçalı-Qarapapaq folkloru. Tərtib edəni: V.Hacıyev. Bakı, Nurlan, 2012;

Qarabağ folkloru: problemlər, perspektivlər. II res­pub­lika elmi kon­fran­sının materialları. Bakı, Elm və təhsil, 2013.