Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Mərasim folkloru şöbəsi

Mərasim folkloru şöbəsi
Tel. (+994 12) 4929248 
Faks (+994 12) 4981621  
Elektron poçtu merasim_folkloru@folklore.sciense.az 
Struktur bölmənin rəhbəri

Ağaverdi Sərxan oğlu Xəlilov 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
İşçilərin ümumi sayı 15
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Azər­baycan xalq mə­ra­sim­lə­ri­nin, oyun və tamaşa­ların qey­də  alın­ması, onların ge­ne­zisi, struk­tur və tipo­lo­gi­ya­sının tədqiqi; folklor və etnoqrafi­yanın diffuz sahələri kimi mənəvi institutlar və dəyərlərin, xalq bilgilərinin, inancların, folklordakı arxaik ritual elementlərin, ənənəvi bay­ram­ların, adət-ənə­nə­lə­rin, folklorda dav­ra­nış, əxlaq və digər etnik-milli xüsu­siy­yət­lərin, ailə və dövlətçilik məsə­lələrinin, mil­li ge­yim, yemək mədəniyyəti və s. folklor aspekt­­lərinin tədqiqi 
Əsas elmi nəticələri Folklor terminləri. Bakı, Nurlan, 2010;

A.Xəlil. Türk xalqlarının yaz bayramları. Bakı, 2012