Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Müasir folklor şöbəsi

Müasir folklor şöbəsi
Tel. (+994 12) 4929248  
Faks (+994 12) 4981621
Elektron poçtu muasir_folklor@folklore.sciense.az,

fuzulibayat@yahoo.com 

Struktur bölmənin rəhbəri

Füzuli Bayat Xeyrulla oğlu Gözəlov 

Filologiya elmləri doktoru 

İşçilərin ümumi sayı 10
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Azərbaycan folklor tarixinin müasir mər­hə­ləsinin xüsu­siy­yətlərinin, bu mər­hələnin da­xili inkişaf məz­mu­nunun, müasir şəraitdə folk­lorun yaranma zə­mi­ni, onların spesifik özü­nəməx­susluq­la­rı­nın, bədiilik im­kan­la­rının, for­ma-məz­mun zən­gin­lik­lə­rinin, janr­lar­ara­sı mü­na­­si­bə­tlərin mü­­əy­yənləş­diril­məsi, xalq tə­fək­­kü­­rü­nün müasir cağda obraz yarat­maq im­kan­la­rının araş­dırılması, müasir urbani­za­siya döv­ründə folklor mühi­tinin dəyiş­məsi nəticə­sində yeni yaranan folklor janr­larının tədqiqi, indi­yədək öyrənilməmiş folklor sahə­lərinin araş­dırılması 
Əsas elmi nəticələri F.Bayat. Ana hatlarıyla Türk şamanlığı. İstanbul, Ötüken, 2009;

F.Bayat. Türk təkkə (təsəvvüf) ədəbiyyatı. Bakı, Elm və təhsil, 2011;

Masallı folklor örnəkləri, 2 cilddə. Tərtib edəni Füzuli Bayat. Bakı, Elm və təhsil, 2013;

“Halaylar” musiqi albomu, Bakı, 2013.