Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Teatr, kino və televiziya şöbəsi

Teatr, kino və televiziya şöbəsi
Tel.

(+994 12) 5393516

(+994 50) 3447088  
Faks  
Elektron poçtu vidadi-qafarov@rambler.ru  
Struktur bölmənin rəhbəri Vidadi Ramiz oğlu Qafarov
Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Azərbaycan səhnə (teatr, estrada, sirk) və ekran (kino, televiziya) sənətlərinin tarixi və nəzəri problemlərinin dünya incəsənəti kontekstində araşdırılması 
Əsas elmi nəticələri
 1. Cəfərov C.H.  Azərbaycan teatrı. Bakı: Azərnəşr, 1974, 315 s.
 2. Kərimov İ. Azərbaycan teatr tarixi. III cilddə. I c. Bakı: Elm, 2008, 724 s.; II c.Bakı: Qoliaf Qrup QÇS, 2010,696 s.
 3. Алиева Аделя. Н.Везиров и азербайджанский театр. Баку: Азернешр, 1967, 214 с.
 4. Сарабский А.Г. Возникновение и развитие Азербайджанского музыкального театра. Баку: Издательства Академии наук Азербайджанской ССР, 1968, 274 с.
 5. Юсуфбеули. Т. Шекспир на сцене театра им. М.Азизбекова. Ваку: АТО, 1964.
 6. Allahverdiyev M.Q. Azərbaycan xalq teatrı tarixi. Bakı: Maarif, 1978, 236 s.
 7. Рзаева М. Документальное кино Азербайджана. Баку: Элм, 1971, 203с.
 8. Sadıxov N. Azərabycan bədii kinosu. Bakı: Elm, 1970, 208 s.
 9. Ramiz Heydər. Kino və müasirlik. Bakı: Elm, 2007, 264 s.
 10. Rzayev F.M. Nizami Gəncəvi və teatr. Bakı: Elm, 2008, 372 s.
 11.  Qazızadə İ.M. Azərbaycan İşçi Teatrı(1921-1932 - ci illər). Bakı: Elm və təhsil, 2012,160 səh.
 12.  Ağayeva N.K. Азярбайъан театр тянгиди вя театршцнаслыьынын инкишаф проблемляри. Бакы, Елм, 1997.
 13. Qafarov V.R. Azəraycan teatrının janr poetikası. Bakı, Qanun nəşriyyatı, 2012, 160 s.