Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Metal-klatrat birləşmələr laboratoriyası

Metal-klatrat birləşmələr laboratoriyası
Tel. (+994 50) 5784587,(+994 12) 5108591 
Faks (+994 12) 5107442  
Elektron poçtu laboratory_26@kqki.science.az
Struktur bölmənin rəhbəri Munşiyeva Mina Kərim qızı 

Kimya elmləri doktoru, baş elmi işçi

İşçilərin ümumi sayı 12
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Keçid metallarının çoxəsaslı karbon turşularının törəmələri ilə metal-klatrat birləşmələrinin sintezi, onların quruluş-kimyəvi xüsusiyyətlərinin tədqiqi və bəzi bioloji fəal birləşmələrin ayrılması üçün  selektiv sorbentlərin hazırlanması. 
Əsas elmi nəticələri Normal və C3 -tsiklik olefinlərin di-, -oliqo-merləşməsi üçün: tərkibində P, N, N-S, P-N, P-N-S qrupları olan liqandlarla nikel kompleksləri əsasında homogen və hetero-genləşmiş katalizatorlar; massiv və müxtəlif daşıyıcılar üzərinə hopdurulmuş12-sıra P-W, Si-W, P-Mo, Si-Mo   heteropolitur¬şular;- nikellə modifikasiya olunmuş müxtəlif tipli seolitlər yaradılmışdır. Bu katalitik sistem-lərin komponentlərinin qarşılıqlı təsiri zamanı yaranan aralıq maddələr tədqiq olunmuşdur.