Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Tunc dövrü arxeologiyası şöbəsi

Tunc dövrü arxeologiyası şöbəsi
Tel. (+994 12) 5108419  
Faks  
Elektron poçtu

hidayet-jafar@mail.ru; 

hidayetjafarov1946@gmail.com

Struktur bölmənin rəhbəri Hidayət Fərrux oğlu Cəfərov 
İşçilərin ümumi sayı 10
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Azərbaycan ərazisində e.ə. IV minilliyin ikinci yarısı-e.I minilliyin əvvələrini əhatə edən tunc və erkən dəmir dövrü arxeoloji abidələrinin aşkar olunması, sistemləşdirilməsi, emprik çöl-tədqiqatları aparılması, toplanmış faktlar əsasında ibtidai-icma quruluşunun bir sira məsələlərinin nəzəri baxımdan araşdırılması şöbənin əsas fəaliyyət istiqamətini təşkil edir. Tədqiqatlarda diqqət mərkəzində Kür-Araz İlk Tunc dövü, Üzərlik təpə Orta Tunc dövrü, habelə Son Tunc - Erkən Dəmir dövrünün Xocalı -Gədəbəy,  Talış - Muğan, Naxcıvan arxeoloji mədəniyyətlərinin daşıyıcısı olmuş etnik - mədəni birliklərinin həyatınının müxtəlif problemlərinin işıqlandırılması və s. məsələlər durur.
Əsas elmi nəticələri

Aparılmış sistemli və kompleks tədqiqatlarla e.ə. IV minilliyin ikinci yarısından başlayaraq yerli əhalinin sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi, mədəni hayatında əsaslı dəyişikliklərin baş verməsi prosesləri izlənilmişdir. Buraya İlk Tunc dövründə patriarxal münasibətlərin formalaşması, ilkin böyuk ictimai əmək bölgüsnün baş verməsi, social və əmlak bərabərsizliyinin təşəkkülü;

Orta Tunc dövründə ikinci böyük ictimai əmək bölgüsünü təsbiti, ilkin – proto şəhər sivilizasiyasının təşəkkülü, sinifli cəmiyyəyin ilkin rüşeymlərinin möhkəmlənməsi;

Son Tunc dövründə sadalanan proseslərin dərinləşməsi, cəmiyyətin “hərbi demokratiya” deyilən mərhələyə-sinifli cəmiyyətə keçidinin sürətlənməsi kimi elmi nəticələrin əldə olunması, hərbi işin genış vüsət alması səbəbləri, ətraf aləmlə iqtisadi-mədəni əlaqələrin və s. araşdırılması kimi məsələlər  daxildir. Deyilənlər çoxsaylı məqalələrdə, monoqrafik əsərlərdə geniş işıqlandırılmışdır.