Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  İnformatika və riyazi modelləşdirilmə

İnformatika və riyazi modelləşdirilmə
Tel. (+994 12) 4903520  
Faks (+994 12) 4903520  
Elektron poçtu firuza1@aport2000.ru  
Struktur bölmənin rəhbəri Vəliyeva Firuzə Mövsüm qızı 
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

1. NKPİ-nun proseslərinin riyazi modellərinin qurulması, kinetik qanunauyqunluqlarının öyrənilməsi və optimallaşdırılması.

2. Komputer və informasiya texno-logiyasından istifadə etməklə NKPİ-nun işləmələri üzrə məlumat banklarının, informasiya sistemlərinin yaradılması, innovasiya patentləşdirlmə və lisenziyaların alınması üzrə tədqiqatlarının aparılması.

3. İnstitutunun elektron kitabxanasının yara-dılması və AMEA-nın elektron kitabxanasına qoşulması ücün hazırlıq işlərinin aparılması 
Əsas elmi nəticələri Viniltsikloheksendən platin-qallium -sistemi ilə modifikasiya olunmuş yüksək modullu seolitin iştirakı ilə etilbenzolun və stirolun alınma prosesinin kinetik qanunauyğunlugları öyrənilmişdir, karbon di oksidin iştirakı  ilə etilbenzolun stirola dehidrogenləşmə reaksiyasının riyazi  modeli  tərtib edilmişdir, Balaxanı neftinin naften konsentratının katalitik oksidləşməsi ilə sintetik naften turşuların alınma prosesin kinetik qanunauyğunlugları öyrənilmişdir, seçilmiş katalizator nümunələrinin iştiraki ılə metilsikloheksanın metanol ilə dehidroalkilləşməsi reaksiyasının riyazi  modeli tədqiq edilmişdir.