İsmayılov Amin İsmayıl oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Kürdəmir rayonu    
Təvəllüdü 14.03.1951 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Politexnik İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Aqrar elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

2511.01

Torpaqşünaslıq

Şirvan düzü şəraitində şorlaşmış subasar-çəmən torpaqların minerallaşmış sularla yuyulması 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


2511.01; 2426.01

Torpaqşünaslıq; ekologiya

Azərbaycan torpaqlarının informasiya sistemi

Müxbir üzv seçilməsi

-         tarix

-         ixtisasın adı

30.06.2014

Torpaqşünaslıq

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 120
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 54
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 5
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 1
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı


Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycanda torpaq informatikasının elmi əsaslarının yaradılması, torpaqların mövcud vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün ekspert sistemlərinin yaradılması, CİS bazasında rəqəmsal torpaq xəritələrinin yaradılması, torpaqların konseptual diaqnostik modellərinin hazırlanması, torpaq münbitliyinin riyazi modelləşdirilməsi, torpaqdan istifadədə kadastr məlumatlarının idarə olunması, torpaq-ekoloji mühitin coğrafi informasiya sistemləri əsasında Verilənlər Bazasının yaradılması.

Azərbaycan torpaqlarının verilənlər bazasının Avropa İttifaqının vahid torpaq – coğrafi məkanına inteqrasiya problemlərinin tədqiqi.

Avropa Torpaq Verilənləri Bazasının Genişləndirmə proqramı çərçivəsində, Avropa İttifaqının torpaq–coğrafi məkanına inteqrasiya tələblərinə uyğun, CİS bazasında 1:1000000 miqyasında Azərbaycan torpaqlarının verilənlər bazasının ilkin versiyasının hazırlanması. Tədqiqat işləri nəticələri 2013-cü ildə Avropa İttifaqının nəşr evi tərəfindən çap edilmiş “Aralıq dənizi və Qafqaz ölkələrinin torpaq ehtiyatları” kitabında “Azərbaycanın torpaq ehtiyatları” fəsli kimi dərc olunmuşdur.

2016-cı ildə ilk dəfə olaraq, CİS əsasında Kür-Araz ovalığı torpaqlarının rəqəmsal şorlaşma xəritəsini tərtib etmiş və Rəqəmsal Yüksəklik Modelini qurmuşdur.

BMT-nin Qlobal Torpaq Tərəfdaşlığı proqramının Qlobal Torpaq Üzvü Karbonu-17 layihəsində ekspert kimi Azərbycanı təmsil edərək, Azərbaycan torpaqlarının beynəlxalq standartlara uyğun üzvü karbon xəritəsini hazırlamışdır. Həmin xəritə, 2017-ci ildə FAO-nun çap etdiyi Dünyanın ilk Torpaq Üzvü Karbonu xəritəsinə daxil edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları 1. Torpaqların diaqnostik modelləri .Bakı,2000,-274s.

2. Azərbaycan torpaq təsnifatının WRB sistemi ilə korrelyasiyası (həmmüəliflərlə). Bakı, 2002, -252s.

3. Azərbaycan torpaqlarının informasiya sistemi. Bakı, 2004, -308 s.

4. Kadastrın əsasları. (ali məktəblər üçün dərslik). Bakı, 2008, -212s.

5. Coğrafi İnformasiya Sistemləri (ali məktəblər üçün dərslik, həmmüəlliflə). Bakı, 2011, -232s.

6. Soil Resources Of Azerbaijan. In: “Soil Resources of Mediterranean and Caucasus Countries”, Y. Yigini, P. Panagos, and L. Montanarella, (eds). (2013), 18-39p . Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg. –243 pp.,

7. Azərbaycan milli torpaq təsnifatının Beynəlxalq Sistemə inteqrasiyası (həmmüəlliflə). Bakı, “Elm”,2017, -272s.

8. Torpaqların münbitlik modelləri yaradılmasının bəzi problemləri. AMEA-nın “Məruzələri”, Bakı, 2002, 57-ci cild, №4-6, s.252-255

9. Azərbaycanda torpaq informatikasının inkişaf mərhələləri. AMEA TAİ əsərləri , Bakı, 2004, XVI cild, s.571-585

10. ГИС в земельной реформе Азербайджанской Республике. Обзор: Современные геоинформационные технологии “ARCREVIEW” №2, Совместное издание ООО DATA+, ESRI Inc. и Leica Geosystems, Москва,2005

11. О создании концептуальных диагностических моделей основных типов почв Азербайджана на базе ЭВМ. Матер.межд.конф. Ростов-на-дону,2006, с.229-233

12. Integration of Azerbaijan into single soil-geografical space of Europe. Science without borders. Transactions of the InternationaAcademy of Science H&E. Volume 3. Innsburck. 2009.pp.411-415 www.book-ias-he.org/ volume3.pdf

13. Вопросы интеграции в единое почвенно – географическое пространство Европы. “DİRÇƏLİŞ – XXI ƏSR” jurnalı, Azərb. Dövlət Quruculugu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun elmi nəşri, , Бакы ,2010,с.145-146

14. Использование ГИС в управлении земельными ресурсами. «Отражение био-,гео-, антропосферных взаимодействий в почвах и почвенном покрове». Сб.матер.IV Всерос-кой научной конф-и с междун-ным участием. Т.3. г.Томск, 2010, с.92-94

15. Почвенная база данных для обеспечения устойчивого разития Азебайджана. «Устойчивое развитие горных территорий в условиях глобальных изменений». Матер.VII Международной научной конферции. Направение2, секция 1, Владикавказ , 2010,с.309-313

16. Почвы Азербайджана в почвенной географической информационной системе Европейского Союза. «Закономерности изменения почв при антропогенных воздействиях и регулирования состояния и функционирования почвенного покрова», Матер.Всерос-кой научной конферции. , Москва , 2011,с.733-739

17. Разработка цифровой базы почвенных данных Азербайджана в формате почвенной географической информационной системы ЕС. РАСХН, Рязанский ГАУ , ВНИИГиМ , Рос. Общ. почв , Сб. Науч. Тр., Выпуск 9, Рязань , 2011, с.148-153

18. Применение ГИС в почвенно-экологи ческих исследованиях в Азербайджанской Республике. The Proceedings of the International Scientific Conference “Soils of Azerbaijan”, Volume 12, part 1,pp.268-272

19. ГИС в почвенно-экологических исследованиях Азербайджана. Матер.докладов VI Съезда общества почвоведов им.В.В.Докучаева книга 3, г.Петрозаводск, 2012, с.213-214

20. Optimization Problems of Soil Fertility. SOIL-WATER JOURNALVol. 2 (2013) Number 2(1),pp.1085-1090

21. Картографирование процессов засоления почв Апшеронского полуострова на базе современных информационных технологий. Вестник Алтайского государственного университета , №5,2014 , с.86-89

22. Mathematical models of fertility for the soils of Azerbaijan. Eurasian Journal of Soil Science 2015, 4 (2) pp.118 – 125

23. Применение почвенных стандартов Европы на территории Азербайджана. «Живые и биокосные системы». –2015. –№ 12; URL: http://www.jbks.ru/archive/issue12/article-2

24. The preparation of the classification of Azerbaijan soils according to the world reference base for soil resources. The Proceedings of the International Congress on”Soil Science in International Year of Soils”.Article book, Sochi, 2015, p.41-44

25. Məsafədən zondlama verilənləri və coğrafi informasiya texnologiyaları əsasında daşqınların torpağın ekoloji vəziyyətinə təsirinin qiymətləndirilməsi. Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin Xəbərləri,Yerin məsafədən zondlanmasının fiziki-texniki problemləri.Cild 19 №2 (19) , Bakı -2016 , s.15-23

26. Composition of the digital salinity maps of soils using from the Geographical İnformation Systems. International scientific conference on applied sciences , "Spatial Data Processing, Modelling, Analysing and Management for Knowledge Based Systems"2016 , Antalya/Turkey, p.23-26 http://iscas2016.selcuk.edu.tr/proceedings.html

27. Calculation of various indexes for definition of salinity level of soils on the basic of multispectral cosmic images. İnstitute of Geography of ANAS , “Geography and natural resources”, №1, 2017(5), p.118-122

28. Some aspects of remote sensing method in the study of soil salinization state. Proceedings of Research Institute of Crop Husbandry of Agrarian Science and Informational Advisory Centre , XXVIII volume, (2017), p.376-380

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 1. Azərbaycan Torpaqşünaslar Cəmiyyəti

2. Rusiya Torpaqşünaslar Cəmiyyəti .

3. The Eurasian Federation of Soil Science Societies (Avrasiya Torpaqşünaslıq Cəmiyyətləri Federasiyasının) elmi nəşri olan “Eurasian Journal of Soil Science”jurnalının redaktorlar şurasının elmi məsləhətçisi (Turkiyə).

4. “Applied Ecology and Environmental Research” (Macarıstan) elmi jurnalının redaktorlar şurasının üzvü.

Pedaqoji fəaliyyəti 2004-cü ildən hal-hazıra qədər Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Geomatika kafedrasının professoru
Digər fəaliyyəti AMEA Respublika Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurası yanında Torpaq və su ehtiyatlarının idarəedilməsi və ətraf mühitin mühafizəsi problemləri  üzrə Elmi Şurasının sədridir.
Təltif və mükafatları  
İş yeri və ünvanı AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu, AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Məmməd Rahim küç., 5
Vəzifəsi Torpaq-CİS laboratoriyasının rəhbəri 
Xidməti tel. (+994 12) 5383240
Mobil tel . (+994 50) 2229889 
Ev tel. (+994 12) 4415354 
Faks (+994 12) 4976941
Elektron poçtu amin_ismayilov@mail.ru