Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

İsmayılov Amin İsmayıl oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Kürdəmir rayonu    
Təvəllüdü 14.03.1951 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Politexnik İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Aqrar elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

2511.01

Torpaqşünaslıq

Şirvan düzü şəraitində şorlaşmış subasar-çəmən torpaqların minerallaşmış sularla yuyulması 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


2511.01; 2426.01

Torpaqşünaslıq; ekologiya

Azərbaycan torpaqlarının informasiya sistemi

Müxbir üzv seçilməsi

-         tarix

-         ixtisasın adı

30.06.2014

Torpaqşünaslıq

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 135
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 61
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 7
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 2
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı


Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycanda rəqəmsal torpaq xəritəçiliyinin elmi əsaslarının  işlənməsi, CİS texologiyası və aerokosmik çəkiliş materiallarından istifadə etməklə   torpaq örtüyünün geoməkan təhlili,  torpaqların konseptual diaqnostik modellərinin hazırlanması, torpaq-ekoloji mühitin geoinformasiya sistemləri əsasında Verilənlər Bazasının yaradılması, Azərbaycan torpaqşünaslığının beynəlxalq torpaq-coğrafi məkana inteqrasiya problemləri üzrə apardığı elmi tədqiqatlar nəticəsində . Azərbaycanda torpaq informatikasının və Milli Torpaq İnformasiya Sisteminin elmi əsaslarını  işləyib hazırlamışdır;

Avropa Torpaq Verilənləri Bazasının Genişləndirmə proqramı çərçivəsində CİS bazasında 1:1 000 000  miqyasında Azərbaycanın ilk rəqəmsal torpaq xəritəsini hazırlamışdır . (2012). Tədqiqat işinin nəticələri Avropa İttifaqının nəşr evi  tərəfindən  çap edilmiş “Aralıq dənizi və Qafqaz ölkələrinin torpaq ehtiyatları” kitabında “Azərbaycanın torpaq ehtiyatları” fəsli kimi dərc olunmuşdur (2013);

BMT-nin Qlobal Torpaq Tərəfdaşlığı  proqramı çərçivəsində FAO-nun çap etdiyi “Dünyanın  ilk Torpaq Üzvü  Karbonu xəritəsi”nin tərkib hissəsi olan "Azərbaycan torpaqlarının üzvü karbon ehtiyatları”  rəqəmsal xəritəsini hazırlamışdır (2017);

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun qrant layihəsi kimi ,        ” Yeni nəsil peyk verilənlərinin və informasiya texnologiyalarının inteqrasiyası əsasında torpaqların şorlaşmasının müasir vəziyyətinin xəritələşdirilməsi və spektral xüsusiyyətlərinin tədqiqi (Kür-Araz ovalığı)” mövzusunda tədqiqatlar apararaq (Azərbaycan Milli Aviasiya Akademiyasının alimləri ilə birgə), Azərbaycanda ilk dəfə olaraq,  CİS mühitində Kür-Araz ovalığı torpaqlarının rəqəmsal şorlaşma  xəritəsini tərtib etmiş və ovalıq torpaqlarının şorlaşmasında relyefin rolunu obyektiv təhlil etməyə imkan verən Rəqəmsal Yüksəklik Modelini qurmuşdur(2016);

Suriya Ərəb Respublikasında həyata keçirilən “ Cənubi Hələb torpaqlarının suvarılması” layihəsində torpaqşünas ekspert kimi tədqiqatlar aparmış , həmmüəllifliklə,  torpaq örtüyünün xəritələrini və yekun hesabatını tərtib etmişdir(1985-1988);

Azərbaycan Hökuməti ilə FAO –nun birgə həyata keçirdikləri  layihə əsasında , beynəlxalq ekspertlərlə birlikdə Torpaqların Konsolidasiyası üzrə Milli Strategiyanın layihəsini işləyib hazırlamışdır (2017-2019);

Milli və beynəlxalq torpaq  təsnifatına uyğun 1: 500 000 miqyasında  rəqəmsal torpaq xəritəsini hazırlamışdır (həmmüəlliflərlə) (2017-2019);

Rusiya (M.V.Lomonosov ad.Moskva Dövlət Universiteti) və Moldova (Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu)  alimləri ilə birgə apardığı tədqiqat nəticəsində  torpaq göstəricilərinin Verilənlər Bazasının yaradılması və  idarə olunması üzrə beynəlxalq patent almışdır (Patent № 24121, Москва,  07.06.2019);

CİS və Məsafədən Zondlama texnologiyalarından istifadə etməklə Azərbaycanın rəqəmsal torpaq xəritəsi tərtib edilmiş və geoməkan təhlili həyata keçirilmişdir. Torpaq xəritə vahidlərinin və torpaq tipi vahidlərinin yeni WRB torpaq təsnifatı üzrə yeni taksonomik sistemin həmmüəllifidir (2020).
Elmi əsərlərinin adları

1. Torpaqların diaqnostik modelləri .Bakı,2000,-274s.

2.Azərbaycan torpaq təsnifatının WRB sistemi ilə korrelyasiyası (həmmüəliflərlə). Bakı,2002,-252s.

3. Azərbaycan torpaqlarının informasiya sistemi. Bakı, 2004, -308 s.

4. Kadastrın əsasları. (ali məktəblər üçün dərslik). Bakı, 2008, -212s.

5. Coğrafi İnformasiya Sistemləri (ali məktəblər üçün dərslik, həmmüəlliflə). Bakı, 2011, -232s.

6. Soil Resources Of Azerbaijan. In: “Soil Resources of Mediterranean and Caucasus Countries”, Y. Yigini, P. Panagos, and L. Montanarella, (eds). (2013), 18-39p . Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg. –243 pp.,

7. Azərbaycan milli torpaq təsnifatının Beynəlxalq Sistemə inteqrasiyası. Bakı, “Elm”,2017,-272s.

8. Torpaqların münbitlik modelləri yaradılmasının bəzi problemləri. AMEA-nın “Məruzələri”, Bakı, 2002, 57-ci cild, №4-6, s.252-255

9. Azərbaycanda torpaq informatikasının inkişaf mərhələləri. AMEA TAİ əsərləri , Bakı, 2004, XVI cild, s.571-585

10. ГИС в земельной реформе Азербайджанской Республике. Обзор: Современные геоинформационные технологии “ARCREVIEW” №2, Совместное издание ООО DATA+, ESRI Inc. и Leica Geosystems, Москва,2005

11. О создании концептуальных диагностических моделей основных типов почв Азербайджана на базе ЭВМ. Матер.межд. конф.  Ростов-на-дону, 2006, с.229-233

12. Integration of Azerbaijan into single soil-geografical space of Europe. Science without borders. Transactions of the InternationaAcademy of Science H&E. Volume 3. Innsburck. 2009. pp.411-415 www.book-ias-he.org/ volume3.pdf

13. Использование ГИС в управлении земельными ресурсами. «Отражение био-,гео-, антропосферных взаимодействий в почвах и почвенном покрове». Сб.матер.IV Всерос-кой научн.конф. с междун. участием. Т.3. г.Томск, 2010, с.92-94

14. Почвенная база данных для обеспечения  устойчивого разития Азебайджана. «Устойчивое развитие горных территорий в условиях глобальных изменений». Матер.VII Международной научной конферции. Направение2, секция 1,  Владикавказ , 2010,с.309-313

15. Почвы Азербайджана в почвенной географической информационной системе Европейского Союза. «Закономерности изменения почв при антропогенных воздействиях  и регулирования состояния и функционирования почвенного покрова», Матер.Всерос. науч. конф., Москва , 2011, с.733-739

16. Разработка цифровой базы почвенных данных Азербайджана в формате почвенной географической информационной системы ЕС. РАСХН, Рос. Общ. почв , Сб. Науч. Тр., Выпуск 9,  Рязань , 2011, с.148-153

17. Применение ГИС в почвенно-экологических исследованиях в Азербайджанской Республике. The Proceedings of the International Scientific Conference “Soils of Azerbaijan”, Volume 12, part 1,pp.268-272

18.ГИС в почвенно-экологических исследова-ниях Азербайджана. Матер.докладов VI Съезда общества почвоведов России книга 3, г.Петрозаводск, 2012, с.213-214

19. Optimization Problems of Soil Fertility. SOIL-WATER JOURNALVol. 2 (2013) Number 2(1),pp.1085-1090

20.Картографирование процессов засоления почв Апшеронского полуострова на базе современных информационных технологий. Вестник Алтайского государственного университета , №5,2014 ,с.86-89

21. Картографирование процессов засоления почв Апшеронского полуострова на базе современных информационных технологий.  Вестник АГАУ №5 (115). Барнаул,2014. стр.86-89.

22. Mathematical models for soil fertility of Azerbaijan. 9th International Soil Science Congress on”The Soul of Soil and Civilization”, Antalya,Turkey,2014,-261p

23. Application of the European soil standards on the territory of Azerbaijan. 9th International Soil Science Congress on”The Soul of Soil and Civilization”, Antalya, Turkey,2014, -578p.

24. Применение почвенных стандартов Европы на территории Азербайджана. «Живые и биокосные системы». –2015. –№ 12;  URL: http://www.jbks.ru/archive/issue12/article-2

 25.Torpaqların  şorlaşma dərəcələri üzrə coğrafi informasiya sisteminin yaradılması. “Torpaqşünaslıq və aqrokimya” jurnalı, –2015. –№ 1-2 ,cild22, s.365-371

26. The preparation of the classification of Azerbaijan soils according to the world reference  base for soil resources. The Proceedings of the International Congress on”Soil Science in International Year of Soils”.Article book, Sochi, 2015, p.350-353(həmmüəlliflə).

27. Elektron kənd təsərrüfatının yaradılmasında Geonformasiya texnologiyalarının rolu.  Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafi: dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər. Beynəlxalq Elmi-praktik konfrans. Gəncə,2015, s.189-193

28. Məsafədən zondlama verilənləri və coğrafi informasiya texnologiyaları əsasında daşqınların  torpağın ekoloji vəziyyətinə təsirinin qiymətləndirilməsi. AMAKA Xəbərləri, Cild 19   №2 (19) , Bakı -2016 ,  s.15-23 (həmmüəlliflə)

29. Məsafədən zondlama məlumatları və coğrafi informasiya texnologiyaları əsasında daşqın ərazisinin 3D(TİN) modelləşdirilməsi. AMEA “Xəbərlər” Yer elmləri, 2016, №1-2, ss.80-84

30. Composition of the digital salinity maps of soils using from the Geographical İnformation  Systems. İnt.Sci.Conf. on Applied  Sciences ,, "Spatial Data Processing, Modelling, Analysing and Management for Knowledge Based Systems"2016 , Antalya/TURKEY,p.23-26

http://iscas2016.selcuk.edu.tr/proceedings.html

31.Multispektral kosmik təsvirlərin emalı əsasında şorlaşmış torpaqların müəyyən edilməsi üçün müxtəlif indekslərin hesablanması.

 AMEA Coğrafiya institutu,Coğrafiya və təbii resurslar, №1, 2017(5), ss.118-122

32. Investigation of Influence of Erosion Process on Widespread Mountainous Cultivation Lands in the Slopes of Azerbaijan.  International Invention of Scientific Journal, Volume 03, Issue 04, 2018, pp. 268-272 (həmmüəlliflə)

33. Analysis of the relief in the Kur-Araz lowland soils salinity based on GIS technology. EURASIAN GIS CONGRESS 2018 – Proceeding book, Baku,  2018, pp.294-297

34. "Многоязычная база метаданных, объектная модель и программный комплекс для стандартизации и обмена почвенной информацией" Soil_ML_MultyL. Patent № 24121, Москва,  07.06.2019 (həmmüəlliflə).

35. Features of the Use of Aerospace Methods in Soil Science. Advances in Agricultural Technology & Plant Sciences ISSN: 2640-6586, Volume 2; Issue 3, 2019 , https://chembiopublishers.com/AATPS/

36. Aerospace Methods for Studying Soil Characteristics for Solving Agricultural Problems in Azerbaijan. Agricultural Extension Journal 2019; Vol.3, İssue3, pp.129-135 (həmmüəlliflə).

37. Soil Organic Carbon Prediction by Vis-NIR Spectroscopy: Case Study the Kur-Aras Plain, Azerbaijan.  Journal Communications in Soil Science and Plant Analysis.Volume 51, 2020 - Issue 6,  DOI: 10.1080/ 00103624.2020.1729367                   © 2020 Taylor & Francis Group, LLC

38. Development of a Land Consolidation Instrument in the Republic of Azerbaijan (10385).

FIG Working Week 2020.Smart surveyors for land and water management. Proceedings

ISBN 978-87-92853-93-6, ISSN 2307-4086 (həmmüəlliflə).

39.The correlation of Azerbaijan arid soils with WRB-2014. Eurasian J Soil Sci 2020, 9 (3) 202 – 207; e-ISSN : 2147-4249

https://doi.org/10.18393/ejss.724698

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1152494(həmmüəlliflə).

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Azərbaycan, Rusiya, Avrasiya , Beynəlxalq torpaqşünaslar cəmiyyətinin üzvü; beynəlxalq “Landnet” təşkilatının üzvü;

“ Applied Ecology and Environmental Research”  beynəlxalq elmi jurnalın (Macarıstan) redaktorlar şurasının üzvü;
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Geomatika kafedrasının professoru.
Digər fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Biologiya elmləri və Aqrar elmlər üzrə Ekspert Şurasının sədri;

Azərbaycan Milli Ensiklopediyası redaksiya heyətinin üzvü;

Respublika Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurası Torpaq və su ehtiyatlarının idarəedilməsi və ətraf mühitin mühafizəsi problemləri üzrə Elmi Şuranın sədri (2015-2019)

BMT-nin FAO təşkilatının “Land consolidation” üzrə eksperti və milli ekspertlər komandasının rəhbəri (2017-2019);

BMT-nin Qlobal Torpaq Tərəfdaşlığı layihəsinin eksperti;
Təltif və mükafatları  
İş yeri və ünvanı AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu, AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Məmməd Rahim küç., 5
Vəzifəsi Torpaq-CİS laboratoriyasının rəhbəri 
Xidməti tel. (+994 12) 5386994
Mobil tel . (+994 50) 2229889 
Ev tel. (+994 12) 4415354 
Faks  
Elektron poçtu

amin.ismayıl@gmail.com