Səfərli Hacıfəxrəddin Yəhya oğlu

 

Anadan olduğu yer Naxçıvan MR, Babək rayonu, Cəhri kəndi   
Təvəllüdü 29.09.1949 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun Naxçıvan filialı  
Elmi dərəcəsi Tarix elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad5503.02

Vətən tarixi

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərəb-fars dilli kitabələri tarix-mədəniyyət abidələri kimi (XVI-XIX əsrlər)

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı5503.02

Vətən tarixi

Naxçıvanda sosial-siyasi və ideoloji mərkəzlər

Müxbir üzv seçilməsi

 - tarix

- ixtisasın adı


2014

Tarix 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

270

 

32

 

11

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


4

Əsas elmi nailiyyətləri

Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki epiqrafik abidələr ilk dəfə olaraq sistemli şəkildə tədqiq olunmuşdur. 600-dən artıq epiqrafik abidə qeydə alınmış, onların estampları, fotosu, ölçüsü götürülmüş, mətnləri oxunaraq Azərbaycan dilinə tərcümə edilmişdir. Kitabələrin əksəriyyəti ilk dəfə olaraq elmi dövriyyəyə daxil edilmişdir. Bu kitabələrin təqdim etdiyi məlumatlar Azərbaycanın orta əsrlər dövrü tarix və mədəniyyətinin öyrənilməsində tarixi mənbə kimi tədqiq olunmuşdur.

Tədqiqatlar nəticəsində orta əsrlər zamanı Naxçıvanda yaşamış çoxlu görkəmli şəxsiyyətlərin, o cümlədən dövlət xadimlərinin, sənətkarların, alimlərin və s. adları, qəbirlərinin yeri, vəfat tarixləri müəyyənləşdirilmiş, bir sıra yaşayış yerlərinin, memarlıq abidələrinin və s. dövrü təyin edilmişdir.

Həmçinin kitabələrin məlumatları əsasında orta əsrlər zamanı Naxçıvanda fəaliyyət göstərən sufiliklə bağlı mərkəzlər öyrənilmişdir. Məlum olmuşdur ki, Naxçıvanda Səfəviyyə, Bektaşiyyə, Hürifiyyə, Nöqtəviyyə, Qələndəriyyə və s. sufi təriqətlərinə mənsub xanəgahlar fəaliyyət göstərmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Nахçıvаn ziyаrətgаhlаrı. Bаkı: Qorqud, 1998, 84 s.

2. Оrdubаd şəhərinin еpiqrаfik аbidələri. Bаkı: Еlm, 2001, 80 s.

3. Culfа bölgəsinin еpiqrаfik аbidələri. Bаkı: Еlm, 2002, 80 s.

4. Duаlаrın Аllаhа çаtdığı yеr-Əshаbi-Kəhf. Bаkı: Еlm, 2002, 48 s.

5. Nахçıvаndа sоsiаl-siyаsi və idеоlоji mərkəzlər. Bаkı: Еlm, 2003, 392 s.

6. Оrtа əsrlərdə Nахçıvаnın sоsiаl-siyаsi həyаtındа dini mərkəzlərin rоlu. Bаkı: Еlm, 2003, 392 s.

7. Vənənd. Bаkı Univеrsitеti nəşriyyаtı, 2003,156 s.

8. Оrdubаd şəhərinin müsəlmаn еpiqrаfikаsı аbidələri. Bаkı: MBM, 2009, 192 s.

9. Naxçıvanda sufiliklə bağlı mərkəzlər. Bakı: Elm və təhsil, 2013, 328 s.

10. Heydər Əliyev irsi-əbədiyaşar təlim. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2014, 200 s

11. Kəhriz sistеmləri. Bаkı: İndiqо, 2010, 159 s.

12. Еpiqrаfikа. Bаkı: MBM, 2010, 144 s.

13. Tаriх dərslərinin ictimаi-siyаsi məlumаtlаrlа əlаqələn-dirilməsi. Bаkı: Еlm, 2002, 80 s.

14. Аzərbаycаn tаriхi dərslərində еpiqrаfik mаtеriаllаrdаn istifаdə. Bаkı: MBM, 2009, 52 s.

15. Tarixi mənbələrdə Nuh peyğəmbər. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2015, 158 s.

16. Naxçıvanın epiqrafik abidələrində görkəmli şəxsiyyətlər. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2016, 144 s

17. “Əshabi-Kəhf Ziyarətgahı” Dini-Mədəni Abidə Kompleksi. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2016, 72 s.

Iki cildlik “Naxçıvan ensiklopediyası”nın, Azərbaycan və ingilis dillərində nəşr olunmuş “Naxçıvan abidələri ensiklopediyası”nın, “Naxçıvan tarixi atlası”nın və 3 cildlik “Naxçıvan tarixi”nın əsas müəlliflərindən biri 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Naxçıvan Dövlət Universitetinin professoru
Digər fəaliyyəti  Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatı, Ali Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu məsələləri komitəsinin sədri  
Təltif və mükafatları
  1. AMEA Rəyasət Heyyətinin Fəxri fərmanı – 2009,
  2. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyi ilə əlaqədar buraxılmış Xatirə qızıl medalı – 2013
  3. Əməkdar elm xadimi – 2015 
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Naxçıvan Bölməsi Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutu, AZ7000, Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 76 
Vəzifəsi Direktor  
Xidməti tel. (+994 36) 5450671 
Mobil tel. (+994 50) 3536875 
Ev tel. (+994 36) 5416323 
Faks  
Elektron poçtu hacifexreddin@yahoo.com.tr