Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Səfərli Hacıfəxrəddin Yəhya oğlu

 

Anadan olduğu yer Naxçıvan Muxtar Respublikası, Naxçıvan (Babək) rayonu Cəhri kəndi   
Təvəllüdü 29.09.1949 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun Naxçıvan filialı  
Elmi dərəcəsi Tarix elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad5503.02

Vətən tarixi

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərəb – fars dilli kitabələri tarix – mədəniyyət abidələri kimi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı5503.02

Vətən tarixi

Naxçıvanda sosial-siyasi və ideoloji mərkəzlər

Müxbir üzv seçilməsi

 - tarix

- ixtisasın adı


2014

Tarix 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

360

 

41

 

14

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


4

Əsas elmi nailiyyətləri

Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki epiqrafik abidələr ilk dəfə olaraq sistemli şəkildə tədqiq olunmuşdur. 600-dən artıq epiqrafik abidə qeydə alınmış, onların estampları, fotosu, ölçüsü götürülmüş, mətnləri oxunaraq Azərbaycan dilinə tərcümə edilmişdir. Kitabələrin əksəriyyəti ilk dəfə olaraq elmi dövriyyəyə daxil edilmişdir. Bu kitabələrin təqdim etdiyi məlumatlar Azərbaycanın orta əsrlər dövrü tarix və mədəniyyətinin öyrənilməsində tarixi mənbə kimi tədqiq olunmuşdur. Tədqiqatlar nəticəsində orta əsrlər zamanı Naxçıvanda yaşamış çoxlu görkəmli şəxsiyyətlərin, o cümlədən dövlət xadimlərinin, sənətkarların, alimlərin və s. adları, qəbirlərinin yeri, vəfat tarixləri müəyyənləşdirilmiş, bir sıra yaşayış yerlərinin, memarlıq abidələrinin və s. dövrü təyin edilmişdir. Həmçinin, kitabələrin məlumatları əsasında orta əsrlər zamanı Naxçıvanda fəaliyyət göstərən sufiliklə bağlı mərkəzlər öyrənilmişdir. Məlum olmuşdur ki, Naxçıvanda   Səfəviyyə, Bektaşiyyə, Hürifiyyə, Nöqtəviyyə, Qələndəriyyə və s. sufi təriqətlərinə mənsub xanəgahlar fəaliyyət göstərmişdir. Naxçıvanın epiqrafik abidələrinə və Azərbaycan tarixinin müxtəlif problemlərinə aid 600-ə yaxın elmi və elmi-kütləvi əsərin, o cümlədən 40-a yaxın kitab, monoqrafiya, dərs vəsaiti, metodik vəsait və dərs proqramının, 320-dən artıq elmi məqalənin və tezisin müəllifidir.  Bir sıra beynəlxalq və respublika miqyaslı simpozium və konfranslarda iştirak etmiş, monoqrafiya, disssertasiya və avtoreferatlara rəy vermiş, kitab və monoqrafiyalara redaktorluq etmişdir. Fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru dissertasiyalarına opponent olmuş, rəhbərliyi ilə 4 fəlsəfə doktoru hazırlanmış, bir neçə nəfər elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru dissertasiyası üzərində işləməkdədir. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Nахçıvаn ziyаrətgаhlаrı.  Bаkı: Qorqud, 1998, 84 s.

2. Оrdubаd şəhərinin еpiqrаfik аbidələri.  Bаkı: Еlm, 2001, 80 s.

3. Culfа bölgəsinin еpiqrаfik аbidələri. Bаkı: Еlm, 2002, 80 s.

4. Duаlаrın Аllаhа çаtdığı yеr - Əshаbi-Kəhf. Bаkı: Еlm, 2002, 48 s.

5. Nахçıvаndа sоsiаl-siyаsi və idеоlоji mərkəzlər. Bаkı: Еlm, 2003, 392 s.

6. Оrtа əsrlərdə Nахçıvаnın sоsiаl-siyаsi həyаtındа dini mərkəzlərin rоlu. Bаkı: Еlm, 2003, 392 s.

7.  Оrdubаd şəhərinin müsəlmаn еpiqrаfikаsı аbidələri. Bаkı: MBM, 2009, 192 s.

8. Naxçıvanda sufiliklə bağlı mərkəzlər. Bakı: Elm və təhsil, 2013, 328 s.

9. Heydər Əliyev irsi - əbədiyaşar təlim. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2014, 200 s

10. Kəhriz sistеmləri. Bаkı: İndiqо, 2010, 159 s.

11. Еpiqrаfikа. Bаkı: MBM, 2010, 144 s.

12. Tаriх dərslərinin ictimаi-siyаsi məlumаtlаrlа əlаqələn-dirilməsi. Bаkı: Еlm, 2002, 80 s.

13. Аzərbаycаn tаriхi dərslərində еpiqrаfik mаtеriаllаrdаn istifаdə. Bаkı: MBM, 2009, 52 s.

14. Tarixi mənbələrdə Nuh peyğəmbər. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2015, 158 s.

15. Naxçıvanın epiqrafik abidələrində görkəmli şəxsiyyətlər. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2016, 144 s

16. “Əshabi-Kəhf Ziyarətgahı” Dini-Mədəni Abidə Kompleksi. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2016, 72 s.

17. Qondarma erməni soyqırımı və tarixi həqiqətlər. Naxçıvan: “Əcəmi” NPB, 2018, 208 s.

18. Naxçıvan imamzadələri. Naxçıvan:“Əcəmi”NPB, 2018, 28 s.

19. Naxçıvan türbələri. Naxçıvan: “Əcəmi”NPB, 2018, 40 s.

20. Naxçıvanın məscid və ziyarətgahları. Naxçıvan: “Əcəmi”NPB, 2018, 216 s.

21. Naxçıvan şəhərinin epiqrafik abidələri. Naxçıvan: “Əcəmi”NPB, 2019, 152 s.

22. Naxçıvanda xalçaçılıq:tarixdə və günümüzdə. Naxçıvan: “Əcəmi”NPB, 2019, 104 s.

23. Qazançı körpüsü. Naxçıvan: “Əcəmi”NPB, 2019, 40 s.

Iki cildlik “Naxçıvan ensiklopediyası”nın, Azərbaycan və İngilis dillərində nəşr olunmuş “Naxçıvan abidələri ensiklopediyası”nın, “Naxçıvan tarixi atlası”nın,  3 cildlik “Naxçıvan tarixi”nin və “Dədə Qorqud yurdu – Naxçıvan tarixi-coğrafi  və etnoqrafik Atlasın” əsas müəlliflərindən biri 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

AMEA Naxçıvan Bölməsində fəaliyyət göstərən D.01.211 Dissertasiya şurasının sədr müavini

AMEA Naxçıvan Bölməsi Xəbərlərinin baş redaktorunun müavini 
Pedaqoji fəaliyyəti Naxçıvan Dövlət Universitetinin professoru
Digər fəaliyyəti  Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatı, Ali Məclisin “Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu məsələləri komitəsi”nin sədri  
Təltif və mükafatları
  1. AMEA Rəyasət Heyyətinin Fəxri Fərmanı – 2009,
  2. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyi ilə əlaqədar buraxılmış Xatirə qızıl medalı – 2013
  3. Əməkdar Elm Xadimi – 2015
  4. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Rəyasət Heyyətinin Fəxri fərmanı – 2019
  5. AMEA Rəyasət Heyyətinin Fəxri fərmanı – 2019
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Naxçıvan Bölməsi Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutu, AZ7000, Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 76 
Vəzifəsi Direktor  
Xidməti tel. (+994 36) 5450671 
Mobil tel. (+994 50) 3536875 
Ev tel. (+994 36) 5416323 
Faks  
Elektron poçtu hacifexreddin@yahoo.com.tr