Qasımov Oktay Kazım oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Zaqatala şəh.
Təvəllüdü 04.08.1958 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, fizika 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı


 

İstilik fizikası və molekular fizika (fizika-riyazziyat elmləri namizədi) 

Fibrilyar zülalların mexaniki dağılması zamanı baş verən sərbəst-radikallı proseslər
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı03.00.02, 03.00.16

Biofizika, ekologiya 

Zülallarda onların mexaniki dağilması zamanı baş verən sərbəst-radikallı prosesslər (1993, fizika-riyazziyat elmləri doktoru)

Müxbir üzv seçilməsi

-   tarix

-   ixtisasın adı


2017

Biofizika
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

80

 

75


70 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


1

Əsas elmi nailiyyətləri Zülalların 3 ölçülü məhlul quruluşunu təyin etmək üçün yeni “Nöqtəvi İdarə Olunan Triptofan Fluoressensiyası” (NİOTF) metodunu yaratmışdır.

NİOTF metodu ilə göz yaşı lipocalini zülalının 3 ölçülü məhlul quruluşunu vermiş (2001) və sonradan bu iş zülal kristalının rentgen-struktur analiziilə təstiq olunmuşdur (2005).

NİOTF və Nöqtəvi İdərə Olunan Spin Nişanlanma metodları ilə göz yaşı lipocalini zülalının liqandla biləşmə mexanizmini, liqandın zülalın daxilində orientasiyasını, dinamikasını, paylanmasını göstərmişdir.

NİOTF metodu ilə göz yaşı lipocalini zülalında mühitin pH-dan aslı konformasiya dəyişikliklərini göstərmiş, zülalın AB-halqasında yerləşən Glu amin turşusunun protonlaşma halı ilə idərə olunan liqand birləşmə mexanizmini göstərmişdir. Bu iş həmin zülalın liqandla birləşmiş halında rentgen-strukturanalizi ilə  təstiq olunmuşdur (2010).

Zülallarda konformasiya dəyişikliklərini öyrənmək üçün yeni “Nöqtəvi İdərə Olunan Dairəvi Dixroizm” metodunu yaratmışdır.

Lipokalin ailəsinə daxil olan zülallarda “kation-pi” qarşılıqlı təsini analiz etmiş onları struktur-funksiya baxımından xarakterize edilmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Gasymov O.K., Abduragimov A.R., Yusifov T.N., Glasgow B.J. Structural changes in human tear lipocalins associated with lipid binding. Biochim.Biophys.Acta 1998; 1386(1); 145-156.

2. Gasymov OK, Abduragimov AR, Yusifov TN, Glasgow BJ. Site Directed Tryptophan Fluorescence Reveals the Solution Structure of Tear Lipocalin: Evidence for features that confer promiscuity in ligand binding, Biochemistry, 2001, 40, 14754-14762.

3. Gasymov O.K., Abduragimov A.R., Yusifov T.N., Glasgow B.J. Resolution of ligand positions by site directed tryptophan fluorescence in tear lipocalin. Protein Science, 2000, 9, 2, 337-343.

4. Gasymov OK, Abduragimov AR, Glasgow BG. PH-dependent Conformational Changes in Tear Lipocalin by Site Directed Tryptophan Fluorescence, Biochemistry 2010, 49 (3), 582-590.

5. Gasymov OK, Abduragimov AR, Glasgow BG. Excited Protein States of Human Tear Lipocalin for Low- and High-Affinity Ligand Binding Revealed by Functional AB Loop Motion, Biophysical Chem , 2010, 149(1-2), 47-57.

6. Gasymov OK, Abduragimov AR, Glasgow BG. Cation-π Interactions in Lipocalins: Structural and Functional Implications, Biochemistry, accelerated publication, 2012, 51(14), 2991-3002.

7. Gasymov OK, Abduragimov AR, Glasgow BG. Effect of Short- and Long-range Interactions on Trp rotamer Populations Determined by Site Directed Tryptophan Fluorescence of Tear Lipocalin, PLOS ONE, 2013, 8(10), e78754.

8. Gasymov OK, Abduragimov AR, Glasgow BG. Probing Tertiary Structure of Proteins Using Single Trp Mutations with Circular Dichroism at Low Temperature, J Phys Chem B., 2014, 118, 986-995.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 2001-2012 UCLA, JSEI (ABŞ)  
Digər fəaliyyəti  “Bioenergetics” jurnalının redaktoru;

“Journal of Qafqaz University” redaksiya heyyətinin üzvü 

Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

Biofizika İnstitutu

AMEA Fizika İnstitutu, AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 131, Kaliforniya Universiteti, Stein Göz İnstitutu, 100 Stein Plaza, Los Anjeles, ABŞ

Vəzifəsi

Biofizika İnstitutunun direktoru

Laboratoriya rəhbəri (Fizika İnstitutu, Azərbaycan)

Baş alim (Kaliforniya Universiteti, ABŞ) 

Xidməti tel. (+994 12) 5106933,

(310) 8256261 (ABŞ) 

Mobil tel. (+994 55) 5336648 
Ev tel. (+994 12) 4924814,

(310) 914-0616 (ABŞ) 

Faks  
Elektron poçtu ogassymov@mednet.ucla.edu