Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Quliyev Novruz Məhəmməd oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Cəbrayıl rayonu, Əmirvarlı kəndi   
Təvəllüdü 22.03.1952 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, Kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


2406.02

Biokimya

Fototrof bakteriyalarda tsiklik adenozinmonofosfat və onun mübadiləsinin fermentləri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


2406.02

Biokimya

Ali bitkilərin karboanhidrazası: Struktur-funksional təşkili, tənzimlənməsi və mümkün fizioloji rolu
Müxbir üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

30.06.2001

Bitkilərin fiziologiyası, biokimyası və biofizikası
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

175

115

 

23

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


7

Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə olaraq fototrof bakteriyalarda universal tənzimləyici sistem olan tsiklik adenozinmonofosfat sistemini aşkarlamış və bu sistemin həmin orqanizmlərdə rolu haqqında ilkin fikirlər söyləmişdir. Bitki mənşəli karboanhidraza fermentini kristal şəklində almış, fermentin struktur-funksional təşkilini hərtərəfli öyrənmiş və dördüncü quruluşunun molekulyar modelini təklif etmişdir. Fotosintetik fermentlərin bitkilərin ekstremal şəraitə uyğunlaşmasında və məhsuldarlıq proseslərində rolu aydınlaşdırılmışdır.
Elmi əsərlərinin adları 1. Бабаев Г.Г., Мехвалиева У.А., Абыев Г.А., Гулиев Н.М. Локализация ферментов малатдегидрогеназной системы в дифференцированных тыканьях листьев амаранта и участие их в формировании адаптации к условиям почвенной засухи // Материалы III Международной Научно-методической Конференции. Днепропетровск, 2013, с. 88-91.

2. Babayev H.G., Bayramov Sh.M., Mehvaliyeva U.A., Aliyeva M.N., Guliyev N.M., Huseynova I.M., Aliyev J.A. Activities of C4- photosynthetic enzymes in different wheat genotypes under continuous soil drought conditions // Journal of Biochemistry Research, 2013, Vol. 1 (1), p. 7-16. (www.peakjournals.orq/sub-journals-JBR.html). ISSN 2329-2717.

3. Мехвалиева У.А., Бабаев Г.Г., Новрузов Е.А., Гулиев Н.М. Влияние почвенной засухи на активность и изоформ НАД-зависимой малик энзима листьев Amaranthus cruentus L. // X Международный Симпозиум „Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования“. Москва-Пущино, Россия, 2013, Tом I, с. 221-224.

4. Guliyev N.M., Mehvaliyeva U.A., Babayev H.G., Bayramov Sh.M., Aliyeva M.N., Feyziyev Y. Localization, physical, chemical and kinetic properties of NADP-Malate dehydrogenase izoforms in wheat leaves under drought // Abstracts of International Conference Photosynthesis Research for Sustainability, Baku, Azerbaijan, 2013, PS 33, p. 101.

5. Babayev H.G., Mehvaliyeva U.A., Aliyeva M.N., Khasumova F.I., Feyziyev Y. Guliyev N.M., Localization, some physical-chemical and kinetic characteristics of NADP-Malate dehydrogenase in amaranth leaves under drought // Abstracts of International Conference Photosynthesis Research for Sustainability, Baku, Azerbaijan, 2013, PS 31, p. 99.

6. Babayev H., Aliyeva M., Mehvaliyeva U., Guliyev N. Effect of high salt concentrations on H+-pumps in root system and NADP-malate dehydrogenase activity in leaves of different wheat genotypes // Abstract Book of International Plant Breeding Congress (IPBC), Turkey, Antalya, 2013, p. 360.

7. Bayramov Sh.M., Orujova T.Y., Babayev H.G., Guliyev N.M. Some physico-chemical properties of carbonic anhydrase in Mesembryanthemum crystallinum leaves // Photosynthesis Research for Food, Fuel and Future. Articles of 15th International Congress of Photosynthesis, Beijing China, Springer, 2013, p. 324-327.

8. Бабаев Г.Г., Мехвалиева У.А., Байрамов Ш.М., Халыг-заде М.Н., Гулиев Н.М. Влияние солевого стресса на адаптивную реакцию растения амаранта: Н+- насос и ферменты метаболизма углерода // Материалы XXII Международного Научного Симпозиума. Симферополь, г. Алушта, 2013, с. 405-410.

9. Bayramov Ş.M., Babayev H.Q., Mehvalıyeva U.A., Əliyeva M.N., Quliyev N.M. İşığın intensivliyinin, temperaturun və quraqlığın buğda yarpaqları malatdehidrogenazasının aktivliklərinin tənzimində rolu // Azərbaycan MEA Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri. Bakı, 2013, XXXIII Cild, s. 164-171.

10. Quliyev N.M., Babayev H.Q., Mehvalıyeva U.Ə., Əliyeva M.N., Feyziyev Y. Quraqlığın amarant yarpaqlarında qaz mübadiləsi parametrlərinə və dekarboksilləşdirici malatdehidrogenazalara təsiri // Azərbaycan MEA-nın Məruzələri, 2014, Cild.

11. Babayev H., Mehvaliyeva U., Aliyeva M., Feyziyev Y. and Guliyev N. The study of NAD-malik enzyme in Amaranthus cruentus L. under drought // Plant Physiology and Biochemistry, 2014, Vol. p. ISSN: 0981-9428, Impact factor 2,775.

12. Bayramov Sh.M., Quliyev N.M. Changes in Rubisco activase gene expression and polypeptide content in Brachypodium distachyon // Plant Physiology and Biochemistry, 2014, Vol. p. ISSN: 0981-9428, Impact factor 2,775.

13. Babayev H., Mehvaliyeva U., Aliyeva M., Khasumov K., Guliyev N. and Feyziyev Y. Effects of relative water content, soil drought and atmospheric humidity on gas exchange, intermediates and NADP-malate dehydrogenase in leaves of the wheat // Plant Biology, 2014, Vol. p.

14. Gurbanova U., Babayev H., Aliyeva M., Feyziyev Y., Guliyev N. Effects of drought on mitochondrial NAD-malatedehydrogenase in Amaranthus cruentus L. during ontogenesis // Abstracts of International Conference Photosynthesis Research for Sustainability. Moscow, Russia, 2014.

15. Bayramov Sh., Gurbanova U., Babayev H., Aliyeva M., Guliyev N., Feyziyev Y. Effects of temperature and light intensity on photosynthetic enzyme activities in C4 species of Chenopodiaceae family in the natural environment // Abstracts of International Conference Photosynthesis Research for Sustainability. Moscow, Russia, 2014.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Azərbaycan Molekulyar Bioloqlar və Biokimyaçılar Cəmiyyətinin Rəyasət heyətinin üzvü, Azərbaycan Bitki Fizioloqlar Cəmiyyətinin üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti  BDU
Digər fəaliyyəti  Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun baş elmi işçisi, AMEA-nın Botanika İnstitutunun nəzdində faəliyyət göstərən D.01.061 Dissertasiya Şurasının üzvü, Botanika İnstitutunun elmi şurasının üzvü
Təltif və mükafatları  AMEA-nın Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı 
Əsas iş yeri və ünvanı  Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, AZ1073, Bakı ş., B.Ağayev küç.100 A 
Vəzifəsi  Nazir müavini 
Xidməti tel.  (+994 12) 4971402 
Mobil tel.  (+994 50) 2105970 
Ev tel. (+994 12) 5695545 
Faks (+994 12) 4971402 
Elektron poçtu n.guliyev@gmail.com