Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Muradov Şahbaz Musa oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Laçın rayonu, Xumarta kəndi     
Təvəllüdü 10.08.1940 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi İqtisad elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı08596 (5307.01)

Əməyin iqtisadiyyatı (İqtisadi nəzəriyyə)

Azərbaycan SSR kənd təsərrüfatında qadın əməyi və ondan səmərəli istifadə edilməsi 
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


08596

Əməyin iqtisadiyyatı

Azərbaycan SSR-də qadın əməyi ehtiyatlarından istifadənin ictimai-iqtisadi problemləri
Müxbir üzv seçilməsi

-         tarix

-        ixtisasın adı

2001

İqtisadiyyat
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 575
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 65
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı81

11 
Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycanda əhali sakinliyi, demoqrafiya, iş qüvvəsinin təkrar istehsalı və insan potensialının tədqiqi üzrə elmi məktəb yaratmışdır.
Elmi əsərlərinin adları

1.Kolxoz-kooperativ mülkiyyətinin tədricən ümumxalq mülkiyyətinə yaxınlaşması yolları. – Bakı: Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Nəşriyyatı, 1962. – 52 s. – R.B.Allahverdiyevlə şərikli.

2. Женский труд и вопросы его рационального использования в сельском хозяйстве Азербайджанской ССР: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук. – Баку, 1965. – 22 с.

3. Azərbaycan SSR kənd təsərrüfatında qadın əməyi və ondan səmərəli istifadə edilməsi məsələləri: (Monoqrafiya). – Bakı: Azərbaycan Elmlər Akademiyasının nəşriyyatı, 1969. – 227 s.

4. Воспроизводство рабочей силы и повышение эффективности использования трудовых ресурсов: (Коллективная монография). – Москва: Изд-во Моск. Ун-та, 1971. – 279 с. – Совместно с И.С.Масловой, А.Э.Котляром и др.

5. Azərbaycan SSR-də qadın əmək ehtiyatlarından istifadənin ictimai- iqtisadi problemləri: (Monoqrafiya). – Bakı: Elm, 1974. – 190 s.

6. Azərbaycan SSR-nin əmək ehtiyyatları və onlardan istifadə edilməsi yolları: ( Broşura). – Bakı: Elm, 1974. – 72 s. – F.H. Abbasov və Z.A.Teymurova ilə şərikli

7. Население Союзных Республик: (Коллективная монография). – Москва: Статистика, 1977. – Совместно с Т.В.Рябушкином, А.Я.Боярским, М.С. Бедним, Б.Ц.Урланисом и др. 371 c.

8. Великий Октябрь и расцвет экономики и культуры Советского Азербайджана: (Коллективная монография). – Баку: Элм, 1977. –Совместно с А.С.Сумбатзаде, А.А.Махмудовым и др. 271 c.

9 Azərbaycan SSR-də əmək ehtiyatlarından istifadənin ictimai-iqtisadi problemləri: (Kollektiv monoqrafiya). – Bakı: Elm, 1978.-309 s. – F.H.Abbasov, İ.M.İsmayılovla şərikli.

10. Azərbaycan SSR-də kəndin ictimai-iqtisadi və demoqrafik inkişaf məsələləri: (Monoqrafiya). – Bakı: Elm, 1978. -S.111. - F.H.Abbasovla şərikli.

11.Особенности миграции населения в союзных республиках // Особенности миграции населения в Азербайджанской ССР: (Коллективная монография). – Москва, 1978. –Совместно с Т.В.Рябушкином, Д.И.Валентейем, В.Г.Костаковым, Б.Ц.Урланисом и др. 327 c.

12. Проблемы структуры занятости в социалистическом обществе // Особенности занятости отдельных категорий населения. – Москва, 1978. – С. 146-159.

13. Комплексная программа научно-технического прогресса и его социально-экономических последствий на перспективу до 2000 года. Т.22. Демография, рациональное использование трудовых ресурсов Азербайджанской ССР. – Москва, 1979. –. - Совместно с К.Мамедовым и А.Гезаловой. 780 c.

14. Развитие экономики Советского Азербайджана на современном этапе: (Коллективня монография). – Баку: Елм, 1980. – 298 с. – Совместно с А.АСумбатзаде, А.А. Махмудовым, А.А.Надировым, А.К.Алескеровым, Г.А. Касимовым.

15.Особенности воспроизводства и миграции населения Азербайджанской ССР: (Монография). Гл. 7. –Москва, Наука, 1981. – Совместно с Т.В. Рябушкином, Н.М.Римашеском и др. 314 c.

16. Проблемы народонаселения и демографической политики // – Москва: Профиздат, 1981. – Совместно с Т.-Б.Рябушкином, Б.Ц.Урланисом, Д.И.Вилентейем и др. 275 c.

17. Müasir mərhələdə demoqrafiya siyasəti: (Monoqrafiya). – Bakı: Elm, 1986. – 102 s. – F.H.Abbasovla şərikli.

18. Демографическая политики социалистического общества: (Коллективная монография). – Москва, 1986. - Совместно с Т.Б.Рябушкином, М.С.Бедним, Р.А.Галецкой и др. 250 c.

19. Azərbaycan SSR-nin əmək ehtiyatları: Nəzəri-metodoloji və sosial-iqtisadi aspektlər: (Monoqrafiya). – Bakı: Elm, 1987. – 258 s.

20. Müasir mərhələdə Azərbaycanda yeni iqtisadi sistemə keçidin qanunauyğunluqları və problemləri: (Kollektiv monoqrafiya). – Bakı: Elm, 1988. 415 c.

21. Современные тенденции демографического развития села в Азербайджанской ССР // Социально-экономические проблемы развития Азербайджанского села: (Материалы конференции). – Баку: Елм, 1988. – С. 44-51. – Совместно с А.Гезаловой.

22. Использование труда женщин, молодежи и пенсионеров в Азербайджанской ССР в перспективе // Социально-демографическое развитие трудообеспеченных районов ССР: (Коллективная монография). - Москва: Наука, 1989. - Совместно с А.Гезаловой, Р.А.Убадуллаевой. 218 c.

23. Naxçıvan statistika güzgüsündə: Tarixi – statistik məcmuə. – Bakı, 1999. - 125 s. – C.B.Quliyev, A.Nadirov və b. ilə şərikli.

24. Naxçıvan iqtisadiyyatı XX əsrdə: (Monoqrafiya). – Bakı: Elm, 2000. - 161 s. - A.Nadirov və Ə.Nuriyevlə şərikli.

25. Демографическая ситуация в Азербайджане; Особенности рынка труда в Азербайджане // Социальная политика в постсоциалистическом обществе: задачи, противоречия, механизмы: (Коллективная монография). – Москва: Наука, 2001. 680 c.

26. Azərbaycan iqtisadiyyatı: (xaricdə yaşayan azərbaycanlılar üçün). – Bakı: Elm, 2003. – 341 s. – A.Nadirov, A.Ələsgərov, Ə.Nuriyev, T.Hüseynovla şərikli.

27. İnsan potensialı: əsas meyllər, reallıqlar, problemlər: (Monoqrafiya). – Bakı: Elm, 2004. – 656 s.

28. Глобализация, демографическое развитие и трудовая активность населения в Азербайджане. – Баку: Элм, 2007. – 261 с. – Совместно с А.К.Гезаловой и Р.Дж.Эфендиевым.

29. Azərbaycan Respublikası əhalisinin dinamikası və quruluşu : əsas demoqrafik dəyişikliklər (1897-2007) : monaqrafiya. – Bakı, 2008. – 235 s.

30. Azərbaycan Respublikasında etno-demoqrafik prosesler: tarix dəyişiklər və reallıqlar. – Bakı, 2013. – 135 s. – cildli. – Ç.Baxış ilə şərik

31. “Demoqrafik proseslər və məşqulluq problemlərinin həlli” // AMEA Müstəqillik yollarında 25. Şərq-Qərb nəş. 2016, s.350-381

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

1.YUNESKO-nun Azərbaycan Respublikasında “Bioetika, elmi biliklərin və texnologiyaların etikası” üzrə milli komitənin üzvü

2. "Azərbaycan Respublikasında demoqrafik inkişaf konsepsiyasının hazırlanması üzrə Dövlət Komissiyasının” və “Azərbaycan Respublikasında demoqrafiya və əhali sakinliyinin inkişafı sahəsində Dövlət Proqramının hazırlanması üzrə Əlaqələndirmə Komissiyasının” üzvü

3. Naxçıvan Ensiklopediyasının Redaksiya Şurasının üzvü

4. Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının Redaksiya Şurasının üzvü 

5. AMEA İctimai Elmlər Bürosunun üzvü

6. AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun Elmi Şurasının üzvü

7. AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun nəzdindəki fəlsəfə və elmlər doktorluq Dissertasiya Şurasının üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti ADİU (1970-1985)

ADNA (1980-1983)

BDU (1992-1995)
Digər fəaliyyəti AMEA Humanitar və İctimai Elmlər seriyası “Xəbərlər” jurnalının Redaksiya Heyətinin üzvü və “İqtisad” seriyasının baş redaktoru
Təltif və mükafatları

1. “Şöhrət” ordeni (2004)

2. Beynəlxalq İslam Xeyriyyə Təşkilatı Asiya Müsəlmanları Komitəsinin 2000-ci ildə keçirdiyi müsabiqədə I dərəcəli mükafat

3. “Fədakar əməyə görə” yubiley medalı

4. “Əmək veteran” medalı

5. “Əməkdar elm xadimi”

İş yeri və ünvanı AMEA İqtisadiyyat İnstitutu,  AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115
Vəzifəsi Şöbə müdiri  
Xidməti tel. (+994 12) 5102858
Mobil tel . (+994 55) 7848820
Ev tel. (+994 12) 5107799
Faks (+994 12) 5372265 
Elektron poçtu economy@eco.ab.az