Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Pənahov Qeylani Minhac oğlu
Anadan olduğu yer Qusar rayonu, Ənıx kəndi   
Təvəllüdü 25.08.1954 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-        mövzunun adı


05.15.06

Neft qaz yataqlarının quyularla işlənməsi

Fiziki sahələrlə quyu məhsullarının reofiziki xüsusiyyətlərini tənzimləməklə neftçıxarmada texnoloji proseslərin səmərəliliyinin artırılması

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-        mövzunun adı


05.15.06

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı

Neft-qaz sənayesi üçün yeni kompozit sistemlərin işlənməsi və tətbiqi

Müxbir üzv seçilməsi

-         tarix

-         ixtisasın adı

30.06.2014

Mexanika

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 167 
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 48 
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 21 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 55 
Kadr hazırlığı:

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayıƏsas elmi nailiyyətləri - müxtəlif məhlulların süzülməsi prosesində hidrodinamik məsələlərdə elektrokinetik effektlərin nəzərə alınmasının vacibliyini göstərmiş və ilk dəfə dispers sistemləri axınlarında qapanma mexanizmini vermişdir;

- qeyri-nyuton mayelərin geoloji parametrlərinin tənzimlənməsində fiziki sahələrin rolunu açıqlamış, ilk dəfə ilkin fiziki sahənin rolunun əsas olmasını göstərmişdir;

- bir sıra nəzəri və eksperimental tədqiqatlar nəticəsində tənzimlənə bilən maqnitnəaktiv, özlü-elastiki, özlü-dənəvər, qazlı sistemlər yaratmış və bunların əsasında müvəffəqiyyətlə tətbiq olunan sənaye texnologiyaları işlənib hazırlanmışdır;

- məsaməli mühitlərdə sıxışdırma prosesində yaranan qeyri-müntəzəmlilik, mayelərdə özlülüklərdə və xüsusi çəkilərdə fərqlər və bunun nəticəsində yaranan fraktal strukturlar tədqiq olunmuş və bunların da laylarda neftveriminin artırılmasında problemlərin yaratdığı göstərilmişdir;

- mayelərin sərhəddində yaranan fluktuasiyanın tənzimlənməsinin əlavə faza daxil edilməklə lokal təzyiq vasitəsi ilə mümkünlüyü ilk dəfə göstərmiş və bunun üçün laydaxilində qaz əmələ gətirən yeni texnoloji metod yaradılmışdır. Neft yataqlarında sıxışdırmada istifadə olunan qeyri-tarazlıq və ya eynifazalı halı tənzimləyən fazadəyişməsinə nail olunmuş və ünvanlı təsir üsulu hazırlanmışdır;

- neftveriminin texnoloji proseslərində fraktal strukturların yaranmasını təyin edən diaqnostik üsullar işlənib hazırlanmış, neft yataqlarının işlənməsinin effektliliyini artırmaq üçün bir sıra sənaye texnologiyaları yaradılmışdır;

-  məsaməli lay mühitlərində yüksək keçiricilikli kanallarda sədd yaradaraq süzülmədə əhatə dairəsinin genişləndirilməsi məqsədi ilə laydaxili kvaziperiodik köpük yaratmasının nəzəri və praktiki əsasları işlənib hazırlanmış,  qeyri-bircins məsaməli mühitdə maye axınında sərhəd qatdakı durğun neftin sürünmə effekti ilə çıxardılması əsaslandırılmışdır;

- laydan neftin su ilə sıxışdırılması prosesinin effektivliyinin artırılması məqsədi ilə kapilyar təzyiq müqavimətini dəf etməyə imkan verən periodik dəyişən hidrodinamik təzyiqin yaradılmasının vacibliyi elmi əsaslandırılmış, fraktal strukturun inkişafında, sərhəddə yaranan fluktuasiyanın lokal təzyiq vasitəsi ilə tənzimlənməsinin mümkünlüyü göstərilərək bunun üçün həllər alınmışdır.  

Elmi əsərlərinin adları 1. Сулейманов Б.А., Панахов Г.М. Особенности течения суспензий и нефтяных дисперсных систем // Коллоидный журнал. 1995. - Т. 57, № 3. - С.386-390.

2. Shakhverdiev A.Kh., Panakhov G.M. Rheochemical Technologies for Stimulation of Oil Production // Istvan Lakatos (ed): Novelities in Enhanced Oil and Gas Recovery - Akademiai Kiado, Budapest 2000, Progress in Mining and Oil Chemistry, Vol.2.

3. Bakhtiyarov S.I., Panakhov G.M., Abbasov E.M. Rheological Characterization of Viscoelastic Composite Systems Used in Oil Industr Book “Characterization of Materials, Metals and Minerals”, M. E. Schlesinger, ed., TMS Publications, 2005.

4. Шахвердиев А.Х., Панахов Г.М., Бахтияров И.С., Мандрик И.Э., Аббасов Э.М., Интегративная эффективность воздействия на пласт при внутрипластовой генерации газа // Нефтяное Хозяйство, №11, 2006, Москва

5. Bakhtiyarov S. I., Shakhverdiyev А.Kh., Panakhov G.M., Abbasov E.M. In-Situ Carbon Dioxide Generation: Polymer/Surfactant Effects on Generated Volume and Pressure // SPE International Symposium on Oilfield Chemistry Proceedings, 28 February – 2 March, 2007, Houston, TX, USA

6. Шахвердиев А.Х., Панахов Г.М., Аббасов Э.М., Аббасов Г.М., Абдoлнасер Омрани Газодинамическая десорбция газа в условиях внутрипластовой генерации диоксида углерода // Вестник РАЕН, №1, 2010. - С.25-28

7. Мандрик И.Э., Панахов Г.М., Шахвердиев А.Х. Научно-методические и технологические основы оптимизации процесса повышения нефтеотдачи пластов // Mосква, изд-во «Нефтяное хозяйство», 2010. – 288 c.

8. Шахвердиев А.Х., Панахов Г.М., Renqi Jiang, Аббасов Э.М., Денисов А.В. Эффективность реогазохимической технологии пнп на основе внутрипластовой генерации СО 2 (опыт применения на месторождениях КНР) // Вестник РАЕН, №4, 2012. - С. 73-81.

9. Panahov G.M., Bahtiyarov S.İ., Abbasov E.M., Agayeva G.R., Aliyev G.A., Rasulova S.R.Using of Wastes of Natural Minerals for Oil-Saturated Bed Stimulation // Journal on Mechanical Engineering (JME) (iManager Publ.) – Vol. 8. – №2. - 2013. - pp. 10-16.

10. G.M. Panahov, Abbasov E.M., Bakhtiyarov S.İ., Aghayeva G.R., Aliyev G.A., Rasulovа S.R. A Novel Moist Carbon Dioxide Generation Enhanced Oil Recovery Technology // Discontinuity, Nonlinearity and Complexity 1(1) (2013) 1-6, (ABŞ).

11. Bakhtiyarov S.I., Dennis Siginer, Pahahov G.M., Abbasov E.M. The effect of gas evolutıon on hydraulıc characterıstıcs of fluıd flow ın the pıpelıne // ASME/IMECE International Mechanical Engineering Congress & Exposition, Phoenix, Arizona, November 11 – 17, 2016.

12. Панахов Г.М., Аббасов Э.М., Гусейнов В.Г., Мусеибли П.Т. Влияние газовыделения на гидравлические характеристики течения жидкости в трубопроводе // Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья, №2. - 2015. - C. 19 - 22.

13. Панахов Г.М., Аббасов Э.М., Юзбашиева А.О., Гусейнов В.Г. Теплоперенос при течении газожидкостных углеводородных потоков в трубопроводных системах - Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья, №3. - 2015. - C. 3 - 7.

14. Панахов Г.М., Аббасов Э.М., Юзбашиева А.О., Расулова С.Р., Гусейнов В.Г. Реологические свойства структурообразующих дисперсных систем // Нефтегазовое дело, №2, 2016. - C. 133-141.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 1. Rusiya Təbiət Elmləri Akademiyası

2. Rusiya Federasiyasında İxtiralar üzrə Akademiya

Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin "Neftin-qazın nəqli və saxlanması" və "Neft yataqlarının işlənməsi və istismarı" kafedralarının professoru (2000 -2004)
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları 1. Akademik V.İ.Vernadski adına RTEA-nın fəxri gümüş medalı – 2004;

2. AMEA-nın Fəxri fərmanı - 2004;

3. Elmin və İqtisadiyyatın İnkişafındakı nailiyyətlərə görə RTEA-nın Fəxri nişanı – 2009.

4. Akademik Azad Mirzəcanzadə adına gümüş medal – 2015.

İş yeri və ünvanı AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutuAZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9
Vəzifəsi Şöbə müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 5390221 
Mobil tel . (+994 50) 5720204 
Ev tel. (+994 12) 5398622 
Faks (+994 12) 5390102 
Elektron poçtu pan_vniineft@rambler.ru,

geylani.panahov@imm.az