Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Əlimərdanov Hafiz Mütəllim oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, İsmayıllı ray., Lahıc qəs.   
Təvəllüdü 01.01.1948 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı2306.01

Üzvi kimya

Tsiklopentanonun və onun homoloqlarının C5-C6 a-olefinlərə birləşməsi reaksiyasının tədqiqi və heptiltsiklopentanonun alınması prosesinin işlənməsi 
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

2316.01; 2314.01

Kimyəvi kinetika və kataliz; Neft kimyası

Beş və altı üzvlü alitsiklik karbohidrogenlərin oksid və seolit katalizatorları üzərində tsikloolefinlərə oksidləşdirici dehidrogenləşdirilməsi
Müxbir üzv seçilməsi

- tarix

- ixtisasın adı


2014

Neft kimyası 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 279
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 114
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 54
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 31
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı10

4
Əsas elmi nailiyyətləri Beş və altı üzvlü alitsiklik karbohidrogenlərin tsikloolefinlərə qismən dehidrogenləşməsi üçün müvafiq katalizatorlar seçilmiş və reaksiyaların əsas qanunauyğunluqları müəyyən edilmişdir.

Tsikloheksan karbohidrogenlərinin polialkilbenzollara dehidrodisproporsial­laşması və C 1 -C >3 biratomlu spirtlərlə dehidroalkilləşməsi prosesləri üçün katalizatorun seçilməsi əsaslandırılmış və prosesin getmə qanunauyğunluqları müəyyən edilmişdir.

Beş və altı üzvlü alitsiklik  ketonların effektiv alınma üsulları işlənib hazırlanmış və təcrübi-sənaye qurğularında istehsalı təşkil olunmuşdur.

Beş və altı üzvlü alitsiklik ketonların müvafiq laktonlara oksidləşdirilməsi qanunauyğunluqları öyrənilmiş və bu laktonların təcrübi-sənaye qurğularında istehsalı təşkil olunmuşdur.

Doymamış mono və bitsiklik karbohidrogenlərin oksidlərə, ketonlara, spirtlərə (bir və ikiatomlu) maye fazada oksidləşməsi üçün katalizatorların seçilməsi və proseslərin getmə qanunauyğunluqlarının öyrənilmişdir.

Mono və politsiklik doymamış və alkenilaromatik karbohidrogenlərin oksigen, halogen və azotsaxlayan birləşmələrə induktiv funksionallaşdırılmasının əsas qanunauyğunluqları öyrənilmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Kh.M. Alimamdanov and est. "The particularities of oxidative dehydrogenation of metylcyclohexane to metylcyclohexane in the presence of modified mordenite" /Kinetika and catalysis, 1992, T.33, P.885 – 892

2. Kh.M. Alimamdanov. "The oxidative dehydrogenation of metylcyclohexane to benzene and isomers of xylene on modified mordenite and erionite" /Kinetika and catalysis, 1994, T.35, N6, P.841- 845

3. M.F. Abbasov, Kh.M. Alimamdanov and et al. "The Catalytic oxidation of alykil-and cycloalkylcyclonones to lactones. Journal of applied chemistry, 1997, T.70, V.4, P.648 - 655

4. Kh.M. Alimamdanov and et al. "The Oxidative Dehydrodisproportionation of Cyclohexane Hydrocarbons on Metal Oxide-Modified Zeolites". Petroleum Chemistry, 2001, V.41, N5, P.431 - 440

5. Kh.M. Alimamdanov and et al. "Catalytic oxidation of Norbornen to Norcamphor". Petroleum Chemistry, 2004, V.44, N 3, P.196 - 204

6. Х.М. Алимарданов и др. Синтез высших спироацеталей конденсацией С3-С7 алкил- и циклоалкилцикланонов с двухатомными спиртами в присутствии гетерогенных катализаторов. Журнал органической химии. 2011. Т.47. №8. С.1136-1142

7. Х.М. Алимарданов и др. Окисление алкилзамещенных циклопентанонов в псевдогомогенной системе без участия агентов фазового переноса. Журнал общей химии. 2011. Т. 81. Вып. 8. С.1319-1325

8. Х.М. Алимарданов и др. Влияние иммобилизированных наночастиц углерода на активность цеолитов в окислительном дегидрировании 4-винилциклогексена и этилбензола в стирол. Нефтехимия. 2012. Т.52. №2. С.116-123

9. Х.М. Алимарданов. Жидкофазное окисление C6 – C8 циклоолефинов кислородом воздуха с участием металлосодержащих микроструктурированных карбоновых материалов. Журнал общей химии. 2013. Т.83. №11 С.1822-1829

10. Х.М. Алимарданов и др. Роль поверхностного кислорода в процесседегидрирования 4-винилциклогексена диоксидом углерода на платино- и железогаллийсодержащих цеолитах. Теорет. и эксперим. химия. 2013. Т.49. №5. С.310-316

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının kimya fənni üzrə Ekspert Şurasının üzvü (1996-2004), 1995-ci ildən Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasında (TQDK) kimya fənni üzrə testlərin tərtibi, qəbul proqramları və metodik məqalələrin hazırlanması üzrə ekspert şurasının üzvü, 1996-cı ildən Kimya Elmləri Bölməsinin ekspert şurasının üzvü, NKPİ-nin Elmi Şurasının üzvü.
Təltif və mükafatları Əməkdar elm xadimi - 2019 
İş yeri və ünvanı AMEA Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı ş., Xocalı prospekti 30 
Vəzifəsi Laboratoriya müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 4902012
Mobil tel . (+994 50) 7140425 
Ev tel. (+994 12) 5371448 
Faks (+994 12) 4903520 
Elektron poçtu hafiz_alimardanov@yahoo.com