Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Əliyev Çingiz Səid oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 21.08.1947 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu (indiki Azərbaycan  Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad04.00.12

Faydalı qazıntı yataqlarının və kəşfiyyatının geofiziki üsulları

Aşağı Kür çökəkliyinin qamma sahələrinin qırılma tektonikası və neftqazlılıqla əlaqədar tədqiqi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı04.00.12

Faydalı qazıntı yataqlarının və kəşfiyyatının geofiziki üsulları

Azərbaycanın depressiya zonalarının radioaktiv sahələri

Müxbir üzv seçilməsi

- tarix

- ixtisasın adı


30.06.2014

Geofizika

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 206
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 77
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 36
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


2

Əsas elmi nailiyyətləri

- Azərbaycanın depressiya zonalarının təbii radioaktivlik xəritələrinin tərtib edilməsi;

- aktiv fəaliyyətdə olan tektonik strukturların ayrılması, karbohidrogen yataqlarının aşkar olunmasının elmi əsaslarının işlənilməsi;

- seysmik, geodinamik proseslər, texnogen fəaliyyətlə bağlı radioaktiv sahələrin variasiyalarının qanunauyğunluqlarının müəyyən edilməsi;

- Şərqi Azərbaycanın çöküntü süxurlarının kəsilişində radioaktiv və geokimyəvi parametrlərin dəyişməsinin korrelyasiyası və dövri xarakterinin müəyyən edilməsi, Azərbaycanın orta yura maykop çöküntülərinin yüksək radioaktivliyinin təbiətinin öyrənilməsi;

- neft yataqları üzərində radioaktiv sahələrin formalaşma modelinin tərtib edilməsi;

- ölkənin müxtəlif regionlarında, iri şəhərlərdə və digər yaşayış məntəqələrində, habelə ayrı-ayrı binalarda radiasiya vəziyyətinə nəzarətin təşkil olunmasının elmi əsaslarının işlənilməsi;

- Abşeron yarımadasının təbii radioaktivliyinin 1:200 000 miqyaslı xəritəsinin tərtib olunması (texnogen anomaliyalar göstərməklə);

- bəzi neft-qaz çıxarılan sahələrin radioaktivlik xəritələri və texnogen çirklənmələrin ərazilərinin aşkar edilməsi; radionuklid çirklənmənin formalaşma mexanizminin göstərilməsi;

- Azərbaycan ərazisi üçün radonun həcmi aktivliyinin yayılması xəritəsinin hazırlanması və radonun kadastrının tərtib olunması. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Long-term in sute monitoring at Dashgil mud volcano, Azerbaijan: a link between seismicity, pore-pressure transients and methane emission. Int J Earth Sci (Geol Rundsch) (2010) 99 (Suppl 1):S227-S240. Achim Kopf, Georg Delisle, Eckhard Faber, Behrouz Panahi, Ibrahim Guliyev.

2. Radio ecological situation in urbanized territories of Azerbaijan Republic (by the example of Absheron Peninsula). ROOMS meeting 19 and 20 October 2011, Freiburg, Germany, p. 15.

3. Факторы, контролирующие уровень объемной активности радона в Азербайджане. Xəbərlər Yer Elmləri, №1/2012, cтр. 42-48. А.А.Фейзуллаев, Р.Дж.Багирли, Ф.Ф.Велиева.

4. Радиостратиграфическая характеристика отложений майкопской серии Западного Азербайджана. СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ, 2012, том 20, № 6, с. 1-11. М.Эфендиева, Р.Бабаев, К.Джонсон, А.Фейзуллаев.

5. Radon problem in Azerbaijan: results of indoor measurements and its nature. The modern problems of geology and geophysics of Eastern Caucasus and the South Caspian depression. 34th International Geological Congress. Brisbane, Australia, August 5-10, 2012. Special Issue Papers. Baku-2012, p. 27-34. A.A.Feyzullayev, C.Valsangiacomo, M.Hoffmann, R.J.Baghirli, F.F.Veliyeva.

6. Indoor radon mapping in Azerbaijan. 11th International Workshop on the Geological ASPECTS of Radon Risk Mapping. Prague 2012. P. 260-268. A.A.Feyzullayev, R.J.Baghirli, F.F.Veliyeva, L.Pampuri, M.Hoffmann, C.Valsangiacomo.

7. Проблема радона: геодинамические и экологические аспекты. Geology Institute of ANAS Republican Seismic Survey Center of ANAS. Seismoforecasting researches carried out in the Azerbaijan territory. 7-12 October, 2012, Baku, Azerbaijan. P. 97-106. А.А.Фейзуллаев, Р.Дж.Багирли, Ф.Ф.Велиева, А.Р.Алиева.

8. Оценка уровня радоновой радиации в Азербайджане и изучение его влияния на здоровье человека. Проблемы снижения природных опасностей и рисков: Материалы Международной научно-практической конференции «ГЕОРИСК-2012»: В 2-х т. Т.2 – М.: РУДН, 2012, cтр. 214-219. А.Р.Алиева, Ф.Ф.Велиева.

9. Radiostratigraphic Study of the Deposits of the Maikop Group, Western Azerbaijan. ISSN 0869-5938, Stratigraphy and Geological Correlation, 2012, Vol. 20, No. 6, pp. 567-577. Pleiades Publishing, Ltd., 2012. E.Efendieva, R.Babayev, C.Johnson, A.Feyzullayev.

10. Investigation of the Dashgil mud volcano (Azerbaijan) using beryllium-10. Beam interactions with materials and atoms. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B, Volume 294. January 2013. P. 606-610. K.J.Kim, M.Baskaran, J.Jweda, A.A.Feyzullayev, H.Matsuzaki, A.J.T.Jull.

11. Deep gases discharged from mud volcanoes of Azerbaijan: New geochemical evidence. Marine and Petroleum Geology 43 (2013). P. 450-463. Marco Bonini, Franco Tassi, Akper A. Feyzullayev, Francesco Capecchicii, Angelo Minisalle.

12. О роли радона в формировании радиоэкологической среды Абшеронского полуострова. Azərbaycanda geofizika yenilikləri. Elmi-texniki jurnal 1-2 / 2013. səh. 30-33. Ф.Ф.Махмудова.

13. A.A.Feyzullayev, Ç.S.Əliyev, C.Valsangiacomo, R.J.Baghirli, M.Hoffmann, F.F.Mahmudova. The Prospects of Solving of the Radon Problem in Azerbaijan. 12th International Workshop on the Geological Aspects of radon Risk Mapping. Proceedings. Czech geological Survey, Radon v.o.s., Prague 2014. P. 7-10.

14. A.A.Feyzullayev, Ç.S.Əliyev C.Valsangiacomo, R.J.Bagırlı, M.Hoffmann, F.F.Mahmudova. Results of indoor radon survey in Azerbaijan. IGCP 610 Second Plenary Meeting and Field Trip, Baku, Azerbaijan, 12-20 October 2014. P. 179-181.

15. Benedetta Antonielli, Oriol Monserrat, Marco Bonini, Gaia Righini, Federico Sani, Guido Luzi, Akper A. Feyzullayev, Chingiz S. Aliyev. Pre-eruptive ground deformation of Azerbaijan mud volcanoes detected through satellite radar interferometry (DInSAR). Tectonophysics 637, 2014. P. 163-177.

16. А.А.Фейзуллаев, Ч.С.Алиев, Р.Дж. Багирли. Экологическая оценка уровня концентрации радона в термальных водах Талыша (Азербайджан). АМЕА Xəbərlər Yer elmləri, №1-2.Bakı, 2015. Səh. 79-85.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 1. Polşa Radon üzrə Mərkəzin üzvü

2. Tibbi geologiya üzrə Beynəlxalq Assosiasiyanın üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Geofizika kafedrasının professoru
Digər fəaliyyəti Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyasının professoru
Təltif və mükafatları “Tərəqqi” medalı
İş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, Bakı ş.,H.Cavid Pr., 119
Vəzifəsi Şöbə rəhbəri 
Xidməti tel. (+994 12) 5393481 
Mobil tel . (+994 50) 6434777 
Ev tel. (+994 12) 5974345 
Faks (+994 12) 5372285 
Elektron poçtu radiometry@gia.science.az; aliyev.chingiz47@gmail.com