Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Kəngərli Tələt Nəsrulla oğlu
Anadan olduğu yer Bakı şəh., Azərbaycan Respublikası
Təvəllüdü 21.11.1948
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


04.00.01

geologiya

Böyük Qafqazın Yan sırt zonasının Azərbaycan hissəsinin geoloji quruluşunun xüsusiyyətləri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


25.00.01

Ümumi və regional geologiya

Böyük Qafqazın Alp örtüyünün Azərbaycan hüdudlarında tektonik təbəqələnməsi 

Müxbir üzv seçilməsi

-          tarix

-          ixtisasın adı

2014

Geotektonika

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda refe-ratlaşdırılan və indeksləş-dirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

135

 

58

 

21
 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı

 

1

Əsas elmi nailiyyətləri

-          Çoxillik tədqiqatlar nəticəsində Böyük Qafqazın Azərbaycan hissəsi üzrə şəxsən əldə edilmiş məlumatların və fond materiallarının ümumiləşdirilməsi və təhlili,  müasir mövqedən regionun geoloji-tektonik quruluşu və alp geodinamik təkamülü modellərinin işlənilib hazırlanması (2003-2012-сi illər);

-          Xəzər dənizi və ətraf ərazilərin tektonik quruluşu üzrə Xəzəryanı dövlətlərin mütəxəssisləri ilə birgə tədqiqatların aparılması və region üzrə   1:2500000 miqyaslı Beynəlxalq tektonik xəritənin tərtibində iştirak (2000-2003-cü illər);

-          Respublika ərazisinin geoloji-tektonik quruluşu üzrə mövcud olan və yeni əldə edilmiş məlumatların  ümumiləşdirilməsi, təhlili, təfsiri və müasir mövqedən izahı, regionun yer qabığının alp geodinamik təkamülü modelinin işlənilib hazırlanması (2003-2016-cı illər). Yekun materiallar Azərbaycanın geologiyasına həsr edilmiş çoxcildli toplularda rus (2005-ci il), Azərbaycan (2015-ci il) və ingilis (2016-cı il) dillərində dərc edilmişdir. Bu istiqamətdə davam etdirilən  işlər aşağıda adı çəkilən yeni nəşrlərin çapa verilməsini   nəzərdə tutur: ingilis dilində “Azərbaycan Respublikasının geologiyası və mineral-xammal ehtiyatları” monoqrafiyası  (2017-ci il); rus dilində “Şərgi və Cənub-Şərqi Qafqazın strukturunda tektonik örtüklər” monoqrafiyası (2018-ci il); ingilis dilində “Azərbaycanın tektonikası” monoqrafiyası (2018-ci il); rus dilində “Azərbaycan Respublikasının dərinlik geoloji quruluşu” kollektiv monoqrafiyası (2019-cu il);

-          Əldə edilmiş yeni materiallar əsasında Azərbaycan Respublikası ərazisinə aid geoloji təyinatlı 16 xəritə müxtəlif miqyasda tərtib və nəşr edilmişdir (2008-2015-ci illər); hazırda çapa hazırlanan xəritələr (miqyas 1:500000): “Azərbaycan Pespublikasının faydalı qazıntılar xəritəsi”, “Azərbaycan Pespublikasının tektonik xəritəsi”, “Azərbaycan Respublikası ərazisinin  yurayaqədər təməlinin səthi üzrə struktur xəritə” (2018-ci il);

-          Aparıcı İsveçrə və Qafqaz mütəxəssisləri ilə birlikdə Qafqazın tektonik quruluşuna və alp paleotektonikasına aid tədqiqatlar aparılmış və regionun müasir tektonikasının GİS–modeli işlənib hazırlanmışdır (2011-2016-cı illər);

-          Azərbaycan Respublikasının nadir təbii obyektlərinin müəyyən edilməsi üzrə tədqiqatlar aparılmış və onların kataloqu tərtib edilmişdir (2009-2012-ci illər); yekun materiallar Azərbaycan, rus və ingilis dillərində nəşr edilmişdir (2012-2015-ci illər); 

-          Naxçıvan MR ərazisinin  geoloji-tektonik quruluşu və faydalı qazıntıları üzrə mövcud olan və yeni əldə edilmiş məlumatların  ümumiləşdirilməsi, təhlili və müasir mövqedən izahı (2013-2016-cı illər). Yekun materiallar Muxtar Respublikanın  geologiyasına həsr edilmiş kollektiv monoqrafiyalar şəklində çapdan çıxmış və yaxud nəşri nəzərdə tutulur, o cümlədən: “Naxçıvan Muxtar Respublikasının stratiqrafiyası” (2015-ci il); “Naxçıvan MR-in Geoloji Ensiklopediyası” (2018-ci il); ingilis dilində “Naxçıvan Muxtar Respublikasının geologiyası” (2018-ci il); “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 1:200000 miqyaslı geoloji xəritəsi”, “Naxçıvan Muxtar Respublikasının  1:200000 miqyaslı tektonik xəritəsi” və “Naxçıvan Muxtar Respublikasının  1:200000 miqyaslı faydalı qazıntılar xəritəsi” (2018-ci il);

-          Azərbaycan Respublikasının qərb (Kiçik Qafqaz) regionunun geoloji-tektonik quruluşu, geomorfologiyası,  təbii sərvətləri və təbii irsi  üzrə mövcud olan və yeni əldə edilmiş məlumatların  ümumiləşdirilməsi, təhlili və müasir mövqedən izahı (2014-2016-cı illər). Yekun materiallar regionun təbii irsinə həsr edilmiş nəşrlər şəklində çapdan çıxmış və yaxud nəşri nəzərdə tutulur, o cümlədən: ingilis dilində “Qərbi Azərbaycanın təbii sərvətləri (Gəncəbasar və Qarabağ)” kollektiv monoqrafiyası (2016-cı il); “Qarabağın geoloji-coğrafi atlası” (2016-cı il); ingilis dilində “Qarabağın humanitar və təbiət irsi” kollektiv monoqrafiyası (2017-ci il);

-          Geologiya və ekologiya sahələrində 21 beynəlxalq və milli grant layihələrinin həyata keçirilməsi (2000-2016-cı illər);

-          Geologiya, ekologiya və fövqəladə hallarda idarəetmə üzrə 28 beynəlxalq və milli layihənin icrasında milli ekspert, işçi qrupunun rəhbəri və layihə koordinatoru şəxsində iştirak (1994-2015-ci illər);

Geologiya, ekologiya və fövqəladə hallarda idarəetmə üzrə 70 beynəlxalq konfrans, simpozium və işçi görüşlərdə milli ekspert şəxsində iştirak (1994-2016-cı illər).
Elmi əsərlərinin adları
 • Международная тектоническая карта Каспийского моря и его обрамления. Масштаб 1:2500000. Объяснительная записка к карте. (Гл.ред. В.Е.Хаин, Н.А.Богданов). Москва: Научный Мир, 2003 – həmmüəllif;
 • Кенгерли Т.Н.  Этапность  формирования  покровов тектонически расслоенного альпийского чехла Большого Кавказа в пределах Азербайджана // Известия НАН Азербайджана, Науки о Земле, 2005, №4, с.37-44;
 • Кенгерли Т.Н., Ахмедбейли Ф.С., Коробанов В.В., Алиев А.М. Большой Кавказ / Геология Азербайджана: В 7-ми томах, Т.IV. Тектоника. Под ред. В.Е.Хаина и Ак.А.Ализаде. Баку: Nafta-Press, 2005, с.43-213;
 • Ахмедбейли Ф.С., Исмаилзаде А.Д., Кенгерли Т.Н. Геодинамика земной коры Азербайджана в фанерозое / Геология Азербайджана: В 7-ми томах, Т.IV. Тектоника. Под ред. В.Е.Хаина и Ак.А.Ализаде. Баку: Nafta-Press, 2005, с.451-461;
 • Кенгерли Т.Н. Дифференцированно-смещенные тектонические пластины в инфраструктуре Говдаг-Сумгайытского покровного комплекса Юго-Восточного Кавказа // Известия НАН Азербайджана, Науки о Земле, 2006, №1, с.28-35;
 • International tectonic map of the Caspian Sea and its’ coastal areas (scale 1:2500000), and Explanatory Notes. (Editors-in-Chief: V.Ye.Khain, N.A.Bogdanov).  Moscow, 2006 y. – həmmüəllif;
 • Хаин В.Е., Гаджиев А.Н., Кенгерли Т.Н. О тектонической природе Апшеронского порога Каспийского моря // Доклады РАН, 2007, том 414, № 4, с.523-527;
 • Кенгерли Т.Н. Юрские аллохтонные комплексы Большого Кавказа (Азербайджан) // Известия НАН Азербайджана, Науки о Земле, 2007, №13 с.3-11;
 • Кенгерли Т.Н.  Особенности геолого-тектонического строения Юго-Восточного Кавказа и вопросы нефтегазоносности // Научные труды ИНИ ГНКАР, 2007, № 9, с. 3-14;
 • Azərbaycan Respublikasının geoloji xəritəsi. Miqyas 1:500000. Xəritənin İzahat kitabçası. (Baş red. Ak.A.Əlizadə,). Bakı, 2008 – redaksiya heyətinin üzvü və həmmüəllif (əsas icraçı);
 • Egan S., Mosar J., Brunet M.-F., Kangarli T. Subsidence and uplift mechanisms within the South Caspian basin: insights from the onshore and offshore Azerbaijan region. In.: South Caspian to Central Iran basins. Geological Society, Special Publications 312, London, 2009, p.219-240;
 • Mosar J., Kangarli T., Bochud M., Glasmacher U., Rast A., Brunet M.-F.,  Sosson M.   Cenozoic – Recent   tectonics   and   uplift   in   the Greater  Caucasus:   a   perspective   from   Azerbaijan / Geological   Society, Special Publikations, 340, London, 2010,  p.261-280;
 • Sosson M., Rolland Y., …Kangali T., etc. Subduction,  obduction  and collision in the Lesser Caucasus (Armenia,   Azerbaijan, Georgia),   new   insights / Geological   Society, Special Publikations, 340, London, 2010,  p.329-352;
 • Кенгерли Т.Н. Шарьяжи в структуре Юго-Восточного Кавказа как индикатор аккреционного взаимодействия Северо- и Южно-Кавказской микроплит // Материалы международной конференции «Современное состояние наук о Земле», посвященной памяти В.Е.Хаина, Москва, МГУ, 2011, стр.849-854;
 • Kangarli T.N., Babayev Sh.A. Geological heritage of Azerbaijan Republic. Baku: Qoliaf qrup, 2012,78 p.;
 • Kаngаrli T.N. Mass overthrust within the structure of Greater Caucasus (Azerbaijan) // The modern problems of geology and geophysics of Eastern Caucasus and the South Caspian depression. Special Issue Papers, Brisbane, Australia, August 5-10, 2012, p.163-201;
 • Ismail-zadeh A.J., Kangarli T.N. Geodynamic environment of the formation of ore complexes and metallogenic epochs of the Eastern Caucasus // The modern problems of geology and geophysics of Eastern Caucasus and the South Caspian depression. Special Issue Papers, Brisbane, Australia, August 5-10, 2012, p.132-145;
 • Forte A., E.Cowgill E., Kangarli T., Murtuzayev İ., Stoika M. “Structural geometries and magnitude of shor-tening in the eastern Kura fold-thrust belt, Azerbaijan: Implications for the development of the Greater Caucasus Mountains” // Tectonics, vol.32, USA, 2013, p.1-30;
 • Forte A., Sumner D., Cowgill E., Stoika M., Kangarli T., etc. Late Miocene to Pliocene stratigraphy of the Kura Basin, a subbasin of the South Caspian Basin: Implications for the diachroneity of stage boundaries // Tectonics, vol.33, USA, 2013 y. s.1-26;
 • Kəngərli T.N., Babayev Ş.Ə. Azərbaycan Respublikasının geoloji irsi / Геологическое наследие Азербайджанской Республики. Bakı: Nafta-Press, 2013, 147 s.;
 • Кенгерли Т.Н., Баламедов Ш.Р., Садыхов Э.А., Мехтиева З.Т. Седиментационные и геодинамические обстановки формирования верхнеюрского комплекса Юго-Восточного Кавказа // Известия НАН Азербайджана, Науки о Земле, 2013, №3, с.3-15;
 • Azərbaycan Respublikasının Milli Atlasında  yerləşdirilmiş geoloji təyinatlı xəritələr: Geoloji quruluş (miqyası 1:1500000) – müəllif; Neotektonika (miqyası 1:1500000) – həmmüəllif;  Tektonik rayonlaşdırma (miqyası 1:1500000) – müəllif;  Abşeron yarımadasının geoloji quruluşu (miqyası 1:230000) – müəllif;  Naxçıvan MR-in geoloji quruluşu (miqyası 1:440000) – həmüəllif;  Palçıq vulkanları (miqyası 1:1500000) – həmmüəllif. Bakı Kartoqrafiya Fabriki 2014;
 • Azərbaycan Respublikası ərazisinin tektono-geodinamik rayonlaşdırma xəritəsi. 2012-сi il. Miqyas 1:750000 (redaktor və həmmüəllif / əsas icraçı; baş red. Ak.A.Əlizadə,). Bakı Kartoqrafiya Fabriki, 2015;
 • Azərbaycan Respublikasının  neotektonik xəritəsi. 2012-сi il.  Miqyas 1:750000 (redaktor və həmmüəllifı; baş red. Ak.A.Əlizadə,). Bakı Kartoqrafiya Fabriki, 2015;
 • Abşeron yarımadası və bitişik Xəzər dənizi akvatoriyasının geoloji xəritəsi. 2012-сi il. Miqyas 1:100000  (redaktor və həmmüəllif / əsas icraçı; baş red. Ak.A.Əlizadə,). Bakı Kartoqrafiya Fabriki, 2015;
 • Azərbaycan Respublikasının geoloji xəritəsi. 2013-сü il.  Miqyas 1:750000 (Baş red. Ak.A.Əlizadə,). (redaktor və həmmüəllif / əsas icraçı; baş red. Ak.A.Əlizadə,). Bakı Kartoqrafiya Fabriki, 2015;
 • Azərbaycan Respublikasının palçıq vulkanları xəritəsi. 2013-сü il.  Miqyas 1:1000000 (redaktor və həmmüəllif / əsas icraçı; baş red. Ak.A.Əlizadə,). Bakı Kartoqrafiya Fabriki, 2015;
 • Azərbaycan Respublikasının minerageniya xəritəsi. 2014-cü il.  Miqyas 1:1000000 (redaktor və həmmüəllif / əsas icraçı; baş red. Ak.A.Əlizadə,). Bakı Kartoqrafiya Fabriki, 2015;
 • Kəngərli T.N., Babayev Ş.Ə. Azərbaycan Respublikasının geoloji irsi / Геологическое наследие Азербайджанской Республики / Geological heritage of Azerbaijan Republic. Bakı: Nafta-Press, 2015, 221s.;
 • Kəngərli T.N. Tektonika / Azərbaycanın geologiyası, I cild. Baş red. Ak.A.Əlizadə. Bakı: Nafta-Press, 2015, s.363-502;
 • Sosson M., Stephenson R., Sheremet Y., Rolland, Adamia Ş., Melkonian R., Kangarli T., etc. The Eastern Black Sea-Caucasus region during Cretaceous: new evidence to constrain its tectonic evolution / Special issue of the Compte-Rendus Geosciences (of the  French Academy of Sciences). Paris,  2015;
 • Babayev Ş.Ə., Kəngərli T.N., Məmmədov A.B. Naxçıvan Muxtar respublikasının stratiqrafiyası. Bakı: Nafta-Press, 2015, 946 s.;
 • Kangarli T.N (compiler and editor). Natural resources of Western Azerbaijan (Ganjabasar and Garabagh). Baku: Nafta-Press, 2016;
 • Kəngərli T.N., Xəlilov H.A. Geoloji quruluş / Naxçıvan Muxtar Respublikasının fiziki coğrafiyası, I cild. Baş red. Məmmədov R.M., Hacıyev İ.M. Bakı: 2016, 472 s.;  
 • A.B. Mammadov, T.N. Kangarli, Sh.A. Babayev, H.I. Aliyev. Essays on modern stratigraphic division of sedimentary material complexes of Nakhchyvan folded province. Essay I – Proterozoic and Paleozoic (in Azerbaijani) // Stratigraphy and Sedimentology of Oil-Gas Basins, 2016, № 1, pp.23-60;
 • Sh.A. Babayev, T.N. Kangarli, H.I. Aliyev. Essays on modern stratigraphic division of sedimentary material complexes of Nakhchyvan folded province. Essay II – Mesozoic // Stratigraphy and Sedimentology of Oil-Gas Basins, 2016, № 1, pp.61-80;
 • Sh.A. Babayev, T.N. Kangarli, H.I. Aliyev. Essays on modern stratigraphic division of sedimentary material complexes of Nakhchyvan folded province. Essay III – Paleogene // Stratigraphy and Sedimentology of Oil-Gas Basins, 2016, № 2, pp.;
 • Sh.A. Babayev, T.N. Kangarli, H.I. Aliyev. Essays on modern stratigraphic division of sedimentary material complexes of Nakhchyvan folded province. Essay IV – Neogene and Quaternary // Stratigraphy and Sedimentology of Oil-Gas Basins, 2016, № 2, pp.;
 • Seismotectonic map of the ECO member states region. Tehran, 2016 – həmmüəllif. 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
 1. Azərbaycan  Neftçi Geoloqlar Cəmiyyəti – 1996-cı ildən
 2. Azərbaycan Milli Geoloqlar Komitəsi – 2000-ci ildən
 3. Geoloji İrsin Mühafizəsi üzrə Avropa Assosiasiyası (ProGEO) - 2011-ci ildən
 4. Mineral Ehtiyatların İdarəedilməsi üzrə Beynəlxalq Agentliyi (MinPRO) - 2011-ci ildən
 5. Geologiya Elmləri üzrə Avropa İttifaqı (EGU) – 2012-ci ildəın
 6. Amerika Geofiziklər Cəmiyyəti (AGU) – 2014-cü ildən
Pedaqoji fəaliyyəti AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutundakı Magistraturanın müəllimi – 2016-cı ildən 
Digər fəaliyyəti

1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Yer elmləri üzrə ekspert şurasının sədri.

2. “Çevrə” Davamlı İnkişafa Yardım İctimai Birliyinin sədri.
Təltif və mükafatları SSRİ  Geologiya   Nazirliyinin  Fəxri  fərmanı  
İş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu,  AZ1073,  Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 119
Vəzifəsi Geotektonika və regional geologiya şöbəsinin rəhbəri 
Xidməti tel. (+994 12) 5394476 
Mobil tel . (+994 50) 3466585 
Ev tel. (+994 12) 5395202 
Faks (+994 12) 5392285/5394476
Elektron poçtu

tkangarli@gmail.com