Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Alıquliyev Ramiz Məhəmməd oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bərdə rayonu
Təvəllüdü 20.03.1961
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki Bakı Dövlət Universiteti), Tətbiqi riyaziyyat fakültəsi
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

1211.01

Diferensial tənliklər

Cırlaşan ikinci tərtib elliptik tənliklərin həllərinin keyfiyyət xassələrinin tədqiqi
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

3338.01

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi

Mətn tipli informasiyanın intellektual analizi üçün metodlar və alqoritmlər

Müxbir üzv seçilməsi

-        tarix

-        ixtisasın adı

 

2017

İnformatika

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

192

https://scholar.google.com/citations?user=cV0HqdgAAAAJ&hl=en

138


120

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


1

Əsas elmi nailiyyətləri Mətnlərin avtomatik referatlaşdırılması və klasterləşdirilməsi üçün bir sıra optimallaşdırma modelləri təklif etmişdir. Optimallaşdırma modellərinin həlli üçün diferensial təkamül, qarışqa və particle swarm optimization alqoritmlərinin modifikasiyalarını işləmişdir.

Müxtəlif növ plagiatlığı (sözbəsöz, cümlələrin parafraz edilməsi, sözlərin işlənmə ardıcıllığının dəyişdirilməsi və cümlələrin transformasiyası yolu ilə köçürmə) aşkarlamaq üçün cümlələrin sintaktik və semantik analizinə əsaslanan metodlar təklif edilmişdir.

Mətnlərin məzmun yaxınlığını hesablamaq üçün yeni ölçülər daxil etmişdir.

Referatlaşdırma məqsədilə mətndən semantik yükə malik cümlələrin seçilməsinə imkan verən çoxkriteriyalı optimallaşdırma modelləri təklif etmiş və optimallaşdırma modellərinin həlli üçün alqoritmlər işləmişdir.

Linqvistik biliklərdən və sözlərin semantik şəbəkəsindən istifadə etməklə mətnlərin sorğu əsasında (istifadəçiyönümlü) referatlarının avtomatik yaradılması və intellektual təhsil sistemlərində tələbələrin referat yazma strategiyalarının sintaktik və semantik səviyyələrdə qiymətləndirilməsi üçün metodlar təklif etmişdir.

Veb-səhifələrin ranqının hesablanması üçün PageRank və HITS alqoritmlərinin modifikasiyalarının ümumiləşmiş variantını təklif etmiş və qarışqa alqoritmi işləmişdir.

Loq fayllar əsasında veb-istifadəçilərin aktivliyinin öyrənilməsi və maraq dairəsinin avtomatik identifikasiyası üçün modellər və alqoritmlər təklif etmişdir.

Qlobal şəbəkə qovşaqlarında CDN serverlərin və veb-kontentlərin optimal yerləşdirilməsi üçün modellər təklif etmişdir.

Qeyri-bircins kompüter şəbəkəsi mühitində qeyri-bircins məsələlərin optimal paylanması üçün model və genetik alqoritm təklif etmişdir.

Tam ədədli xətti və kvadratik proqramlaşdırma məsələlərinin və Korteveqa-de Friz-Bürgers tənliyi üçün qarışıq məsələnin neyron şəbəkədə həll alqoritmlərini təklif etmişdir.

Elmi əsərlərin, jurnalların və tədqiqatçıların elmi fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üçün indeks və metodlar təklif etmişdir.

Veb-də elmi tədqiqatçıların və təşkilatların sosial şəbəkəsinin sintezi üçün metodlar təklif etmişdir. Sosial şəbəkələrdə aktorların ranqlaşdırılması üçün alqoritm işləmişdir.

Personalın çoxmeyarlı qiymətləndirilməsi üçün qeyri-səlis VIKOR metodunun effektiv modifikasiyasını təklif etmişdir.

Viki və elektron dövlət mühitlərində gizli sosial şəbəkələrin aşkarlanması üçün yanaşma və metodlar təklif edilmişdir.

Böyük həcmli verilənlərin (Big Data) klasterizasiyası üçün effektiv alqoritmlər işləmişdir.

Böyük həcmli verilənlərdə anomaliyaların aşkarlanmsı üçün metodlar işləmişdir.

Mətnlərin sorğu əsasında (istifadəçiyönümlü) referatlarının avtomatik yaradılması üçün cümlələrin sentiment, semantik və sintaktik analizinə əsaslanan metodlar təklif etmişdir.  

Elmi əsərlərinin adları 1. A. Abdi, S.M. Shamsuddin, and R.M. Aliguliyev, “QMOS: Query-based multi-documents opinion-oriented summarization”, Information Processing & Management, vol.54, no.2, pp.318-338, 2018. (IF: 2.391) (Web of Science)

2. A. Abdi, S.M. Shamsuddin, N. Idris, R.M. Alguliyev, and R.M. Aliguliyev, “A linguistic treatment for automatic external plagiarism detection”, Knowledge-Based Systems, vol.135, pp.135-146, 2017. (IF: 4.529) (Web of Science)

3. A. Abdi, N. Idris, R.M. Alguliyev, and R.M. Aliguliyev, “Query-based multi-documents summarization using linguistic knowledge and content word expansion”, Soft Computing, vol.21, no.7, pp.1785-1801, 2017. (IF: 2.472) (Web of Science)

4. R.M. Alguliyev, R.M. Aliguliyev, N.R. Isazade, A. Abdi, and N. Idris, “A model for text summarization”, International Journal of Intelligent Information Technologies, vol.13, no.1, pp.67-85, 2017. (Web of Science)

5. R.M. Alguliyev and R.M. Aliguliyev, "Modifications to the journal impact factor", COLLNET Journal of Scientometrics and Information Management, vol.11, no.1, pp.25-43, 2017. (Web of Science)

6. R.M. Alguliyev, R.M. Aliguliyev, and L.V. Sukhostat, “Anomaly detection in big data based on clustering”, Statistics, Optimization and Information Computing, vol.5, no.4, pp.325-340, 2017. (SJR: 0.194) (Scopus)

7. R.M. Alguliyev, R.M. Aliguliyev, Y.N. Imamverdiyev, and L.V. Sukhostat, “An anomaly detection based on optimization”, International Journal of Intelligent Systems and Applications, vol.9, no.12, pp.87-96, 2017. (Scopus)

8. R.I. Mukhamediev, R.M. Aliguliyev, and J. Muhamedijeva, “Estimation of relationship between domains of ICT semantic network”, Proceedings of the 2nd International Conference Digital Transformation & Global Society (DTGS’17), Book Series: Communications in Computer and Information Science (Springer), vol.745, pp.130-135, St. Petersburg, 21-23 June 2017. (Web of Science)

9. A. Abdi, N. Idris, R.M. Alguliyev, and R.M. Aliguliyev, “An automated summarization assessment algorithm for identifying summarizing strategies”, PLoS ONE, vol.11, no.1, pp.1-34, 2016. (IF: 2.806) (Web of Science)

10. R.M. Alguliyev, R.M. Aliguliyev, and R.S. Mahmudova, “A fuzzy TOPSIS+Worst-case model for personnel evaluation using information culture criteria”, International Journal of Operations Research and Information Systems, vol.7, no.4, pp.38-66, 2016. (ACM, DBLP)

11. R.M. Alguliyev, R.M. Aliguliyev, R.R. Karimov, and A.M. Bagirov, “Batch clustering algorithm for big data sets”, Proceedings of the 2016 IEEE 10th International Conference on Application of Information and Communication Technologies, pp.79-82, Baku, 12-14 October 2016. (Web of Science)

12. R.M. Alguliyev, R.M. Aliguliyev, and N.T. Ismayilova, “Impact factor penalized by self-citations”, Proceedings of the 2016 IEEE 10th International Conference on Application of Information and Communication Technologies, pp.723-726, Baku, 12-14 October 2016. (Web of Science)

13. R.M. Alguliyev, R.M. Aliguliyev, and N. Isazade, “A sentence selection model and HLO algorithm for extractive text summarization”, Proceedings of the 2016 IEEE 10th International Conference on Application of Information and Communication Technologies, pp.206-209, Baku, 12-14 October 2016. (Web of Science)

14. R.M. Alguliyev, R.M. Aliguliyev, and M. Hajirahimova, “Big data integration architectural concepts for oil and gas industry”, Proceedings of the 2016 IEEE 10th International Conference on Application of Information and Communication Technologies, pp.20-24, Baku, 12-14 October 2016. (Web of Science)

15. R.M. Aliguliyev and G.Y. Niftaliyeva, “Hotspot information of public opinion in e-government”, Proceedings of the 2016 IEEE 10th International Conference on Application of Information and Communication Technologies, pp.645-646, Baku, 12-14 October 2016. (Web of Science)

16. R.M. Alguliyev, R.M. Aliguliyev, and I.Y. Alakbarova, “Extraction of hidden social networks from wiki-environment involved in information conflict”, International Journal of Intelligent Systems and Applications, vol.8, no.2, pp.20-27, 2016. (Scopus)

17. R.M. Aliguliyev, Y.N. Imamverdiyev, and F.J. Abdullayeva, “The investigation of the opportunities of big data analytics as analytics-as-a-service in cloud computing for oil and gas industry”, Problems of Information Technology, no.1, pp.9-22, 2016. (Google Scholar)

18. А Абдильманова, Р. Алыгулиев, Р. Мухамедиев, “Дифференциальные метрики оценки библиометрических показателей доменов ИКТ”, Cloud of Science, vol.3, no.3, pp.366-378, 2016. (РИНЦ)

19. Р.М. Алыгулиев, И.Я. Алекперова, “Проблема BIG DATA в нефтегазовой отрасли: состояние и перспективы”, Информационные технологии, №11, с.862-869, 2016. (РИНЦ)

20. R. Alıquliyev, G. Niftəliyeva, “E-dövlətin analizi texnologiyaları: text mining və sosial şəbəkələr”, 78 s., Bakı, 2016. (Google Scholar)

21. R.M. Alguliyev, R.M. Aliguliyev, and N.R. Isazade, “An unsupervised approach to generating generic summaries of documents”, Applied Soft Computing, vol.34, pp. 236-250, 2015. (IF: 2.857) (Web of Science)

22. A. Abdi, N. Idris, R.M. Alguliyev, and R.M. Aliguliyev, “Automatic summarization assessment through a combination of semantic and syntactic information for intelligent educational systems”, Information Processing & Management, vol.51, no.4, pp.340-358, 2015. (IF: 1.397) (Web of Science)

23. A. Abdi, N. Idris, R.M. Alguliyev, and R.M. Aliguliyev, “PDLK: Plagiarism detection using linguistic knowledge”, Expert Systems with Applications, vol.42, no.22, pp.8936-8946, 2015. (IF: 2.981) (Web of Science)

24. R.M. Alguliyev, R.M. Aliguliyev, and R.S. Mahmudova, “Multicriteria personnel selection by the modified fuzzy VIKOR method”, The Scientific World Journal, Article ID 612767, 16 pages, 2015. (IF: 1.219) (Web of Science)

25. R.M. Alguliyev, R.M. Aliguliyev, and N.T. Ismayilova, “IF2: impact factor weighted by impact factor”, Proceedings of the 11th International Conference COLLNET 2015 on Webometrics, Informetrics, and Scientometrics (WIS) and the 16th COLLNET Meeting, pp.327-332, New Delhi, 26-28 November 2015. (Web of Science)

26. R.M. Alguliyev, R.M. Aliguliyev, and N.T. Ismayilova, “Weighted consensus metrics for evaluating scientific journals”, Proceeding of the 5th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications (COIA 2015), pp.299-301, Baku, 27-39 August 2015. (Google Scholar)

27. R. Əliquliyev, N. Ağayev, R. Alıquliyev, “Plagiatlıqla mübarizə texnologiyaları”, Bakı, 165 s., 2015. (Google Scholar)

28. R.M. Alguliyev, R.M. Aliguliyev, and G.C. Nabibayova, “The method of measuring the integration degree of countries on the basis of international relations”, International Journal of Intelligent Systems and Applications, vol.7, no.11, pp.10-18, 2015. (Scopus)

29. R.M. Alguliyev, R.M. Aliguliyev, and N.T. Ismayilova, “Impact factor weighted by 5-year impact factor”, Problems of Information Technology, no.2, pp.26-35, 2015. (Google Scholar)

30. R.M. Aliguliyev and G.Y. Niftaliyeva, “Detecting terrorism-related articles on the e-government using text-mining techniques”, Problems of Information Technology, no.2, pp.36-46, 2015. (Google Scholar)

31. R.M. Alguliyev, R.M. Aliguliyev, T.K. Fataliyev, and R.S. Hasanova, “An aggregated index for assessment of the scientific output of researchers”, International Journal of Knowledge Management Studies, vol.6, no.1, pp.31-62, 2015. (SJR: 0.175) (Scopus)

32. R.M. Alguliyev, R.M. Aliguliyev, and I.Y. Alekperova, “Cluster approach to the efficient use of multimedia resources in information warfare in wikimedia”, Automatic Control and Computer Sciences, vol.48, no.2, pp.97-108, 2014. (SJR: 0.213) (Scopus)

33. Р.М. Алгулиев, Р.М. Алыгулиев, И.Я. Алекперова, “Викиметрические исследования: современное состояние и перспективы”, Телекоммуникации, №5, с.42-47, 2014. (РИНЦ)

34. R.M. Alguliyev, R.M. Aliguliyev, and N.R. Isazade, “Multiple documents summarization based on evolutionary optimization algorithm”, Expert Systems with Applications, vol.40, no.5, pp.1675-1689, 2013. (IF: 1.965) (Web of Science)

35. R.M. Alguliyev, R.M. Aliguliyev, and N.R Isazade, “Formulation of document summarization as a 0-1 nonlinear programming problem”, Computers & Industrial Engineering, vol.64, no.1, pp.94-102, 2013. (IF: 1.690) (Web of Science)

36. R.M. Alguliyev, R.M. Aliguliyev, and C.A. Mehdiyev, “An optimization approach to automatic generic document summarization”, Computational Intelligence, vol.29, no.1, pp.129-155, 2013. (IF: 0.870) (Web of Science)

37. R.M. Alguliyev, R.M. Aliguliyev, and N.R. Isazade, “MR&MR-Sum: maximum relevance and minimum redundancy document summarization model”, International Journal of Information Technology and Decision Making, vol.12, no.3, pp.361-393, 2013. (IF: 1.890) (Web of Science)

38. R.M. Alguliyev, R.M. Aliguliyev, and N.R. Isazade, “CDDS: constraint-driven document summarization models”, Expert Systems with Applications, vol.40, no.2, pp.458-465, 2013. (IF: 1.965) (Web of Science)

39. R.M. Alguliyev, R.M. Aliguliyev, and F.S. Ganjaliyev, “Partition clustering-based method for detecting community structures in weighted social networks”, International Journal of Information Processing and Management, vol.4, no.2, pp.60-72, 2013. (SJR: 0.127) (Scopus)

40. Я.Р. Гринберг, И.И. Курочкин, А.Б. Корх, Р.М. Алыгулиев, М.А. Гашимов, “Применение метода агрегации данных в задаче нахождения узлов с дополнительной функциональностью”, Информационные технологии и вычислительные системы, том 8, №2, с.27-39, 2013. (РИНЦ)

41. R. Əliquliyev, R. Alıquliyev, T. Fətəliyev, R. Həsənova, “Elmmetriya: mövcud vəziyyəti və imkanları”, Bakı, 96 s., 2013.

42. R.M. Alguliyev, R.M. Aliguliyev, and N.R. Isazade, “DESAMC+DocSum: differential evolution with self-adaptive mutation and crossover parameters for multi-document summarization”, Knowledge-Based Systems, vol.36, pp.21-38, 2012. (IF: 4.104) (Web of Science)

43. R.M. Alguliyev, R.M. Aliguliyev, and M.S. Hajirahimova, “GenDocSum+MCLR: generic document summarization based on maximum coverage and less redundancy”, Expert Systems with Applications, vol.39, no.16, pp.12460-12473, 2012. (IF: 1.854) (Web of Science)

44. R.M. Alguliyev, R.M. Aliguliyev, and F.S Ganjaliyev, “Building a social network of research institutes from information available on the web”, International Journal of Networking and Virtual Organisations, vol.11, no.1, pp.62-76, 2012. (SJR: 0.232) (Scopus)

45. R.M. Alguliev, R.M. Aliguliyev, and F.S. Ganjaliyev, “Aggregating edge weights in social networks on the web extracted from multiple sources with different importance degrees”, Journal of Intelligent Learning Systems and Applications, vol.4, no.2, pp.154-158, 2012. (EBSCO, Google Scholar)

46. R.M. Alguliyev, R.M. Aliguliyev, T.K. Fataliyev, and R.S. Hasanova, “Conceptual challenges in developing Azerbaijan Citation Index”, Proceedings of the 4th International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”, pp.50-53, Baku, 12-14 September 2012. (Web of Science)

47. R.M. Alguliyev, R.M. Aliguliyev, T.K. Fataliyev, and R.S. Hasanova, “On necessity of the Azerbaijan Citation Index (AzCI)”, Proceedings of the 4th International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”, pp.82-85, Baku, 12-14 September 2012. (Web of Science)

48. R.M. Alguliyev, R.M. Aliguliyev, and F.S. Ganjaliyev, “Investigation the role of similarity measure and ranking algorithm in mining social network”, Journal of Information Science, vol.37, no.3, pp.229-234, 2011. (IF: 1.299) (Web of Science)

49. R.M. Alguliyev, R.M. Aliguliyev, M.S. Hajirahimova, and C.A. Mehdiyev, “MCMR: maximum coverage and minimum redundant text summarization model”, Expert Systems with Applications, vol.38, no.12, pp.14514-14522, 2011. (IF: 2.203) (Web of Science)

50. R.M. Alguliyev, R.M. Aliguliyev, and C.A. Mehdiyev, “Sentence selection for generic document summarization using an adaptive differential evolution algorithm”, Swarm and Evolutionary Computation, vol.1, no.4, pp.213-222, 2011. (IF: 3.893) (Web of Science)

51. R.M. Alguliyev, R.M. Aliguliyev, and S.A. Nazirova, “Classification of textual e-mail spam using data mining techniques”, Applied Computational Intelligence and Soft Computing, vol. 2011, Article 416308, 8 pages, 2011. (Web of Science)

52. R.M. Alguliyev, R.M. Aliguliyev, and F.S. Ganjaliyev, “Extracting a heterogeneous social network of academic researchers on the web based on information retrieved from multiple sources”, American Journal of Operations Research, vol.1, No. 2, pp.33-38, 2011. (EBSCO, Google Scholar, British Library)

53. R.M. Alguliyev, R.M. Aliguliyev, and C.A. Mehdiyev, “pSum-SaDE: a modified p-median problem and self-adaptive differential evolution algorithm for text summarization”, Applied Computational Intelligence and Soft Computing, vol.2011, Article 351498, 13 pages, 2011. (Web of Science)

54. R.M. Alguliev, R.M. Aliguliyev, and C.A. Mehdiyev, “An optimization model and DPSO-EDA for document summarization”, International Journal of Information Technology and Computer Science, vol.3, no.5, pp.59-68, 2011. (EBSCO, Google Scholar)

55. R.M. Aliguliyev, “Clustering techniques and discrete particle swarm optimization algorithm for multi-document summarization”, Computational Intelligence, vol.26, no.4, pp.420–448, 2010. (IF: 5.378) (Web of Science)

56. R.M. Alguliev, R.M. Aliguliyev, and M.S. Hajirahimova, “Multi-document summarization model based on integer linear programming”, Intelligent Control and Automation, vol.1, no.2, pp.105-111, 2010. (Google Scholar, British Library)

57. R.M. Aliguliyev, “Document clustering using a modified differential evolution algorithm”, Вычислительные технологии, том 15, №2, с.3-14, 2010. (РИНЦ)

58. R.M. Aliguliyev, “Performance evaluation of density-based clustering methods”, Information Sciences, vol.179, no.20, pp.3583–3602, 2009. (IF: 3.291) (Web of Science)

59. R.M. Aliguliyev, “A new sentence similarity measure and sentence based extractive technique for automatic text summarization”, Expert Systems with Applications, vol.36, no.4, pp.7764–7772, 2009. (IF: 2.908) (Web of Science)

60. R.M. Aliguliyev, “Clustering of document collection ‒ a weighting approach”, Expert Systems with Applications, vol.36, no.4, pp.7904–7916, 2009. (IF: 2.908) (Web of Science)

61. R.M. Alguliev and R.M. Aliguliyev, ”Evolutionary algorithm for extractive text summarization”, Intelligent Information Management, vol.1, no.2, pp.128-138, 2009. (EBSCO, Google Scholar)

62. R.M. Alyguliyev, “The two-stage unsupervised approach to multidocument summarization”, Automatic Control and Computer Sciences, vol.43, no.5, pp.276-284, 2009. (SJR: 0.153) (Scopus)

63. R.M. Alguliyev and R.M. Aliguliyev, “Automatic text documents summarization through sentences clustering”, Journal of Automation and Information Sciences, vol.40, no.9, pp.53-63, 2008. (IF: 0.04) (Web of Science)

64. R.M. Alyguliev, “Mathematic model for query optimal distribution in a content delivery network”, Automatic Control and Computer Sciences, vol.42, no.1, pp.45-49, 2008. (SJR: 0.139) (Scopus)

65. Р.М. Алгулиев, Р.М. Алыгулиев, А.А. Гусейнова, “Повышение эффективности корпоративных сетей с применением CDN-технологии”, Информационные технологии, №7, с.2-9, 2008. (РИНЦ)

66. R.M. Alguliyev and R.M. Aliguliyev, “Experimental investigating the F-measure as similarity measure for automatic text summarization”, Applied and Computational Mathematics, vol.6, no.2, pp.278-287, 2007. (IF: 0.452) (Web of Science)

67. R.M. Alyguliev, “Analysis of hyperlinks and the ant algorithm for calculating the ranks of Web pages”, Automatic Control and Computer Sciences, vol.41, no.1, pp.44-53, 2007. (SJR: 0.117) (Scopus)

68. R.M. Alguliev and R.M. Alyguliev, “Summarization of text-based documents with a determination of latent topical sections and information-rich sentences”, Automatic Control and Computer Sciences, vol.41, no.3, pp.132-140, 2007. (SJR: 0.117) (Scopus)

69. R.M. Alyguliev and F.F. Yusifov, “Development of a model for studying Web user activity by an analysis of Web traffic”, Automatic Control and Computer Sciences, vol.41, no.4, pp.232-235, 2007. (SJR: 0.117) (Scopus)

70. R.M. Alguliev, R.M. Alyguliev, and F.F. Yusifov, “Automatic identification of the interests of web users”, Automatic Control and Computer Sciences, vol.41, no.6, pp.320-331, 2007. (SJR: 0.102) (Scopus)

71. Р.М. Алгулиев, Р.М. Алыгулиев, “Ранжирование web-страниц с использованием взаимной информации между гиперссылками”, Проблемы управления, №4, с.24-29, 2007. (РИНЦ)

72. R.M. Aliguliyev, ”Automatic document summarization by sentence extraction”, Вычислительные технологии, том 12, №5, с.5-15, 2007. (РИНЦ)

73. R.M. Aliguliyev, “A novel partitioning-based clustering method and generic document summarization”, Proceedings of the 2006 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology, pp.626-629, Hong Kong, 18-22 December, 2006. (Web of Science)

74. R.M. Alguliev, R.M. Alyguliev, and M.G. Sharifov, “Model of optimum placement of servers and web-contents in content delivery systems”, Automatic Control and Computer Sciences, vol.40, no.4, pp.28-34, 2006. (SJR: 0.102) (Scopus)

75. P.М. Алгулиев, Р.М. Алыгулиев, “Улучшение классификации текстовой информации определением важности предложений”, Информационные технологии, №3, с.62-68, 2006. (РИНЦ)

76. Р.М. Алгулиев, Р.М. Алыгулиев, М.Г. Шарифов, “Подход к оптимальному расположению серверов CDN в узлах глобальных сетей”, Информационные технологии, №11, с.20-26, 2006. (РИНЦ)

77. Р.М. Алыгулиев, “Оптимизационная модель ранжирования web-страниц”, Системы управления и информационные технологии, №3, с.4-7, 2006. (РИНЦ)

78. Р.М. Алыгулиев, “Метод кластеризации коллекции документов и алгоритм для оценки оптимального числа классов”, Искусственный интеллект, №4, с.651-659, 2006. (РИНЦ)

79. R.M. Alguliev and R.M. Aliguliyev, “Effective summarization method of text documents”, Proceedings of the 2005 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence, pp.264-271, France, 19-22 September, 2005. (Web of Science)

80. R.M. Alguliev, R.M. Alyguliev, and A.M. Bagirov, “Global optimization in the summarization of text documents”, Automatic Control and Computer Sciences, vol.39, no.6, pp.42-47, 2005. (SJR: 0.163) (Scopus)

81. R.M. Alguliev and R.M. Alyguliev, “A genetic approach to quasi-optimal assignment of tasks in the distributed system”, Telecommunications and Radio Engineering, vol.64, no.2, pp.97-108, 2005. (SJR: 0.136) (Scopus)

82. Р.М. Алгулиев, Р.М. Алыгулиев, “Быстрый генетический алгоритм решения задачи кластеризации текстовых документов”, Искусственный интеллект, №3, с.698-707, 2005. (РИНЦ)

83. Р.М. Алгулиев, Р.М. Алыгулиев, “Решение смешанной задачи для уравнения Кортевега-де Фриза-Бюргерса на нейронной сети”, Нейрокомпьютеры: разработка, применение, №6, с.9-14, 2005. (РИНЦ)

84. Р.М. Алгулиев, Р.М. Алыгулиев, “Математическое программирование в Text Mining”, Труды седьмой всероссийской научной конференции «Электронные библиотеки: перспективные методы и технологии, электронные коллекции», с.1-8, Ярославль, 4-6 октября 2005. (РИНЦ)

85. R.M. Alguliev, R.M. Alyguliev, and R.G. Alekperov, “An approach to optimal task assignment in a distributed system”, Journal of Automation and Information Sciences, vol.36, no.10, pp.51-55, 2004. (SJR: 0.122) (Scopus)

86. Р.М. Алгулиев, Р.М. Алыгулиев, “Об одном нейронном алгоритме решения задачи линейного программирования”, Информационные технологии, №6, с.21-24, 2004. (РИНЦ)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti İnstitutun Tədris-İnnovasiya Mərkəzində doktorant və dissertantlara “İnformatika” fənnini tədris edir, texnika, fizika və riyaziyyat istiqaməti üzrə kuratorluq fəaliyyətini həyata keçirir. 
Digər fəaliyyəti  AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən dissertasiya şurasının üzvüdür.

AR Təhsil Nazirliyinin informatika fənni üzrə Respublika olimpiadasının münsiflər heyətinin üzvüdür.

Aşağıdakı jurnalların redaksiya heyətinin üzvüdür:

1. TWMS Journal of Pure and Applied Mathematics

2. Turkish Journal of Mathematics & Computer Science

3. International Journal of Information Processing and Management

4. Selforganizology

5. İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

6. İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri

İnformasiya texnologiyaları və kompüter elmləri sahəsində dərc olunan, Web of Science (Thomson Reuters) və Scopus (Elsevier) bazalarında indeksləşən 30-dan çox jurnalın rəyçisidir.

Bir çox kitabın elmi redaktoru və dissertasiya işlərinin opponenti olmuşdur.

Beynəlxalq və respublika səviyyəli konfransların proqram və təşkilat komitəsinin üzvü olmuşdur.

Avstraliya Federasiya Universiteti (Ballarat şəhəri), Malaya Universiteti (Kuala Lumpur şəhəri) və Qazaxıstan İnformasiya və Hesablama Texnologiyaları İnstitutunun (Almatı şəhəri) alimləri ilə birgə elmi araşdırmalar aparır. 
Təltif və mükafatları 1. “Tərəqqi” medalı – 2014

2. AMEA-nın Fəxri Fərmanı – 2005

3. 2013-cü ildə Respublika üzrə İKT sahəsində Web of Science (Thomson Reuters) bazasında indeksləşən jurnallarda çap olunmuş ən yaxşı elmi işlərə görə 1-ci yer mükafatına layiq görülmüşdür.

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, AZ1141, Bakı şəhəri, B. Vahabzadə küçəsi, 9
Vəzifəsi Şöbə müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5104399
Mobil tel. (+994 70) 3619597
Ev tel. (+994 50) 3619597
Faks (+994 12) 5396121
Elektron poçtu r.aliguliyev@gmail.com

a