Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Məmmədova Məsumə Hüseyn qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan şəhəri
Təvəllüdü 07.08.1951
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti (Bakı Dövlət Universiteti), Mexanika-riyaziyyat fakültəsi
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad3338.01 (05.25.01) 

İnformasiya sistemləri və prosesləri

Terminoloji lüğətlərin analizi əsasında informasiya-axtarış tezaurusuna leksikanın avtomatlaşdırılmış seçilib daxil edilməsi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı3338.01 (05.13.14)

Xüsusi təyinatlı sistemlər,  informasiyanın işlənməsi və idarə edilməsi

Qeyri-səlis relyasion strukturlu biliklərin emalı texnologiyasının əsasları və onun bəzi tətbiqləri

Müxbir üzv seçilməsi

 -       tarix

 -      ixtisasın adı

 

2017

İnformatika

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

302

 

156

 

145

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 1
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-         elmlər doktorlarının sayı


9

Əsas elmi nailiyyətləri Qeyri-səlis relasyon strukturlu biliklərin lokal və paylanmış mühitdə emalı texnologiyasının nəzəri və metodoloji əsasları işlənmiş,   onların əsasında qərarların qəbul edilməsini dəstəkləyən sistemlərin qurulması prinsipləri, fərdi və kollektiv qərarların qəbul edilməsi metodları, qeyri-səlis biliklərə əsaslanan müxtəlif təyinatlı problem-istiqamətli intellektual sistemlərin modelləri və sintez metodları təklif olunmuşdur.

Azərbaycan dilinin terminoloji verilənlər bankının arxitekturası işlənmiş, istifadəçi və informasiya sistemləri üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi təyinatlı izahli, terminoloji, avtomatik lüğətlərin, informasiya-axtarış tezauruslarının tərtibi, təhlili və korreksiyası modelləri və metodları təklif edilmiş, Azərbaycan dilli mətnlərin avtomatik emalı və redaktəsi üçün müxtəlif dil səviyyələrində (morfoloji, sintaktik, semantik) biliklər bazası, məntiqi çıxarış üsulları və ekspert sisteminin sintezi texnologiyası işlənmişdir.

Süni intellekt texnologiyalarının çətin formalizə olunan mültidissiplinar problemlərin həllinə  tətbiqi çərçivəsində  demoqrafik proqnoz, müxtəlif sosial qruplar üzrə əhalinin gəlirlərinin qiymətləndirilməsi, əmək bazarının çoxfaktorlu təhlili və perspektiv inkişaf meyllərinin proqnozu, əmək bazarının İT seqmentində insan resurslarının  intellektual  idarə olunması, e-tibb mühitində qərarların qəbulunun dəstəklənməsi və s. məsələlərin həlli  üçün konseptual və elmi-nəzəri yanaşmalar işlənmiş, qeyri-səlis məntiq üsullarına əsaslanan metod və modellər təklif edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları 1. Мамедова М.Г. Интеллектуальное управлением рынком труда ИТ-специалистов. Баку: Изд.“Информационные технологии”, 2018, 295 с.

2. Məmmədova M.H., Cəbrayılova Z.Q. Elektron tibb: formalaşması və elmi-nəzəri problemləri. Bakı, “İnformasiya texnologiyaları” nəşr., 2018, 350 s.

3. Mammadova M.H., Jabrayilova Z.G. Fuzzy multi-criteria method to support group decision making in human resource management // In book:Recent Development and the New Direction in Foundations and Applications. Series: Studies in Fuzziness and Soft Computing, Springer International Publishing Switzerland, 2018, Vol.361, pp.209-222.

4. Mammadova M.H., Jabrayilova Z.G., Mammadzada F.R. Intelligent Management of the Unbalance Supply Chain and Demand in the Labor Market for IT Specialists // International Journal of Supply Chain Management, Vol. 7, No. 4, August 2018, pp. 347–354.

5. Mammadova M.H., Jabrayilova Z.G. Methodological approach to the human resource management in virtual organizations // Eureka: Physics and Engineering, 2018, №3, pp.3–11.

6. Mammadova M.H., Jabrayilova Z.G. Decision-Making Support in Human Resource Management Based on Multi-Objective Optimization // TWMS J. Pure and Appl. Math., Vol.9, №1, 2018, pp.52–72.

7. Mammadova M.H., Jabrayilova Z.G., Mammadzadeh F.R. Fuzzy management of imbalance between supply and demand for IT specialists // In book:Recent Development and the New Direction in Foundations and Applications. Series: Studies in Fuzziness and Soft Computing, Springer International Publishing Switzerland, 2018, Vol.361, pp.223-234.

8. Mammadova M.G., Jabrayilova Z.G. Development of a multi-scenario approach to intelligent management of human resources in the field of medicine // Eastern-European journal of Enterprise Technologies, №2/3(86), 2017, pp.4–14.

9. M.H.Mammadova, Z.G.Jabrayilova, F.R. Mammadzada. Fuzzy Multi-scenario Approach to Decision-Making Support in Human Resource Management / Recent Developments and New Direction in Soft-Computing Foundations and Applications, Studies in Fuzziness and Soft Computing, Springer International Publishing Switzerland, 2016, vol.342, pp.19–36.

10. Мамедова М.Г., Джабраилова З.Г. Методологический подход к многокритериальному принятию решений в задачах управления человеческими ресурсами // Информационные технологии, Москва, 2016, №6, c. 467-480.

11. M. Mammadova. The problems of information security of electronic personal health data. Proceedings of the 7th IEEE International Conference on IT in Medicine and Education (ITME 2015), November 13-15, 2015, pp.678-682.

12. M.H. Mammadova, Z.G. Jabrayilova, F.R. Mammadzada. Managing the IT Labor Market in Conditions of Fuzzy Information // Automatic Control and Computer Sciences, 2015, Vol. 49, No 2, pp.88-93.

13. Мамедова М.Г., Мамедзаде Ф.Р. Разработка концептуальных основ интеллектуального управления спросом и предложением на рынке труда специалистов по информационным технологиям // Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 2015, № 4/3 (76), c.53-67.

14.M.H.Mammadova, Z.G.Jabrayilova, F.R.Mammadzada. Application of fuzzy situational analysis for IT-professionals labor market management. Proceedings of the 2nd IEEE International Conference on Information Science and Control Engineering (ICISCE 2015), 24-26 April 2015, Shanghai, China, pp.143-146.

15. M.H. Mammadova, Z.G. Jabrayilova. Application of Fuzzy Optimization Method in Decision-making for Personnel Selection // Intelligent Control and Automation, USA, 2014, no 5, pp. 190–204

16. M.Mammadova, Z.Guliyeva. Architecture and functioning principles of diagnostic test-block ot expert tutoring system. Proceedings of the IV IEEE International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics” (PCI-2012), Vol.I, sept.12-14, 2012, Baku. pp. 168-271.

17. M.Mammadova, F.Mammadzadeh. Formation of supply and demand for IT Specialists on the base of competency model. Proceedings of the IV IEEE International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics” (PCI-2012), Vol.IV, sept.12-14, 2012, Baku. pp.199-201.

18. Мамедова М.Г., Джабраилова З.Г., Мамедзаде Ф.Р. Нечеткие многокритериальные методы для поддержки принятия решений по отбору ИТ-специалистов // Приложение к журналу «Информационные технологии», Москва, 2011, №9, с.17-24.

19. Мамедова М.Г., Мамедзаде Ф.Р. Оценка потребности в ИТ-специальностях при нечеткой исходной информации // Искусственный интеллект, Инс. проблем ИИ НАН Украины, 2010, № 4, c. 522-527.

20. M.Məmmədova, Z.Cəbrayılova, M. Manaflı. İnformasiya texnologiyaları mütəxəssislərinə tələbatın monitorinqi. - Bakı, “İnformasiya texnologiyaları” nəşriyyatı, 2009. – 198 s.

21. Мамедова М.Г., Джабраилова З.Г. Методы и процедуры принятия решений, получения и анализа экспертных знаний в системе оценки кадрового потенциала НИУ // Вестник компьютерных и информационных технологий. Москва, 2007, №11, с. 42-47.

22. M.H. Mamedova, Z.Q.Djabrailova Methods of Family Income estimation in the targeting social Assistance System // International Journal "Applied and computational mathematics", Baku, 2007, Vol. 6, №1, pp. 80-87.

23. Мамедова М.Г., Мамедова З.Ю. Машинный перевод: эволюция и некоторые аспекты моделирования. - Баку, изд. «İnformasiya texnologiyaları», 2006, 155 с.

24. Мамедова М.Г., Джабраилова З.Г. Методика многовариантного сценарного анализа для прогнозирования рынка труда // Информационные технологии, 2006, №11, с.55-61.

25. Мамедова М.Г., Джабраилова З.Г. Принятие решений в управлении трудноформализуемыми системами // Автоматика и вычислительная техника, Рига, 2005, №6, c.33-39.

26. Мамедова М.Г., Джабраилова З.Г. Горизонтально-распределенная система поддержки принятия решений // Искусственный интеллект, Инс. проблем ИИ НАН Украины, №4, 2004, с.394-403.

27. Мамедова М.Г., Джабраилова З.Г. Применение нечеткой логики в демографическом прогнозе // Информационные технологии, Москва, 2004, №3, с.45-53.

28. A.M.Abbasov., M.H. Mamedova. Application of fuzzy time series to population forecasting // Proc. of the 8th International Symposium on ICT and planning and impacts of ICT on Physical Space, Vienna, Austria, 2003, pp.545-552.

29. Vəliyeva K.A., Məmmədova M.H. Mətnlərinin avtomatik redaktəsi. - Bakı, “Azərbaycan Universiteti”, 2003. 80 s.

30. A.M.Abbasov, M.H. Mamedova, G.H.Orujov. Synthesis of the methods of subjective knowledge representations in problems of fuzzy pattern recognition // Mechatronics 11, 2001, pp. 439-449.

31. Мамедова М.Г. Принятие решений на основе баз знаний с нечеткой реляционной структурой. - Баку, ЭЛМ, 1997. - 296 с.

32. Маmedova M.G., Skorokhodko E.F. Methods for Data-Retrieval Thesaurus Optimization // Nauchno-tekhnicheskaya informasiya, seriya 2 – Informatsionnye protsessy i sistemy, 1985, pp.12-17.

33. Маmedova M.G., Skorokhodko E.F. Automated-System of Terminological Dictionary Analysis // Nauchno-tekhnicheskaya informasiya, seriya 2 – Informatsionnye protsessy i sistemy, 1981, pp.14-18.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1999-2014-cü illərdə süni intellektin müxtəlif istiqamətləri üzrə Çanaqqala Onsəkkiz Mart Universiteti (Türkiyə), Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Qərb və Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetlərində mühazirələr oxumuşdur. 
Digər fəaliyyəti  1. AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən dissertasiya şurasının üzvü və müvafiq seminarın sədri

2. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Elmi-Tibbi şuranın üzvü

3. “İnformasiya texnologiyaları problemləri” və “İnformasiya cəmiyyəti problemləri” jurnallarının redaksiya heyətinin üzvü

4. “EUREKA: Physics and Engineering” jurnalının baş redaktoru

5. İnformasiya texnologiyaları sahəsində bir sıra kitabların rəyçisi və elmi redaktoru, dissertasiya işlərinin opponenti və rəyçisi

6. Respublika və beynəlxalq elmi konfransların, seminarların və simpoziumların proqram və təşkilat komitələrinin üzvü, seksiyaların rəhbəri

7. 2003-cü ildən bəri Avropa Komissiyasının “Avropa qonşuluq siyasəti” və “Şərq tərəfdaşlığı” proqramları çərçivəsində ölkədə əmək bazarının dinamikasının təhlili, insan resurslarının intellektual idarə olunması, kadrlara olan perspektiv tələbatın proqnozlaşdırılması və onlara olan tələb və təklifin uyğunlaşdırılmasına yanaşmalar, metodologiyalar, vasitələr və institusional mexanizmlərin inkişafına yönəlmiş Avropa Təhsil Fondunun tədqiqat layihələrinin reallaşdırılmasında Azərbaycanı təmsil edən ekspert şəbəkəsinin üzvüdür.

Təltif və mükafatları 1. "Tərəqqi" medalı – 14.12.2009

2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fəxri diplomu – 03.11. 2015

3. AMEA-nın Fəxri fərmanı – 2005

4. "AWITA - 2017" - Azərbaycanda IKT sahəsində çalışan və uğur qazanmış qadınlar üçün mükafat

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9
Vəzifəsi Şöbə müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5399739
Mobil tel. (+994 50) 3665087 
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5396121
Elektron poçtu depart15@iit.ab.az;  mmg51@mail.ru;