Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Zeynalov Eldar Bahadır oğlu

 

Veb-sayt www.ebzeynalov.de   
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 08.10.1948
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

Poliüzvisiloksanların destruksiya və stabilləşdirilməsi sahəsində tədqiqat

02.00.04

Fiziki kimya

Polimer materialarının aerobik oksidləşmə prosesləri. Poliüzvisiloksanların destruksiya və stabilləşdirilməsi sahəsində tədqiqat

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

Neft mənşəli təbii strukturlarının antiradikal aktivliyi

02.00.15; 02.00.13

Kimyəvi kinetika və kataliz, Neft kimyası

Antioksidantlar, neft obyektlərinin antioksidləşmə aktivliyinin kinetik təyini. Neft mənşəli təbii strukturlarının antiradikal aktivliyi

Müxbir üzv seçilməsi

-        tarix

-        ixtisasın adı


2017

Kimyəvi kinetika və kataliz
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

420 (15 monoqrafiya və kitab)


193


45

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 14
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


10

Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə olaraq Azərbaycan neftlərinin və neft fraksiyalarının tərkibində olan təbii antioksidantların aktivliyi kinetik üsullarla tədqiq edilmiş və Azərbaycan ərazisi üzrə neftlərin inhibitor aktivliyinə dair məlumat bankı yaradılmışdır. Təbii neft antioksidantlarının konsentratları poliuretan, polivinilxlorid və xlorpolietilen polimer kompozisiyalar əsasında tökmə şinlər və taxtapuş örtüklərində effektiv stabilizatorlar kimi tətbiq olunmuşdur. Dizel fraksiyasının neft karbohidgenlərin və bəzi poliolefinlərin aerobik oksidləşmə proseslərinin kinetik qanunauyğunluqları öyrənilmişdir. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq karbohidgenlərin və polimerlərin aerobik oksidləşmə proseslərində nano-titan dioksidlər və nano–karbon birləşmələri: fullerenlər C60 və C70, metal saxlayan çox- və təkdivarlı karbon nanoborular, nanoliflər, funksionallaşdırılmış karbon nanostrukturlar: (OH)n- və (-NH)n-C60, hidroksil, Br- və TEMPO saxlayan nanoborular və s. katalizator və anti-oksidant kimi tətbiq və tədqiq edilmiş, sintetik neft turşuları və oksiturşuların təkmilləşdirilmiş sahənin fundamental və praktiki elmi əsasları işlənib hazırlanmışdır. Nanoölçülü titan dioksidlərin iştiraki ilə efirlərin alınma reaksiyaları öyrənilmiş və müasir tələblərə cavab verən ekoloji təmiz və səmərəli proses təklif edilmişdir.

Hal-hazırda, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyətinin 24 iyun 2015-ci il tarixində No. 11/5 Qərarı ilə Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda prof. E.Zeynalovun rəhbərliyi altında yaradılmış INTERLABCAT beynəlxalq laboratoriyada neft mənşəli kaustobiolitlərdən alınan nanokarbon materialları əsasında katalizatorların sintezinə və tətbiqinə dair fundamental tədqiqatlar aparılır.

Elmi əsərlərinin adları 1. Zeynalov Е.B., Allen N.S., Salmanova N.I. Radical scavenging efficiency of different fullerenes C60 - C70 and fullerene soot. Polymer Degradation and Stability 94(8), 1183 - 1189 (2009)

2. Allen N.S., Zeynalov Е.B., Taylor K., Birkett P. Antioxidant capacity of novel amine derivatives of buckminsterfullerene: determination of inhibition rate constants in a model oxidation system. Polymer Degradation and Stability 94(11), 1932 – 1940 (2009)

3. Friedrich J. F., Wettmarshausen S., Hanelt S., Mach R., Mix R., Zeynalov E.B., Meyer Plath A. Plasma-chemical bromination of graphitic materials and its use for subsequent functionalization and grafting of organic molecules. Carbon 48(13), 3884 - 3894 (2010)

4. Allen N.S., Zeynalov Е.B., Sanchez K.T., Edge M., Kabetkina Yu.P., Johnson B. Comparative evaluation of the efficiency of a series of commercial antioxidants studied by kinetic modelling in a liquid phase and during the melt processing of different polyethylenes. Journal of Vinyl & Additive Technology 16(1), 1–14 (2010)

5. Zeynalov E.B., Friedrich J.F., Hidde G., Ibrahimov H.J., Nasibova G.G. Brominated carbon nanotubes as effective catalysts for petroleum hydrocarbons aerobic oxidation. Erdöl Erdgaz Kohle 3, 45- 48 (2012) / Oil & Gaz European Magazine (International Edition of Erdöl Erdgaz Kohle) 1, 45- 48(2012)

6. Zeynalov E.B., Friedrich J., Meyer-Plath A., Hidde G., Nuriyev L., Aliyeva A., Cherepnova Yu. Plasma-chemically brominated single-walled carbon nanotubes as novel catalysts for oil hydrocarbons aerobic oxidation Applied Catalysis A: General 454, 115-118(2013)

7. E.B.Zeynalov. “Anticatalysts of hermo oxidative degradation of polymeric materials”.Baku. Elm. 2014. 160 P.

8. Зейналов Э.Б., Надири М.И., Гусейнов И.Ш., Ахмедова Л.И., Ищенко Н.Я. Окисление циклогексана пероксидом водорода. Обзор. Нефтегазовые технологии. 2015, №5, с.72-77

9. Zeynalov E.B., Friedrich J.F., Wagner M., Hidde G. Effect of Br-grafted multi-walled carbon nanotubes on the model oxidation environment. Chemistry& Chemical Technology. 2015, 9(1), p.51-54

10. Zeynalov E.B., Nagiyev T.M. Enzymatic catalysis of hydrocarbons oxidation “in vitro” (Review). Chemistry & Chemical Technology. 2015, 9(2), p.157-164.

11. Зейналов Э.Б., Магеррамова М.Я. Окисление изопропилбензола (обзор). Вестник Фонда Фундаментальных Исследований НАН Беларуси 2015, N.3[73], c.112-123

12. Zeynalov E.B. Thermooxidative degradation of the low-density polyethylene in the presence of fullerenes C60/C70. In: High-Performance Polymers for Engineering-based Composites, Eds. Omari Mukbaniani, Marc A.M. Abadie, Tamar Tatrishvili. Apple Academic Press Inc., USA, Part 1: Application of Polymer Chemistry and Promising Technologies, 2016, chapter 9, 103-110.

13. Zeynalov E.B., Magerramova M.Ya. Bakminsterfullerene-pyrrolidines as promising antioxidants in polymer materials. In: Chemical Engineering of Polymers. Production of Functional and Flexible Materials. Eds. Omari Mukbaniani, Marc A.M. Abadie, Tamar Tatrishvili. Apple Academic Press Inc., USA, Part 3: Materials and Properties; 2016, chapter 27.

14. Зейналов Э.Б., Ищенко Н.Я., Магеррамова М.Я., Салманова Н.И., Абдуллаев М.М. Жидкофазное аэробное окисление декалина в присутствии металлсодержащих многослойных углеродных нанотрубок Нефтегазовые Технологии, 2016, №2, c.73-76

15. Zeynalov E.B. Thermooxidative degradation of the low-density polyethylene in the presence of fullerenes. C60/C70. In: High-Performance Polymers for Engineering-based Composites. Apple Academic Press Inc., USA, Part 1: Application of Polymer Chemistry and Promising Technologies; 2016, chapter 9, p.103-110

16. Zeynalov E.B., Magerramova M.Ya., Salmanova N.I. Radical scavenging properties of piperidine derivatives of fullerene C60/C70 and multi-walled carbon nanotubes. Molecular Crystals and Liquid Crystals 640(1): 152-157(2016)

17. Zeynalov E.B., Wagner M., Friedrich J., Magerramova M.Ya., Salmanova N.I, Gundula Hidde G., Meyer-Plath A. The peculiar behavior of functionalized carbon nanotubes in hydrocarbons and polymeric oxidation environments. Journal of Adhesion Science and Technology 31(9): 988-1006(2017).

18. Jörg Friedrich, Eldar Zeynalov "Oxidation of hydrocarbons by hydrogen peroxide". LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, Deutschland, Германия - 2016. 53 s.

19. Zeynalov E.B., Wagner M., Friedrich J., Magerramova M.Ya., Salmanova N.I., Hidde G., Meyer- Plath A. The peculiar behavior of functionalized carbon nanotubes in hydrocarbons and polymeric oxidation environments, Journal of Adhesion Science and Technology 2017, 31(9): p.988-1006.

20. Zeynalov E.B., Friedrich J.F., Tagiyev D.B., Huseynov A.B., Magerramova M.Ya., Abdurehmanova N.A. Nanostructures from catalytic pyrolysis of gas and liquid carbon sources (a review). Materials Testing (Materials Synthesis), 60(7-8), 783-793(2018)

21. Eldar Zeynalov, Tofik Nagiyev, Jörg Friedrich, Matanat Magerramova Carbonaceousnanostructures in hydrocarbons and polymeric aerobic oxidation mediums. In the book: Fullerenes, Graphenes and Nanotubes: A Pharmaceutical Approach. Edited byAlexander Mihai Grumezescu, Elsevier –William Andrew Publishing House, 2018, chapter 16, pp.631-681

22. Salmanova N.I., Zeynalov E.B., Agaguseynova M.M. Nature of 3d-transition metals chemical bond of in carbon nanotubes. Тенденции развития науки и образования, часть 4, раздел 10, изд-во НИЦ «Л-журнал», с. 29-33(2018)

23. Зейналов Э.Б., Алиева А.З., Насибова Г.Г., Нуриев Л.Г., Алиева Н.М., Салманова Ч.К. Окисление нафтено-парафинового концентрата в присутствии KBr и KBrO3 . Нефтепереработка и нефтехимия. 2018, 3, c.21-24

24. Джафаров Р.П., Насибова Г.Г.. Зейналов Э.Б., Эфендиева Л.М., Искендерова С.А., Садиева Н.Ф., Асадова Ш.Н. Исследование процесса получения диэтиленгликолевого диэфира синтетических нефтяных кислот на математической модели. Мир Нефтепродуктов. Вестник Нефтяных Компаний, раздел Математическое моделирование. 2018, 4, c.29 – 34

25. Zeynalov E.B., Magerramova M. Ya. Backminsterfullerene- pyrrolidines as promising antioxidants in polymer materials. In: Chemical Engineering of Polymers. Production of Functional and Flexible Materials. Eds. Omari Mukbaniani, Marc A.M. Abadie, Tamar Tatrishvili. Apple Academic Press Inc., USA, Part 3: Materials and Properties; 2018, chapter 27, pp. 329-344

26. Алиева А.З., Аббасов В.М., Ибрагимов Х.Д., Зейналов Э.Б., Исмайлов Э.Г., Меликли С.Р. Железо-марганцевые сплавы, модифицированные фуллереновой са-жей в катализе окисления нафтенпарафинового концентрата. В сборнике научных статей «Фуллерены и наноструктуры в конденсированных средах». Изд-во: Нациoнальная Академия Наук Беларуси, Институт тепло-и массобмена им А.В. Лыкова, Беларусь, Минск,2018, с.73-78  

27. Zeynalov E.B., Allen N.S. Salmanova N.I., Vishnyakov V.M. Carbon nanotubes catalysis in liquid-phase aerobic oxidation of hydrocarbons: Influence of nanotube impurities. Journal of Physics and Chemistry of Solids, 127(4), 245-251(2019).

28. Oleksii Popov, Jozef Vleugels, Eldar Zeynalov,Vladimir Vishnyakov. Reactive hot pressing route for dense ZrB2-SiC and ZrB2-SiC-CNT ultra-high temperature ceramics. Journal of European Ceramic Society. 2020, 40(15), 5012-5019

29. Zeynalov E.B., Agaguseynova M.M., Salmanova N.I. Effect of nanocarbon additives on stability of polymer composites. Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol. [Russ. J. Chem. & Chem. Tech.]. 2020. V. 63. N 11. P. 4-11

30. Vladimir Vishnyakov, Baghir Suleimanov, Ahmad Salmanov, Eldar Zeynalov. Primer on enhanced oil recovery. ELSEVIER Publishing, 2020,  205p.

31. Eldar Zeynalov, Asgar Huseynov, Elchin Huseynov, Nazilya Salmanova,Yaqub Nagiyev, Narmin Abdurakhmanova . Impact  of as-prepared and purified  multi-walled carbon nanotubes on the liquid-phase aerobic oxidation of hydrocarbons. Chemistry & Chemical Technology” , 2021,   V.15, No.4, pp.479-485

32. Salmanova N.I.,   Agahuseynova M.  M.,   Zeynalov E. B.  Technical grade  ofz fullerenes as a feasible constituent of polymeric stabilizers packages. Processes of Petrochemistry and Oil Refining.  2021. Vol. 22, No.2, pp.234-241

33.Zeynalov E.B., Tağıyev D.B., Nağıyev Ya.M., Hüseynov E.R., Nəzərov F.B., Hüseynov A.B. Dizel yanacağının və onun aromatiksizləşdirilmiş və parafinsizləşdirilmiş fraksiyalarının maddə tərkibi. Bakı: “Füyuzat” Nəşriyyatı, 2022, 208 s.

34.Zeynalov E.B., Tağıyev D.B., Zeynalov S.B., Nağıyev Ya.M., Hüseynov E.R., Nəzərov F.B., Hüseynov A.B., Məhərrəmova M.Ya., Mustafayeva N.A., Şahnəzərova N.M., Nəbizadə A.F. Dizel yanacağının komponent tərkibi Bakı: “Füyuzat” Nəşriyyatı, 2022, 90s. (preprint).

35. Naghiyev Ya.M. Synthesis and application of  halogen substituted N- maleimides. PPOR, 2022, Vol.23, No2, pp.13-35 36. Э.Б.Зейналов, Я.М.Нагиев, А.Б.Гусейнов, М.И.Надири, А.Д.Гулиев, Н.И. Салманова, М.Х.Аббасов, Ф.Б.Назаров, Р.Р. Апаева. Аэробно-пероксидное окисление нафталина в присутстви переходного металла на наноуглеродном носителе. SOCAR Proceedings. 2022, c.134-140

36. Э.Б.Зейналов, Я.М.Нагиев, А.Б.Гусей¬нов, М.И.Надири, А.Д.Гулиев, Н.И. Салма¬но¬ва, М.Х.Аббасов, Ф.Б.Назаров, Р.Р. Апаева. Аэробно-пероксидное окисление нафта¬ли¬на в присутстви переходного металла на наноуглеродном носителе. SOCAR Proceedings. 2022, c.134-140

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. Beynəlxalq Yaradıcılıq Akademiyasının müxbir üzvü (1990)

2. Amerika Kimya Cəmiyyətinin üzvü (2009)

Pedaqoji fəaliyyəti Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialının diplom işlərinin elmi rəhbəri

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistraturasında magistrantların elmi rəhbəri

Digər fəaliyyəti  Prof. E.Zeynalovun rəhbərliyi altında “Neft mənşəli kaustobiolitlərdən alınan nanokarbon materialları əsasında katalizatorların sintezinə və tətbiqinə dair fundamental tədqiqatlar (İNTERLABCAT)” adlı beynəlxalq laboratoriya yaradılmışdır. 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akademik M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi kimya İnstitutu, AZ1143, Bakı ş., H.Cavid, pr. 113
Vəzifəsi Laboratoriya müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5381398 (203)
Mobil tel. (+994 50) 3512754
Ev tel. (+994 12) 4333015
Faks (+994 12) 5108593
Elektron poçtu zeynalov_2000@yahoo.com,

elzey@mail.ru