Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Hüseynov Dadaş Ağa-Cavad oğlu

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 27.12.1959 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


04.00.11

Qızılbulaq filiz sahəsinin subvulkanlarının filizliliyi

Filiz və qeyri filiz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


25.00.12

Neft və gaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı

Cənubi-Xəzər hövzəsinin karbohidrogen sistemləri

Müxbir üzv seçilməsi

-      tarix

-      ixtisasın adı2017

Neft-qaz geologiyası
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

130

 

90

 

15
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-    fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı


Əsas elmi nailiyyətləri

Geokimyəvi və litofasial məlumatlar və üç ölçülü hövzə modelləşdirilməsi əsasında generasiya potensialın qiymətləndirilməsi və ayrı-ayrı mezokaynozoy stratiqrafik komplekslərinin yayılma aerallarının və Cənubi Xəzər hövzəsinin (CXH) akvatorial hissəsində neftqazəmələgəlmə ocaqlarına uyğunluğu, potensialın reallaşdırılmasının təkamül və dərəcəsinin dəyərləndirilməsi aparılmışdır.

CXH-nin kerogenlərin genetik tipləşdirilməsi əsasında aalen-bayos və valanjin çöküntülərinə əsasən qaz generasiya rolu və paleogen-miosen çöküntülərinin neft-qaz generasiya rolu müəyyən edilmişdir.

Müəyyən edilmişdir ki, paleogen-aşağımiosen çöküntülərinin generasiya etdiyi neftlər karbonun yüngül izotop tərkibi ilə (KİT), orta-üst miosen (diatom) çöküntüləri isə - ağır izotopluq ilə xarakterizə olunur.

Kerogenin və karbohidrogen flüidlərin izotop-geokomyəvi korrelyasiyası əsasında aşağı pliosen rezervuarlarının doymasında konkret komplekslərin rolu dəyərləndirilmişdir.

Müəyyən edilmişdir ki, qurudan dənizə uzandıqca neftlərin karbon izotop tərkibi diatom çöküntülərinin neft generasiya zonasına daxil olmaqla əlaqədar ağırlaşır.

Karbohidrogen flüidlərin izotop geokimyəvi və biomarker tədqiqtları əsasında Cənubi Xəzər hövzəsinin müxtəlif hissələrində flüidogenerasiya mənbələrinin stratiqrafik və gipsometrik aidiyyatı dəyərləndirilmişdir.

Flüidogenerasiya komplekslərində məsamə təzyiqlərinin və hidroyarılmaların paylanma sahələri və boşalmanın subvertikal zonaları ilə əlaqədar, yuxarıuzanan rezervuarlarda flüidlərin axmasına kanal kimi xidmət edən, habelə karbohidrogenlərin yığılma zonasının mümkünlüyü modelləşdirilmişdir ("shale oil").

Boşalma mənbələrinin (karbohidrogenlərin generasiya mənbələrinin) və subvertikal cisimlərin paylanma zonalarının xəritəyə alınması əsasında karbohidrogenlərin axtarışının yeni təkmilləşdirilmiş metodikası təklif edilmişdir.

Müasir flüidodinamikanın analizi və 3 ölçülü hövzə modelləşdirilməsi əsasında CXH ərazisinin risklilik dərəcəsinə görə ranqlaşdırılması və flüidodinamik göstərici əsasında axtarış üçün birincinövbəli obyektləri əsaslandırılmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

Alizada A.A., Guliyev I.S., İsmayilzade A.C., Huseynov D.A. 2013. Углеводородные системы субвертикальных зон дезинтеграции Южно-Каспийской впадины. 2-е Кудрявцевские Чтения – «Глубинный генезис нефти и газа». Москва, ЦГЭ, 2013.

Alizada A.A., Aliyeva E.H., Quliyev I.S., Huseynov D.A. 2013. The elemental stratigraphy of the South Caspian Lower Pliocene Productive Series. STRATI 2013, Volume: XLV, At Lisbon, Portugal, 2013, с.с.  827-837.

Huseynov D.A., Huseynova Sh. 2014. HC Generation and Migration at the Western Flank of South Caspian Basin - Results of Basin Modeling. 76th EAGE Conference & Exhibition 2014. Amsterdam RAI, The Netherlands, 16-19 June 2014.

Керимов В.Ю., Гулиев И.С., Гусейнов Д.А. и др. 2015. Прогнозирование нефтегазоносности в регионах со сложным геологическим строением. Москва, Недра, 2015, 404 с.

Quliyev İ.S., Huseynov D.A. 2015. Relics of Mud Volcanoes in the Sedimentary Cover of the South Caspian Basin. Lithology and Mineral Resources, 2015, Vol. 50, No. 4, pp. 311–321.

Гусейнов Д.А., Миризаде С.А., Гусейнова Ш. 2015. Особенности распространения и свойства коллекторов нефти и газа северо-западного борта Южно-Каспийского бассейна. Геология нефти и газа, 2015, №2, c. 55-66.

Гусейнов Д.А., Мартынова Г.С. и др. 2015. Исследования нефтей грязевых вулканов методом совмещенного термического анализа. Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. Москва, ВНИИОЭНГ, 2015, №8, с.33-37.

Гулиев И.С., Гусейнов Д.А. 2015. Реликты грязевых вулканов в осадочном чехле Южно-Каспийской впадины. Литология и полезные ископаемые, 2015, № 4, с. 350–361.

Huseynov D.A., Aliyeva E.H. 2015. Determining Oil and Gas Maturity and Mapping their ‘Deep’ stratigraphic sources, South Caspian Basin: Possible applications to SE Caribbean Basins". 20th Caribbean Geological Conference, Trinidad & Tobago, 17-20th May 2015.

Aliyeva E.H., Huseynov D.A. 2015. Deep South Caspian Petroleum System. 20th Caribbean Geological Conference, Trinidad & Tobago, 17-20th May 2015.  

Feyzullayev A.A., Huseynov D.A. 2016. Hydrocarbon potential and resources of Lower Pliocene-Productive series in South Caspian basin. Stratigraphy and sedimentology of oil-gas basins, Baku, Nafta-Press, 2016, №1, pp. 99-104.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

1.EAGE

2.IAS

Pedaqoji fəaliyyəti

1. ADNA-nın AMEA Geologiya İnstitutunda «Neft və gaz geologiyası” baza kafedrasının müdiri

2. AMEA-nın magistraturasında pedaqoji fəaliyyət
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları "Tərəqqi" medalı (2017) 
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, Bakı şəh., H.Cavid prospekti, 119
Vəzifəsi Elmi işlər üzrə direktor müavini
Xidməti tel. (+994 12) 5395619
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  (+994 12) 5372285
Elektron poçtu

d.huseynov@gia.science.az 

d_huseynov@yahoo.com