Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Əliyev Bəxtiyar Həmzə oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ağdam şəhəri     
Təvəllüdü 20.03.1961 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Psixologiya üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

09.00.01

Dialektik və tarixi materializm

Millətlərarası ünsiyyət sosial-psixoloji təhlilin obyekti kimi
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

19.00.05

Sosial psixologiya

Cinayət və mülki prosesdə məhkəmə-psixoloji ekspertizası məsələləri
Müxbir üzv seçilməsi

-         tarix

-         ixtisasın adı

2007

 

Fəlsəfə

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-   beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
248


54

 

8
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


37

6

Əsas elmi nailiyyətləri

Məhkəmə-psixoloji ekspertizasının ümumi nəzəriyyəsini işləyib hazırlamış və onun əsasında ilk dəfə olaraq fizioloji affektin müəyyən edilməsinin yeni metodikasını və psixoloji meyarlarını, məhkəmə-psixoloji ekspertizasının növlərinin təsnifatı sistemini müəyyənləşdirmişdir. “Fizioloji affektin” məhkəmə ekspertizasının təşkili və keçirilməsi prinsiplərini, ekspert-psixoloqun rəyinin sübutun bir növü qiymətləndirilməsinin elmi-hüquqi əsaslarını müəyyənləşdirmişdir.  Həmçinin "Şəxsiyyətə yeni baxış" nəzəriyyəsini işləyib hazırlamışdır. Onun siyasi liderin psixologiyası, siyasi liderin tipologiyası, ümummilli liderin psixoloji portreti kimi tədqiqatları bu sahədə şəxsiyyət nəzəriyyəsində mövcud olan boşluqları doldurmuş, cəmiyyətdə gedən ictimai-siyasi proseslərə tarixi şəxsiyyətin nüfuzu araşdırılmışdır. Onun tədqiqatlarında ekologiyanın və sosial ekologiyanın fəlsəfi-psixoloji məsələləri, təhsil və tərbiyənin psixoloji əsasları, insanın ekstremal şəraitdə davranışının tənzimlənməsi, Dekartın, Aristotelin və Bəhmənyarın fikirlərinin idrak nəzəriyyəsinin inkişafında rolu, cinayət və mülki hüququn, həmçinin kriminologiyanın əsas məsələlərinin, xüsusi biliklərin hüquq praktikasında tətbiqinin metodoloji əsasları, milli dövlətçilik və demokratik inkişafın sosial, fəlsəfi və psixoloji aspektləri, kütlə psixologiyası, siyasi liderin psixoloji portreti, sosial-psixoloji tədqiqatların metodologiyası öz əksini tapmışdır.

AMEA-nın müxbir üzvü, professor Bəxtiyar Əliyev 1990-cı ildə Azərbaycanda ilk Məhkəmə-psixoloji eksper­ti­za­sı elmi-tədqi­qat labo­ra­toriyasının yaradılmasına rəhbərlik etmişdir. Hə­min laboratoriya öz fəaliyyətində o za­man­­lar Cə­nu­bi Qafqaz və Orta Asiya respublikalarını da əha­­­tə edirdi.

AMEA-nın müxbir üzvü, professor Bəxtiyar Əliyev öz təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə 1999-cu ildə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Bakı Dövlət Universitetində «Eks­pe­ri­men­tal psixologiya» elmi-tədqiqat laboratoriyasını yaradaraq idrak pro­sesləri, şəx­siy­yət psixo­lo­giyası sahəsində elmi araşdır­ma­lara rəhbərlik edir. Şəxsiyyətin ya­ra­dı­cılıq imkan və po­ten­sialının aktuallaşması və şəxsiyyətin özünü­ger­çək­ləş­dir­mə­sinin metodoloji və psixoloji əsasları tədqiq edilir. İlk dəfə olaraq respublikada eks­perimental psixologiyanın əsasları işlənmişdir.

AMEA-nın müxbir üzvü, professor Bəxtiyar Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə 2018-ci ildə Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutu yaradılmışdır.

Elmi əsərlərinin adları 1. К вопросу об этнопсихологических особенностях познания людьми друг друга // Этнопсихологические проблемы развития личности. Баку, АГУ, 1985, с. 94-102.

2. О некоторых социально-психологических особенностях процесса формирования брачных пар / Нравственно-эстетическое воспитание и подготовка студенческой молодежи к семейной жизни. Сыктывкар, 1986, с. 176-184.

3. О психологии мотива преступлений / Юридическая психология. М., 1989.

4. Социально-психологическая «анатомия» толпы // Тезисы докладов Республиканской конференции посвященной 90-летию Ф.А.Ибрагимбекова. баку, 1992, с. 95-96.

5. Sürücülərin məhkəmə-psixoloji ekspertizasının bəzi məsələləri // Elmi işlərin məcmuəsi. Bakı, AETMEK və KPİ, 1994

6. Məhkəmə-psixoloji ekspertizasının əsasları. Bakı, BDU, 1995, 53 səh.

7. İntellektual inkişaf səviyyəsi və onun öyrənilməsi metodikası // Bakı, ASHİ,1995, 24 səh.

8. Cinayət və mülki proseslərdə məhkəmə-psixoloji ekspertizası problemləri. Bakı, Azərnəşr, 1996, 200 səh.

9. Социально-психологические проблемы личности несовершеннолетних правонарушителей. Баку, БГУ, 1996, 63 c.

10. О взаимосвязи почерка и характера личности : проблемы экспертизы // Язык и литература, №3(18), 1997, C.141-143.

11. Психологические аспекты изучения суицидального поведения // Язык и литература, №3(18), 1997, С.143-145.

12. Müəllim-tələbə münasibətlərinin təlim prosesinə təsiri // Dil və ədəbiyyat, №3, 1998, S.140-143.

13. Məhkəmə-psixoloji ekspertizasının ümumi nəzəriyyəsi. Bakı, "Renessans", 1998, 148 s.

14. Методология социально-психологического исследования. Баку, «Ренессанс», 1999, 4,5 п.л.

15. Учене Р.Декарта о душе и теле / Язык и литература, 1998, N 2.

16. Психологические вопросы изучения преступления. Баку, «Ренессанс» ,1999, 123.

17. Azərbaycan diplomatiyasının yenı erası-İlham Əliyev fenomenı / Dirçəliş-XXİ əsr, 2001, N46, s.39-52.

18. AŞPA və Azərbaycan diplomatiyasi // Dirçəliş-XXİ əsr, 2002, N57, S.66-76.

19. Milli dövlətçilik və demokratik inkişaf // Dirçəliş-XXI əsr jurnalı, 2003, may, S. 80-88.

20. Аббасов А.М., Алиев Б.Г., Микаилова Р.Н., Караев Р.А.Идентификация психологического профиля покупателя // Труды 11 Международной конференции «Идентификация систем и задачи управления», Москва 29-31 января 2003г. Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, c.2058-2068.

21. Siyasi psixologiyada ümummilli lider problemi // Psixologiya jurnalı, Bakı, 2004, №1, S.3-12.

22. Milli-mənəvi dəyərlər və dövlət quruculuğu // Heydər Əliyev irsi və milli dövlət quruculuğu / Məqalələr toplusu, 2005, S.700-710.

23. Yaradıcı müəllim hazırlıgının bəzi məsələləri // Bakı Universitetinin Xəbərləri, Sosial-siyasi elmlər seriyası, 2008, N 2, S.171-180.

24. Некоторые вопросы типологии личности политического лидера // BDU-nun xəbərləri, №3, 2009, S.165-174.

25. Əliyev B.H., Cabbarova L.M. Duygu və qavrayış. Bakı, 2009, 117 s.

26. Əliyev B., Cabbarov R. Təhsildə şəxsiyyət problemi. Bakı, 2010, 134 s.

27. Psychosocial and mental well-being of the migrants / The 11 th European congress of psy-cho¬lo¬gy Oslo, Norway 7-10 july 2009. http://www.ecp2009.no/abstractview.cfm? pMode= AbstractView&pAbstractId=11055

28. National leader as an appearance of the democratic development / International Society of Political Psychology 32nd Annual Scientific Meeting July 14-17, 2009. Dublin, Ireland.

29. Globalization and trafficking in human beings / İSPP 34th Annual Scientific 2011, İstanbul, Turkey, Zulu 9th-12th. / http //convetion3. academic.com/one/ispp/ispp11/index.php?click

30. Motivation Aspect of Modern Training Process / The 12th European congress of psychology. İstanbul 2011 04/08 july.

31. Əliyev B.H., Əliyeva K.R., Cabbarov R.V. Pedaqoji psixologiya. Bakı, Təhsil, 2011, 214 s.

32. Əliyev B.H., Səməndərova A.F. Hüquq psixologiyasının tədqiqat metodları. Bakı, BDU, 2010, 156 s.

33. Bayramov Ə.S., Əliyev B.H. Hüquq psixologiyası. Bakı, Təhsil, 2012, 648 s.

34. INTERRELIGIOUS DIALOGUE IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY CULTURE: ISLAM, CHRISTIANITY, AND OTHER RELIGIONS IN AZERBAIJAN / WORLD RELIGIONS IN THE CONTEXT OF THE CONTEMPORARY CULTURE: NEW PERSPECTIVES OF DIALOGUE AND MUTUAL UNDERSTANDING. St. Petersburg Branch of the Russian Institute for Cultural Research. St. Petersburg, 2011. (G.E. Efendiyeva) // http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002140/214008e.pdf

35. Emotional Reactions of Azerbaijani Young Peoples to Media Commercials and its İmpact on Their Attitudinal Developments / Universal Journal of Psychlogy 2(6), 2014, p.199-204

36. Personal –Change İn Adolescent /Advances in Environmental Biology 8(6), 2014, p. 3200-3204

37. Parent, Peer and Media Effect on the Perception of Body İmage in Preadolescent Girls and Boys /Universal Journal of Psychlogy 2(7), 2014, p.224-230

38. A Study Of The Relationship Between Self- Realization Of Students With Their Academic Achievements / International Journal of Gurrent Life Sciences Vol 4, Issue, 8, p.4179-4185

39. The role of artistic perception in improvinq self-esteem in abolescents / Вестник Днепропетровського Универсситету имени Альфреда Нобеля, № 1, (7), 2014, pp.87-93

40. Using turkish comedy sinema films in group therapy to increse self-esteem among adolescents / International association of social science research V European Confrence on social and bihaverioal science .St. Petersburg Russia- September 11-14,2014, 105-109.

41. Aliyev B., Türkmen A. Relate to improving self-esteem at a special needs school for emotionally disturbed adolescents in Turkey // Psychology, sociology and pedagogy. 2014. № 6 [Electronic journal]. URL: http://psychology.snauka.ru/en/2014/06/3259

42. The Relationship between Self-Esteem, Social Networking Site Usage and Body Satisfaction for Adolescent girls in the Turkey / International association of social science research VIII European Confrence on social and bihaverioal science . Belgrade, Serbia- September 5-6, 2015

43.A meta-analysis of stress and depression in parents of autistic childre / İCLEL 2016. 2 nd İnternational conference on lifelong education and leadership for all. July 21 th -23 th , 2016-11-04

44.Using Turkish comedy cinema films in group therapy to increase self-esteem among adolescents / İnternational Association of Social Research – İASSR. European journal of research on education, 2015, 3(2), p. 34-42

45.Self-image and psychological well-being among Turkish adolescents / İCLEL 2016 Abstract Book, 1 st İnternational conference on lifelong learning and leadership for all. October 29-31.2015, p.146-151

46.Psychoanalytic view of play between parent and child // USOS XV.Uluslararası sınıf öğretmenliği eğitimi sempozyumu. 11-14 mayıs 2016

47.Mədəni müxtəliflik: şəxsiyyətin inkişaf məkanı// Mədəni müxtəliflik: Dünya və Azərbaycan. Beyəlxalq elmi-praktik konfrans. 29 aprel 2016-cı il. Bakı-2016, s.269-272

48.Siyasi identikliyin növləri və təşəkkül xüsusiyyətləri/ “Çağdaş dövr və sosial elmlərin aktual problemləri” mövzusunda Ümumrespublika elmi konfransın materialları. Bakı-2016, s. 3-9.

49.Siyasi-hüquqi identikliyin əsas xüsusiyyətləri / “Çağdaş dövr və sosial elmlərin aktual problemləri” mövzusunda Ümumrespublika elmi konfransın materialları. Bakı-2016, s. 9-13

50.Diqqət və hafizənin psixologiyası (M.Mustafayevlə birlikdə). Bakı, 2017, s.250

51.Психологические особенности политического сознания личности в условиях культурного многообразия // Psixologiya jurnalı. Bakı-2017,  № 1, s. 3-14

52.Studying Loneliness, Friendship, Self-Esteem of Turkish Young Stundents Using Faceook in High Schools of The Azerbaijan Republic // II Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, Books of Abstracts, 2017, İstanbul, p.32

53.Adolescents İnvolvement of the İnfluence of Seeing YouTube Videos on Personality and Sense of Self // II Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, Books of Abstracts, 2017, İstanbul, p.33

54.Bakhtiyar Aliyev, Abdullah Türkmen, Hüseyin Tolu, Fatma Demircan, Lütfi Üredi Uncertain (negative) impact of cyber bullying and social media habits within youths // XVIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Bucharest, Romania, September 5-7, 2018, p.18

55.Bakhtiyar Aliyev, Abdullah Türkmen, Hüseyin Tolu, Fatma Demircan, Lütfi Üredi Social media policy in education: corresponding among Turkey and Azerbaijan // XVIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Bucharest, Romania, September 5-7, 2018, p. 19

56.Counselor Educators and Sosial Media in Exercise // İnternational Learning, Teaching and Education  Research  Congress (ILTER 2018).

57.Tələbələrin idrak fəallığının artırılmasında emosional intellektin rolu // Psixologiya Jurnalı, 2018, №1, s.5-13

58.Məcburi köçkün yeniyetmələrin sosial-psixoloji uyğunlaşmasının qiymətləndirilməsi // Psixologiya jurnalı,  №3, Bakı, 2018, s.3-12

59.Mədəni müxtəliflik və şəxsiyyətin təşəkkülü // Psixologiya jurnalı, elmi-praktik jurnal,  №3, Bakı, 2018, s.12-20

60.Təlim motivlərinin təşəkkülündə emosional intellekt // Psixologiya jurnalı, elmi-praktik jurnal,  №1, Bakı, 2018, s.20-29

61.Mədəniyyətin intibahı-şəxsiyyətin tənəzzülü? // Psixo­lo­gi­ya jurnalı, elmi-praktik jurnal,  №1, Bakı, 2018, s.12-20

62.Mədəniyyətlərarası münasibətlərə milli identikliyin təsirinin sosial-psixoloji    xüsusi-yyətləri // Psixologiya jurnalı, elmi-praktik jurnal,  №2, Bakı, 2018, s.1-20

63.Təlim fəaliyyətində tələbələrin emosional intellektinin inkişaf xüsusiyyətləri // Psixologiya jurnalı, elmi-praktik jurnal,  №4, Bakı, 2018, s.12-20

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Beynəlxalq Siyasi Psixoloqlar Cəmiyyəti, üzv

Beynəlxalq Kadr Akademiyası, həqiqi üzv

Azərbaycan Fəlsəfə Cəmiyyəti, üzv

“Müasir Azərbaycan Psixoloqları” İB-nin sədri
Pedaqoji fəaliyyəti

1983-cü ildən 2020-ci ilə kimi fasiləsiz Bakı Dövlət Universitetinin Psixologiya kafedrası, 37 il pedaqoji staj

Bakı Dövlət Universitetinin Psixologiya kafedrasının müdiri, 1997-ci ildən 2020-ci ilə kimi
Digər fəaliyyəti

Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin sədr müavini, 2005-ci ildən 2020-ci ilə kimi

MDB Parlament Assambleyasının “Elm və təhsil komissiyası”nın sədr müavini

“Psixologiya jurnalı”nın Baş redaktoru
Təltif və mükafatları

1.Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin “Parlament” medalı, 2018-ci il.

2."Şöhrət" ordeni, 2019-cu il

3.Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi (1918-2018) yubiley medalı

4. "Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi (1919-2019)" yubiley medalı

5.MDB PA-nın medalı, 2017-ci il 

6.MDB PA-nın medalı, 2015-ci il.

İş yeri və ünvanı Milli Məclisin Elm və təhsil Komitəsi
Vəzifəsi Sədr
Xidməti tel. (+994 12) 4372669
Mobil tel .  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu aliyevbakhtiyar@meclis.gov.az