Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Hüseynov Vəli Allahverdi oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan Muxtar Respublikası, Ordubad rayonu, Behrud kəndi   
Təvəllüdü 01.02.1964 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı


2212.01

Nəzəri fizika

Xarici maqnit sahəsində neytrino-lepton prosesləri
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı


2212.01

Nəzəri fizika

Xarici maqnit sahəsində lepton prosesləri

Müxbir üzv seçilməsi

- tarix

- ixtisasın adı

27.06.2007

Fizika
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
87

 

36

 

9 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:

     -  fəlsəfə doktorlarının sayı

     -  elmlər doktorlarının sayı


3

Əsas elmi nailiyyətləri V.A.Hüseynov nəzəri elementar zərrəciklər fizikası, astrofizika və kvant sahə nəzəryyəsi oblastında tədqiqatlar aparır. Öz elmi işlərində o, xarici maqnit sahəsində neytrino-lepton proseslərini, bu proseslərdə ortaya çıxan yeni reaksiya kanallarını, spin  asimmetriyalarını, sahə və polyarlaşma effektlərini, spini 0, 2 və 3 olan tək neytral bozonların xarici maqnit sahəsində W-bozon cütünə parçalanmasını, xarici elektrik sahəsində W-bozon cütü hesabına vakuumdan spini 0, 2 və 3 olan tək neytral bozonların doğulmasını tədqiq etmişdir. Öz həmmüəllifləri ilə birgə olaraq V.A.Hüseynov müəyyən etmişdir ki, maddə və antimaddə  (xüsusi halda, elektronlardan ibarət olan qaz və pozitronlardan ibarət olan qaz) neytrino və antineytrinolar tərəfindən asimmetrik qızır. Həmçinin göstərilmişdir ki, neytrino cütləri şüalandırmaq hesabına  maddə və antimaddə asimmetrik soyuyur. Müəyyən edilmişdir ki, maqnit sahəsində  neytrinolar (antineytrinolar) elektronlardan səpildikdə yalnız  “sol” polyarlaşmış elektronlardan ibarət olan qaz və yalnız “sağ” polyarlaşmış elektronlardan ibarət olan qaz neytrinolar (antineytrinolar) hesabına asimmetrik qızır. V.A.Hüseynov tərəfindən həmçinin yuxarıda qeyd olunan qazların qızma asimmetriyası hesablanmışdır. Onun tərəfindən təklif olunmuş yeni nəzəri üsullar neytrino və antineytrinoları detektə etməyə və onların növünü ayırd etməyə imkan verir. V.A.Hüseynov yüksək enerjili kosmik yüklü leptonların və antileptonların yeni mümkün mənbələrini göstərmişdir. V. A. Hüseynovun aldığı elmi nəticələr kosmik şüaların tərkibində rast gəlinən pozitron artıqlığının bir sıra mümkün səbəblərini izah etməyə imkan verir.  
Elmi əsərlərinin adları 1. Neutrino-electron scattering in a magnetic field with allowance for polarizations of electrons. Physical Review D, 2007, v.75, No8, p. 073021.

2. Antineutrino-electron scattering in a magnetic field with allowance for polarizations of electrons. Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics, 2007, v.34, No5, pp.897-906.

3. The scattering of an antineutrino at an electron in an external field. Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics, 2000, v.26,No9, pp. 1313-1319.

4. Аннигиляция нейтринной пары в мюон-позитронную пару в магнитном поле. Ядерная физика, 2000, т. 63, №11, с. 2041-2047. Məqalənin Physics of Atomic Nuclei jurnalında ingilis dilində tərcüməsi var: Annihilation of a neutrino pair into a muon-positron pair in a magnetic field. Physics of Atomic Nuclei, 2000, v. 63, No11, pp.1949-1955.

5. Обратный распад мюона в магнитном поле: поляризационные эффекты. Ядерная физика, 1998, т. 61, №1, с. 103-110. Məqalənin Physics of Atomic Nuclei jurnalında ingilis dilində tərcüməsi var: Inverse muon decay in a magnetic field: polarization effects. Physics of Atomic Nuclei, 1998, v. 61, No1, pp. 94-101.

6. Обратный распад мюона в магнитном поле. Ядерная физика, 1994, т. 57, №3, с. 496-500. Məqalənin Physics of Atomic Nuclei jurnalında ingilis dilində tərcüməsi var: Inverse muon decay in a magnetic field. Physics of Atomic Nuclei, 1994, v. 57, No3, pp. 466-470.

7. The polarization effects in neutrino-lepton processes in a magnetic field. Spin 2004: Proceedings of the 16th International Spin Physics Symposium and Workshop on Polarized Electron Sources and Polarimeters, Trieste, Italy, 10-16 October 2004 / editors Franco Bradamante et al., Singapore, World Scientific, 2005, pp.239-242.

8. Polarization effects in neutrino annihilation in stellar magnetic fields. Abstract Book of International Symposium on Origin of Matter and Evolution of Galaxies: New Horizon of Nuclear Astrophysics and Cosmology (8-11 November 2005, Tokyo, Japan), Tokyo, 2005, p.75.

9. Polarization effects in neutrino-electron scattering in stellar magnetic fields. Abstract Book of International Symposium on Origin of Matter and Evolution of Galaxies: New Horizon of Nuclear Astrophysics and Cosmology (8-11 November 2005, Tokyo, Japan), Tokyo, 2005, p.82.

10. The polarization effects in the neutrino-electron scattering in a magnetic field. Proceedings of the XI Advanced Research Workshop on High Energy Spin Physics (DUBNA-SPIN-05) (Dubna, Sept. 27-Oct.1, 2005), Dubna, JINR, 2006, pp. 65-69.

11. Spin asymmetries in neutrino-lepton processes in a magnetic field and their macroscopic appearance. Proceedings of the 17th International Spin Physics Symposium (2-7 October 2006, Kyoto, Japan), American Institute of Physics Conference Proceedings, Melville, New York, 2007, v.915, pp.248-251.

12. Polarization effects in the charged lepton pair production by a neutrino (antineutrino) in a magnetic field. Proceedings of the 17th International Spin Physics Symposium (2-7 October 2006, Kyoto, Japan), American Institute of Physics Conference Proceedings, Melville, New York, 2007, v.915, pp.276-279.

13. Asymmetry in heating of charged leptons and antileptons by neutrinos in a strongly magnetized thermal plasma. Proceedings of the XII Advanced Research Workshop on High Energy Spin Physics (DUBNA-SPIN-07) (Dubna, 3-7 Sept. 2007), Dubna, JINR, 2008, pp. 437-440.

14. Neutrino-electron scattering in hot magnetic fields in the Magellanic System with allowance for polarizations of electrons. The Magellanic System: Stars, Gas, and Galaxies. Proceedings of the 256th Symposium of the International Astronomical Union held at Keele University, United Kingdom, July 28 - August 1, 2008. Edited by J. Th. Van Loon and J. M. Oliveira. Cambridge, UK, Cambridge University Press, 2009, PDF-17.

15. Polarization effects in neutrino pairs production by electrons (positrons) in hot stellar magnetic fields. Proceedings of the XXIV International Symposium on Lepton Photon Interactions at High Energies. (Hamburg, Germany, 17-22 August 2009), Hamburg, 2010. Edited by T. Behnke and J. Mnich. Hamburg, Germany, DESY, pp.481-483.

16. New distinguishing feature оf a matter and an antimatter: asymmetry in the cooling of charged leptons and antileptons by means of neutrino pairs emission in a magnetic field. Proceedings of the XXIV International Symposium on Lepton Photon Interactions at High Energies. (Hamburg, Germany, 17-22 August 2009), Hamburg, 2010. Edited by T. Behnke and J. Mnich. Hamburg, Germany, DESY, pp.487-489.

17. Annihilation of neutrino-antineutrino pairs into charged lepton-antilepton pairs in strongly magnetized medium with allowance for transverse polarizations of charged leptons and antileptons. Journal of Qafqaz University. Physics. 2011, No 32, pp. 81-84.

18. Determination of main quantum characteristics of neutral boson with mass around 126 GeV discovered in CMS and ATLAS experiments and its identification. AMEA-nın Məruzələri, 2012, LXVII, № 6, səh. 27-57.

19. Determination of spin and other quantum characteristics of neutral boson with mass around 126 GeV discovered in CMS and ATLAS experiments and its identification. http://arxiv.org/abs/1212.5830

20. R. E. Gasimova, V. A. Huseynov. New decay channel of Higgs boson in a magnetic field. Book of Abstracts of the VII Eurasian conference “Nuclear science and its application” (21-24 October 2014, Baku, Azerbaijan), pp. 37-39.

21. R. E. Gasimova, V. A. Huseynov. In what condition can the 125 GeV Higgs boson decay to a pair of on-shell W-boson. Proceedings of the Second Annual Conference on Large Hadron Collider Physics (Columbia University, New York, USA, 2-7 June 2014); https://indico.cern.ch/event/279518/contributions/634758/; ArXiv:1410.1564[physics-gen.ph] http://arxiv.org/abs/1410.1564.

22. R. E. Gasimova, V. A. Huseynov. Possible existence of neutral boson with spins 0 and 2 in the mass range from 160.77 GeV to 227. 36 GeV. Proceedings of the Second Annual Conference on Large Hadron Collider Physics (Columbia University, New York, USA, 2-7 June 2014); https://indico.cern.ch/event/279518/contributions/634827/.

23. V. A. Huseynov. Prediction of existence of neutral boson with spin 2 in energy (mass) range from zero to 160.77 GeV. Proceedings of the Second Annual Conference on Large Hadron Collider Physics. (Columbia University, New York, USA, 2-7 June 2014); https://indico.cern.ch/event/279518/contributions/634669/; Arxiv: 1410. 2108 [physics-gen. ph] http: //arxiv. org /abs/ 1410.2108.

24. V. A. Huseynov. Possible existence of new neutral boson at a mass around 140 GeV. Journal of Qafqaz University. Physics, 2014, vol. 2, No 2, pp. 103-106.

25. R. Gasimova, V. Huseynov. Metod of distinguishing antineutrino flavor in a magnetic field. Book of Abstracts. VIII International Workshop on nuclear structure properties (7-10 September 2015, Sakarya University, Sakarya, Turkey), Sakarya, 2015, p.56.

26. R. Gasimova, E. Veli, V. Huseynov. Exclusion principle and selection rule for neutrino-charged lepton processes in strong magnetic field. Book of Abstracts. VIII International Workshop on nuclear structure properties (7-10 September 2015, Sakarya University, Sakarya, Turkey), p. 55.

27. R. E. Gasimova, V. A. Huseynov, N. Y. Əkbərova, H. B. Qasımova, E. M. Mahmudlu. Neytrino-antineytrino cütlərinin elektron-pozitron cütlərinə annihilyasiyasına xarici maqnit sahəsinin təsiri. Azərbaycan Astronomiya Jurnalı, 2015, №2, s. 26-34.

28. R. E. Gasimova, B. T. Hacıyeva, V. A. Huseynov. İfratgüclü maqnitləşmiş ulduz mühitində antineytrinolar tərəfindən elektron-pozitron cütlərinin yaranması zamanı enerji itkiləri: eninə polyarlaşma halı. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası, fizika və astronomiya, 2016, № 5, s. 136-141.

29. V. A. Huseynov, R. E. Gasimova, N. Y. Əkbərova. Müon neytrinolarının və elektron antineytrinolarının müonlara və pozitronlara annihilyasiyasına mühit faktorlarının təsiri. “Fizikanın Aktual Problemləri” Respublika elmi konfransının materialları. (Bakı, 17 dekabr 2015-ci il). Bakı, “Müəllim” nəşriyyatı, 2015, s. 49-52.

30. V. A. Huseynov. Higgs boson search at Large Hadron Collider and prediction of existence of new bosons. “Opto-, nanoelektronika, kondensə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikası” üzrə Beynəlxalq konfransın materialları (25-26 dekabr 2015-ci il, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri), Bakı, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2015, s. 353-355.

31. R. E. Gasimova, V. A. Huseynov, N. Y. Əkbərova, H. B. Qasımova, E. M. Mahmudlu. Maqnitləşmiş mühitdə neytrino-antineytrino cütlərinin eninə polyarlaşmış elektron və pozitronlara annihilyasiyası. “Opto-, nanoelektronika, kondensə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikası” üzrə Beynəlxalq konfransın materialları”. (25-26 dekabr 2015-ci il, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri), Bakı, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2015, s.350-352.

32. R. E. Gasimova, V. A. Huseynov, B. T. Hajiyeva. Spin asymmetries in processes of electron-positron pairs production by neutrinos in superstrongly magnetized stars. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məruzələri. 2016, №1, s. 23-28.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 1. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü (2007)

2. ABŞ Nyu-York Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü (2001)

3. Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı Fizika İnstitutunun üzvü (2001)

Pedaqoji fəaliyyəti Naxçıvan Dövlət Universitetinin Ümumi və nəzəri fizika kafedrası, müəllim, baş müəllim, dosent və professor vəzifələrində (1994-2010-cu illərdə)

Bakı Dövlət Universitetinin Nəzəri fizika kafedrası, 0,5 ştat professor (2010-cu ildən)

Qafqaz Universiteti Fizika kafedrası, 0,5 ştat professor (2013-cü ildən)

Digər fəaliyyəti Naxçıvan Dövlət Universitetinin Ümumi və nəzəri fizika kafedrasının müdiri (2003-cü il)

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi işlər üzrə prorektoru (2003-2010-cu illər)

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun Fiziki Tədqiqatlar Laboratoriyasının müdiri (2004-2010-cu illər)

Təltif və mükafatları 1. Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi (2007-ci il)

2. Beynəlxalq Eynşteyn Mükafatı (2009-cu il)

3. H. M. Abdullayev adına Mükafat (2008-ci il)

Əsas iş yeri və ünvanı Bakı Mühəndislik Universitetinin Fizika kafedrası, Xırdalan şəh., Həsən Əliyev küç., 120
Vəzifəsi Professor
Xidməti tel. (+994 12) 4372464 
Mobil tel .  
Ev tel.  
Faks (+994 12) 4372464
Elektron poçtu vgusseinov@yahoo.com