Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Xəlilov Səlahəddin Sədrəddin oğlu
Anadan olduğu yer Gürcüstan Respublikası, Marneuli şəhəri        
Təvəllüdü 22.02.1952
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-   ixtisas şifri

-   ixtisasın adı

-   mövzunun adı


09.00.01

Dialektik və tarixi materializm

Elmi-texniki tərəqqinin sistem-struktur təhlili 
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-   ixtisas şifri

-   ixtisasın adı

-   mövzunun adı


09.00.01

Dialektik və tarixi materializm

Elmi-texniki tərəqqi: mahiyyəti və məzmunu (məntiqi-metodo­loji təhlil)

Müxbir üzv seçilməsi

-   tarix

-   ixtisasın adı

2007 

fəlsəfə
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

565

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 122
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 49
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 15 
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı


5

 

Əsas elmi nailiyyətləri 1. Fəlsəfədə yeni istiqamətlərdən biri olan Həyat fenomenologiyasının, “canlı ideya” təliminin yaradıcılarından biridir.

2. Sosial təfəkkür üçün xüsusi toplanma qaydası irəli sürmüşdür.

3. Sistem-struktur təhlil metodunu ilk dəfə elmşünaslığa tətbiq etmiş, elmin qnoseoloji və sosial modellərinin müqayisəsini vermişdir.

4. Dünyanın alternativ riyazi modellərini və vektorial zaman konsepsiyasını irəli sürmüşdür.

Elmi əsərlərinin adları
 1. Elmi-texniki tərəqqi və onun social-iqtisadi nəticə­ləri. Bakı, “Elm”, 1996, 320 səh.
 2. Основания научно-технического прогресса. Ло­ги­ко-мето­дологический анализ (После­сло­вие ака­­де­ми­ка А.Д.Урсула). «Российская Эко­логи­чес­кая Ака­де­мия», «Экономика и информати­ка», Москва, 1997, 144 c.
 3. Şərq və Qərb: ümumbəşəri ideala doğru. Bakı, «Azər­baycan Uni­ver­siteti”, 2004. 624 s.              
 4. Fəlsəfə: tarix və müasirlik (fəlsəfi kompa­rativis­ti­ka). Bakı: «Azərbaycan Universiteti”, 2006,  420 səh.
 5. Mənəviyyat fəlsəfəsi. Bakı, «Nurlan”, 2007, 520 səh.
 6. Sivilizasiyalararası dialoq. Bakı, “Adiloğlu”, 2009, 252 s.
 7. Azərbaycanda elm və onun təşkilati formaları. Bakı, “Oskar”, 2010 – 184 səh.
 8. Elmşünaslığa giriş. Bakı, “Azərbaycan Universiteti” nəş­riy­yatı, 2010 – ­440 səh.
 9. Elm haqqında elm. Bakı, “Azərbaycan Univer­si­te­ti” nəşriyyatı, 2011, 752 səh.
 10. Любовь и интеллект. Москва, Изд. «Мас­ка», 2009, 202 c.
 11. Романтическая поэзия в контексте восточно-запад­ной проблематики – Москва: Изда­тель­ство «Весь Мир», 2009. – 216 с.
 12. Doğu-Batı: Ortak Bir Ideale Doğru. “Mefkure yayınları”, İstan­bul, 2006, 224 s.
 13. Doğu ́dan Batı ́ya Felsefe Köprüsü. “Ötüken”, İstanbul 2008, 416 s.
 14. Philosophy, science, culture. Their peculiarities in the East and the West. CA&CC Press©, Stockholm 2008, 132 p.
 15. Ibn Arabi – Nesimi – Javid // East and West: Common Spiritual values, scientific-cultural links. Insan Publishing: Istanbul, 2010, pp.455-460.
 16. Intentionality and Transcendentality // Analecta Hus­ser­liana. v. CVIII. Transcen­dentalism Over­tur­ned. From Ab­solute Power of Consciousness un­til the Forces of Cosmic Architectonics. “Springer”, 2011. pp. 97-102.
 17. Creation and creativity // The Proceedings of “Me­­­taphysics2009 4th World Conference”,  Ro­me, 2011, pp. 318-324.
 18. Synergetics as a Positivistic “Trick” for Phi­losophy // “Philosophy Study”, 2012, v.2, No 1, pp.27-34.
 19. Phenomenology of Life or Life of Idea. Baku, “Azer­baijanUniversity” Press, 2012 – 184 p.
 20. Reason and Sense as the Frames and Parti­tions of the Temple of Life. // Analecta Hus­ser­liana. v. CXIII. Phenomenology and the Human Positioning in the Cosmos. The Life-World, Nature, Earth: Book One “Springer”, 2013. pp. 279-290.
 21. The Unity of Eastern and Western Thought Traditions in Anna-Teresa Tymieniecka’s Phenomenology of Life // Analecta Hus­ser­liana. v. CXVI. Phenomenology of Space and Time. The Forces of the Cosmos and the Ontopoietic Genesis of Life: Book One “Springer”, 2014. pp. 273-284.
 22. The Alternative Mathematical Models of the World // “Philosophy Study”, 2014, v.4, № 5, pp. 321-333.
 23. The effect of Illumination on the Way Back from Aris­totle to Plato // Islamic Philosophy and Occidental Phe­nomenology in Dialogue. Vol.7. The Logos of Life and Cultural Interlacing. “Springer Science + Business Media” Dordrecht 2014, pp. 25-35.
 24. East and West as social models // Global Studies En­cyclo­pedic Dictionary. Edited by A.N.Chuma­kov, I.I. Mazour and W.C.Gay, with a foreword by Mikhail Gor­bachev. Amsterdam/New York, NY 2014. XI, 531 pp.
 25. ‘Türk Dünyası, Milli İdeoloji ve Felsefenin Önemi Üzerine Prof. Dr. Salahaddin Khalilov ile Söyleşi’’ // Türk Yurdu Dergisi, Ağustos, 2015, Ankara, Turkey.
 26. Doğu-Batı Felsefe İlişkileri Üzerine Prof. Dr. Salahaddin Halilov`la söyleşi // Referans, Zeitchrift für Kunst, Literatur und Philosophy, Köln, Germany,  No 21, 2015.
 27. The Concept of “Western civilization” as Ideolo­gical and Geopolitical Factor // Proceedings of the 8th International Conference of Asian Philo­sophy Association. Istanbul, 2015.
 28. The Four Different Aspects of Man-World Relations and the Ontological Nature of Culture  // “Philosophy Study”, 2016, v.6, № 5, pp. 245-254.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 1. 1996-cı ildən Beynəlxalq Rektorlar Şurasında (International Association of University Presidents - IAUP Azərbaycanı təmsil edir.

2. 1997-ci ildən Rusiya Ekologiya Akademiyasının üzvü seçilmişdir.

3. 1999-cu ildə Beynəlxalq “Who is who?” ensiklopediyasına daxil edilmişdir.

4. 2000-ci ildə Avropa Ali Təhsil Cəmiyyətinin (The European Higher Education Society - EAIR) üzvü seçilmişdir.

5. 2000-ci ildən Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının (The American Philosophy Association - APA) üzvüdür.

6. 2004- cü ildən Beynəlxalq Hüsserl və Fenomenoloji Tədqiqatlar Cəmiyyətinin (International Husserl and Phenomenological Research Society) üzvüdür.

7. 2009-cu ildən Amerika Siyasi Elmlər Assosiasiyasının (American Political Science Association — APSA) üzvüdür.

8. 2009-cu ildən Mühiyəddin İbn Ərəbi Cəmiyyətinin (Muhyiddin Ibn 'Arabi Society, Oxford) üzvüdür.

9. 2009-cu ildən Avropa Elm fəlsəfəsi Assosiasi­yas­ı­nın (European Philosophy of Science Association - EPSA) üzvüdür.

10. 2010-cu ildən Elm, Mühəndislik və Texnologiya Beynəlxalq Akademiyasının (World Academy of Science, Engineering and Technology - WASET) Humanitar və sosial elmlər üzrə ekspertidir.

11. 2011-ci ildə İnnovativ Sosial Texnologiyalar Beynəlxalq Akademiyasının akademiki.

12. 2012-ci ildə Türk Dünyası Araşdırmaları Bey­nəl­xalq Elm­­lər Akademi­ya­sının akademiki seçil­mişdir. 
Pedaqoji fəaliyyəti 1. 1979-1991 illər ərzində APİ-də müəllim, baş müəllim, dosent vəzifələrində işləmişdir.

2. 1991-1993 illərdə APİ-nin Fəlsəfə kafedrasının professoru və kafedra müdiri olmuşdur.

3. 1993-2008-ci illərdə Azərbaycan Universitetinin rektoru və Fəlsəfə kafedrasının müdiri olmuşdur.

Digər fəaliyyəti

İkinci çağırış AR Milli Məclisinin deputatı, Elm və Təhsil Komissiyasının sədr müavini (2000-2005).

2003-cü ildən “Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər” jur­nalı­nın baş redak­toru.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti ya­nında Ali Attestasiya Komissiyasının Rəyasət Heyətinin üzvü (2006-2015).
Təltif və mükafatları

1. 1987-ci ildə “Elmi-texniki tərəqqi: prob­lem­lər, pers­pek­tiv­lər” adlı kita­bına gö­­rə Ümumittifaq Bilik Cə­miy­yə­tinin mükafatına layiq gö­rül­­müş­dür

2. 1992-ci ildə Y. Məmmədəliyev adına medal və mü­kafata layiq görül­müşdür.

3. 2002-ci ildə Milli Məclisin Fəxri fərmanı ilə təltif olunmuşdur.

4. 2012-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezi­denti­nin sərəncamı ilə “Şöhrət” ordeni ilə təltif olunmuşdur.
İş yeri və ünvanı İstanbul Uluslararası Felsefe Araşdırmaları Merkezi 
Vəzifəsi Başqan 
Xidməti tel. (+994 12) 4981745 
Mobil tel . (+994 50) 2129047 
Ev tel. (+994 12) 5026237 
Faks (+994 12) 5981301 
Elektron poçtu

abuturxan@hotmail.com