Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Həqiqi üzvlər

Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu
Veb-sayt www.ict.az
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bərdə rayonu 
Təvəllüdü 20.01.1958 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutu (indiki Azərbaycan Texniki Universiteti), “Avtomatika və hesablama texnikası” fakültəsi, “Elektron hesablama maşınları”ixtisası
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı05.13.14

İnformasiya emalı və idarəetmə sistemləri

Adaptiv marşrutlaşdırma funksiyasını həyata keçirən çoxmikroprosessorlu paketləri kommutasiya mərkəzinin layihələndirilməsi metodlarının işlənməsi 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı05.13.14 

İnformasiya emalı, idarəetmə və xüsusi təyinatlı sistemlər

Kompüter şəbəkələrində informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması modelləri və metodları

Müxbir üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

2007

informatika 
Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

2014

informatika 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-   Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-        Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

593
https://scholar.google.com/citations?user=S6u8m58AAAAJ&hl=en

326

306
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı


31

2

Əsas elmi nailiyyətləri : Kompüter şəbəkələrinin informasiya təhlükə­sizliyini təmin edən adaptiv sistemlərin qurulmasının elmi-metodoloji əsaslarını işləmiş, onların sintezi üçün modellər və alqoritmlər təklif etmişdir;

Mətn tipli verilənlərin, həmçinin ifrat böyük həcmli məlumatların (Big Data) intellektual analizi (Data Mining) üçün bir sıra modellər, metodlar və alqoritmlər işləmişdir;

Korporativ istifadəçilər qrupunun informasiya təhlükəsizliyinin təmini üçün dəyişən struk­turlu virtual xüsusi şəbəkələrin qurulmasının konsep­tual əsaslarını işləmiş, onların sintezi üçün modellər və metodlar təklif etmişdir;

Elektron dövlət mühitində sosial şəbəkələrin analizi, online mühitdə cəmiyyətin idarə edilməsi, fərdi məlumatların intellektual analizi üçün modellər və metodlar işləmişdir;

İnformasiya cəmiyyəti və onun müxtəlif seqmentlərinin formalaşması üçün bir sıra konseptual yanaşmalar və təkliflər vermişdir;

Şəbəkə resurslarının virtuallaşdırılması və buludların (cloud) sintezi üçün yeni yanaşmalar və modellər təklif etmişdir;

Milli informasiya təhlükəsizliyi sisteminin formalaşma konsepsiyası və reallaşdırılması üçün bir sıra yanaşmalar təklif etmişdir.

Elmi əsərlərinin adları: Monoqrafiyalar:

1. Аббасов А.М., Алгулиев Р.М., Касумов В.А. Проблемы информационной безопасности в компьютерных сетях. Баку, “Элм”, 1998, 235 c.

2. Алгулиев Р.М. Теоретические основы построения виртуальных частных сетей с перестраиваемой структурой. М.: ИСА РАН, 1999, 104 с.

3. Алгулиев Р.М. Методы синтеза адаптивных систем обеспечения информационной безопасности корпоративных сетей. М.: ИСА РАН, 2001, 248 с.

4. Əliquliyev R.M., Ağayev N.B., Alıquliyev R.M. Plagiatlıqla mübarizə texnologiyaları. Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2015, 165 s.

Dərs vəsaitləri:

1. Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N. Rəqəm imzası texnologiyası. Bakı, “Elm”, 2003, 132 s.

2. Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N. Kriptoqrafiyanın əsasları. Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2006, 688 s.

3. Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N., Musayev V.Y. Biometrik texnologiyalar. Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2009, 376 s.

4. Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N., Abdullayeva F.C. Sosial şəbəkələr. Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2010, 287 s.

5. Əliquliyev R.M., Ələkbərova İ.Y. Vikipediya. Virtual ensiklopediya. Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2010, 184 s.

Məqalələr:

1. Alguliyev R.M. Method of selecting the optimal structure of a distributed authentication system in virtual private networks // Automatic Control and Computer Sciences. 1999, vol.33, no.3, pp.12-21.

2. Alguliyev R.M. Models of synthesis of a distributed authentication system of a virtual private reconfigurable network // Journal of Computer and Systems Sciences International. 2000, vol.39, no.2, pp.297-306. (SCI)

3. Alguliyev R.M. A method for ensuring the system safety of virtual private networks //Journal of Computer and Systems Sciences International. 2000, vol.39, no.3, pp.448-453. (SCI)

4. Alguliyev R.M., Pelipeiko V.A. Synthesis of a distributed authentication system for a virtual private network with a reconfigurable star-ring structure // Automatic Control and Computer Sciences. 2000, vol.34, no.2, pp. 9-18.

5. Alguliyev R.M., Afanasyev A.P., Albertian A.N., Belevtsev A.A., Imelbayev Sh.S., Rappoport A.M. Methods of security control in information and telecommunication distributed systems//Dynamics of Non–homogeneous Systems. Proceedings of ISA RAS. 2001, vol.5, pp.139-152.

6. Abbasov A.M., Alguliyev R.M., Alekberov R.K. Functional-technological aspects of realization of access control tasks in corporative networks // Applied and Computational Mathematics. 2002, vol.1, no.1, pp.14-20. (SCI)

7. Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Alekperov R.K. An approach to optimal task assignment in a distributed system // Journal of Automation and Information Sciences. 2004, vol.36, no.10, pp.51-55. (SCI)

8. Alguliev R.M., Aliev I.M. Selection of optimal node for assignment of peering point in autonomous systems // Automatic Control and Computer Sciences. 2004, vol.38, no.6, pp.34-41.

9. Alguliyev R.M., Alyguliev R.M. A genetic approach to quasi-optimal assignment of tasks in the distributed system // Telecommunications and Radio Engineering. 2005, vol.64, no.2, pp.97-108.

10. Алгулиев Р.М., Алыгулиев Р.М. Решение смешанной задачи для уравнения Кортевега-де Фриза-Бюргерса на нейронной сети // Нейрокомпьютеры: разработка. применение. 2005, №6, с.9-14.

11. Alguliyev R.M., Alyguliev R.M., Bagirov A.M. Global optimization in the summarization of text documents // Automatic Control and Computer Sciences. 2005, vol.39, no.6, pp.42-47.

12. Alguliyev R.M., Ragimov E.R. Fuzzy model for estimating the information security of enterprise networks // Automatic Control and Computer Sciences. 2005, vol.39, no.2, pp.55-62.

13. Alguliyev R.M., Imamverdiev Y.N. Efficient generation of elliptic curves over extension fields // Automatic Control and Computer Sciences. 2005, vol.39, no.3, pp.54-61.

14. Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Sharifov M.H. Model of optimum placement of servers and web-contents in content delivery systems // Automatic Control and Computer Sciences. 2006, vol.40, no.4, pp.28-34.

15. Alguliev R.M., Aliev G.M. Classification of customers of an electronic commerce system with fuzzy initial information // Automatic Control and Computer Sciences. 2006, vol.40, no.6, pp.52-57.

16. Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M. Experimental investigating the F-measure as similarity measure for automatic text summarization//Applied and Computational Mathematics. 2007, vol.6, no.2, pp.278-287. (SCI)

17. Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M. Summarization of text-based documents with a determination of latent topical sections and information-rich sentences // Automatic Control and Computer Sciences. 2007, vol.41, no.3, pp.132-140.

18. Алгулиев Р.М., Алыгулиев Р.М. Ранжирование web-страниц с использованием взаимной информации между гиперссылками // Проблемы управления. 2007, №4, с.24-29.

19. Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Yusifov F.F. Automatic identification of the interests of web users // Automatic Control and Computer Sciences. 2007, vol.41, no.6, pp.320-331.

20. Alguliyev R.M., Alyguliev R.M. Automatic text documents summarization through sentences clustering // Journal of Automation and Information Sciences. 2008, vol.40, no.9, pp.53-63. (SCI)

21. Alguliyev R.M., Nazirova S.A. Multilayer and multiagent automated email filtration system // Telecommunications and Radio Engineering. 2008, vol.67, no.12, pp.1089-1095.

22. Alguliyev R.M., Abdullayev R.S. Analyses of surplus traffic load in urban infrastructure // Transport Problems 2008, part 2, vol.3, no.4, pp.13-17.

23. Алгулиев Р.М., Алыгулиев Р.М., Гусейнова А.А. Повышение эффективности корпоративных сетей с применением CDN-технологии // Информационные технологии. 2008, №7, с.2-9.

24. Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M. Evolutionary algorithm for extractive text summarization // Intelligent Information Management. 2009, vol.1, no.2, pp.128-138.

25. Alguliyev R.M., Fataliev T.K., Agaev B.S., Aliev T.S. Sensor networks: the state, decisions and prospects//Telecommunications and Radio Engineering. 2009, vol.68, no.15, pp.1317-1327.

26. Алгулиев Р.М., Имамвердиев Я.Н., Мусаев В.Я. Методы обнаружения живучести в биометрических системах // Вопросы защиты информации 2009, №3(86), с.16-21.

27. Alguliyev R.M., Abdullayev R.S. Research of factors influencing efficiency indicators of city transport // Transport Problems. 2009, vol.4, no.2, pp.93-99.

28. Алгулиев Р.М., Юсифов Ф.Ф. Социальные сети как инструмент повышения эффективности механизмов государственного управления // Телекоммуникации. 2009, №9, с.25-30.

29. Alguliev R.M., Aliguliyev R.M., Hajirahimova M.S. Multi-document summarization model based on integer linear programming // Intelligent Control and Automation. 2010, vol.1, no.2, pp.105-111.

30. Alguliyev R.M., Abdullayev R.S. Situations created in city transport infrastructure by drivers depending on their awareness level // Transport Problems. 2010, vol.5, no.4, pp.15-18.

31. Alguliyev R.M., Agaev B.S., Aliev T.S., Fataliyev T.K. Distributed processing of audio information in corporate networks based on IP telephony // Telecommunications and Radio Engineering. 2010, vol.69, no.18, pp.1653-1660.

32. Alguliyev R.M., Nazhad S.H., Lotf J.J. A new survey of routing algorithms in ad hoc networks // ECS Transactions. 2010, vol.27, no.1, pp.407-411. (SCI)

33. Lotf J.J., Ghazani S.H.H.N., Alguliev R.M. A new cluster-based routing protocol with maximum lifetime for wireless sensor networks // International Journal of Computer and Network Security. 2010, vol.2, no.6, pp.133-137.

34. Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Hajirahimova M.S., Mehdiyev C.A. MCMR: maximum coverage and minimum redundant text summarization model // Expert Systems with Applications. 2011, vol.38, no.12, pp.14514-14522. (SCI)

35. Alguliev R.M., Aliguliyev R.M., Ganjaliyev F.S. Investigation of the role of similarity measure and ranking algorithm in mining social networks // Journal of Information Science. 2011, vol.37, no.3, pp. 229-234. (SCI)

36. Alguliev R.M., Aliguliyev R.M., Mehdiyev C.A. Sentence selection for generic document summarization using an adaptive differential evolution algorithm // Swarm and Evolutionary Computation. 2011, vol.1, no.4, pp.213-222. (SCI)

37. Alguliyev R.M., Mahmudova R.S. Structural approach to the formation of information culture of individuals // Communications in Computer and Information Science. 2011, vol.254, Part 1, pp. 29-40.

38. Alguliev R.M., Aliguliyev R.M., Mehdiyev C.A. pSum-SaDE: a modified p-median problem and self-adaptive differential evolution algorithm for text summarization // Applied Computational Intelligence and Soft Computing. 2011, vol.2011, Article ID 351498, 13 pages.

39. Alguliev R.M., Aliguliyev R.M., Nazirova S.A. Classification of textual e-mail spam using data mining techniques // Applied Computational Intelligence and Soft Computing. 2011, vol.2011, Article ID 416308, 8 pages.

40. Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Ganjaliyev F.S. Extracting a heterogeneous social network of academic researchers on the web based on information retrieved from multiple sources//American Journal of Operations Research. 2011, vol.1, no.2, pp.33-38.

41. Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Mehdiyev C.A. An optimization model and DPSO-EDA for document summarization // International Journal of Information Technology and Computer Science. 2011, vol.3, no.5, pp.59-68.

42. Lotf J.J., Ghazani S.H., Alguliyev R.M. A new clustering algorithm by using learning automata in wireless sensor networks // Journal of Basic and Applied Scientific Research. 2011, vol.1, no.10, pp.1633-1641. (SCI)

43. Alguliyev R.M., Qasimova R.T. On an approach for intellectual analysis of registration data of domain names // International Journal of Ubiquitous Computing and Internationalization. 2011, vol.3, no.1, pp.27-30.

44. Алгулиев Р.М., Назирова С.Х. Об одном подходе к формированию и реализации политики борьбы со спамом с учетом требований прав человека // Информационные технологии. 2011, №4, с.46-50.

45. Алгулиев Р.М., Алекперов Р.К. Социально-экологические проблемы утилизации использованных компьютеров // Информационное общество. 2011, №3, с.28-34.

46. Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Isazade N.R. DESAMC+DocSum: differential evolution with self-adaptive mutation and crossover parameters for multi-document summarization//Knowledge-Based Systems. 2012, vol.36, pp.21-38. (SCI)

47. Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Hajirahimova M.S. GenDocSum+MCLR: generic document summarization based on maximum coverage and less redundancy // Expert Systems with Applications. 2012, vol.39, no.16, pp.12460-12473. (SCI)

48. Alguliev R.M., Lotf J.J., Hosseinzadeh M., Ghazani S.H. Applications of learning automata in wireless sensor networks // Procedia Technology. 2012, vol.1, pp.77-84. (SCI)

49. Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Ganjaliyev F.S. Building a social network of research institutes from information available on the web // International Journal of Networking and Virtual Organisations. 2012, vol.11, no.1, pp.62-76.

50. Alguliev R.M., Nazirova S.A. Mechanism of antispam policy development and implementation // Telecomunications and Radio Engineering. 2012, vol.71, no.14, pp.1293-1301.

51. Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Ganjaliyev F.S. Aggregating edge weights in social networks on the web extracted from multiple sources with different importance degrees // Journal of Intelligent Learning Systems and Applications. 2012, vol.4, no.2, pp.154-158.

52. Alguliev R.M., Imamverdiyev Y.N., Yusifov F.F. Some conceptual views on information security of the society // Journal of Communication and Computer. 2012, vol.9, no 6, pp.644-648.

53. Ghazani S.H., Lotf J.J., Alguliyev R.M. Fuzzy network model for performance analysis of mobile ad hoc networks // Journal of Basic and Applied Scientific Research. 2012, part I, vol.2, no.3, pp.2255-2264. (SCI)

54. Alguliyev R.M., Nazirova S.A. Two approaches on implementation of CBR and CRM technologies to the spam filtering problem // Journal of Information Security. 2012, vol.3, no.1, pp.11-17.

55. Alguliyev R.M., Gurbanov G. Big ambitions in rapidly changing world: Azerbaijan // The Global Information Technology Report. 2012, pp.149-159.

56. Ghazani S.H.H.N., Alguliyev R.M. A smart algorithm for QoS support in ad hoc networks // Life Science Journal. 2012, vol.9, no.3, pp.321-325. (SCI)

57. Ghazani S.H.H.N., Lotf J.J., Alguliyev R.M. A study on QoS models for mobile ad-hoc networks//International Journal of Modeling and Optimization. 2012, vol.2, no.5, pp.634-636.

58. Ghazani S.H.H.N., Alguliyev R.M. Improve of DeReQ algorithm in mobile ad-hoc networks //International Journal of Modeling and Optimization. 2012, vol.2, no.6, pp.723-725.

59. Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Isazade N.R. Multiple documents summarization based on evolutionary optimization algorithm // Expert Systems with Applications. 2013, vol.40, no.5, pp.1675–1689. (SCI)

60. Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Isazade N.R. CDDS: constraint-driven document summarization models//Expert Systems with Applications. 2013, vol.40, no.2, pp.458-465. (SCI)

61. Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Isazade N.R. Formulation of document summarization as a 0–1 nonlinear programming problem // Computers & Industrial Engineering. 2013, vol.64, no.1, pp.94-102. (SCI)

62. Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Mehdiyev C.A. An optimization approach to automatic generic document summarization // Computational Intelligence. 2013, vol.29, no.1, pp.129-155. (SCI)

63. Alguliyev R.M., Gasimova R.T. Identification of categorical registration data of domain names in data warehouse construction task // Intelligent Control and Automation. 2013, vol.4, no.2, pp.227-234.

64. Алгулиев Р.М., Махмудов Р.Ш. Интернет вещей // Информационное общество. 2013, no.3, c.42-48.

65. Aliguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Ganjaliev F.S. Partition clustering-based method for detecting community structures in weighted social networks // International Journal of Information Processing and Management. 2013, vol.4, no.2, pp.60-72.

66. Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Isazade N.R. MR&MR-Sum: maximum relevance and minimum redundant document summarization model // International Journal of Information Technology and Decision Making. 2013, vol.12, no.3, pp.361-393. (SCI)

67. Alguliyev R.M., Yusifov F.F. Effective e-government management mechanisms: conceptual approaches // Universal Journal of Communications and Network. 2013, vol.1, no.2, pp.44-49.

68. Alguliyev R.M., Alekperov R.K. Cloud computing: modern state, problems and prospects // Telecommunications and Radio Engineering. 2013, vol.72, no.3, pp.255-266.

69. Alguliyev R.M., Abdullayeva F.J. User profiles and identifying user behavior in the cloud computing environment // Universal Journal of Communications and Network. 2014, vol.2, no.5, pp.87-92.

70. Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Fataliyev T.Kh., Hasanova R.Sh. Weighted consensus index for assessment of the scientific performance of researchers // COLLNET Journal of Scientometrics and Information Management. 2014, vol.8, no.2, pp.371-400.

71. Alguliev R.M., Yusifov F.F. Some up-to-date scientific-theoretical problems and solution perspectives of forming of electronic government // Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences. 2014, vol.5, no.12, pp.901-907.

72. Alguliyev R.M., Abdullayeva F.J. Illegal access detection in the cloud computing environment // Journal of Information Security. 2014, vol.5, no.2, pp.65-71.

73. Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Alekperova I.Y. Cluster approach to the efficient use of the multimedia resources in information warfare in Wikimedia // Automatic Control and Computer Sciences. 2014, vol.48, no.2, pp.97-108.

74. Alguliyev R.M., Aliyev A.G., Shahverdiyeva R.O. The content of innovations and structural analysis of their features in the formation of information economy // Life Science Journal. 2014, vol.11, no.12, pp.119-125. (SCI)

75. Алгулиев Р.М., Махмудов Р.Ш. Вопросы трансформации рыночной экономики в информационном обществе//Вестник Института Экономики РАН. 2014, №6, с.85-101.

76. Alguliyev R.M., Mahmudova R.Sh. Information culture formation as the most promising direction of individual`s general culture // International Journal Modern Education and Computer Science. 2015, no.3, pp.54-61.

77. Abdi A., Idris N. Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M. Automatic summarization assessment through a combination of semantic and syntactic information for intelligent educational systems // Information Processing and Management. 2015, vol.51,no.4, pp.340-358. (SCI)

78. Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Isazade N.R. An unsupervised approach to generating generic summaries of documents // Applied Soft Computing. 2015, vol.34, pp.236-250.(SCI)

79. Abdi A., Idris N. Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M. PDLK: plagiarism detection using linguistic knowledge // Expert Systems with Applications. 2015, vol.42, no.22, pp.8936-8946. (SCI)

80. Alguliyev R.M., Abdullayeva F.J. Development of fuzzy risk calculation method for a dynamic federation of clouds // Intelligent Information Management. 2015, vol.7, no.4, pp.230-241.

81. Alguliyev R.M., Jafarov J., Mammadov E., Ismayilova N., Mammadova R. Extraction of social networks in modern digital library environment // Economics & Sociology. 2015, vol.8, no.1, pp.308-317.

82. Alguliyev R.M., Yusifov F.F. The effective mechanisms in monitoring and management of e-government // Journal of Public Administration and Governance. 2015, vol.5, no.2, pp.55-61.

83. Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Nabibayova G.Ch. The method of measuring the integration degree of countries on the basis of international relations // International Journal of Intelligent Systems and Applications. 2015, vol.7 (11), pp.10-18.

84. Abdi A., Idris N. Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M. Query-based multi-documents summarization using linguistic knowledge and content word expansion // Soft Computing. 2015, pp.1-17.(SCI)

85. Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Mahmudova R.S.Multicriteria personnel selection by the modified fuzzy VIKOR method // The Scientific World Journal 2015, Article ID 612767, 16 pages.(SCI)

86. Alguliyev R.M., Aliyev A.G. Elaboration development strategy and the analysis of trends shaping the information economy in Azerbaijan on the basis of the experience of foreign countries // International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic and Management Engineering. 2015, vol.9(3), pp.935-938.

87. Alguliyev R.M., Ghazani, S.H.H.N. Design and implement of light weight QoS algorithm for ad hoc networks // International Journal of Applied Engineering Research. 2015, vol.10, no.17, pp.37839-37845.

88. Alguliyev R.M., Oranj A.M., Yusifov F.F., Hashemi S.N. Provide a new method for optimizing the energy consumption in wireless sensor networks based colonial competitive algorithm // MAGNT Research Report. 2015, vol.3, no.6, pp.36-42.

89. Abdi A., Idris N., Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M. An automated summarization assessment algorithm for identifying summarizing strategies // PLOSONE. 2016, vol.11, no.1, pp.1-34. (SCI)

90. Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Alakbarova I.Y. Extraction of hidden social networks from wiki-environment involved in information conflict // International Journal of Intelligent Systems and Applications 2016, vol.8, no.2, pp.20-27.

91. Alguliyev R.M., Mahmudov R.S. Topical issues of regulation of economic relations in internet environment // Economics World. 2016, vol.4, no.1, pp.25-36.

92. Alguliyev R.M., Oranj A.M., Yusifov F.F., Hashemi S.N. Routing algorithm for vehicular ad hoc network based on dynamic ant colony optimization // International Journal of Electronics and Electrical Engineering 2016, vol.4, no.1, pp.79-83.

93. Alguliyev R.M., Abdullayeva F.C. Development of novel robust reputation evaluation method for dynamic federation of clouds // Social and Basic Sciences Research Review. 2016, vol.4, no.2, pp.56-62.

94. Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Mahmudova R.S. A fuzzy TOPSIS+Worst- Case model for personnel evaluation using information culture criteria // International Journal of Operations Research and Information Systems. 2016, vol.7, iss.4, pp.38-66.

Tezislər və məruzələr:

1. Alguliyev R.M., Abbasov A.M., Aliev A.I., Farmanov F.A. Azerbaijan computer networks: present state and perspectives // Uluslararası Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu, Konya, Turkey, 1993, pp.21-25.

2. Abbasov A.M., Alguliyev R.M., Gasimov V.A., Aliev E.R. System management for large computer network: experience on design and creation of the Azerbaijan Republic // Proceedings of the International Networking Conference on Information Computer Network , San Francisco, USA, 17-20 August, 1993, pp.17-20.

3. Abbasov A.M., Farmanov F.A., Alguliyev R.M. About Networking in Azerbaijan // Proceedings of the 6th Joint European Networking Conference, Tel-Aviv, May 15-18, 1995, pp.613-1,613-5.

4. Alguliyev R.M. About one mathematical model of the manager of security for acceptance of the decisions on struggle with threats // Proceedings of the Third International Conference on “New information Technologies in Education”, Minsk, November 12-13, 1998, vol.3, pp.86-91.

5. Alguliyev R.M. Reliability of distributed servers authentification, safety functioning within the framework of uniform policy // Proceedings of the International Conference on Informational Networks and Systems ,St.Petersburg, 7-12 September, 1998, pp.9-16.

6. Alguliyev R.M. Modelling of some functions of administrator of security of open computer networks // Proceedings of the Fourth Symposium on Computer Networks, Istanbul, Turkey, 1999, pp.167-172.

7. Alguliyev R.M., Imamverdiev Y.N. Artificial intelligence techniques in intrusion detection // Proceedings of the Seventh International Conference on Information Networks and Systems Technologies , Minsk, October 2-4, 2001, vol.1, pp.57-64.

8. Alguliyev R.M., Aliyev A.A., Aliyev A.I. Developing of new algorithm for the statistical analysis of requests of ISP to the foreign web servers // Proceedings of the International Conference on Mathematical and Computational Applications, Konya, Turkey, September 4-6, 2002, pp.276-279.

9. Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M. Effective summarization method of text documents // Proceedings of the 2005 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence, France, September 19-22, 2005, pp.264-271. (SCI)

10. Alguliyev R.M., Imamverdiyev Y.N. E-government information security management research challenges // Proceedings of the 2009 International Conference on Application of Information and Communication Technologies, Baku, October 12-14, 2009, 5 pages. (SCI)

11. Alguliyev R.M., Yusifov F.F. Electronic governance as transformation technology of public management // Proceedings of the 2009 International Conference on Application of Information and Communication Technologies, Baku, October 12-14, 2009, 5 pages. (SCI)

12. Alguliyev R.M., Imamverdiyev Y.N, Musayev V.Y. Securing fingerprint template by watermarking // Proceedings of the 2009 International Conference on Application of Information and Communication Technologies, Baku, October 2009, 3 pages. (SCI)

13. Alguliyev R.M., Lotf J.J., Ghazani S.H.H.N. A learning automata-based clustering algorithm for sensor networks // Proceedings of the 2nd International Conference on Mechanical and Electronics Engineering, Kyoto, Japan, August 1-3, 2010, pp.2218-2223. (SCI)

14. Alguliyev R.M., Fataliyev T.Kh. E-science in Azerbaijan: state-of-the-art and development perspectives // Proceedings of the 22nd International CODATA Conference “Scientific Data and Sustainable Development”, Cape Town, South Africa, October 24-27, 2010.

15. Alguliyev R.M., Imamverdiyev Y.N., Asl H.Z., Bairami S. Relationship between mobile switching center information and social behavior in week days and holidays in a telecommunication area // Proceedings of the Fourth International Conference on Digital Society, St. Maarten, Netherlands, February 10-16, 2010, pp.136-138. (SCI)

16. Alguliyev R.M., Mahmudova R.S. Structural approach to the formation of information culture of individuals // Proceedings of the International Conference on Informatics Engineering & Information Science, Malaysia, 14-16 November, 2011.

17. Alguliyev R.M., Hasanova R.S. Automatic expertization of dissertation works // Proceedings of the 2011 5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies, Baku, 12-14 October, 2011, pp.377-380. (SCI)

18. Alguliyev R.M., Imamverdiyev Y.N., Yusifov F.F. Some conceptual views on information security of the society // Proceedings of the 2011 5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies, Baku, 12-14 October, 2011, pp.150-153. (SCI)

19. Lotf J.J., Nazhad S.H.H., Alguliev R.M. A survey of wireless sensor networks // Proceedings of the 2011 5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies, Baku, Azerbaijan, 12-14 October, 2011, pp.514-519.

20. Alguliyev R.M., Alakbarova I.Y. Analysis information impact for users in social networks // Proceedings of the 2011 5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies, Baku, 12-14 October, 2011, pp.429-432. (SCI)

21. Alguliyev R.M., Skalska H., Yusifov F., Sharifov M. Web analytics as one of the feedback mechanism in electronic government management // Proceedings of the IADIS International Conference WWW/Internet 2012, Madrid, Spain, October 18-21, 2012, pp.483-486.

22. Alguliyev R.M., Abdullayeva F. Identity management based security architecture of cloud computing on multi-agent systems // Proceedings of the VI International Conference on Information Security and Cryptology, Turkey, Ankara, September 20-21, 2013, pp.230-233.

23. Alguliyev R.M., Mahmudova R.Sh. On the development of information culture indicators // Proceedings of the 10th IFIP World Conference on Computers in Education, Toruń, Poland, July 1-7, 2013. (SCI)

24. Alguliyev R.M., Alekberli R. InternetScopy: current state, problems and perspectives // Proceedings of 8th IEEE International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT 2014), Astana, Kazakhstan, 15-17 October 2014, pp.538-544. (SCI)

25. Alguliyev R.M., Imamverdiyev Y.N. Big data: big promises for information security // Proceeding of the 2014 IEEE 8th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT), Astana, October 15-17 2014,pp. 1-4. (SCI)

26. Alguliyev R.M., Aliyev A.G., Shahverdiyeva R.O. Development of information support systems for management of innovative structures // Proceedings of the 2014 8th IEEE International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT2014), Kazakhstan, Astana, October 15-17 2014, pp.378-382. (SCI)

27. Alguliev R.M., Yusifov F. Economic view of internet freedom issue // Proceedings of the Eighth International Conference on Digital Society, Barcelona, Spain, March 23- 27, 2014, pp.71-73.

28. Alguliyev R.M., Rustamov D.M. Computational approach for detection of illegal activities over the Internet // Proceedings of the IEEE International Conference on Intelligence and Security Informatics , The Netherlands, The Hague, September 24-26, 2014, p.326. (SCI)

29. Alguliyev R.M., Mahmudov R.Sh. Transformation of market economy in information society // Proceedings of the 6th international conference on applied economics, business and development (AEBD’14), Lisbon, Portugal, October 30 – November 1, 2014, pp.79-88.

30. Alguliyev R.M., Aliyev A.G., Shahverdiyeva R.O. High techno-parks in the economy of Azerbaijan and their management problems // Proceedings of the XI International Conference on Innovation, Entrepreneurship and Strategic Management. (ICIESM 2014), Osaka, Japan, October 1-13, 2014, pp.426-428.

31. Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Ismayilova N.T. Weighted consensus metrics for evaluating scientific journals // Proceedings of the 5th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications (COIA 2015) , Baku, August 27-29, 2015, pp. 299-301.

32. Alguliyev R.M., Yusifov F.F. Challenges in E-government: Conceptual Views and Solutions // Proceedings of the 9th International Conference on Digital Society, Lisbon, February 22-27, 2015, pp.29-34.

33. Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Ismayilova N.T. IF2: impact factor weighted by impact factor//11th International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics (WIS) and 16th COLLNET Meeting New Dehli, November 26-28, 2015, pp.327-332.

34. Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Ismayilova N.T. Impact factor penalized by self-citations// Proceedings of the2016 IEEE 10th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT), 2016, s.723-726. (SCI)

35. Alguliyev R.M., Alakbarov R.K., Fataliyev T.Kh. Electronic science In Azerbaijan: current status, problems and perspectives //Proceedings of the 2016 IEEE 10th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT), 2016, s.746-750. (SCI)

36. Alguliyev R., Aliguliyev R., Hajirahimova M. Big data integration architectural concepts for oil and gas industry // Proceedings of the 2016 IEEE 10th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT), 2016, s.20-24. (SCI)

37. Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Isazade N.R. A sentence selection model and HLO algorithm for extractive text summarization //Proceedings of the 2016 IEEE 10th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT), 2016, s.206-209. (SCI)

38. Alguliyev R., Aliguliyev R., Karimov R., Bagirov A. Batch clustering algorithm for big data sets // Proceedings of the 2016 IEEE 10th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT), 2016, s.79-82. (SCI)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü: IEEE və ACM Beynəlxalq elmi qurumlarınun üzvüdür
Pedaqoji fəaliyyəti Hazırda 7 elmlər doktoru, 22 fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə doktorant və dissertantların elmi rəhbəri və məsləhətçisidir. 
Digər fəaliyyəti İnternetin milli infrastrukturunun formalaşması, informasiya cəmiyyəti sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi, elektron elmin formalaşması və onun texnoloji infrastrukturu olan AzScienceNet elm kompüter şəbəkəsinin inkişafı və Avropa mühitinə inteqrasiya olunması işlərində yaxından iştirak edir.

Avropa Birliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən GEANT Baş Assambleyasının üzvüdür.

“İnformasiya Texnologiyaları Problemləri” və “İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri” elmi-praktiki jurnallarının baş redaktorudur.

Kompüter elmləri və informatika üzrə 20-dən çox beynəlxalq və respublika səviyyəli elmi jurnalların redaksiya heyətinin üzvüdür.

Strateji əhəmiyyətli bir sıra mürəkkəb texniki sistemlərin layihələndirilməsi və tətbiqi işlərində yaxından iştirak etmişdir.

Azərbaycan Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin üzvüdür. 
Təltif və mükafatları "Tərəqqi" medalı - 2009,

“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi (1918-2018)” yubiley medalı - 2019

İş yeri və ünvanı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti, AZ1001, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., İstiqlaliyyət küçəsi, 30,

AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9A
Vəzifəsi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti,

Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsinin sədri,

AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun baş direktoru

Xidməti tel. (+994 12) 5390167 
Mobil tel . (+994 50) 2156432 
Ev tel. (+994 12) 4138163 
Faks (+994 12) 5396121 
Elektron poçtu rasim@science.az,

direсtor@iit.ab.az

r.alguliev@gmail.com

vice-president@science.az