Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Həqiqi üzvlər

Babayev Məhərrəm Pirverdi oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bərdə şəh.   
Təvəllüdü 13.01.1937 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu, aqronom 
Elmi dərəcəsi Kənd təsərrüfatı elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı
 

03.00.27

Torpaqşünaslıq

Qarabağ düzü hissəsinin torpaqları və onların keyfiyyət səviyyəsi
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


03.00.27

Torpaqşünaslıq

Kür-Araz ovalığının suvarılan torpaqları və onların məhsuldarlıq qabiliyyəti
Müxbir üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

2001

torpaqşünaslıq

Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

2014

torpaqşünaslıq

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 305
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 70
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 40
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 11 
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı18

Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycan torpaqlarının genezisi, təkamülü, morfogenetik diaqnostikası, nomenklaturası və təsnifatı, xəritələşdirilməsi, torpaqların torpaq-coğrafi məlumat bazasının hazırlanması.
Elmi əsərlərinin adları 1. Деградация почв под влиянием возрастающего антропогенного воздействия. Тез. док. III съезда Докучаевского общ.почв-в, Москва, 2000,.С.10-11

2. Degradation of soil in Azerbaijan influence increasing antropogen effect EUR 1723EN // European communities,- Italy, 2000, Р.71-74

3. Экологический мониторинг биогеоценозов Кура-Араксинской низменности // Тез.док. всес. межд. конф., Сыктывкар

4. Роль термоустойчивых микроорганизмов в самоочищении и рекультивации нефтезагрязненных почв сухих субтропиков Азербайджана - Матер. науч. межд. конф.,- Владимир,-Россия, 2004,.С. 244-245

5. Management of the processes of degraded soils rehabilitation in Azerbaijan by traditional methods. Elista, Republic of Kalmyk (Russian Federation), 2004, Р. 7-8

6. Management of degraded soil rehabilitation processes in Azerbaijan traditional methods - UNESCO-MAB Dry lands series -France, Paris, No 4, 2005, p. 45-52

7. Современная классификация почв Азербайджана // Почвоведение, Москва, №11, 2006,.С. 1307-1314

8. About the stability of soils to oil contamination along North Export Pipeline- 18th World Congress of soil science, Philadelphia, Pennsylvania, USA, 2006, Р/1-2

9. Biological methods of fertility reproduction of antropogen degraded irrigated soils in Azerbaijan dry subtropics Euro Soil 2008, (Vienna, Austria) p 106-107

10. Новая классификация антропогенных почв Азербайджана, 2010 г., г. Томск, Россия, Т.1, стр. 11-13, ISBN 5-91302-090-X

11. Developed characters of degradation of the irrigative soils in arid and subtropics zone of Azerbaijan Samsun-Turkey, May 26-28, 2010, p. 881-886, ISBN 978-975-7636-69-4

12. The methods of fertility reproduction of soils and the growth of high-quality fodder in Azerbaijan, Lozenge, Bulgaria, 2011, p. 12-17, ISSN 1313-7735

13. Исследование зависимости плодородия хлопчатника от концентрации солей в лугово- сероземных орошаемых почвах (Irragri Gleyic Calsisols) на Муганской равнине Азербайджанской Республики. Съезд Общ., Поч-ов., Науч. Конф., Кн. 1, Петрозаводск, Москва, «Карельский научный центр РАН», 2012, с. 445

14. Biological indices–an obligatory component in the creation of the informational soil-geographical database4thInternational Congress Eurosoil, Bari-Italy, 2012, p.2234

15. The Institute of Soil Science and Agrochemistry of Azerbaijan National Academy of Sciences in independence years (1991-2011) Eurasian Soil Wokrshop, Samsun 2013, Turkey, p. 46-47

16. National Reference Base of Anthropogenic Soil Resources in the Azerbaijan RepublicBishkek, Kyrgyzstan, 2013, Volume 2, Number 2 (1), Special Issue for Agricasia “1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techiques and Plant Nutrition “, p. 885-890

Избранные труды и монографии

1. Орошаемые почвы Кура-Араксинской низменности и их производительная способность Баку: Элм, АН Аз. ССР, 1983 г., 175 стр.

2. Почвенная карта Азербайджана БККИ СССРИ НС, Москва, 1991 г., 1 стр.

3. Azərbaycanın torpaq xəritəsi BKKİ SSRİ NC, Moskva, 1991., 1 səh.

4. Tərəvəzçinin məlumat kitabı, Azərnəşr, II nəşr, 1992, 228 s.

5. Azərbaycanın torpaq təsnifatının WRB sistemi ilə korrelyasiyası, Bakı: Elm, 2002, 250 s.

6. Cənab Heydər Əliyəvin torpaqşünaslığın inkişafında rolu. Bakı, 2003, 12 s.

7. Azərbaycan torpaqlarının morfo-genetik profili (az və rus. dil). Bakı:Elm, 2004, 202 s.

8. Şəkər çuğundurunun becərilmə texnologiyasının torpaq ekoloji və qidalanma şəraiti. Bakı, Elm, 2005, 79 s.

9. Ekoetika haqqında Azərbaycanda ilk dəyərli monoqrafiya. Bakı, 2005, 176 s.

10. Müxtəlif torpaq ekoloji şəraitdə tərəvəz bitkilərindən yüksək məhsul almağın idarə olunması. Bakı, Elm, 2007, 240 s.

11. Azərbaycanda torpaq ekspedisiyası və mühafizəsi. Bakı, 2010, 216 s.

12. Suvarılan torpaqların bərpası və qorunub saxlanılması. Bakı, 2010, 220 s.

13. Azərbaycan torpaqlarının morfogenetik diaqnostikası, nomenklaturası və təsnifatı. Bakı, 2011, 452 s.

14. Natural factors that can create danger for that part of the Baku – Tbilisi –Ceyhan oil pipeline passing through the Azerbaijan Republic and intending measures for preservation Baku: Elm, 2012, 112 p.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü Dünya Torpaqşünaslar Cəmiyyətinin üzvü

Rusiya Torpaqşünaslar Cəmiyyətinin Rəyasət Heyətinin üzvü

Avropa Torpaqşünaslar Cəmiyyətinin üzvü

Azərbaycan Torpaqşünaslar Cəmiyyətinin sədr müavini 
Pedaqoji fəaliyyəti Magistr hazırlığı: Bakı Dövlət Universiteti, Lənkəran Dövlət Universiteti 
Digər fəaliyyəti 2001-2008-ci illər Azərbaycan MEA İnstitutu nəzdindəki doktorluq dissertasiyalarının müdafiəsi üzrə D.01.41 Dissertasiya Şurasının sədri;

2009-2011-cu illər Ali Attestasiya Komissiyası Biologiya və Kənd təsərrüfatı elmləri üzrə ekspert komissiyasının sədri;

2011-ci ildən hal-hazıra kimi yenidən doktorluq dissertasiyalarının müdafiəsi üzrə D.01.41 Dissertasiya Şurasının sədri;    

2007-ci il Azərbaycan MEA Biologiya Bölməsinin büro üzvü və akademik katibinin müavini;

2012-ci ildə АМЕА-nın nəzdində yeni yaradılmış Aqrar Bölmənin büro üzvü.
Təltif və mükafatları 1. 1986-cı il - “Şərəf nişanı” ordeni;  

2. 1987-ci il - Azərbaycan SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı;

3. 1997 və 2006-cı illər - AMEA-nın Fəxri fərmanı;  

4. 2017-ci il. AMEA-nın Həsən bəy Zərdabi adına mükafat.

İş yeri və ünvanı AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu,  AZ1100, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., M. Rəhim küç., 5
Vəzifəsi Torpaqların genezisi, coğrafiyası və xəritəçiliyi laboratoriyasının müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5386974
Mobil tel . (+994 50) 5049940 
Ev tel. (+994 12) 4372541
Faks (+994 12) 5383240 
Elektron poçtu maharram-babayev@rambler.ru