Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Həqiqi üzvlər

Talıbov Tariyel Hüseynəli oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan MR, Şərur rayonu, Siyaqut kəndi   
Təvəllüdü 22.02.1949 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

03.00.15; 06.01.05

Genetika və seleksiya və toxumçuluq

Naxçıvan MSSR-də ərik genefondunun qiymətləndirilməsi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı03.00.05

Botanika

Naxçıvan Muxtar Respublikasının flora biomüxtəlifliyi, onun səmərəli istifadəsi və qorunması (Cormobionta üzrə)

Müxbir üzv seçilməsi:

- tarix

- ixtisasın adı


2007

Botanika

Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

2014

Botanika

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 265
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 25
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 14
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 2; 2
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı


6

2

Əsas elmi nailiyyətləri

Naxçıvan Muxtar Respublikasının flora və fauna biomüxtəlifliyinə daxil olan nadir növlər, onların təbiətdəki müasir vəziyyəti, mühafizəsi və səmərəli istifadəsinə dair elmi-tədqiqat işləri aparılmışdır.

Naxçıvan Muxatr Respublikası florasında ali bitkilərin müasir vəziyyəti öyrənilmiş, Naxçıvan Muxtar Respublikasının ilk dəfə olaraq ali bitkilər üzrə flora spektri hazırlanmış, ərazidə mövcud növlərin müasir vəziyyəti araşdırılmış, təbii ehtiyatı bol olan mindən çox bitki növündən, təqribən 700-dən çoxunun dərman və ya texniki bitki kimi istifadə imkanları göstərilmiş, endemik, nadir və məhv olmaq təhlükəsi altında olan bitki növləri müəyyənləşdirilərək, onların qorunması üçün tədbirlər planı hazırlanılaraq, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qırmızı Kitabı hazırlanılmışdır. Ərazi florasına 100-dən çox bitki növü, cinsi və fəsiləsi əlavə edilmişdir ki, onlardan da 3 növü Qafqaz florası üçün yenidir. Zəhərli və ofissinal dərman bitkilərinin yayılma zonaları və təbii ehtiyatı müəyyənləşdirilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının fauna biomüxtəlifliyinə daxil olan onurğalı heyvanların müasir vəziyyəti öyrənilmiş, Naxçıvan Muxtar Respublikası ilk dəfə olaraq onurğalı heyvanları üzrə fauna spektri hazırlanmış, ərazidə nadir növlərin müasir vəziyyəti araşdırılaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qırmızı Kitabı hazırlanılmışdır. Nadir növlərin mühafizəsi və bərpasına dair tövsiyələr verilmişdir. Region faunasına 10-dan çox onurğalı heyvan növü əlavə edilmişdir ki, onlardan da bir növü Qafqaz üçün yenidir. İlk dəfə  olaraq fototələ vasitəsi ilə bəbir, oxlu kirpi, muflon, bezoar keçisi, çöl pişiyi və digər nadir növlərin şəkilləri və video görüntüləri çəkilmişdir.

Hazırda flora biomüxtəlifliyinin tətbiq yönümlü növlərinin tədqiqinə dair araşdırmalar aparılır.
Elmi əsərlərinin adları
 1. Səfərov Y.B., Talıbov T.H. Naxçıvan MSSR-də biosferin mühafizəsi. Bakı: Azərnəşr, 1983, 97 s.
 2. Mehdiyev A. M. Talıbov T.H. Heyvanlar aləminin təsnifat tarixi, onun vəzifələri və müasir təsnifat (Tədris-metodiki vəsait). Naxçıvan MSSR Statistika İdarəsi, hesablama mərkəzi. Naxçıvan,­ 1983, 98 s.
 3. Talıbov T.H. Onurğalılar zoologiyası üzrə çöl tədris- təcrübəsinin aparılması (Elmi metodik vəsait). Naxçıvan MSSR Statistika idarəsi hesablama mərkəzi, Naxçıvan, 1983, 89 s.
 4. Талыбов Т.Г. Факторный анализ генотипического разнообразия абрикоса в Нахичеванской АССР. Y Сьезд Все­союз. Обшес. Генетиков и Селекционеров им. Н.Н. Вавилова. Тез. докл. Т. IY, част, 4. Москва, 1987, с. 224
 5. Talıbov T.H. Zoologiya dərslərində nadir və ya məhv olmaq təhlükəsi altında olan onurğalı heyvanlar haqqında məlumatlardan  istifadə edilməsi (Metodik vəsait). Az. SSR Ali və OİT Nazirliyi. Az. Politexnik İnstitutu nəşriyyatı, Bakı, 1988, 22 s.
 6. Talıbov T.H., Novruzov H.M. Onurğalılar zoologiyası üzrə çöl tədris-təcrübələrinin aparılması (quşlar və məməlilər) (Metodik vəsait). Az.SSR Ali və OİT Nazirliyi. Az. Politexnik İnstitutu nəşriyyatı, Bakı,1988, 56 s.
 7. Mehdiyev A.M., Talıbov T.H., Novruzov  H.M., Mahmudova C.C. Biologiya kursundakı terminlərin öyrənilməsinə dair (Metodik işləmələr). Az. Respublikasının XTN, APİ nəşriyyatı, Bakı,1991, 59 s.
 8. Talıbov T.H., Xudaverdiyev F.P. Meyvəçilik fənnindən tədris-təcrübəsinin proqram və metodikası (MTÜ və aqronomluluq ixtisas tələbələri üçün). Az. Respublikasının Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan DU-nun Elmi Şurasının qərarı ilə nəşr edilibdir. Naxçıvan,1993, 6 s.
 9. Talıbov T.H. Naxçıvan MSSR-in ərik sortları və onların becərilməsinə dair tövsiyələr. Az. SSR K/T Nazirliyinin nəşriyyatı. Bakı, 1994, 25 s.
 10. Talıbov T.H., Babayeva S.N. Ə R İ K. Bakı: Elm, 1997, 92 s.
 11. Talıbov T.H. Naxçıvan Muxtar Respublikasının nadir heyvan növləri və onların genefondunun qorunması. Bakı: Elm, 1999,102 s.
 12. 12.Talıbov T.H., İbrahimov Ə.Ş. Colutea cilicica Boiss. et Bal. Naxçıvan Muxtar Respublika üçün yeni növdür. Az. Res. EA xəbərləri, Biologiya elmləri seriyası, 1999, № 1- 6, s.115-118
 13. 13.  Həbibbəyli İ.Ə., Vəliyev Z.Ə., Talıbov T.H. Naxçıvan diyarının mineral suları (Mineral waters of Nakhchivan AR). Naxçıvan Dövlət Universiteti «Qeyrət» nəşriyyatı, 2000, 12 s.
 14. Həbibbəyli İ.Ə., Vəliyev Z.Ə., Talıbov T.H. Naxçıvan diyarının dərman bitkiləri (Medicinal herbs of Nakhchivan land). Naxçıvan Dövlət Universiteti Qeyrət nəşriyyatı, 2000, 20 s.
 15. Talıbov T.H., Novruzov H.M. Ammoperdix griseogularis (Br.) Azərbaycan Respublikası ornitofaunası üçün yeni növdür. Azərbaycan EA Məruzələr, Bakı: Elm, 2000, Cild 56, № 4-6, s.205-208
 16. Талыбов Т.Г. Это интересно. Журнал “Охрана дикой природы”, Москва, 2000, №3 (18) с.36
 17. Талыбов Т.Г. Заказнику нужно помощь. Журнал “Экология и жизнь”, № 4 (16) Москва, 2000, с.62
 18. Талыбов Т.Г. О неотложных мерах по охране генофонда исчезающих видов растений Нахичеванской АР. Материалы 1Х Международного Симпозиума “Нетрадиционное растениеводство. Эниология. Экология и здоровье”. Симферо¬поль, 2000,с.104
 19. Talıbov T.H., İbrahimov Ə.Ş.Naxçıvan Muxtar Respublika florasına əlavələr. Beynəlxalq Simpozium materialları. "Naxçıvan Muxtar Respublikanın təbii ehtiyatları və onlardan daha səmərəli istifadə yolları", 2000, Naxçıvan/ Qeyrət, 2001,s. 68-72
 20. Talıbov T.H., Naxçıvan Muxtar Respublika biomüxtəlifliyinin antropogen transformasiyası. Naxçıvan Regional Elm Mərkəzinin əsərləri. Naxçıvan/ Əcəmi, Cild 6. 2001, s. 81-84
 21. Talıbov T.H.,İbrahimov Ə.Ş. Naxçıvan Muxtar Respublikanın mədəni flora biomüxtəlifliyi və onun genefondunun qorunması. Naxçıvan Regional Elm Mərkəzinin əsərləri. Naxçıvan/ Əcəmi, Cild 6. 2001, s. 88-92
 22. Талыбов Т.Г. О новом семейства Adiantaceae для флоры Нахичеванской АР (Азербайджан). Ботанический журнал. Санкт-Петербург, 2001, Т. 86, № 6, с. 171-172
 23. Талыбов Т.Г., Ибрагимов А.Ш. Ruppiaceae-новое семейство для флоры Нахичеванской АР. Ботанический журнал. Санкт-Петербург, 2001, Т. 86, № 8, с. 136
 24. Talıbov T.H.,Naxçıvan Muxtar Respublikada nadir onurğalıların tədqiqinə  dair. Azərbaycan MEA Zoologiya İnstitutu. XX əsrin sonunda heyvanlar aləminin öyrənilməsi və qorunması. Akad. M.Ə. Musayevin 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Elm,  Bakı, 2001, s. 364-366
 25. Талыбов Т.Г. Находка пустынной куропатки в Нахичеванской Рес­публике. Журнал “Орнитология”, выпуск 29, Москва, 2001, с. 323
 26. Talıbov T.H. Naxçıvan Muxtar Respublikanın flora biomüxtəlifliyi və onun nadir növlərininqorunması. Bakı: Elm, 2001, 192 s.
 27. Talıbov T.H. Naxçıvan Muxtar Respublikasında flora biomüxtəlifliyinin əmələ gəlməsi və formalaşması // Azərbaycan Respublikasının ''Təhsil'' cəmiyyəti, Bilgi dərgisi. Kimya, Biologiya, Tibb. Bakı, 2002, № 1, s. 71-76
 28. Talıbov T.H. Naxçıvan Muxtar Respublikasının flora biomüxtəlifliyinin müasir vəziyyəti// Azərbaycan Milli EA Məruzələri, c. 58, № 1-2, Bakı: Elm, 2002, s.148- 154
 29. 10. Talıbov T.H. Naxçıvan Muxtar Respublika biomüxtəlifliyinin istifadə perspektivi /Naxçıvan Muxtar Respublikasının flora və faunasının tədqiqinə həsr olunmuş elmi konfrans materialları. Naxçıvan: Qeyrət, 2002, s. 8- 12

 30. Talıbov T.H. Dövlət Universitetlərinin biologiya ixtisası üçün ''Ali bitkilər sistematikası'' üzrə proqram. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 07 noyabr 2002- ci il tarixli 1034 saylı əmri ilə təsdiq edilmişdir. Naxçıvan, Qeyrət, 2002, 8 s.
 31. Talıbov T.H. Naxçıvan Muxtar Respublikasının flora biomüxtəlifliyinin endemik bitkiləri. Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri. Naxçıvan: Qeyrət, 2003, № 10, s. 55-61
 32. Talıbov T.H. Naxçıvan Muxtar Respublika ərazisində botaniki tədqiqatlar tarixi. AMEA Naxçıvan Bölməsi. Azərbaycanda elmin inkişafı və regional problemlər. Nurlan, Bakı, 2005, s. 23- 28
 33. Naxçıvan Ensiklopediyası. İstanbul: Bakanlar Medya, 2005, Cild I, 356 s.( Müəlliflər qrupu ilə birgə)
 34. Naxçıvan Ensiklopediyası. İstanbul: Bakanlar Medya, 2005, Cild II, 376 s. (Müəlliflər qrupu ilə birgə)
 35. Talıbov T.H., Məmmədli T.B. Azərbaycanca-latınca-türkcə qısa biologiya terminləri lüğəti. AMEA Terminologiya Komissiyasının qərarı ilə nəşr olunur (№ T/2 11.02.2005), Bakı:"MBM"MMC mətbəəsi, 2005, 88 s.
 36. Hacıyev V.C., Talıbov T.H. Naxçıvan Muxtar Respublikası bitkiliyi (Bitkiliyin tipoloji vahidləri). Naxçıvan Muxtar Respublika Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi. Naxçıvan, 2005 (Xəritə)
 37. Talıbov T.H. Azərbaycan Respublikası. Naxçıvan Muxtar Respublikasının heyvanlar aləmi. Naxçıvan Muxtar Respublika Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi. Naxçıvan,2005 (Xəritə)
 38. Talıbov T.H. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qırmızı Kitabı. Onurğalılar üzrə, Cild 1. Naxçıvan: Əcəmi, 2006, 211 s.
 39. Talıbov T.H., Veynberq P.İ., Məmmədov İ.B., Məmmədov E.N., Talıbov S.T. Azərbaycanda Asiya muflonu və bezoar keçisinin qorunma strategiyası. Сратегия сохранения Азиатского муфлона и безоарового козла в Азербайджане (İngilis dilində xülasə). Naxçıvan: Əcəmi, 2007, 72 s.
 40. Talıbov T.H., İbrahimov Ə.M. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının yabanı alma və armud növləri. Naxçıvan: Əcəmi, 2007, 48 s.
 41. Talıbov T.H., Vəlisoy A.N. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının çılpaqtoxumlu bitkiləri. Bakı: "MBM" mətbəəsi, 2007, 72 s.
 42. Naxçıvan abidələri ensiklopediyası. The encyclopedia of Nakhchivan monuments. AMEA Naxçıvan Bölməsi, Naxçıvan: Bakanlar Medya, 2008, 521 s. (Müəlliflər qrupu ilə birgə)
 43. Talıbov T.H. Liliidae yarımsinfinə daxil olan bitkilərin sistematik icmalı və tədrisi metodikası (Naxçıvan Muxtar Respublika materialları əsasında). Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi Elmi- Metodik Şurasının Biologiya bölməsinin 30 yanvar 2008-ci il tarixli iclasının qərarı ilə təsdiq edilmişdir (Protokol № 03). Bakı: "MBM" mətbəəsi, 2008, 40 s.
 44. Talıbov T.H., İbrahimov Ə.Ş. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının taksonomik spektri. Naxçıvan: Əcəmi, 2008, 364 s.
 45. Hacıyev  V.C., Talıbov T.H., İbrahimov Ə.Ş. Naxçıvan  Muxtar Respublikası bitkiliyi (Bitkiliyin tipoloji vahidləri) (2-ci nəşr) Naxçıvan Muxtar Respublika Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi. Naxçıvan, 2008 (Xəritə)
 46. Azərbaycan Respublikası. Naxçıvan Muxtar Respublikasının  heyvanlar aləmi (2-ci nəşr). Naxçıvan Muxtar Respublika Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi. Naxçıvan,2008 (Xəritə)
 47. Talıbov T.H., İbrahimov Ə.Ş. Azərbaycan Respublikası. Naxçıvan  Muxtar Respublikasının nadir bitkiləri. Naxçıvan MR Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi. Naxçıvan, 2008 (Xəritə)
 48. Talıbov T.H., İbrahimov Ə.Ş. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qırmızı Kitabı (Ali  sporlu, çılpaqtoxumlu  və örtülütoxumlu bitkilər üzrə). Naxçıvan: Əcəmi, Cild II, 2010, 678 s.
 49. Quliyev V.M., Talıbov T.H. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ampeloqrafiyası. Naxçıvan: Əcəmi, 2012, 586 s.
 50. Talıbov T.H., Bayramov L.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında alma genefondu. Bakı: AFPoliqrAF, 2013, 155 s.
 51. Bağırov O.R., Talıbov T.H. Naxçıvan Muxtar Respublikasının gilas və albalı sortları. Bakı: Elm və təhsil, 2013, 180 s.
 52. Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabı. İkinci nəşr. Nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitki və göbələk növləri. Red. heyətinin üzvləri: Hacıyev R.V., Musayev S.H., Hacıyev V.C., Talıbov T.H., Ələkbərov İ.X., Əlizadə V.M. və b. Bakı: Şərq-Qərb nəşriyyatı, 2013, 676 s. Müəlliflər qrupu
 53. Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabı. İkinci nəşr. Nadir və nəsli kəsilməkdə olan heyvan növləri. Red. heyətinin üzvləri: Hacıyev R.V., Musayev S.H., Hacıyev V.C., Talıbov T.H.,  Ələkbərov İ.X., Əlizadə V.M. və b. Bakı: Şərq- Qərb nəşriyyatı, 2013, 680 s. Müəlliflər qrupu
 54. Talıbov T.H., Novruzova E.S. Naxçıvan Muxtar Respublikasının florası–Polypodiophyta. Naxçıvan: Əcəmi, 2014, 152 s.
 55. Talıbov T.H., İbrahimov Ə.Ş. və b. Naxçıvan Muxtar Respublikasının dərman bitkiləri. Naxçıvan: Əcəmi  Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, 2014, 432 s. (30 xəritə)
 56. Talıbov T.H., Ələkbərov R.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikasının florası–Bryophyta. Bakı: Viktoriya mətbəəsi. 2015,196 s.
 57. Talıbov T.H., Nəsirova E.S. Naxçıvan Muxtar Respublikasının florası–Campanulaceae. Bakı: AFPoliqrAF, 2015, 132 s.
 58. Talıbov T.H., İbrahimov Ə.Ş., Nəbiyeva F.X. Naxçıvan Muxtar Respublikasının florası– Aristolochiaceae Juss. Bakı: Müəllim nəşriyyatı,2016,39 s.
 59. Talıbov T.H., Məmmədov A.F. Naxçıvan Muxtar Respublikasının onurğalılar faunasının taksonomik spektri. Bakı: Müəllim nəşriyyatı, 2016, 68 s.
 60. Talıbov T.H., Novruzova E.S. Qıjılar şöbəsinə daxil olan bitkilərin sistematik icmalı və tədrisi metodikası (Naxçıvan Muxtar Respublikasının materialları əsasında). Naxçıvan: Əcəmi, 2016, 84 s.
 61. Məmmədov T.S., İsgəndər E.O., Talıbov T.H., Azərbaycanın nadir ağac və kol bitkiləri. Bakı: Elm, 2016, 378 s.
 62. Naxçıvan Muxtar Respublikasının fövqalədə hallar atlası. Naxçıvan: Əcəmi, 2017, 248 s. (Müəlliflər qrupu)
 63. Naxçıvan Muxtar Respublikasının coğrafiyası. Naxçıvan: Əcəmi, 2017, 654 s. (Müəlliflər qrupu)
 64. Talıbov T.H., Məmmədov T.S., İbrahimov Ə.M. Naxçıvan Muxtar Respublikası florası - Plumbaginaceae Juss. Bakı: Elm, 2017, 176 s.
 65. Talıbov T.H., Bayramov A.B., Məhərrəmov M.M., Məmmədov T.M., Məmmədov R.A. Araz su anbarının hidrofaunası. Naxçıvan: Əcəmi, 2017, 352  s.
 66. Talıbov T.H., Səfərova F.A. Naxçıvan Muxtar Respublikasının zəhərli bitkiləri. Naxçıvan: Əcəmi, 2017, 232 s.
 67. Talıbov T.H., Məmmədov A.F., Quliyev Q.Ş. Naxçıvan Muxtar Respublikasının otlaqlarının müasir vəziyyəti və onlardan səmərəli istifadə yolları. Naxçıvan:Əcəmi,2017,346 s.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü Ümumdünya Təbiəti Mühafizə Fondu (WWF) Qafqaz Ekoregional Şurasının üzvü (2006-2016)
Pedaqoji fəaliyyəti 1974-2016-cı ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin  Botanika kafedrasında professor
Digər fəaliyyəti

- AMEA Naxçıvan Bölməsi nəzdində 2417.01 – Botanika və 2307.01 – Fiziki kimya ixtisasları üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün fəaliyyət göstərən FD.01.252 Dissertasiya Şurasının sədri.

- 12 saylı Şərur Seçki Dairəsindən III, IV və V çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə deputat seçilmiş və hal-hazırda deputat kimi fəaliyyət göstərir.

Təltif və mükafatları

1. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Fəxri fərmanı. 04. 10.1999

2. AMEA Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı. 21.02. 2009

3. AMEA Naxçıvan Bölməsi Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı. 22.02. 2014

4. Azərbaycanın Respublikasının Əməkdar elm xadimi.-03.08.2009

5. Azərbaycan dövlətinin qurucusu ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyi ilə əlaqədar Yubiley qızıl medalı

6. Bioresursların tədqiqi ilə bağlı fundamental və tətbiqi elmi əsərlərinə görə Həsən bəy Zərdabi adına mükafat-15 aprel 2015-ci il

İş yeri və ünvanı AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutu, AZ7000, Naxçıvan MR, Babək 10
Vəzifəsi Direktor 
Xidməti tel. (+994 36) 5450501 
Mobil tel . (+994 50) 2116137
Ev tel. (+994 36) 5453711 
Faks  
Elektron poçtu t_talibov@mail.ru