Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Həqiqi üzvlər

Əliyev Fikrət Əhmədəli oğlu
Anadan olduğu yer Ermənistan Respublikası, Mehri rayonu, Nüvədi kəndi 
Təvəllüdü 13.08.1949 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi  
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


01.02.01

Nəzəri mexanika 

Əks əlaqəli xətti optimal diskret sistemlərin sintezi
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

01.01.11

Sistem analizi və avtomatik idarəetmə

Dinamik sistemlərdə  xətti-kvadratik - Qaus məsələsinin həlli üçün tezlik-zaman və dekompozisiya üsulları
Müxbir üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı
 
Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

2001

İnformatika

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 180
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 128
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 180
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı


18

Əsas elmi nailiyyətləri

Diskret halda stabilləşdirici tənzimləyicilərin parametrizasiyası verilmiş, "frequency" - "state - spase" metodları arasında əlaqə yaradılmış və qeyri xətti Rikkafi tənliyinin dayanıqlı həlli üçün analitik spektral metod verilmişdir. Polinom və kəsr rasional matrislərin faktorizasiyası üçün effektiv alqoritmlər təklif olunmuş və çıxışa nəzərən optimal və etibarlı stabilləşdirici tənzimləyicilərin qurulması yolları işlənib hazırlanmışdır. Periodik optimal edarəetmə və tərs məsələlərin həlli üçün effektiv həll üsulları, robotların hərəkəti üçün optimal proqram trayektoriya və idarəedicilərin qurulması üçün yeni riyazi model təklif olunmuş, uyğun həll alqoritmləri qurulmuşdur. Neftçıxarma sənayesində geniş istifadə olunan qaz lift prosesinin riyazi modeli yaradılmış, uyğun proqram trayektoriya – idarəedicinin qurulması üçün effektiv həll alqoritmi işlənib hazırlanmışdır. Burada geniş istifadə olunan hidravlik müqavimət əmsalının tapılması üçün tərs məsələlər qoyulmuş, yeni effektiv ədədi alqoritmlər verilmişdir. Həmçinin ştanqlı nasos qurğularında plunjerin hərəkətin riyazi modeli qurulmuş, minimum enerji sərfi üçün yeni idarəetmə alqoritmləri verilmiş, dinamoqramların tapılması üçün yeni riyazi üsul təklif olunmuşdur. 

Elmi əsərlərinin adları Kitab və monoqrafiya

1. Aliev F.A. and LarinV.B. Optimization of Linear Control Systems. Analytical methods and Computational algorithms. - Amsterdam: Gordon and Breach, 1998, p. 272

2. Алиев Ф.А.,Ларин В.Б., Сунцев В.Н. Оптимизация линейных инвариантных во времени систем управления. - Киев. "Наукова Думка", 1978, 320 с.

3. Алиев Ф.А. Методы решения прикладных задач опти-мизации динамических систем. Баку, "Элм", 1989, 320 с.

4. Алиев Ф.А., Бордюг В.А., Ларин В.Б. Н2 - оптимизация и метод пространства состояний в задаче синтеза оптимальных регуляторов. Баку, "Элм", 1991, 373 с.

5. Aliev F.A., Arcasoy C.C., Hasanova Z.B. The calculation algorithms for the synthesis of the optimal continuous - time SISO system University of Mersin, Turkiye, 2001, 63p.

6. Aliev F.A., Asadzaseh M., Arcasoy C., Safarova N.A, Mamedova .G.G. Velieva N.I, Computational algorithms for optimization problems for periodic systems, Preprint 2006-31 ISSN 1652-9715 Matematisca Vetenksaper Goterborg 2006 http://www.math.chalmers.se/Math/Research/Preprints/2006/31.pdf

7. Aliev F.A., Abbasov A.N., Aliyev A.A. Terminological dictionary on Informatics, Telecommunication, Radioelectronics, Publ. House “ASEU”, II, 2004, 283 p.

8. Əliyev F.Ə., Ağayev Ş. Azərbaycanda elmin problemləri və inkişaf perspektivləri, ELM nəşriyyatı 2011,159 s.

9. М.М.Муталлимов, Ф.А.Алиев Методы решения задач оптимизации при эксплуатации нефтяных скважин. Монография. LAMBERT Academic Publishing Gmbh &Co, KG Germany, 2012, 164 p.

10. Ф.А.Алиев, А.А. Нифтиев, Дж.И. Зейналов, “Методы Решения Задач Нечеткого Оптимального Управления”, Elm, 2013

 Məqalələr

11. Fikret A.Aliev, N.A.İsmailov., İnverse Problem to determine the hydraulic resistance coefficient in the gas lift process.,Appl. Comput. Math., V.12, N.3, 2013, pp.306-313( i.f. 0.75)

12. Ф.А.Алиев, А.А. Нифтиев, Дж.И. Зейналов, Задача оптимального синтеза относительно эволюции области, “Проблемы управления и информатики”, N 1, 2013, стр.50-55.(i.f. 0.2)

13. Алиев Ф.А., Исмайылов Н.А. Об одном методе линеаризации для нелинейных систем, Мехатроника Автоматизазия, Управление, №6(135), июнь, 2012,стр.2-6.

14. Aliev F.A.,Gasimov Y.S., Velieva N.I., Safarova N.A., Agamalieva L.F. High accuracy algorithms to the solution of the optimal output feedback problem for the linear systems, Proceedings of the Romanian Academy, Series A, Vol. 13, N.3, pp.207-214.

15. Aliev F.A, Ebadi S, Jahanshahlo G.R, A method for ranking efficient DMUS, Australia Journal of Basic and Applied science (11) , 91-97; 2011.

16. Алиев Ф.А., Джамалбеков М.А., Ильясов М.Х. Математическое моделирование и управление газлифтом Известия РАН Теория и системы управления, 2011, N 5, с.121-130.

17. Aliev F.A., Niftiyev A.A., Zeynalov J.I., Optimal Synthesis Problem for the Fuzzy Systems in Semi-Infinite Interval Appl. Comput. Math.,V.10, N.1, Special Issue, 2011, pp. 97-105

18. Aliev F.A., Mutallimov M.M., Askerov I.M., Ragumov I.S. Asymptotic Method of Solution for a Problem of Construction of Optimal Gas-lift Process. Mathematical Problems in Engineering, Vol. 2010, Article ID 191053, p.10, 2010

19. Aliev F.A., Niftiyev A.A., Zeynalov C.I. Optimal synthesis problem for the fuzzy systems. Optimal Control Applications and Methods, p.8, 2010

20. Алиев Ф.А., Ильясов М.Х., Нуриев И.Б. Задачи моделирования и оптимальной стабилизации газлифтного процесса. Прикладная Механика, No.6, T.46, p. 10, 2010

21. Aliev F.A., Pourgholi R., Azizi N., Gasimov Y.S., Khalafi H.K. Removal of numerical instability in the solution of an inverse head conduction problem. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, Vol.14, N 6, pp. 2664-2669, MR2483878, 2009

22. Алиев Ф.А., Ларин В.Б. Задачи оптимизации периодических систем. Прикладная Механика, N.11, T.45, p.16-49, 2009

23. Aliev F. A., Larin V.B, Parameterization of Feasible Solutions in Problems of Control and Signal Filtering (survey), Applied and Computational Mathematics An International Journal. V 6, N2, pp. 126-142. , 2007

24. Aliev F.A, Larin V.B. “Comments” on “Optimization Simultaneously Over the Numerator and Polynomials in the Youla- Kucera Parameterization””. IEEE Transactions on Automatic Control, April, V. 52, №4, pp.763, 2007

25. Aliev F.A., Larin V.B. Comments on “Persistens inputs and the standard H2 multivariable control problem“ by K.Park and J.J.Bongiorno Inter. Jour. of Control, Vol.83, No.6, p.2, 2010.

26. FA Aliev, NA Ismailov, EV Mamedova, NS Mukhtarova Computational algorithm for solving problem of optimal boundary-control with nonseparated boundary conditions Journal of Computer and Systems Sciences International 55 (5), 700-711

27. FA Aliev Comments on ‘Sweep algorithm for solving optimal control problem with multi-point boundary conditions’ by M Mutallimov, R Zulfuqarova, and L Amirova Advances in Difference Equations 2016 (1), 1-2

28. ФА Алиев, НА Исмаилов, ЕВ Мамедова, НС Мухтарова Вычислительный алгоритм решения задачи оптимального граничного управления с неразделенными краевыми условиями Известия РАН Теория и Системы Управления, No.5, 2016, с.22-33

29. FA Aliev Mathematical Methods and Models in Economic Planning, Management and Budgeting TWMS Journal of Pure and Applied Mathematics 7 (1), p.112-113

30. FA Aliev, NA Aliev, AP Guliev Time frequency method of solving one boundary value problem for a hyperbolic system and its application to the oil extraction Журнал математической физики, анализа, геометрии 12 (2),2016, p.101-112

31. FA Aliev, NA Ismailov, AA Namazov Asymptotic method for finding the coefficient of hydraulic resistance in lifting of fluid on tubing Journal of Inverse and Ill-posed Problems 23 (5), 2015, p.511-518

32. FA Aliev, NA Ismailov Optimization Problems with Periodic Boundary Conditions and Boundary Control for Gas-Lift Wells Journal of Mathematical Sciences 208 (5), 2015, p.467-476

33. FA Aliev, NA Ismailov, NS Mukhtarova Algorithm to determine the optimal solution of a boundary control problem Automation and Remote Control 76 (4), 627-633

34. LF Agamalieva, FA Aliev, NI Velieva Approximate factorization of matrix polynomials with applications to the synthesis problems BULLETIN MATHEMATIQUE DE LA SOCIETE DES SCIENCES MATHEMATIQUES DE ROUMANIE 58(4), 2015, p.371-382

35. ФА Алиев, НА Исмаилов, НС Мухтарова Алгоритм нахождения оптимального решения одной задачи с граничным управлением Автоматика и телемеханика, N4, 2015, p.97-104

36. ФА Алиев, Исмаилов, НА Задачи оптимизации с периодическим краевым условием и граничным управлением в газлифтных скважинах Нелинейные колебания 17 (2), 2014, p.151-160

37. FA Aliev, VB Larin On the algorithms for solving discrete periodic Riccati equation APPLIED AND COMPUTATIONAL MATHEMATICS 13 (1), 2014, p.46-54

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 1. Computational Methods for Differential Equations Iran Islam Respublikasının Təbriz Universiteti Beynəlxalq elmi jurnalların redaksiya heyətinin üzvü

2. Nonlinear Oscillations Ukrayna MEA Riyaziyyat İnstitutu ingilis versiyası Springer Verlag nəşriyyatı Beynəlxalq elmi jurnalların redaksiya heyətinin üzvü

3. Impact Factor 0.75 (Thomson Reuter Agency Journal Citation Report - 2012) olan Applied and Computational Mathematics» beynəlxalq jurnalın həm baş redaktoru

4. «TWMS Journal Pure and Applied Mathematics» beynəlxalq jurnalın baş redaktoru

5. Türk Dünyası Riyaziyyat Cəmiyyətinin vitse prezidenti

6. «Proceedings of Institute of Applied Mathematics» jurnalın baş redaktoru

Pedaqoji fəaliyyəti Magistr və aspirantlara rəhbərlik

6 elmlər doktoru, 7 fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə doktorant və dissertantların elmi rəhbəri və məsləhətçisi

Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları

1. F.Ə. Əliyev Azərbaycan elminin təbliğindəki xidmətlərinə görə Rabitə və İnformasiya Nazirliyinin təqdimatı və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə “Tərəqqi “ medalı ilə təltif olunub;

2. Rumıniya Respublikasının Riyaziyyat Cəmiyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş xatirə medalı ilə təltif olunub.

3. Kazaxstan Respublikasının Əl-Fərabi adına Milli Universitetin Yubiley medalı

4. Ilin ən çox istinad olunan elmi jurnal nominasiyasında "Applied and Computational Mathematics", yeni Web of Science jurnalı nominasiyası üzrə isə "TWMS Journal of Pure and Applied Mathematics" jurnalı mükafata layiq görülüb. Mükafat Jurnalın həm-baş redaktoru, akademik Fikrət Əliyevə təqdim edilib.

5. 2015-cü ilin nəticələrinə əsasən ETİ, ETM, ETL-lər üzrə yüksək elmi uğurlar əldə etdiyinə görə Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutunun direktoru, akademik Fikrət Əliyev Fəxri fərmanla təltif edilib

6. “Tətbiqi və hesablama riyaziyyatı” jurnalı “SCOPUS Mükafatı”na layiq görülüb. Jurnala verilən mükafat isə jurnalın həm baş redaktoru, akademik Fikrət Əliyevə təqdim olunub.

İş yeri və ünvanı Tətbiqi Riyaziyyat ET İnstitutu, AZ10148, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Z.Xəlilov küçəsi, 23 
Vəzifəsi Direktor 
Xidməti tel. (+994 12) 5391595
Mobil tel. (+994 50) 3383109 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu f_aliev@yahoo.com,

f_aliev@hotmail.com,

f_aliev@science.az