Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Həqiqi üzvlər

Abbasov Əli Məmməd oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan Muxtar Respublikası, Şahbuz rayonu   
Təvəllüdü 01.01.1953
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Moskva Energetika İnstitutu, Avtomatika və telemexanika fakültəsi
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor, Akademik
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı


-         mövzunun adı05.12.13

Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemləri, radiotexnika və elektronika sənayesində istehsalatın  texnoloji hazırlanmasının avtomatlaşdırılması  

İfrat böyük inteqral sxemlərin topoloji sxemlərinin optimal və qüsursuz  layihələndirilməsi üçün texnoloji davamlı alqoritmik metodların işlənilməsi və tədqiqi  

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı05.13.14

İnformasiyanın işlənməsi və idarəetmə sistemləri

Kompüter şəbəkələrində paylanmış informasiya emalı sistemlərinin layihələndirilməsi modelləri və metodları

Müxbir üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı
 
Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

2001

İnformatika

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-   Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-        Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
201

 

100


70

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 9
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı

23

3

Əsas elmi nailiyyətləri Böyük və ifrat böyük inteqral sxemlərin sıxlığını artırmaq üçün topoloji metodlar vermiş, elementlərin kristal üzərində optimal yerləşdirilməsi və əlaqələndirilməsi məsələsini həll etmişdir. Kompüter şəbəkələrində idarə sistemlərinin funksional-topoloji quruluşu ilə tətbiq proseslərini əlaqələndirən optimal məsələlərini həll etmişdir. Sərbəst topologiyaya malik kompüter şəbəkələrində dayanıqlıq məsələsinin həlli metodlarını, bu tip şəbəkələr üçün iyerarxik idarə sisteminin sintezi məsələsini, paylanmış informasiya sistemləri üçün imitasiya modellərinin yaradılması metodlarını, paylanmış verilənlər bazalarında bütövlük məsələlərini həll  etmişdir.

Paylanmış intellektual sistemlərin nəzəri və praktiki əsaslarını təklif etmişdir. Qeyri-səlis relyasiya strukturlu paylanmış biliklər bazalarını, onlar üzərində qərarların qəbulu və ekspert sistemlərini yaratmış, qeyri-səlis strukturlu biliklər bazalarında adaptasiya metodlarını və ideal bilik bazasının riyazi modelini işləyib hazırlamışdır.

İnsan-maşın interfeysi modelini işləmişdir. Böyük həcmli informasiyaların analizi və emalı  üçün yeni yanaşma təklif etmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1. Аббасов А.М., Рубцов В.П. Об одном подходе к проектированию топологии БИС сеточным принципом //Управляющие системы и машины, Киев, 1979, №6.

2. Аббасов А.М. Об одной модели задачи трассировки // Кибернетика, Киев, 1983, №2.

3. Аббасов А.М., Махмудов Ю.А. Распределенные системы обработки данных. Монография, Баку, ”Элм”, 1990.

4. Аббасов А.М., Алиев Э.Р., Мамедова М.Г. Архитектура и принципы реализации распределенных систем принятия решений // Управляющие системы и машины, 1993, №5, c.71-79

5. Аббасов А.М., Алгулиев Р.М. Касумов В.А. Проблемы информационной безопасности в компьютерных сетях. Монография, Баку, «Элм», 1998-236с.

6. Abbasov A.M., Mamedova M.H., Gasimov V. Fuzzy relational model for knowledge processing and decision making // Advances in Mathematics Research, vol. 1, 2002, p.207-239.

7. Abbasov A.M., Mamedova M.H., Orujov G. and etc. Synthesis of the methods of subjective knowledge representations in problems of fuzzy pattern recognition // Mechatronics, №11 (2001), p.439-449.

8. Abbasov A.M., Mamedova M.H., Gasimov V.A. Fuzzy relational model for knowledge processing and decision making // International Journal of Mathematics, Game Theory and Algebra, vol. 12, no 5, Nova Science Publishers, Inc. New York, 2002, p. 329-408.

9. Аббасов А.М., Сулейманов А.Ш., Рзаева И.А. Алгоритм анализа текста с применением грамматики русского языка на основе нейрологики // Техника, 2003, №2.

10. Abbasov A.M., Fatullayev A.B. The complications of the Azerbaijan-English machine translation process and ways their elimination // Applied and computional mathematics, vol. 4, N 1, Bakı, 2005, p.3-9.

11. Abbasov A.M., Mamedova M., Gasimov V. Fuzzy relational model for knowledge processing and decision making // Advances in Mathematics Research, Volume 1, Nova Science Publishers, Inc. New York, 2002, p.207-241.

12. Abbasov A.M., Fatullayev A.B. Forming the set of recognition units for the speech recognition system for the Azerbaijani language // Applied and Computational Mathematics. Vol. 6, No. 2, 2007, p.181-191.

13. Abbasov A.M., Fatullayev A.B., Fatullayev R.A. Overcoming Agglutination Difficulties in the Development of an MT system from the Azerbaijani Language // Speech and Language Technology. International journal of Polish phonetics association. Poznan 2008, vol. 11, p. 215-228.

14. Abbasov A.M., Aliyev I.M. Mathematical model for a choice of optimal structure of MPLS-networks // Automatic Control and Computer Sciences (2010) 44, p.149-153.

15. Abbasov A.M.Broadband and the digital divide // Connect World, 2010, ISSN 1743-0704, p.8-9.

16. Abbasov A.M.Information boom: New trends and Expectations / Word Conference on Soft Conference, San Francisco, California, May 23-26, 2011, p.19.

17. Abbasov A.M., Aliev T.A., Guluyev Q.A. and etc. System of robust noise monitoring of anomalous seismic processes /Soil Dynamics and Earthquake Engineering Volume (s) 53, 07 jul-2013, p.11-25.

18. Yager R.R., Abbasov A.M. Pythagorean Membership Grades, Complex Numbers, and Decision Making/ International Journal of Intelligent Systems, Volume 28, Issue 5, pp. 436–452, May 2013.

19. Аббасов А.М., Yager R.R., Reformat M.Z. and etc. Soft Computing: State of the Art Theory and Novel Applications/Series: Studies in Fuzziness and Soft Computing, vol.291, Publisher: Springer; 2013.-315 p.

20. Abbasov A.M. Information Boom: New Trends and Expectations/ Soft Computing: State of the Art Theory and Novel Applications Studies in Fuzziness and Soft Computing, Volume 291, 2013, pp 1-12.

21. Yager R. R., Abbasov, A. M. "On forming joint variables in computing with words," Technical Report MII-3209 Machine Intelligence Institute, Iona College, 2013

22. Zadeh L.A., Abbasov A.M., Yager R.R. and etc. Recent Developments and New Directions in Soft Computing / Series: Studies in Fuzziness and Soft Computing, Vol. 317, 2014, VIII, 466 p.

23. Abbasov A.M., Shahbazova Sh.N. Model of the Applicability of Expert System Based on Neural Networks Technology and Hybrid Systems for Decision Making / Recent Developments and New Directions in Soft Computing” Vol. 317, VIII, 2014, pp.3-18.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 1. IEEE

2. ACM

3. TWAS - Dünya Elmlər Akademiyası

4. Beynəlxalq İnformasiyalaşdırma Akademiyası

5. Beynəlxalq Telekommunikasiya Akademiyası

6. Beynəlxalq Mühəndislik Akademiyası 
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Dünya iqtisadiyyatında informasiya texnologiyaları” kafedrası, “Rəqəmli iqtisadiyyatın əsasları”  fənni  üzrə mühazirələr
Digər fəaliyyəti BMT-nin Baş Katibinin yanında  “Rəqəmli İnkişaf üçün Genişzolaqlı Komissiya”nın üzvü  
Təltif və mükafatları “Şöhrət” Ordeni, 2012

Pannonia Universitetinin Fəxri doktoru

Moskva Energetika Universitetinin Fəxri doktoru

Odessa Milli Rabitə Akademiyasının Fəxri doktoru

Belarus Dövlət İnformatika və Radioelektronika Universitetinin Fəxri doktoru 

İş yeri və ünvanı

İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 68

Vəzifəsi

Baş direktor

Xidməti tel. (+994 12) 539-01-51
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks (+994 12) 539-28-26
Elektron poçtu director@isi.az ; abbasov1953@science.az